Hlavní navigace

Jak správně ukončit zaměstnání?

18. 12. 2014
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Nedejte na chybné rady a ukončujte zaměstnání podle zákoníku práce. Všelijaké „výpovědi dohodou“, „okamžité výpovědi“ aj. jsou nesmysly, kterými si leda přiděláte problémy.

Podívejme se, jaké má zaměstnanec, který chce skončit zaměstnání, možnosti a jak má správně postupovat podle zákoníku práce.

Mnohokrát se nás ptáte, jak ukončit pracovní poměr nebo dohodu o práci konané mimo pracovní poměr v pracovně-právní poradně nebo na fóru – přinášíme kompletní návod, jak na to.

Podívejte se na naše fórum:

Dohoda o rozvázání pracovního poměru

PN a výpověď dohodou ze strany zaměstnance

Smlouva na dobu určitou a její ukončení

Výpověď ze strany zaměstnance při smlouvě na dobu určitou

Někdy zase dojde k vášnivé debatě o lidových, hovorových označeních způsobů rozvázání pracovního poměru a o zavádějících, zcestných pojmech nesprávně užívaných v praxi.

Naúčtoval si o 36 Kč více na jízdném a dostal okamžitý vyhazov

Ty první lze tolerovat v běžném neodborném vyjadřování, ale už ne při sepisování úkonů směřujících k rozvázání pracovního poměru, ty druhé však ani tam, ani tam. Podívejme se, jaké pojmy a postupy jsou ty správné.

Dohoda

Ať už je zaměstnanec v pracovním poměru nebo činný na dohodu o práci konané mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti), může kdykoliv navrhnout zaměstnavateli ukončení pracovně-právního vztahu dohodou.

Dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na rozvázání pracovního poměru, končí pracovní poměr sjednaným dnem. Dohoda o rozvázání pracovního poměru musí být písemná. V zákoníku práce není výslovně uvedeno, že i dohoda o ukončení – rozvázání dohody o práci konané mimo pracovní poměr musí být písemná, ale samozřejmě ji sjednávejte písemně! Je to nejjednodušší způsob rozvázání pracovně-právního vztahu, prostě jen napíšete, že ten končí k tomu a k tomu dni, který bude posledním dnem zaměstnání, kdy bude zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat práci.

Podrobněji k tématu jsme psali v článku Výpověď 2012: vyznejte se v rozvázání pracovního poměru. Abychom byli korektní, název článku v předchozí větě však je zavádějící, protože pojednává o dohodě a ne o výpovědi. Jak sami vidíte, nesmysly jako „výpověď dohodou“ jsou zažité v praxi, je jich plný i internet, a nevyhnula se jim ani redakce Měšce. Jak na to podle dřívější právní úpravy, která se však nijak podstatně nezměnila, si můžete přečíst v článku Jak správně rozvázat pracovní poměr dohodou.

Nelze-li rozvázat pracovní poměr dvoustranným právním úkonem (jednáním), protože zaměstnavatel nesouhlasí s dohodou, vyberte si podle situace některý z jednostranných právních úkonů (jednání). Nikdy však nemůžete dvoustranné úkony směšovat s jednostrannými – nedejte proto na „zaručené“, ale chybné rady.

Nesmysly jako „výpověď dohodou“ jsou zažité v praxi, je jich plný i internet.

Zrušení ve zkušební době

Hned na počátku pracovního poměru jej můžete – také poměrně jednoduše – rozvázat zrušením ve zkušební době, pokud ji máte v pracovní smlouvě sjednánu. Čtěte: Jak správně zrušit pracovní poměr ve zkušební době po 1. 1. 2012

Zaměstnanec může zrušit pracovní poměr ve zkušební době kdykoliv, není nijak omezen, může tak učinit i v době své pracovní neschopnosti, a to z jakéhokoliv důvodu, přičemž žádný důvod nemusí uvádět. Pro zrušení pracovního poměru ve zkušební době se vyžaduje písemná forma, jinak se k němu nepřihlíží. Pracovní poměr skončí dnem doručení zrušení zaměstnavateli, není-li v něm uveden den pozdější.

Výpověď

Výpověď z pracovního poměru musí být písemná, jinak se k ní nepřihlíží. Zaměstnanec může dát (na rozdíl od zaměstnavatele) zaměstnavateli výpověď z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu. Zaměstnanec může dát výpověď kdykoliv, např. během své pracovní neschopnosti, během mateřské nebo rodičovské dovolené, žádné zákazy výpovědi pro něj neplatí. Tip: Na neschopence výpověď dostat nemůžete, i když vám budou tvrdit opak

Byla-li dána výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba, není-li dohodnuto jinak, činí 2 měsíce. Výpovědní doba začíná až prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce. Dáte-li (doručíte-li) výpověď zaměstnavateli např. 16. 10. 2014, výpovědní doba počne plynout až 1. 11. 2014 a skončí a spolu s ní i pracovní poměr 31. 12. 2014.

Někdy může ale zaměstnanec odejít rychleji. Jde však o velmi speciální případ dle ust. § 51a zákoníku práce. Byla-li výpověď ze strany zaměstnance dána v souvislosti s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů nebo přechodem výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů, platí, že pracovní poměr skončí nejpozději dnem, který předchází dni nabytí účinnosti přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů nebo dni nabytí účinnosti přechodu výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Podrobněji zde: Dejte výpověď a získejte odstupné. I to umožňuje novela zákoníku práce

Okamžité zrušení

Okamžitě můžete zrušit pracovní poměr jen zcela výjimečně, a to ze 2 důvodů specifikovaných zákoníkem práce v ust. § 56 zákoníku práce – z vážných zdravotních důvodů nebo pro neplacení mzdy či její náhrady nebo jednotlivých složek. Jde o velmi delikátní způsob rozvázání pracovního poměru, a tak k němu přistupujte s maximální pečlivostí. Čtěte: Výpověď „na hodinu“ 2012: jak okamžitě zrušíte pracovní poměr?

I tady, když jsme o tom pojednali podrobně, použila naše redakce nesprávný název článku, často používaný v praxi – zvyk je železná košile, ale nic takového jako okamžitá výpověď nebo výpověď na hodinu neexistuje – buď jde o výpověď s dvouměsíční výpovědní dobou, nebo o okamžité zrušení pracovního poměru, oba způsoby mají zcela odlišný režim, jak už jsme si ukázali. Tip: Hádáte se o výši mzdy? Okamžité zrušení pracovního poměru není správné řešení

Okamžitá výpověď nebo výpověď na hodinu neexistuje.

Rozvázání dohody o pracovní činnosti

Není-li výslovně sjednán způsob zrušení dohody o pracovní činnosti, je možné ji zrušit dohodou účastníků ke sjednanému dni; jednostranně může být zrušena z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s 15denní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně (druhému účastníku dohody). Okamžité zrušení dohody o pracovní činnosti může být však sjednáno jen pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr.

Pro výpověď dohody o pracovní činnosti se vyžaduje písemná forma, jinak se k ní nepřihlíží, totéž platí i pro případné okamžité zrušení dohody. Čtěte: Kdy zvolit pro brigádu dohodu o pracovní činnosti?

Ukončení dohody o provedení práce

Zákoník práce neupravuje způsob skončení (rozvázání) dohody o provedení práce. Zpravidla je však dohoda o provedení práce uzavírána na dobu určitou, která musí být v dohodě uvedena, termín skončení dohody tak vyplývá ze sjednaného obsahu dohody o provedení práce. Z povahy dohody o provedení práce vyplývá, že tato dohoda končí provedením dohodnutých prací (splněním pracovního úkolu). Pokud účastníci dohody (smluvní strany) považují za potřebné upravit i další způsoby (kupř. předčasného) skončení pracovně-právního vztahu, než jen uplynutím doby nebo splněním pracovního úkolu, je třeba, aby si je dohodli. Pro výpověď dohody o provedení práce se vyžaduje písemná forma, jinak se k ní nepřihlíží, totéž platí i pro případné okamžité zrušení dohody. Tip: Nejvhodnější pro letní brigádu – dohoda o provedení práce

Není-li sjednán způsob ukončení dohody o provedení práce, která je uzavřena na dobu neurčitou, a účastníci se nedohodnou na ukončení (dohodou), a zaměstnanec má tedy zájem ukončit dohodu jednostranně, pak může postupovat podle ust. § 1999 občanského zákoníku, kdy lze i závazek z dohody o provedení práce vyplývající zrušit ke konci kalendářního čtvrtletí výpovědí podanou alespoň tři měsíce předem.

Okamžité zrušení zaměstnání zákonným zástupcem nezletilého zaměstnance

Zákonný zástupce nezletilého zaměstnance, který nedosáhl věku 16 let, může okamžitě zrušit pracovní poměr, dohodu o provedení práce, dohodu o pracovní činnosti nezletilého zaměstnance, pokud je to nutné v zájmu vzdělání, vývoje nebo zdraví nezletilého zaměstnance. K platnosti okamžitého zrušení se vyžaduje přivolení soudu. Zákonný zástupce je povinen doručit stejnopis okamžitého zrušení dohody o provedení práce a přivolení soudu nezletilému zaměstnanci. Tip: Na prázdninovou brigádu můžete už od 15 let

Abyste za chyby nepykali

I zaměstnanci hrozí za nesprávné, chybné, neplatné rozvázání pracovního poměru sankce, nejen zaměstnavateli, jak často informujeme. Čtěte také: Za chyby se platí, i při nesprávné výpovědi. Dal-li zaměstnanec zaměstnavateli neplatnou výpověď nebo zrušil-li neplatně zaměstnanec pracovní poměr okamžitě nebo ve zkušební době a zaměstnavatel oznámil zaměstnanci bez zbytečného odkladu písemně, že trvá na tom, aby dále konal svou práci, pracovní poměr trvá i nadále. Nevyhoví-li zaměstnanec výzvě zaměstnavatele, má zaměstnavatel právo na něm požadovat náhradu škody, která mu tím vznikla, ode dne, kdy mu oznámil, že trvá na dalším konání práce.

Rozvázal-li zaměstnanec pracovní poměr neplatně, avšak zaměstnavatel netrvá na tom, aby zaměstnanec u něho dále pracoval, platí, pokud se se zaměstnancem nedohodne písemně na jiném dnu skončení, že jeho pracovní poměr skončil dohodou,

a) byla-li dána neplatná výpověď, uplynutím výpovědní doby,

b) byl-li pracovní poměr neplatně zrušen okamžitě nebo ve zkušební době, dnem, kdy měl pracovní poměr tímto zrušením skončit.

(Nastává tedy fikce rozvázání pracovního poměru dohodou.)

Zaměstnavatel pak nesmí vůči zaměstnanci uplatňovat náhradu škody.

Zaměstnavatel právo na náhradu škody pro neplatnost dohody o rozvázání pracovního poměru uplatňovat nemůže.

Zaměstnavatelé však zpravidla zaměstnance za neplatnost rozvázání pracovního poměru nežalují, výjimkou je neplatné rozvázání pracovního poměru okamžitým zrušením, aby nemuseli platit peníze navíc – náhradu mzdy za 2 měsíce – kdyby ponechali nesprávný zaměstnavatelův úkon v platnosti a nedomáhali se jeho zneplatnění soudem. Tip: Výpověď „na hodinu“ 2012: jak okamžitě zrušíte pracovní poměr?

Nespoléhejte však na to a rozvázání pracovního poměru si vždy rozmyslete, abyste použili správný způsob a pracovní poměr rozvázali platně.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).