Hlavní navigace

Kolik vás bude stát advokát?

24. 7. 2013
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Podle jakých pravidel se platí advokátům a jak přesně se stanovuje jejich odměna? Zorientujte se předem, ať vás pak výsledný účet nepřekvapí.

Právník – advokát se s vámi může dohodnout na libovolně vysoké smluvní ceně (palmární odměně) za právní zastoupení. Nedohodnete-li se, tak platíte jako klient za poskytnuté služby podle advokátního tarifu (ceníku), tedy vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., v platném znění. V prvém případě jde o smluvní odměnu, ve druhém o tzv. mimosmluvní odměnu.

Odměna smluvní či mimosmluvní dle pravidel vyhlášky

Pokud se tedy odměna advokáta za poskytnuté právní služby řídí smlouvou s klientem, jde o smluvní odměnu – její úroveň není resortním právním předpisem limitována, záleží na konkrétní dohodě. Není-li odměna takto výslovně dohodou určena, řídí se ustanoveními advokátního tarifu a jde o mimosmluvní odměnu.

Smluvní odměna spočívá v ujednání mezi advokátem a klientem o částce, za níž bude advokát právní službu poskytovat, anebo o způsobu jejího určení. Ujednání o smluvní odměně je buď součástí mandátní smlouvy, na jejímž základě se právní služba poskytuje nebo je dohodnuto samostatně. Smluvní odměna může být nižší i vyšší, než odměna mimosmluvní, stanovená podle advokátního tarifu.

Odměna může být vyjádřena v tzv. časové podobě. S advokátem se můžete dohodnout na hodinové sazbě či poplatku za jinou časovou jednotku. Tato sazba pak, není-li ujednáno jinak, náleží právnímu zástupci za každou započatou jednotku času, strávenou nejen s vámi, ale též studiem spisů, přípravou nebo jednáním s protistranou. Pokud advokát uvede do smlouvy celkový odhad odměny za vyřešení celého případu a její výši podstatně překročí, bez předem zaslaného písemného upozornění po vás nemůže doplacení rozdílu vymáhat.

Druhý způsob, kterým lze odměnu stanovit, je pomocí tzv. podílu či paušálu, kdy si obě strany určí celkovou odměnu za vyřešení celého případu, jejíž výše může být vyjádřena i podílem na hodnotě věci.

Použití časové odměny je obvyklé pro jednorázové právní poradenství. Paušální palmáre, případně kombinované s časovou odměnou – hodinovými sazbami případně odstupňovanými podle obtížnosti a rozsahu poskytované právní pomoci, pak pro konzultace a zastoupení podnikatelské a firemní klientely. Časová odměna se však v praxi používá i při zastupování klientů – nepodnikatelů. Laik, který nezná v místě a čase obvyklé ceny právních služeb, by měl spíše žádat o poskytnutí právní pomoci za mimosmluvní odměnu.

Mimosmluvní (tarifní) odměna

Výše mimosmluvní odměny se určuje podle advokátním tarifem stanovené sazby mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby a podle počtu úkonů, které advokát ve věci vykonal. V tomto případě tedy platíte za každý úkon právní služby, který právník ve vaší věci učiní. Takovým úkonem právní služby je např. převzetí a příprava zastoupení nebo obhajoby na základě smlouvy o poskytnutí právních služeb; další porada s klientem přesahující 1 hodinu; účast na jednání před soudem (a to každé započaté 2 hodiny); jednání s protistranou (a to každé 2 započaté hodiny). Čtěte také: Porážky u soudu budou finančně spravedlivé, vymahači dostanou méně

Protože se sazby za úkony odvíjejí od tzv. tarifní hodnoty, jíž je výše peněžitého plnění nebo cena věci anebo práva a jejich příslušenství v době započetí úkonu právní služby, jichž se právní služba týká, je pochopitelně dražší sepsání žaloby ve sporu o 1 000 000 Kč než ve při o 20 000 Kč. První stojí 12 300 Kč, druhá přijde na 1900 Kč. Nejvíce stojí majetkové spory; naopak pro některé záležitosti rodinné a sociální jsou předepsány snížené sazby odměny. Podobně se i cena obhajoby v trestním řízení odvíjí od výše hrozícího trestu.

Sazba mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby činí z tarifní hodnoty

  1.  do 500 Kč: 300 Kč,
  2.  přes 500 Kč do 1 000 Kč: 500 Kč,
  3.  přes 1 000 Kč do 5 000 Kč: 1 000 Kč,
  4.  přes 5 000 Kč do 10 000 Kč: 1 500 Kč,
  5.  přes 10 000 Kč do 200 000 Kč: 1 500 Kč a 40 Kč za každých započatých 1 000 Kč, o které   hodnota převyšuje 10 000 Kč,
  6.  přes 200 000 Kč  do 10 000 000 Kč:  9 100 Kč a 40 Kč za každých započatých 10 000 Kč, o které hodnota převyšuje 200 000 Kč,
  7.  přes 10 000 000 Kč: 48 300 Kč a 40 Kč za každých započatých 100 000 Kč, o které hodnota převyšuje 10 000 000 Kč.

Tarifní hodnota

Není-li stanoveno jinak, považuje se za tarifní hodnotu výše peněžitého plnění nebo cena věci anebo práva v době započetí úkonu právní služby, jichž se právní služba týká. Za cenu práva se považuje jak hodnota pohledávky, tak i závazku. Při určení tarifní hodnoty se nepřihlíží k příslušenství, ledaže by bylo požadováno jako samostatný nárok. Čtěte také: Jak správně spočítat úroky z prodlení?

Nelze-li hodnotu věci nebo práva vyjádřit v penězích nebo lze-li ji zjistit jen s nepoměrnými obtížemi a není-li stanoveno jinak,  považuje se za tarifní hodnotu částka 10 000 Kč (odměna za1 úkon právní služby tedy činí 1500 Kč).

Kupř. částka 35 000 Kč se považuje za tarifní hodnotu ve věcech:

  • určení, zda tu je právní vztah nebo právo, určení neplatnosti právního úkonu, jde-li o určení práva k věci penězi neocenitelné, nebo jde-li o určení neplatnosti právního úkonu, jehož předmětem je věc nebo plnění penězi neocenitelné,
  • nájmů nebytových prostor, staveb a pozemků, nejde-li o peněžité plnění.

Jeden úkon právní služby tak v těchto věcech stojí 2500 Kč.

Při zastupování ve správním řízení, včetně řízení o přestupcích nebo o jiných správních deliktech se považuje za tarifní hodnotu částka 5000 Kč, jeden úkon právní služby tak stojí 1000 Kč.

Úkony právní služby

U úkonů právní služby mimořádně obtížných, zejména je-li k nim třeba použití cizího práva nebo cizího jazyka, nebo u úkonů právní služby časově náročných může advokát zvýšit mimosmluvní odměnu až na trojnásobek. Advokát také naopak může snížit mimosmluvní odměnu až o polovinu.

Náhrady výdajů  

Advokát má vedle nároku na odměnu za svou práci též nárok na náhradu hotových výdajů. Náleží mu náhrada hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s poskytnutím právní služby, zejména na soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy a fotokopie. 

Advokát se s vámi může dohodnout na přiměřené paušální částce jako náhradě  veškerých nebo některých hotových výdajů, jejichž vynaložení se předpokládá v souvislosti s poskytnutím právní služby. Při vyúčtování této služby pak ale nemůžete požadovat specifikaci těchto hotových výdajů a advokát nemůže požadovat náhradu těch hotových výdajů, o něž byla dohodnutá paušální částka překročena. Nedohodl-li se s vámi advokát na jiné paušální částce jako náhradě výdajů na vnitrostátní poštovné, místní hovorné a přepravné, činí tato částka 300 Kč na jeden úkon právní služby.

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).