Hlavní navigace

Než pošlete své dítě na lyžařský výcvik

22. 1. 2009
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Jaká jsou základní pravidla pro lyžařský výcvik žáků a studentů? Před tím, než své dítě pustíte na lyžařský výcvik je dobré znát několik pravidel, jejichž aplikací předejdete případným nedorozuměním, anebo škodám. Ne na všechno musí myslet škola a některé věci jsou plně v režii rodičů.

Než žáci a studenti vyrazí do hor, měla by je škola upozornit na obecná a kdekoli platná pravidla bezpečnosti při přecházení komunikací a seznámeni s pravidly požární bezpečnosti. Dále by měli být poučeni o škodlivosti a zákazu kouření, požívání alkoholu, návykových látek a seznámeni i s ostatními škodlivými vlivy, včetně nebezpečí seznamování se s neznámými osobami. Nakonec by měli být poučeni, jak si počínat při nálezu odložených předmětů. Školáci se sice při těchto upozorněních budou usmívat, ale škola to musí udělat.

Tělo vyspělé, mysl naivní, duše zranitelná

Lyžařského výcviku se nejčastěji účastní žáci 7. tříd základní školy nebo studenti 1. nebo 2. ročníku střední školy, tedy žáci ve věku, ve kterém jsou nejvíce vystaveni pokušení vyzkoušet, jak chutná přinejmenším cigareta nebo alkohol. A situace, kdy jsou mimo dohled rodičů jen svádí k dalším pokušením.

Jen pro zdravé a s kartou pojišťovny

Pro účast na lyžařském výcviku je důležitý souhlas svého zákonného zástupce – rodiče. Ten musí předložit Zákonný před odjezdem řediteli školy prohlášení, že žák nebo student je zdravý a že mu nebylo nařízeno karanténní opatření a není nic známo o jeho event. styku s nakažlivou chorobou. Často se zapomíná i na nutnost mít s sebou průkaz své zdravotní pojišťovny pro případ ošetření ve zdravotnickém zařízení.

Potřebné vybavení

Škola musí rodiče seznámit s potřebnou a vhodnou výbavou dětí na lyžařský výcvik, tj. o vhodném oblečení, a aby bylo zajištěno, že žáci budou mít vhodnou a odpovídající obuv, spolehlivé, kvalitní a odborně seřízené bezpečnostní vázání na lyžích. Nezapomeňte na seřízení bezpečnostního vázání, které účastníci výcviku musejí prokázat řediteli nebo přímo vedoucímu zájezdu potvrzením servisu anebo čestným prohlášením zákonných zástupců, tedy rodičů. Lyžařskou výzbroj a výstroj si však děti a studenti musejí pořídit sami, na vlastní náklady resp. na náklady rodičů.

Pojištění není pravidlem

Školám je doporučeno, aby před odjezdem na lyžařský kurs sjednaly s pojišťovnou pojistnou smlouvu o jednorázovém úrazovém pojištění žáků. Jde však jen o doporučení, nikoli nařízení. Takže chcete-li mít jistotu, pojistěte si svého potomka sami u pojišťovny. Na základě zhodnocení rizik je doporučeno u žáků používání lyžařských ochranných přileb.

Průvodce daňovým a sociálním systémem

  • daňové kalkulačky
  • kalkulačky čisté mzdy
  • kalkulačky sociálních dávek
  • interaktivní daňová přiznání
  • přehled změn v kostce
Vše na jednom místě, stačí jen kliknout.

Začátečníci se nemusejí obávat, výcvik je i pro postižené

Vedoucí musejí žáky a studenty rozdělit do družstev podle jejich výkonnosti a zdravotního stavu. Nemusíte však mít obavy, při rozřazování do družstev se nevyžaduje od úplných začátečníků předvedení lyžařského výkonu, který by byl nad jejich síly, nýbrž se zařadí přímo do začátečnického družstva. Tato pravidla musejí být dodržována i v průběhu výcviku, při výběru místa výcviku, zvláště na sjezdovkách, za ztížených podmínek, na zledovatělém povrchu, za snížené viditelnosti apod. Družstvo má mít nejvýše 15 členů, přičemž u žáků se zdravotním handicapem se počet snižuje podle charakteru postižení žáků a dalších okolností.

Pro zpestření i jízda na snowboardu

Do programu programu lyžařského kursu může být zařazen i výcvik na snowboardu, pokud jsou dodržena pravidla k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při jízdě na snowboardu.

Pedagogové se musejí střídat

Ředitel školy musí před odjezdem stanovit pravidla pro střídání pedagogů, kteří dozorují žáky a musí stanovit i počet žáků připadajících na jednoho instruktora. Vedoucí zájezdu navíc odpovídá za řádnou organizační přípravu, personální zajištění zájezdu, výběr vhodného objektu dopravu, kontrolu lyžařského vybavení i zpracování programu zájezdu, který schvaluje ředitel školy. Nepřesáhne-li počet účastníků 60 žáků, vedoucí zájezdu vede výcvik jednoho družstva.

Odborní instruktoři mohou být externisté

Lyžařský výcvik vedou instruktoři školního lyžování z řad učitelů a výchovných pracovníků, ale v případě potřeby to mohou být i externí pracovníci. Kvalifikační podmínky pro výkon funkce instruktora školního lyžování stanovilo Ministerstvo školství předpisem. Ověření těchto podmínek je plně v režii ředitele školy. Lyžařský instruktor však odpovídá za splnění výchovného a výcvikového programu svěřeného družstva, za zdraví a bezpečnost jeho členů; podle pokynů vedoucího zájezdu vykonává pedagogický dozor a pomáhá při dalším programu.

Podle terénu, počasí a pokynů Horské služby

Lanovky a vleky se používají jen pro organizovaný výcvik po řádném poučení o všech pravidlech a bezpečnostních předpisech o jízdě na vlecích a lanovkách. Samozřejmostí je, že během pobytu na horách je třeba dbát všech pokynů Horské služby a výstražných značek.

skoleni_4_3

Za nepříznivých podmínek (hustá mlha, sněhová bouře, teplota pod –12 °C) se výcvik a horské výlety omezují, případně nekonají. Výcvik se provádí v terénu, který odpovídá lyžařské vyspělosti členů družstva, a zvláště začínající lyžaři musejí mít vhodně zvolený terén. Ani sklon svahu nesmí být příliš strmý, navíc se musí volit nelavinové svahy. Terén pro výcvik volí instruktor podle zdatnosti žáků a stavu sněhu. Před začátkem si ověří, zda všichni znají smluvená znamená a signály a sdělí bezpečnostní pokyny. Při sjíždění nebezpečných úseků dbá instruktor, aby se každý bezpodmínečně zastavil na určeném místě.

Pokud přes všechna opatření dojde k úrazu, musí mít vedoucí lyžařského výcviku po celou dobu akce k dispozici knihu úrazů a v případě potřeby v ní provádět záznamy.

Hygienická pravidla

Umývárny ve stavbách užívají děti odděleně podle pohlaví. V umývárně musí být na 5 dětí jedno umyvadlo s tekoucí vodou a odtokem nebo jeden výtokový kohout s odvodem použité vody mimo místo osobní očisty a na 30 dětí nejméně jedna sprchová růžice.

Záchody užívají děti vždy odděleně podle pohlaví. Do počtu 20 dětí musejí být dva záchody, na každých dalších 20 dětí jeden další záchod. V blízkosti záchodů musí být možnost umýt si ruce v tekoucí vodě.

Ve stavbách se ošetřovna a izolace zřizují v samostatných místnostech vybavených umyvadlem s tekoucí pitnou vodou a s možností vytápění a používání teplé vody. Izolace musí mít svůj vlastní záchod. Izolace ani ošetřovna nesmějí být vybaveny patrovými lůžky – tzv. palandami ani nesmějí být použity k jiným účelům. Na 30 dětí musí být jedno lůžko. Léky a zdravotnická dokumentace účastníků zotavovací akce musí být umístěny tak, aby k nim neměly volný přístup děti ani jiné nepovolané osoby.

Ubytování

Ubytování dětí se zajišťuje odděleně podle pohlaví. Osoby činné při zotavovací akci jako dozor se ubytují v bezprostřední blízkosti dětí. Zdravotník se ubytuje v bezprostřední blízkosti ošetřovny s izolací, případně v blízkosti nemocných.

Prostory ve stavbách musí být suché, s přirozeným větráním a osvětlením. Plocha na jedno dítě musí být nejméně 2,5 m2. Ve stavbách musí počet ubytovaných dětí splňovat podmínku zachování prostoru pro uložení osobních věcí a možnost pohybu mezi jednotlivými lůžky.

Horní lůžko v patrových lůžcích musí být bezpečně přístupné a vybavené zábranou proti pádu, jakož i nepropustnou podložkou pod matrací.

Výměna ložního prádla musí být provedena vždy před použitím lůžka jiným dítětem a dále po znečištění. Manipulace s ložním prádlem při výskytu infekčního onemocnění může provádět pouze zdravotník. Čisté a použité ložní prádlo musí být skladováno odděleně.

V průběhu akce musí být prováděn denní úklid všech prostor. Denního úklidu se mohou účastnit i děti pod vedením osob činných při zotavovací akci. Děti však nesmějí provádět úklid záchodů.

Stravování

Denně musí být pro děti zajištěna snídaně, přesnídávka, oběd, svačina a večeře. Při činnostech mimo prostory, kde jsou děti ubytovány resp. kde se stravují, lze sloučit výdej snídaně s přesnídávkou a oběda se svačinou. Součástí snídaně musí být teplý nápoj. Jedno z hlavních jídel musí být teplé. Strava podávaná dětem musí odpovídat jejich věku a fyzické zátěži. Na sestavování jídelního lístku se podílí zdravotník. Nápoje musí být pro účastníky zotavovací akce k dispozici po celý den. Uchovávají se v krytých nádobách s výpustným kohoutem nebo se rozlévají přímo z originálních balení.

V režimu dne musí byt pevně vymezena doba pro spánek, osobní hygienu a stravování. Doba vymezená pro spánek musí činit nejméně 9 hodin. Režim dne musí odpovídat věku a zdravotnímu stavu dětí. Fyzická a psychická zátěž dětí musí být přiměřená jejich věku, schopnostem a možnostem. Osoby činné při zotavovací akci jako dozor průběžně kontrolují oblečení, obuv a lůžkoviny dětí, aby byly chráněny před provlhnutím a nedocházelo k prochladnutí dětí. Dále kontrolují, zda děti dodržují osobní hygienu.

Anketa

Máte děti?

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).