Hlavní navigace

Jak si v roce 2018 snížíte základ daně?

8. 3. 2018
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Kromě slev na dani můžete uplatnit také odečitatelné položky. Máme pro vás jejich souhrn společně s informacemi, kdy na ně máte nárok a jak ho prokážete.

V minulém článku Jak ušetřit na daních? Nezapomeňte si odečíst slevy jsme se věnovali tomu, jaké slevy na dani si v různých životních situacích můžete uplatnit. To ale není jediná varianta, kterou do svého daňového přiznání můžete zahrnout, abyste platili menší daně. Další možností je snížení základu daně. Odečitatelné položky jsou definovány v § 15 ZOD. Jedná se o:

 • bezúplatná plnění (dříve označované jako dary),
 • úroky z hypotečního nebo obdobného úvěru,
 • pojistné na penzijní připojištění,
 • pojistné na soukromé životní pojištění,
 • členské odborové příspěvky,
 • příspěvek na úhradu dalšího vzdělávání.

Snížením základu daně pak dosáhnete i nižší daňové povinnosti. Sice je v takové výši, jako u daňových slev, které se odečtou od již vypočítané daně, ale i tak ke snížení dojde.

Takzvané odečitatelné položky se uplatňují pouze jedenkrát ročně. Při ročním zúčtování daní je provádí zaměstnavatel těm, kteří u něj mají podepsáno Prohlášení k dani, nebo až při podání daňového přiznání. O co vše si můžete základ daně snížit, si rozebereme níže.

Bezúplatná plnění a dary

Pokud jste v loňském roce poskytli finanční dar, můžete toho využít a snížit si základ daně. Má to ale svá pravidla. Jakožto fyzická osoba si můžete dar odečíst v případě, že

 • hodnota tohoto daru byla alespoň 1000 Kč,
 • hodnota daru byla více než 2 % vašeho základu daně.

Stačí přitom splnit jednu z podmínek. Hodnota se počítá souhrnně, tudíž pokud jste darovali 10× částku 100 Kč, máte souhrnně 1000 Kč a podmínku jste splnili.

Poté si smíte odečíst dar do výše 15 % základu daně. V případě, že jste darovali dar jako manželé ze společného majetku, máte na výběr ze dvou možností. Buď si dar odečte jeden z vás plnou měrou, nebo oba dva v poměru, na kterém se domluvíte. Neplatí, že byste si museli oba odečíst stejnou částku.

Od základu daně ale můžete odečítat i dary formou služby, věci, ale i nemovitosti, pokud je možné určit její hodnotu. Pokud to možné není a vy si přesto tento dar chcete od základu daně odečíst, je nutné majetek ocenit, a to podle zákona o oceňování majetku.

Dále si můžete odečíst z daní také bezpříspěvkové darování krve, plazmy, krevních destiček. Za jeden takový odběr si můžete odečíst 3000 Kč. Za darování orgánu, kmenových buněk či kostní dřeně pak 20 000 Kč. Vše ale musíte prokázat. Příjemce daru vám musí vystavit potvrzení, že dar přijal. U darování krve postačí potvrzení od zdravotnického centra, kde odběr proběhl. U darování orgánu pak potřebujete potvrzení transplantačního centra.

Již v roce 2016 a 2017 jsme vás informovali, že v Poslanecké sněmovně se projednává návrh, který by umožnil si za jeden odběr krve či jejích složek odečíst 3000 Kč. K tomu by byla zavedena nová možnost, a to odečíst si 8000 Kč od základu daně za vstup do Českého národního registru dárců kostní dřeně a nebo do Českého registru dárců krvetvorných buněk. V současné době ale návrh zákona – sněmovní tisk 848 – prošel druhým čtením a byl vzat zpět.

Platili jste si penzijní připojištění?

Měli jste v minulém roce penzijní připojištění, na které jste dostávali státní příspěvek, případně doplňkové penzijní spoření (III. pilíř)? Pak si v roce 2018 můžete odečíst pojistné, které jste zaslali na penzijní účet. Za rok 2017 si takto můžete odečíst maximálně 24 000 Kč. Ovšem až poté, co své platby o 12 000 Kč snížíte. Jinými slovy, pokud jste v roce 2017 zaslali na penzijní účet méně než 12 000 Kč, nemůžete si odečíst nic. Pokud více, tak vše nad 12 000 Kč si smíte odečíst. Ovšem maximálně si takto odečtete 24 000 Kč. Maximalizace tak dosahujete v případě, že jste loni poslali 36 000 Kč, tudíž 12 000 Kč odečtete a zbylých 24 000 Kč si beze zbytku můžete odečíst od základu daně.

Oproti roku 2017 však dochází ke změně způsobu výpočtu. Nově už neplatí, že si můžete odečíst částku za celý rok. Snížení se uplatní za každý měsíc zvlášť. Každý měsíc vám tedy vznikl nárok na odečtení až poté, co jste zaslali více než 1000 Kč. Oněch zaslaných 1000 Kč se nepočítá a částku, co je nad 1000 Kč za daný měsíc, si smíte od základu daně odečíst. Nově si tak odečtete v plné výši mimořádné příspěvky, které jste vložili před koncem roku.

Nevíte si rady s daněmi? Kompletní informace i formuláře najdete na našem Daňovém portálu.

Využít ale můžete odečet od základu daně i u penzijního pojištění, a to podobným principem. Od všech plateb na penzijní pojištění za rok 2017 odečtete 12 000 Kč, a co zbude, si můžete odečíst od základu daně. Maximálně si takto můžete odečíst opět 24 000 Kč. Další podmínkou však je, že pojištění je uzavřené s institucí penzijního pojištění a výplata je sjednaná nejdříve po 5 letech a nejdříve při dosažení 60 let.

V případě, že ale vaše penzijní připojištění zaniklo bez nároku na penzi, jednorázové vyrovnání nebo jednorázové plnění a bylo vám vyplaceno odbytné nebo jiné plnění, nárok na odpočty nemáte. Navíc se ale částky, o které vám byl v uplynulých deseti letech z důvodu zaplacených příspěvků snížen základ daně, stávají příjmem podle § 10. A ty musíte zdanit v období, kdy k zániku pojistky došlo.

Pokud byste chtěli uplatnit snížení základu daně o výše uvedené pojistné, prokážete nárok na něj potvrzením od penzijní společnosti. To je pravidelně zasíláno počátkem roku. Případně je k dispozici v uživatelském profilu na webu dané společnosti.

Úroky z úvěru na bydlení

Zákon umožňuje odečtení také již zaplacených úroků z úvěru na bydlení. Toto ustanovení se ale týká jen úvěrů ze stavebního spoření a hypoték. Peníze ale musí být čerpány na bytovou potřebu vlastní, případně bytovou potřebu druhého z manželů, vašich dětí, rodičů nebo prarodičů. Co je bytovou potřebou, popisuje § 15 odst. 3 ZOD. Pokud úvěr splácíte společně s manželem či manželkou, můžete si uplatnit buď oba poměrnou část zaplacených úroků, nebo jeden z vás v plné výši.

Tímto způsobem si za zaplacené úroky můžete odečíst maximálně 300 000 Kč ročně. Musí se ale jednat o placené úroky, nikoli jistinu. Jestliže jste úvěr nespláceli celý minulý rok, odečtete si 25 000 Kč za každý měsíc, kdy jste úvěr spláceli a došlo k placení úroků.

Splácíte úvěr za nákup pozemku, na kterém jste do 4 let chtěli stavět? Pokud už 4 roky uplynuly a vy jste stavět nezačali, nárok na odpočet vám zaniká a naopak musíte dodanit částky, které jste si od základu daně v minulosti odečetli.

Nárok na odpočet prokážete potvrzením, které vám zašle banka či stavební spořitelna.

Platby na životní pojištění

Stejně jako u penzijního připojištění i v případě plateb na životní pojištění si můžete odečíst určité částky od základu daně. Opět platí, že maximálně můžete odečíst 24 000 Kč za rok. V tomto případě ale není potřeba od zaslaného pojistného odečítat nějaké částky, takže pokud jste si za rok 2017 za životní pojištění poslali 24 000 Kč, můžete celou částku odečíst od základu daně.

Možnost odpočtu má však jiná pravidla. Vaše smlouva nesmí obsahovat možnost mimořádných výběrů. A nezáleží na tom, že jste v roce 2017 žádný takový výběr neuskutečnili. Pokud máte ve smlouvě možnost to udělat, nemůžete si odečíst nic. Dále musíte splnit tyto podmínky:

 • smlouva umožňuje výplatu nejdříve v roce, kdy dosáhnete 60 let,
 • máte sjednanou fixní částku pro případ dožití, kdy pojistná doba trvá od 5 do 15 let, pojistná částka musí být minimálně 40 000 Kč a u osob nad 15 let pak minimálně 70 000 Kč,
 • pojištění je sjednané alespoň na 5 let,
 • vy a pojistník jste tatáž osoba.

V případě, že dojde k výplatě pojistného plnění nebo k předčasnému ukončení smlouvy dříve než po 5 letech od uzavření, nebo dříve, než vám bude 60 let, nárok na odpočet pojistného vám zanikne. Zároveň se tím vaše dosavadní odpočty za posledních 10 let stávají příjmem a ten musíte dodanit. Výjimkou je situace, kdy vám vznikl nárok na starobní či invalidní důchod. V případě invalidního důchodu ale zákon připouští jen invaliditu III. stupně. Případně když se stanete invalidním, ale důchod vám přiznán nebyl. Dále do výjimek spadají smlouvy, u kterých nebude vyplaceno pojistné plnění nebo odkupné a zároveň rezerva, kapitálová hodnota nebo odkupné bude přímo převedeno na jinou smlouvu soukromého životního pojištění splňujícího podmínky pro uplatnění tohoto odpočtu.

Nárok na odpočet prokazujete potvrzením od pojišťovny. Ta vám ho pošle v případě, že vaše smlouva splňuje podmínky pro nárok na odpočet.

Zkoušky ověřující další vzdělávání

Pokud jste v roce 2017 absolvovali nějaké zkoušky sloužící k ověření výsledků vašeho dalšího vzdělávání, rovněž můžete tyto platby využít k odečtu od základu daně. Odečíst si můžete maximálně 10 000 Kč. A pokud jste zdravotně postižení, tak 13 000 Kč. Případně 15 000 Kč u těžkého zdravotního postižení.

CHP23

Zkoušky vám ale nesmí platit zaměstnavatel a ani si je nesmíte uplatnit jako výdaj. Nárok prokážete potvrzením o platbě za zkoušku.

Členské příspěvky odborové organizaci

Poslední možností, kterou můžete využít a snížit tak svůj základ daně, jsou platby za členské příspěvky odborovým organizacím. Příspěvky můžete odečíst do maximálně 1,5 % vašich zdanitelných příjmů. Nejvýše pak 3000 Kč. Nárok prokážete potvrzením od odborové organizace.

Autor článku

Psaním jsem skloubila své znalosti ze studií financí a žurnalistiky. Ráda se učím nové věci, tančím a běhám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).