Hlavní navigace

Kde jsou ty peníze? Během manželství či partnerství vzájemné dluhy řešit nemusíte

16. 8. 2018
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Dluh, u kterého není včas uplatněn nárok na splacení, se může promlčet a pak je jen velmi obtížně vymahatelný. Během manželství a jiné formy soužití ve společné domácnosti však není třeba pohledávku uplatňovat, a to ani pro případ možného budoucího rozvodu či rozchodu.

Jistě jste už slyšeli o právním institutu promlčení. I vaše právo na to, aby vám byly vráceny peníze, které jste někomu půjčili, se může promlčet a dlužník pak nemusí svůj dluh splatit. Právo (nárok) promlčením nezaniká, avšak zásadně se oslabuje, neboť se snižuje pravděpodobnost úspěšného dovolání se jeho (soudní) ochrany, a tedy realizace (přiznání a vymožení) uplatňovaného nároku. Nárok z práva vyplývající se stává podmíněným.

Stačí, uplynula-li promlčecí lhůta, aby dlužník, kterému jste v dobré víře například půjčili a který se nemá k placení, vznesl námitku promlčení a soud pak pohledávku věřiteli nepřizná, tedy dlužníkovi neuloží, aby dluh zaplatil. Nic tedy platit nemusí. 

Pozor na špatné smlouvy a dohody

O peníze můžete přijít, nejen jde-li o gentlemanskou ústní dohodu, ale i tehdy, máte-li písemné potvrzení dluhu (dlužní úpis neboli uznání dluhu) nebo smlouvu o půjčce, resp. nově správně terminologicky smlouvu o zápůjčce. O uznání dluhu, sice ještě podle pravidel bývalého občanského zákoníku, jsme psali v textu Jak nepřijít na buben při půjčkách mezi kamarády, ale ono se toho moc nezměnilo. V principech podané informace stále platí, a tak toto téma ani nestálo za nový článek. 

Také jsme vás, a to v textu Pozor, aby se půjčka nepromlčela dříve, než vyzvete ke zaplacení dluhu, varovali, že počátek promlčecí lhůty může v určitých případech nastat dříve než splatnost závazku, a dluh se tak může promlčet, aniž by splatnost závazku vůbec nastala. Může tomu tak být v případě pohledávek, jejichž splatnost nebyla dopředu sjednána či jinak určena.

Pak neplatí, že se pohledávka začne promlčovat až poté, co nastane její splatnost a je ji tedy možné uplatnit soudně. Věřitel totiž může dlužníka požádat o splnění dluhu, jehož splatnost je ponechaná na vůli věřitele, kdykoliv – z toho plyne, že za den rozhodný pro počátek běhu promlčecí doby je třeba považovat už den, který následuje po vzniku dluhu. Podrobně jsme o tom psali v textu Půjčujete peníze a chcete je dostat zpět? Nezapomeňte stanovit splatnost dluhu

Za jak dlouho se promlčuje

Podle § 619 odst. 1 nového občanského zákoníku (o. z.), jedná-li se o právo vymahatelné u orgánu veřejné moci (a to je samozřejmě i právo na vrácení půjčených peněz), počne promlčecí lhůta běžet ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. Podle § 629 o. z. promlčecí lhůta trvá tři roky.

Podle § 639 o. z., uznal-li dlužník svůj dluh, promlčí se právo za deset let ode dne, kdy k uznání dluhu došlo. Určí-li však dlužník v uznání i dobu, do které splní, promlčí se právo za deset let od posledního dne určené doby.

Jestliže je tedy zápůjčka peněz stvrzena smlouvou o zápůjčce, činí promlčecí doba tři roky, pokud je stvrzena uznáním dluhu, tak deset let. Proto je dobré vedle dvoustranné smlouvy o zápůjčce nechat vyhotovit dlužníka – vydlužitele – i písemné uznání dluhu, ve kterém ve smyslu § 2053 dlužník (vydlužitel) uzná svůj dluh co do důvodu a výše, přičemž uznání dluhu může být i součástí smlouvy.

Vzájemné majetkové poměry druhů mohou být komplikovanější než u manželů

Život je pestrý, a tak se může v praxi stát, že třeba věřitel a dlužnice nebo věřitelka a dlužník se do sebe zamilují, stanou se životními partnery, nebo dokonce uzavřou sňatek a vstoupí do svazku manželského a původní majetkové poměry neřeší.

Pro manžele platí zákonem stanovená pravidla správy společného majetku a rodinného hospodaření, ale také si můžete manželskou nebo předmanželskou majetkovou smlouvou ujednat pravidla odlišná, speciální, šitá na míru vašeho soužití, vaší rodiny, vašeho podnikání a s ním spojených rizik, majetek nabytý před manželstvím však do společného jmění manželů nespadá.

Vzájemná majetková práva nesezdaných párů muže a ženy občanský zákoník speciálně neupravuje, platí obecná pravidla jako pro jakékoliv jiné občany, např. spoluvlastníky nějaké věci atp. Mezi partnery však mnohdy vznikají i poměrně dost složité majetkové poměry. Pořizují si spolu třeba nemovitost, berou si hypotéku, úvěr atp. Ale také třeba jeden druhému vypomůže s jeho dřívějšími dluhy, přispěje mu na údržbu jeho majetku, půjčí mu peníze atp.

Jen málokdo chce partnerské soužití zatěžovat formalitami, i když aspoň minimální důkazy o takových skutečnostech je třeba mít. Dobré účty dělají dobré přátele, a tak by se neměl partner urazit, když po něm druh žádá třeba potvrzení o tom, že splatil jeho dluh vůči někomu jinému. 

Promlčecí lhůta se staví

Láska však někdy vyprchá, manželé se rozvádějí, partneři rozcházejí a často pak začne boj o majetek a peníze a bývalá velkorysost je ta tam. Již i zrušený občanský zákoník obsahoval pravidlo, že promlčení ani nepočíná ani neběží, jde-li o práva mezi manžely. Na druha a družku však zákon nemyslel. V praxi někdy při jejich vzájemném vypořádání docházelo ke složitým sporům.

Ustanovení § 646 o. z. znovu neopomnělo řešit promlčení mezi manžely ve své větě první: Mezi manžely nepočne promlčecí lhůta běžet ani neběží, dokud manželství trvá. A ve druhé větě dodává o promlčení: To platí obdobně i pro práva mezi osobami žijícími ve společné domácnosti, mezi zastoupeným a zákonným zástupcem, opatrovancem a opatrovníkem nebo mezi poručencem a poručníkem.

A tak i druh a družka (a nejen manželé za trvání manželství) mají od začátku roku 2014 jistotu, že dokud trvá jejich vztah – soužití ve společné domácnosti, nemusejí se obávat promlčení svých vzájemných práv – tedy toho, že pokud by je neuplatnili, což by asi v případě fungujícího soužití bylo absurdní, stačila by druhé straně k vyvlečení se závazku jen pouhá námitka promlčení vznesená před soudem. 

skoleni_13_10

Na řešení máte vždy aspoň půl roku

Pokud ale již promlčecí lhůta běžela před vznikem svazku – manželského nebo soužití druha a družky, rozvodem nebo ukončením soužití ve společné domácnosti začne znovu plynout. A není se třeba bát, pokud z ní zbylo jen pár dnů. Ve chvílích rozchodu s bývalou láskou toho je někdy na jednoho opravdu moc a opravdu není čas a nálada podávat žaloby.

Podle § 652 o. z., pokračuje-li běh promlčecí lhůty po odpadnutí překážky dle § 646 o. z. (tedy po skončení manželství nebo soužití ve společné domácnosti), neskončí promlčecí lhůta dříve než za šest měsíců ode dne, kdy začala znovu běžet. Těch šest měsíců má tedy věřitel vždy k dispozici na dořešení svých vztahů s dlužníkem.

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).