Hlavní navigace

Některým pracujícím důchodcům už nebude narůstat penze. Dostanou místo toho slevu z pojistného

10. 11. 2022
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Odměna státu za práci v penzi se má pro některé důchodce změnit. Místo navýšení dávky dostanou slevu na pojistném. Jak by to mělo vypadat a kdo by mohl mít na slevu nárok?

Důchodci, kteří zůstanou výdělečně činní i po dosažení důchodového věku, jsou odměňováni. V některých případech ale nejde o nic motivujícího. To by se mohlo změnit. Ministerstvo práce totiž předložilo do připomínkového řízení návrh, který má současný systém změnit. Někteří pracující důchodci by místo malého navýšení penze získali výraznější slevu na pojistném, což by pro ně ve výsledku znamenalo vyšší výplatu.

Současný systém odměny za práci v důchodu

Starší lidé, kterým byl přiznán starobní důchod, mohou i přesto zůstat výdělečně činní a pracovat i v penzi. Pokud jde o pojištěnou výdělečnou činnost, ze které stále odvádí pojistné, dojde k navýšení důchodu.

Míra navýšení však závisí na tom, zda si nechají při práci vyplácet i penzi, její polovinu, nebo zda výplatu důchodu zatím odloží a budou žít pouze z toho, co si vydělají.

Způsob navyšování dávky při práci v penzi stanovuje § 34 zákona o důchodovém pojištění. Pojištěnci, který vykonává výdělečnou činnost i poté, co splní podmínky nároku na starobní důchod, se zvyšuje procentní výměra:

  • o 1,5 % výpočtového základu za každých 90 kalendářních dní této činnosti, pokud nepobírá starobní ani invalidní důchod třetího stupně,
  • o 1,5 % výpočtového základu za každých 180 kalendářních dní činnosti, pokud pobírá starobní důchod ve výši poloviny,
  • o 0,4 % výpočtového základu za každých 360 kalendářních dní činnosti v případě, že si nechává vyplácet starobní důchod v plné výši.

Pokud si penzi nebo její část odpustíte, pocítíte efekt navýšení výpočtového základu rychleji a více než v případě, že si necháte při práci důchod vyplácet v plné výši. V takovém případě totiž není navýšení nijak výrazné, jak už jsme si ukázali na modelových příkladech před lety, kdy se změna zaváděla.

Pracujete v penzi? Můžete si nechat zvýšit vyplácený důchod Přečtěte si také:

Pracujete v penzi? Můžete si nechat zvýšit vyplácený důchod

Tento mrzký efekt ostatně připouští i samo ministerstvo práce. Zvýšení (…) se na výsledné výši starobního důchodu projeví ve velmi nízké výši, která je – především u nižších důchodů – spíše symbolická, než aby měla zásadnější sociální význam, uvádí důvodová zpráva k předloze, která má odměňování za práci v důchodu částečně změnit.

Více peněz hned v další výplatě

Ministerstvo práce místo stávajícího systému, který odměňuje důchodce za práci v penzi v případě, že si ji nechávají vyplácet, navrhuje, aby zaměstnanci, kteří jsou poživateli starobního důchodu, měli od 1. července 2023 nárok na slevu na pojistném na důchodové pojištění ve výši 6,5 % z vyměřovacího základu.

V praxi by to znamenalo, že jim stát odpustí plnou výši odvodu na důchodové pojištění, který je strháván zaměstnanci z hrubé mzdy.

Pojištěncům, kteří splní podmínky nároku na starobní důchod před 1. červencem 2023 a budou vykonávat výdělečnou činnost současně s pobíráním plné výše důchodu ještě před účinností nové úpravy, bude navýšena procentní výměra důchodu podle úpravy, která platí v současnosti.

A to za každý měsíc, kdy dosáhli důchodového věku a mají nárok na výplatu starobního důchodu v plné výši (při splnění podmínek za celý měsíc, za který se uplatňuje sleva na pojistném).

Ministerstvo chce tímto krokem motivovat lidi v důchodovém věku, aby zůstali výdělečně činní delší dobu. Cílem je podpora delšího setrvání poživatelů starobního důchodu na trhu práce. Zároveň pomůže v době zvýšené poptávky po zaměstnancích (zejména kvalifikovaných) a v důsledku toho lze očekávat další pozitivní rozpočtové efekty, a to nejen v dlouhodobém, ale i v relativně krátkodobém časovém horizontu, uvádí ministerstvo práce v důvodové zprávě.

Výdělečná činnost má podle předlohy zůstat i nadále dobou účasti na důchodovém pojištění. Protože by už ale za ni nenáleželo navýšení penze, nemusel by zaměstnavatel za tyto pracující důchodce vést evidenční list důchodového pojištění (ELDP) s výjimkou případů, kdy zaměstnanec byl v minulosti výdělečně činný v zahraničí.

Slevu na pojistném by pracující důchodce u zaměstnavatele uplatňoval za měsíc, kdy o ni požádal, i za měsíce následující. Zpětně nebude možné u zaměstnavatele slevu dle předlohy uplatnit, nárok na ni by ale zaniknout neměl. Nárok na slevu zaměstnanec neztrácí, jen bude řešena jako přeplatek na pojistném na základě žádosti podané okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ), uvádí ministerstvo práce.

Důchodce musí zaměstnavateli pro nárok na slevu předložit rozhodnutí o přiznání starobní penze a čestné prohlášení o nároku na její výplatu nebo potvrzení plátce důchodu o pobírání dávky v plné výši s uvedením dne, od něhož výplata náleží.

Do důchodu jděte ještě letos. Dostanete mnohem víc než příští rok. A to i při předčasné penzi Přečtěte si také:

Do důchodu jděte ještě letos. Dostanete mnohem víc než příští rok. A to i při předčasné penzi

Sleva i pro podnikatele

Na stejnou slevu z pojistného by měla dosáhnout i OSVČ, která dosáhla důchodového věku a má nárok na výplatu starobního důchodu v plné výši. Odvádět pak bude zálohu na pojistné ve výši 22,7 % místo 29,2 % do měsíce, kdy OSVČ obdrží rozhodnutí o přiznání penze.

Chcete dostávat v penzi víc? Čtěte náš seriál Jak dosáhnout na co nejvyšší důchod

OSVČ by měla nárok na slevu oznamovat v Přehledu o příjmech a výdajích (dále jen Přehled). Uplatnění slevy musí oznámit nejpozději v Přehledu za rok, v němž slevu uplatní. Pak platí oznámení i pro další roky, ve kterých OSVČ plní podmínky pro nárok na slevu. V případě, že OSVČ neuplatní slevu v Přehledu za rok, kdy mu náležela, považuje se toto odvedené pojistné za přeplatek.

Pokud osoba samostatně výdělečně činná měla nárok na výplatu starobního důchodu v plné výši jen v některých kalendářních měsících kalendářního roku, v nichž byla vykonávána samostatná výdělečná činnost, náleží sleva na pojistném jen z poměrné části vyměřovacího základu, vysvětluje předloha s tím, že ta by se stanovila jako součin počtu měsíců, v nichž byly splněny podmínky pro slevu, a podílu vyměřovacího základu a počtu měsíců, v nichž byla v kalendářním roce vykonávána podnikatelská činnost.

U OSVČ v režimu paušální daně bude v případě nároku na slevu jejich záloha na pojistné na důchodové pojištění považována za přeplatek, který na žádost vrátí příslušná OSSZ.

I OSVČ je povinna při prvním uplatnění slevy doložit přiznání starobního důchodu a jeho výplatu v plné výši.

Příspěvky na penzijko se sníží. Pokud nebudete spořit dost, dostanete méně Přečtěte si také:

Příspěvky na penzijko se sníží. Pokud nebudete spořit dost, dostanete méně

Podmínky nároku na slevu

Nárok na slevu z pojistného má dle předlohy jen důchodce, který pracuje a zároveň si nechává vyplácet starobní penzi v plné výši. V případě odložení výplaty důchodu nebo výplaty jen poloviny starobní penze nárok na slevu z pojistného nevznikne. V těchto případech by měl být zachován stávající systém odměny, tedy navýšení výpočtového základu o 1,5 % za každých 90 nebo 180 dní.

FIN23

Dojde-li na základě žádosti zaměstnance v průběhu kalendářního měsíce k zastavení výplaty jeho starobního důchodu anebo ke snížení starobního důchodu na polovinu, nárok na slevu na pojistném v takovém kalendářním měsíci již nenáleží, informuje důvodová zpráva s tím, že stejná podmínka platí i pro OSVČ.

Sleva na pojistném se zavádí jen pro poživatele starobního důchodu. Pro poživatele invalidního důchodu ani pro invaliditu třetího stupně není její zavedení navrhováno, neboť při přiznávání invalidních důchodů je již zohledňována tzv. dopočtená doba až do dosažení důchodového věku, za kterou se žádné pojistné neplatí, vysvětluje ministerstvo práce v důvodové zprávě.

Jak se připravujete na důchod? (lze volit více možností)

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).