Hlavní navigace

Kdo vám půjčí v mezinárodním obchodu?

6. 9. 2006
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Mezinárodní obchod - dovoz a vývoz všeho možného - je s otevřením trhu stále dostupnější i pro menší firmy. Ale zejména v případě, že firma získá větší zakázku, potřebuje najít dodatečné zdroje financování. A kdo vám půjčí v mezinárodním obchodu? Jaký způsob zajištění může požadovat?

Poskytovatelé úvěrů

V mezinárodním obchodu nefigurují jen soukromé instituce. Firmy pohybující se v mezinárodních vodách se často střetávají se státními institucemi různých zemí. Nemusí jít ale jen o legislativu a podmínky podnikání – může se jednat též o financování. Úvěry lze získat vládní, dodavatelské, zprostředkovatelské a bankovní.

Vládní úvěry poskytuje obvykle vláda jedné země či vládní instituce druhé země za účelem nákupu zboží, čímž zároveň podporuje svůj vývoz. Takový úvěr muže být buď jednostranný, který je určen k nákupu určitého průmyslového celku, nebo rámcový, na nějž se provádějí dodávky určitého zboží.

Podmínky úvěru jsou stanoveny vzájemnou dohodou vyjádřenou písemně (vždy se jedná o objemný a rozsáhlý dokument); jde většinou o dlouhodobé úvěry, zajištěné zárukou vlády a zúročené nízkou úrokovou sazbou, kterou vláda subvencuje z rozpočtových prostředků.

V současné době nastává odklon od těchto úvěrů – jsou poskytovány zcela výjimečně a ve velmi naléhavých případech (například nákup zbrojních celků nutné k obraně té které země).

Dodavatelský úvěr poskytuje vývozce dovozci krátkodobě i dlouhodobě.

Při krátkodobých úvěrech se vyskytují i úvěry nekryté i kryté (dispozičními doklady, směnkami, bankovní zárukou nebo dokumentárním akreditivem s odloženou splatností).

Při dlouhodobých úvěrech spočívá zajištění ve vlastnickém či zástavním právu ke zboží, hypotéce, ve směnkách s případným rukojemstvím banky nebo bankovní záruce za zaplacení. V některých případech jsou jednotlivé druhy zajištění kombinovány.

Zprostředkova­telské úvěry poskytují v zahraničním obchodě dohodci a komisionáři. Zejména dohodci mají velkou výhodu v tom, že v mnohých zemích a některých druzích zboží se nákupy a prodeje uskutečňují výhradně jejich prostřednictvím {například nákup zbraní či součástí pro obohacování uranu atd.); jsou ve styku s oběma stranami a mají přehled o celém průběhu obchodu, takže mohou zasáhnout tam, kde je zapotřebí. Eskontují směnky kupujících, zaručují se za jejich zaplacení, financují výrobu i obchod a poskytují půjčky na dokumenty.

Dohodci a komisionáři jsou zpravidla firmy s velkým vlastním kapitálem a s dobrým bankovním spojením, u něhož mají úvěr. Zprostředkovatelské úvěry jsou pochopitelně dražší než běžné bankovní úvěry.

Bankovní úvěr rozlišujeme z těchto základních hledisek:

1. Podle subjektů, které jsou příjemci úvěru:

 • podnikatelské,
 • občanské,
 • veřejné (státní či komunální).

2. Podle účelu, na který se poskytují:

 • provozní,
 • na zásoby,
 • na pohledávky
 • investiční,
 • exportní,
 • importní,
 • překlenovací,
 • spotřební,
 • na management buy-out,
 • na vyplacení společníků apod.

3. Podle doby, na jakou jsou poskytovány:

 • krátkodobé (do 12 měsíců)
 • střednědobé (nad 12 měsíců do 5 let)
 • dlouhodobé (nad 5 let)

4. Podle způsobu zajištění návratnosti:

 • úvěr bianco (bez zajištění),
 • směnečný úvěr

Zejména úvěr eskontní, spočívající v tom, že banka od majitele odkupuje směnky před lhůtou jejich splatnosti; tento druh úvěru bývá nazýván také úvěr negociační.

Do této kategorie patří též úvěr akceptační. Tento úvěr banka poskytne tak, že na žádost výstavce směnky cizí směnku akceptuje, a tímto akceptem se dostává do pozice hlavního dlužníka vůči majiteli směnky a věřitelem vůči tomu, kdo na ni směnku vystavil. Formou akceptačního úvěru je též úvěr remboursní.

 • úvěry lombardní (zástava movité věci a jmenovitě pak vybraných cenných papírů),
 • ručitelské

Ručitelské úvěry jsou určitá forma bankovní záruky třetí osobě, že pokud se dlužník dostane do finanční tísně, uhradí banka tento závazek. Takový úvěr se poskytuje jen prvotřídním klientům, u nichž riziko insolvence je relativně nízké.

skoleni_27_5

 • hypoteční úvěry (zástava nemovitého majetku, který je zpravidla předmětem úvěru).

5. Podle techniky poskytování a splácení úvěru:

Jeho základem je kontokorentní účet, což je účet smíšený – běžný a úvěrový; jsou-li peněžní výdaje klienta větší, než je zůstatek na jeho běžném účtu, dostává se do mínusu (tzv. debetu). Toto debetní saldo představuje poskytnutí kontokorentního úvěru, přičemž výhodou je, že lze čerpat prostředky v rámci schváleného limitu dle potřeby, úroky se platí za skutečně čerpanou částku na konci každého kalendářního měsíce, pokud není smluvně dohodnuto jinak).

 • revolvingový úvěr

Revolvingový je úvěr, který se automaticky obnovuje v původní výši v rámci schváleného limitu sjednaného mezi bankou a dlužníkem, jakmile dlužník část úvěru splatí.

6. Podle teritoria poskytnutí:

 • vnitrostátní
 • zahraniční
 • mezinárodní

Anketa

Má vláda poskytovat úvěry?

Autor článku

JUDr. Jan Vinter ukončil studia na Právnické fakultě UK 12. listopadu 1989. Poté se jako redaktor Obrany lidu a později jako volný novinář seznámil s prací pro tisk.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).