Hlavní navigace

Nestíháte dovolenou? Loňskou vyčerpat musíte, ať chcete nebo ne

2. 8. 2011
Doba čtení: 10 minut

Sdílet

Nemáte čas vybírat dovolenou? Pokud vám nějaká zbývá ještě z loňska, raději si naplánujte relax. Jinak na dovolenou nastoupíte nedobrovolně.

Loňskou dovolenou je nutné letos vyčerpat. Raději si vyberte termín sami. Pokud tak neučiníte, nastoupíte čerpání dovolené od prvního listopadu. Ačkoli toto opatření možná letos hrozí naposledy, nikdo se vás nebude ptát, jestli chcete nebo ne. Čtěte více: Co s nevyčerpanou dovolenou?

1. listopadu se letos již po osmé uplatní povinný (automatický) nástup nevyčerpané dovolené, kterou musíte nastoupit, a to i bez souhlasu zaměstnavatele, který jinak určuje její termín. Ukládá mu to totiž zákon. Čtěte také: Firma vám nechce dát dovolenou? Může dostat pokutu 200 000 Kč

Bude to však zřejmě naposledy. Pro rok 2012 už by měla být účinná jiná, nová pravidla určování nástupu dovolené a převádění té včas nevyčerpané k odloženému čerpání do dalšího období.  Povinný nástup dovolené už jejich součástí možná nebude. Prozatím je ale třeba dosavadní pravidla řádně respektovat. Čtěte více: Zákoník práce čekají velké změny, dotknou se všech. Přehled změn

Při čerpání dovolené a převádění a tzv. proplácení nevyčerpané dovolené (tedy poskytování náhrady mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou) se posuzuje odlišně situace, jde-li o (tzv. „povinnou“) dovolenou ve výměře 4 týdnů, a jinak situace, jde-li o dovolenou přesahující 4 týdny. Čtěte také: Na jak dlouhou dovolenou máte nárok?

Klíčový je první pracovní den po 31. říjnu

Dnem nástupu na nevyčerpanou dovolenou z r. 2010 v rozsahu 4 týdnů (nebo část z těchto 4 týdnů) bude 1. listopad 2011, anebo event. i další příslušný – první zaměstnancův pracovní – den (následující po 31. říjnu 2011), pokud jím není právě 1. listopad.

Nevyčerpáte-li  tuto dovolenou do 31. prosince 2011, nárok na ni zanikne, ledaže ji nevyčerpáte z důvodu čerpání rodičovské dovolené. Náhradu mzdy nebo platu za tuto dovolenou nelze poskytnout (výjimku tvoří pouze případ skončení pracovního poměru). Pravidlo o povinném (automatickém) nástupu dovolené 1. listopadu 2011 ze zákona se týká jen zaměstnanců, jejichž pracovní poměr k témuž zaměstnavateli trval po celý rok 2010.

Zaměstnavatel by měl dovolenou správně rozvrhnout

Dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel podle rozvrhu čerpání dovolené vydaného s předchozím souhlasem odborové organizace (pokud odbory u zaměstnavatele působí) tak, aby si zaměstnanec mohl dovolenou vyčerpat zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku, ve kterém právo na dovolenou vzniklo.

 Určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době. Čtěte také: Kdy a jak může zaměstnavatel nařídit celozávodní dovolenou

Zaměstnavatel je povinen určit vám čerpání alespoň 4 týdnů dovolené v kalendářním roce, ve kterém právo na dovolenou vzniklo, pokud váš pracovní poměr k témuž zaměstnavateli trval po celý kalendářní rok a máte-li alespoň na 4 týdny dovolené právo.

Jestliže zaměstnavateli brání v určení čerpání dovolené stanovené překážky v práci na straně zaměstnance (a to výkon vojenského cvičení nebo výjimečného vojenského cvičení, uznaná dočasná pracovní neschopnost, doba, kdy je zaměstnankyně na mateřské nebo rodičovské dovolené a zaměstnanec na rodičovské dovolené) nebo naléhavé provozní důvody, je povinen určit tuto dovolenou tak, aby skončila nejpozději do konce příštího kalendářního roku.

Nemůže-li však zaměstnavatel určit čerpání dovolené ani do konce příštího kalendářního roku z důvodu čerpání rodičovské dovolené, určí dobu čerpání této dovolené (až) po skončení rodičovské dovolené. Čtěte více: Rodičovská dovolená v praxi

Kdy a jak nastane automatické čerpání

Neurčí-li zaměstnavatel zaměstnanci dovolenou (s výjimkou případu, kdy v určení a čerpání dovolené brání čerpání rodičovské dovolené) ani do 31. října příštího kalendářního roku, je dnem nástupu zaměstnance na tuto nevyčerpanou dovolenou nebo její část první následující pracovní den, pokud ovšem nebrání zaměstnanci v takovém nástupu dovolené právě ony zmíněné překážky v práci.

Jde o tzv. automatický (nucený, povinný) nástup nevyčerpané dovolené přímo ze zákona – zákoníku práce. Nevyčerpá-li zaměstnanec dovolenou (v rozsahu „povinných“ 4 týdnů) ani do konce příštího kalendářního roku, právo na tuto dovolenou zaniká. Dovolená tzv. propadne. Tuto dovolenou nelze převádět (k čerpání) do dalšího (tzv. přespříštího) kalendářního roku (není-li ovšem překážkou jejího čerpání rodičovská dovolená); zásadně ji nelze nahradit ani peněžitým plněním (poskytnutím náhrady mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou).

 Jestliže jste však z naléhavých provozních důvodů nebo pro stanovené překážky v práci (vojenské cvičení nebo výjimečné vojenské cvičení, uznaná dočasná pracovní neschopnost, mateřská nebo rodičovská dovolená) nemohli vyčerpat dovolenou, která přesahuje 4 týdny, ani do konce příštího kalendářního roku, může být s písemným souhlasem tato část dovolené vyčerpána do konce dalšího kalendářního roku.

Dnem nástupu na nevyčerpanou dovolenou z r. 2010 v rozsahu 4 týdnů nebo její část bude tedy 1. listopad 2011 (nebo jiný zaměstnancův první pracovní den následující po 31. říjnu 2011), a nebude-li tato dovolená vyčerpána do 31. prosince 2011, nárok na ni zanikne. (Pokud jde ovšem o dovolenou v rozsahu 4 týdnů nebo její část z r. 2010, která nebyla vyčerpána z důvodu čerpání rodičovské dovolené, tak na ni nárok nezanikne, nýbrž bude vyčerpána po skončení rodičovské dovolené.)

Příklad

Zaměstnanci v roce 2010 vznikl nárok na 4 týdny dovolené, přičemž do 31. 12. 2010 vyčerpal pouze 2 týdny. Jestliže mu zaměstnavatel nejpozději do 31. 10. 2011 neurčil (neurčí) nástup této zbývající dovolené v trvání 2 týdnů, nastupuje zaměstnanec dovolenou ze zákona 1. 11. 2011.

Pokud např. v důsledku pracovní neschopnosti zaměstnanec tuto dovolenou nemůže nastoupit a čerpat od 1. 11. 2011 z důvodu pracovní neschopnosti trvající do 15. 11. 2011 včetně, počne ji čerpat bezprostředně po skončení této pracovní neschopnosti, tedy od 16. 11. 2011 a bude ji čerpat až do 30. 11. 2011 včetně (týdnem dovolené se rozumí 7 po sobě následujících kalendářních dnů, připadne-li však v době dovolené zaměstnance svátek na den, který je jinak jeho obvyklým pracovním dnem – v daném případě 17. listopad – nezapočítává se mu do dovolené). Pokud však zaměstnanec dovolenou (uvedené 2 týdny nevyčerpané dovolené z r. 2010) nevyčerpá ani do 31. 12. 2011, ztratí na ni právo; rovněž nemá přímý automatický nárok na proplacení dovolené, tedy na poskytnutí náhrady mzdy nebo platu. Pokud však zaměstnanec nevyčerpá uvedenou dovolenou v důsledku čerpání rodičovské dovolené, nárok na ni neztratí (pochopitelně ani na náhradu mzdy nebo platu), bude mu převedena k čerpání na dobu po skončení rodičovské dovolené (např. do r. 2012 nebo r. 2013). Zaměstnanec a zaměstnavatel se však mohou dohodnout na odchýlení se od zákoníku práce ve prospěch zaměstnance a ujednat, že nevyčerpaná dovolená nebo její část bude zaměstnanci proplacena.

Nevyčerpanou dovolenou za r. 2010, která přesahuje 4 týdny, je možno převést (k odloženému čerpání) až do r. 2012.

Příklad

Zaměstnanci v r. 2010 vznikl nárok na 5 týdnů dovolené, přičemž do konce r. 2010 nevyčerpal 1 týden dovolené. Pokud jej nevyčerpá ani do 31. 12. 2011, může tento týden dovolené vyčerpat ještě do 31. 12. 2012, jestliže k tomu dá písemný souhlas.

Vám nic nehrozí, zaměstnavatel může dostat pokutu

Jestliže zaměstnanec znalý uvedených pravidel odmítne od 1. listopadu 2011 výkon práce po dobu, kdy má čerpat dovolenou ze zákona, nemůže proti němu zaměstnavatel vyvodit platným způsobem žádné sankce. (Povinný nástup dovolené ze zákona dle ust. § 218 odst. 4 zákoníku práce je jednou ze dvou výjimek z pravidla, že dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel (ve smyslu ust. § 217 odst. 1 věty první zákoníku práce). Druhou výjimku stanoví – § 217 odst. 5 zákoníku práce: Požádá-li zaměstnankyně zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení mateřské dovolené, a zaměstnanec zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení rodičovské dovolené do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, je zaměstnavatel povinen jejich žádosti vyhovět. 

Pokud naproti tomu zaměstnanec odmítne 1. listopadu 2011 předepsanou dovolenou nastoupit, zaměstnavatel by mu rozhodně neměl po dobu, kdy má čerpat dosud nevyčerpanou dovolenou, výkon práce umožnit. Přípustné pochopitelně nejsou ani žádné vzájemné dohody o nerespektování příslušných ustanovení zákoníku práce.

Automatickému nástupu dovolené 1. listopadu 2011 (nebo jiný příslušný den) však může zaměstnavatel zabránit tím, že do 31. října 2011 určí nástup dovolené tak, aby si ji zaměstnanec, kterého 1. listopadu a v dalších dnech potřebuje např. pro plnění naléhavých zakázek, mohl vyčerpat do konce roku 2011, tedy kupř. na období kolem Vánoc. Povinný nástup a čerpání dovolené v zákonem předepsaném termínu nemusí být příjemné ani pro zaměstnavatele – obvykle z důvodu případných provozních obtíží a problémů s nahrazením nepřítomného pracovníka, ani pro zaměstnance – např. z důvodu pro dovolenou nikoliv zrovna nejpříhodnějšího ročního období.

Závěrečné shrnutí

Závěrečné shrnutí a porovnání aktuální a chystané úpravy Pravidlo o nuceném nástupu nevyčerpané dovolené z loňského roku 2010 dne 1. listopadu 2011 se týká jen dovolené (nebo její části) v rozsahu 4 týdnů a jen zaměstnanců, jejichž pracovní poměr k témuž zaměstnavateli trval po celý rok 2010. Povinné čerpání dovolené nastává přímo ze zákona, není k němu nutný souhlas zaměstnance, ani souhlas nebo pokyn zaměstnavatele. Pravidlo o automatickém nástupu dovolené platí za stanovených podmínek jen pro loňskou dovolenou.

Zaměstnavatelé často chybují v tom, že nutí zaměstnance k povinnému vyčerpání dovolené během příslušného kalendářního roku, za nějž náleží, (t.j. během letošního roku) i přesto, že nejde o zbytek loňské, ale letošní dovolené. Nicméně zaměstnavatel má na takový postup právo, ovšem pak nejde o uplatnění ust. § 218 odst. 4 věty první zákoníku práce o nuceném nástupu dovolené, nýbrž o určení doby (nástupu) čerpání dovolené zaměstnavatelem zaměstnanci ve smyslu ust. § 217 odst. 1 zákoníku práce.

Zaměstnavatelé by rozhodně neměli pravidla o převádění a proplácení dovolené opomíjet nebo obcházet! Zaměstnavateli za porušování stanovených povinností hrozí sankce – peněžité pokuty – od kontrolních (inspekčních) orgánů. V roce 2011 je třeba plně respektovat popsanou aktuální právní úpravu, přestože institut povinného (automatického) nástupu dovolené se zřejmě 1. 11. 2011 uplatní naposledy, nová pravidla zákoníku práce v oblasti určování nástupu dovolené by jej již obsahovat neměla. 1)

 Dojde k výraznému zjednodušení pravidel – nástup dovolené bude za určitých okolností určovat i sám zaměstnanec, jestliže tak zavčasu neučiní zaměstnavatel; dovolená se bude proplácet jen v případě skončení pracovního poměru; nebude se rozlišovat podle délky dovolené. Zaměstnavatel bude nově povinen zaměstnanci určit dovolenou tak, aby ji vyčerpal v kalendářním roce, ve kterém zaměstnanci právo na dovolenou vzniklo (tedy např. dovolenou za r. 2012 právě v r. 2012, a to celou dovolenou, ať už jde o dovolenou ve výměře větší, menší, než 4 týdny nebo jde právě o dovolenou ve výměře 4 týdnů za kalendářní rok), ledaže v tom zaměstnavateli brání překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody na straně zaměstnavatele.

Nebude-li moci být dovolená takto vyčerpána (tedy v kalendářním roce, v němž na ni vzniklo právo), zaměstnavatel bude povinen určit ji tak, aby byla vyčerpána nejpozději do konce následujícího kalendářního roku (tedy dovolená za r. 2012 nejpozději do konce r. 2013), ledaže by tomu (vyčerpání dovolené) bránila dočasná pracovní neschopnost zaměstnance či čerpání mateřské anebo rodičovské dovolené – pak bude zaměstnavatel povinen určit dobu čerpání této dovolené po skončení uvedených překážek v práci. Jinak, a to bude velmi významná novinka, nebude-li čerpání dovolené určeno nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku (tedy např. dovolené za r. 2012 do 30. června 2013, jakož i dovolené převedené podle dosavadních pravidel z r. 2011 do 30. června 2012 nebo dovolené přesahující základní výměru 4 týdnů z r. 2010 do 30. června 2012), vznikne právo určit čerpání této dovolené rovněž zaměstnanci.

Čerpání dovolené bude zaměstnanec povinen písemně oznámit zaměstnavateli alespoň 14 dnů předem (stejně jako když určuje termín nástupu dovolené zaměstnavatel), pokud se nedohodne se zaměstnavatelem na jiné době oznámení. Náhrada mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou se bude poskytovat (dovolená tzv. proplácet namísto čerpání placeného volna) pouze v případě skončení pracovního poměru. Více: Zákoník práce čekají velké změny, dotknou se všech. 

Příslušné ust. § 218 zákoníku práce má nově znít takto:

§ 218

      (1) Čerpání dovolené podle § 211 je zaměstnavatel povinen zaměstnanci určit tak, aby dovolenou vyčerpal v kalendářním roce, ve kterém zaměstnanci právo na dovolenou vzniklo, ledaže v tom zaměstnavateli brání překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody.

     (2) Nemůže-li být dovolená vyčerpána podle odstavce 1, je zaměstnavatel povinen určit ji zaměstnanci tak, aby byla vyčerpána nejpozději do konce následujícího kalendářního roku, není-li v  odstavci 4 stanoveno jinak.

            (3) Není-li čerpání dovolené určeno nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku, má právo určit čerpání dovolené rovněž zaměstnanec. Čerpání dovolené je zaměstnanec povinen písemně oznámit zaměstnavateli alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnavatelem na jiné době oznámení.

     (4) Nemůže-li být dovolená vyčerpána ani do konce následujícího kalendářního roku proto, že zaměstnanec byl uznán dočasně práce neschopným nebo z důvodu čerpání mateřské anebo rodičovské dovolené, je zaměstnavatel povinen určit dobu čerpání této dovolené po skončení těchto překážek v práci..

skoleni_8_6

Ust. § 222 odst. 2 má znít takto

       (2) Zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou pouze v případě skončení pracovního poměru.

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).