Hlavní navigace

Podpora v nezaměstnanosti: Kdo na ni má nárok a jak ji získat?

2. 10. 2008
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Pokud jste právě ztratili práci a nové zaměstnání je zatím v nedohlednu, můžete požádat o vyplácení podpory v nezaměstnanosti. Jaké podmínky je třeba splnit, aby vám na ni vznikl nárok? A jaké doklady je nutné předložit?

Chcete-li po dobu hledání nového zaměstnání od státu dostávat finanční výpomoc v podobě podpory v nezaměstnanosti, musíte se zaregistrovat na úřadu práce v místě vašeho trvalého bydliště a osobně jej o ní požádat. Žádost je třeba podat nejpozději do tří pracovních dnů po skončení zaměstnání nebo jiných činností uvedených v § 25 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, nebo činností, které jsou považovány za náhradní doby zaměstnání. Splníte-li tuto lhůtu i všechny zákonem stanovené podmínky, náleží vám podpora v nezaměstnanosti, a to ode dne následujícího po skončení zaměstnání nebo uvedených činností. O nároku na podporu v nezaměstnanosti rozhoduje úřad práce ve správním řízení, přičemž veškeré skutečnosti rozhodné pro poskytování podpory musí doložit sám uchazeč o zaměstnání.

Kdo má nárok na podporu v nezaměstnanosti?

Nárok na podporu v nezaměstnanosti nevzniká automaticky, musíte splnit několik podmínek. Za prvé, nárok máte, pokud jste vykonávali alespoň 12 měsíců v rozhodném období zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, která zakládá povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, přičemž rozhodným obdobím se pro posuzování nároku na podporu v nezaměstnanosti rozumí poslední 3 roky před zařazením uchazeče o zaměstnání do evidence uchazečů o zaměstnání. Za druhé, o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti musíte požádat příslušný úřad práce, kde jste vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání. Za třetí, ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, nesmíte být poživatelem starobního nebo plného invalidního důchodu.

Do předchozího zaměstnání se započítává i náhradní doba zaměstnání, tj. doba:

 • přípravy osoby se zdravotním postižením k práci,
 • pobírání plného invalidního důchodu,
 • osobní péče o dítě do 4 let věku,
 • osobní péče o osobu, která se podle zvláštních právních předpisů považuje za osobu závislou na pomoci jiné osoby ve stupni II – středně těžká závislost, ve stupni III – těžká závislost, nebo ve stupni IV – úplná závislost, pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně hradí náklady na své potřeby (tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou),
 • výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby v rozsahu překračujícím v průměru alespoň 20 hodin v kalendářním týdnu na základě smlouvy dobrovolníka s vysílající organizací, která má akreditaci MV ČR,
 • soustavné přípravy na budoucí povolání v maximální délce 6 měsíců.

Kdo nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti?

Nárok na podporu v nezaměstnanosti nemáte, pokud byl v posledních 6 měsících před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání vaším zaměstnavatelem skončen pracovně-právní vztah z důvodu porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem. To platí i v případě skončení jiného pracovního vztahu z obdobného důvodu. Nárok na podporu v nezaměstnanosti nemáte ani v případě, že vám vznikl nárok na výsluhový příspěvek podle zvláštních právních předpisů, a tento příspěvek je vyšší než podpora v nezaměstnanosti, která by vám náležela. Pokud je výsluhový příspěvek nebo příspěvek za službu nižší, náleží vám podpora v nezaměstnanosti ve výši odpovídající rozdílu mezi podporou v nezaměstnanosti a příspěvkem.

Uchazeči o zaměstnání se podpora v nezaměstnanosti neposkytuje také po dobu:

 • pobírání starobního důchodu,
 • pobírání nemocenských dávek,
 • pobírání podpory při rekvalifikaci,
 • po dobu výkonu vazby.

Dále se podpora v nezaměstnanosti neposkytuje do ciziny, pokud vyhlášená mezinárodní smlouva, k jejíž ratifikaci dal Parlament České republiky souhlas a jíž je Česká republika vázána, nestanoví jinak.

Jaké doklady je třeba předložit?

Na úřadu práce musíte doložit tzv. skutečnosti rozhodné pro přiznání a poskytování podpory v nezaměstnanosti, a to zejména:

 • potvrzení o zaměstnání (zápočtový list),
 • potvrzení o výši průměrného výdělku,
 • dohodu o pracovní činnosti,
 • doklad o výkonu jiné výdělečné činnosti,
 • u OSVČ potvrzení o době trvání účasti na důchodovém pojištění a o vyměřovacím základu pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (tento doklad vydá příslušná OSSZ nebo MSSZ),
 • formulář E301 při zaměstnání ve státech EU.

Dokládáte pouze ty doklady, které se vás týkají. A případné změny veškerých skutečností jste povinni nejpozději do 8 kalendářních dnů písemně oznámit úřadu práce.

V rámci správního řízení musíte doložit doklady prokazující celkovou dobu předchozího zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti, případně náhradních dob zaměstnání v délce alespoň 12 měsíců v posledních třech letech před podáním žádosti o zprostředkování zaměstnání. Z dokladů o zaměstnání musí být vždy patrná doba trvání a způsob ukončení zaměstnání.

Pro stanovení výše podpory v nezaměstnanosti musíte doložit:

 • potvrzení o výši průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého jste dosáhli ve svém posledním zaměstnání,
 • potvrzení příslušné OSSZ nebo MSSZ o účasti na důchodovém pojištění, pokud jste byli naposledy před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání OSVČ.

Podpůrčí doba v nezaměstnanosti

Délka podpůrčí doby se odvíjí podle vašeho věku, kterého jste dosáhli ke dni podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti. U občanů do 50 let se podpora v nezaměstnanosti vyplácí po dobu 6 měsíců, od 50 do 55 let 9 měsíců a od 55 let věku 12 měsíců. Do podpůrčí doby se započítává i doba, po kterou jste byli vyřazeni z evidence uchazečů o zaměstnání, a to v délce tří měsíců ode dne vyřazení. To ovšem neplatí v případě, kdy k vyřazení došlo z důvodu, že nejste podle lékařského posudku schopni poskytovat úřadu práce součinnost při zprostředkování zaměstnání nebo z důvodu přiznání plné invalidity podle § 39 odst. 1 písm. a) zákona o důchodovém pojištění.

Výše podpory v nezaměstnanosti

Výše podpory v nezaměstnanosti se stanoví na základě průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého jste dosáhli ve svém posledním ukončeném zaměstnání, nebo z posledního vyměřovacího základu přepočteného na jeden kalendářní měsíc, pokud uchazeč o zaměstnání naposledy vykonával činnost jako OSVČ, a to ve výši:

 • 50 % příjmů po dobu prvních tří měsíců nezaměstnanosti,
 • 45 % příjmů po zbývající dobu.

V případě, že byla splněna podmínka doby předchozího zaměstnání započtením náhradní doby a tato doba se posuzuje jako poslední zaměstnání, nebo bez svého zavinění nemůžte osvědčit výši průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu, nebo u vás nelze stanovit průměrný měsíční čistý výdělek nebo vyměřovací základ, stanoví se výše podpory v nezaměstnanosti po dobu prvních 3 měsíců ve výši 0,12násobku a po zbývající podpůrčí dobu ve výši 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházející kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu.

Opravné prostředky a jejich uplatnění

Jestliže rozhodnutí úřadu práce o přiznání podpory v nezaměstnanosti a její výši dosud nenabylo právní moci, můžete se proti odvolat, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává písemně u úřadu práce, který jej se svým stanoviskem předá Ministerstvu práce a sociálních věcí, a to 30 dnů ode dne jeho doručení.

V případě, že nastaly nové skutečnosti, které nebyly v průběhu správního řízení známy, lze také zažádat o obnovu řízení, a to do 3 měsíců ode dne, kdy jste se o důvodu obnovy řízení dozvěděli, nejpozději však do 3 let ode dne právní moci rozhodnutí. Žádost se podává tomu orgánu, který ve věci rozhodl v posledním stupni.

Sankce v případě nedodržení povinností

Pokud „řádně neplníte dané povinnosti“, jste úřadem práce z evidence vyřazeni a je vám odebrána podpora v nezaměstnanosti. Jedná se o situace, kdy uchazeč o zaměstnání:

CHP22

 • odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání,
 • odmítne nastoupit na dohodnutou rekvalifikaci, neúčastní se rekvalifikačního kurzu ve stanoveném rozsahu, neplní studijní a výcvikové povinnosti stanovené vzdělávacím zařízením, které rekvalifikaci provádí, nebo se nepodrobí závěrečnému ověření získaných znalostí a dovedností,
 • neplní podmínky stanovené v individuálním akčním plánu,
 • odmítne se podrobit vyšetření svého zdravotního stavu v souvislosti se zprostředkováním zaměstnání,
 • maří součinnost s úřadem práce.

Podpotu v nezaměstnanosti nebo její část musíte vrátit jen v těchto případech:

 • bylo-li příslušným orgánem rozhodnuto, že skončení jeho pracovněprávního vztahu je neplatné a tento vztah trvá i nadále, popř., že výkon jiných výdělečných činností bránících zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání neskončil,
 • bylo-li úřadem práce dodatečně zjištěno, že uchazeči o zaměstnání byl přiznán starobní důchod nebo plný invalidní důchod podle § 39 odst. 1 písm. a) zákona o důchodovém pojištění, nebo mu byly poskytovány dávky nemocenského pojištění,
 • byla-li uchazeči o zaměstnání jeho zaviněním podpora v nezaměstnanosti přiznána a poskytována neprávem nebo ve vyšší částce, než skutečně náležela, zejména proto, že zamlčel nebo nesprávně uvedl některou rozhodnou skutečnost nebo nesplnil svou oznamovací povinnost.

Zaměstnavatel mi nevyplácí mzdu. Co mám dělat?

Dostanete-li se někdy do situace, kdy vám zaměstnavatel nevyplácí mzdu, nebo ji vyplácí opožděně, můžete se též obrátit na úřad práce a požádat jej o náhradu mzdy. Je vám schopen vyplatit mzdy, které vám na základě pracovní smlouvy nebo platebního výměru náleží.

Jak dlouho jste hledali novou práci, než jste nastoupili do svého současného zaměstnání?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).