Hlavní navigace

Máte spor s dodavatelem energií? Obejdete se bez soudu i poplatků

2. 8. 2019
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Spory s dodavateli energie nemusí nutně končit u soudu. Bezplatnou alternativu nabízí Energetický regulační úřad. A obejdete se i bez advokáta.

Nemůžete-li se dohodnout s dodavatelem energií, máte i jinou volbu než žalobu u soudu. Energetický regulační úřad (ERÚ) je totiž podle § 20e písm. c) zákona o ochraně spotřebitele subjektem mimosoudního řešení sporů v oblasti elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství. Běžné spory úřad řeší do čtyř měsíců. Žádost o jejich zahájení přitom není podmíněna placením žádných poplatků ani najímáním advokáta.

Jen za loňský rok úřad přijal od spotřebitelů 140 podnětů na zahájení mimosoudního řešení sporu. Pravomocně rozhodl v 94 z nich. To ale neznamená, že by zbytek zůstal nevyřešený. Naopak, časté jsou případy, kdy byl spor zastavený jen proto, že dodavatel nebo distributor nečekal na verdikt úřadu a spotřebiteli vyhověl už krátce po podání návrhu, vysvětlil Miroslav Rottner, ředitel Odboru sporných a schvalovacích řízení ERÚ.

S jakými případy vám úřad může pomoci?

Z pohledu energetiky je spotřebitelským sporem ten, který vyplývá ze smlouvy o poskytování služeb, jejímž předmětem je dodávka elektřiny, plynu či tepla nebo jejich distribuce. Typicky jde o smlouvu o sdružených službách dodávky plynu či elektřiny nebo smlouvu o dodávce tepla.

ERÚ může na váš návrh rozhodovat spotřebitelské spory podle § 17 odst. 7 písm. e) bodu 1. a 2 energetického zákona:

  • spory s držitelem licence o splnění povinností ze smluv, jejichž předmětem je dodávka nebo distribuce elektřiny, plynu nebo tepelné energie a vy se jako spotřebitel domáháte splnění povinnosti, která vyplývá ze smlouvy a není řádně a včas plněna (např. zahájení dodávky, provedení vyúčtování, zaslání přeplatku z vyúčtování apod.),
  • spory o určení, zda právní vztah s držitelem licence, jehož předmětem je dodávka nebo distribuce elektřiny, plynu nebo tepelné energie, vznikl, trvá, nebo zanikl a kdy se tak stalo, pokud jste například činili kroky směřující k zániku právního vztahu (výpověď, odstoupení, oznámení o ukončení smlouvy apod.) a držitel licence je nerespektuje.

Úřad vám naopak nepomůže ve sporech vyplývajících ze smluv, kde není předmětem poskytování dodávky elektřiny, plynu či tepla. Tedy například smlouvy, kde je předmětem koupě věci nebo poskytnutí služby mimo oblast energetiky. ERÚ vám nepomůže ani se smlouvou o zprostředkování výběru jiného dodavatele energie. V těchto případech se musíte obracet na jiné subjekty mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, jimiž jsou například finanční arbitr, Český telekomunikační úřad nebo Česká obchodní inspekce.

Pokud se zjistí, že předmětem vašeho návrhu je věc, která nespadá do působnosti ERÚ, bude návrh odložen nebo postoupen příslušnému správnímu orgánu.

Chcete podat návrh, ale máte k tématu ještě nějaké otázky? Zadat je můžete do webového formuláře nebo poprosit o radu telefonicky na těchto číslech:

564 578 658
564 578 765
595 591 910
595 591 909

Kdo může podat návrh?

Podnět na zahájení mimosoudního řešení sporu může podat jakýkoli spotřebitel, který řeší problém s dodavatelem nebo distributorem energie. Musí jít tedy o fyzickou osobu, která spor neřeší v rámci své podnikatelské činnosti nebo výkonu povolání. Spotřebitelským sporem je podle zákona ten, který vyplývá z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb.

Co musí obsahovat návrh?

Návrh na zahájení mimosoudního řešení musí obsahovat určité náležitosti. Ty stanovuje § 37 a § 45 správního řádu.

Především z návrhu musí být patrné, kdo ho podává, čeho se věc týká a co se navrhuje. Nebojte se dostatečně popsat problém, ale buďte věcní. Připište i co přesně chcete, aby se stalo, a do kdy, například počtem dnů od právní moci vydaného rozhodnutí.

V podání musíte dále uvést:

  • jméno a příjmení,
  • datum narození a místo trvalého pobytu,
  • adresu pro doručování, pokud se liší od trvalého bydliště,
  • označení dalších známých účastníků sporu (tedy dodavatel energie nebo distributor apod.) u nichž uvedete jejich název, IČO a adresu sídla,
  • vlastnoruční podpis.

K návrhu je nutné připojit všechny dokumenty, které k věci máte. Hlavně smlouvy, jejich dodatky, všeobecné obchodní podmínky, kopie vašich případných dopisů, výpovědí či odstoupení apod.

Návrh označený jako „Návrh na rozhodnutí spotřebitelského sporu“ adresujte Energetickému regulačnímu úřadu:

  • na adresu Masarykovo nám. 5, 586 01 Jihlava, oddělení sporných řízení,
  • do datové schránky ERÚ eeuaau7,
  • e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem na adresu podatelna@eru.cz.

Pokud podáte návrh bez některé z předepsaných náležitostí nebo s jinou chybou, vyzve vás úřad k jejich odstranění ve stanovené lhůtě.

Vzorový návrh na rozhodnutí sporu podle § 17 odst. 7 písm. e) bod 1. energetického zákona naleznete na webu ERÚ ve formátu .pdf a ve formátu .docx.

Vzorový návrh na rozhodnutí sporu podle § 17 odst. 7 písm. e) bod 2. energetického zákona najdete na webu ERÚ ve formátu .pdf a ve formátu .docx.

Bude vás to něco stát?

Jak už napovídá název, jsou spory ve jmenovaných oblastech řešeny před danými úřady, a nikoli před soudem. To znamená, že si pro jejich řešení nemusíte najímat advokáta a není nutné platit žádný správní poplatek, jako tomu je u soudu.

Co tím získáte?

Úřad musí ve sporu rozhodnout do 90 dnů. V případě, že jde o složitější záležitost, rozhoduje do 120 dnů.

Výsledkem řízení je vydání rozhodnutí, které je pro účastníky sporu závazné. Pravomocné rozhodnutí je vykonatelné v případě, že není účastníky sporu splněno dobrovolně.

Pokud vám úřad ve sporu přizná plný úspěch, můžete získat nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů potřebných k uplatňování či obraně vašeho práva. V případě částečného úspěchu ve sporu to může být za určitých podmínek stejně. Nebo může úřad náhradu nákladů poměrně rozdělit či rozhodnout, že na ni nemá nárok nikdo.

Tip do článku - účto fakturace duben

Jaké jsou další možnosti?

V případě, že s vydaným rozhodnutím nesouhlasíte, můžete proti němu podat tzv. rozklad, o kterém rozhodne Rada ERÚ. V takovém případě rozhodnutí ve sporu není pravomocné a vykonatelné až do doby, než Rada rozhodne o rozkladu.

Jako navrhovatelé máte pravomoc spor ukončit i předčasně, a to zpětvzetím návrhu. Třeba za situace, že se spor vyřešil ještě před tím, než v něm rozhodl ERÚ.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).