Hlavní navigace

Jak se bránit vysokým účtům za mobil?

22. 7. 2014
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Isifa.com
Nezdá se vám výše vyúčtované částky za hovorné? Chyba nemusí být na vaší straně. Nesprávné vyúčtování telekomunikačních služeb lze reklamovat, je však nutno dodržet striktní zákonný postup a lhůty.

Zvláštní režim neplatí jen pro platby za telefonování z mobilu

Právní regulaci poskytování mobilních komunikačních služeb najdeme v zákoně č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Uvedený zákon obsahuje podrobnou úpravu reklamačních podmínek pro celou oblast tzv. veřejně dostupných služeb elektronických komunikací; jeho ustanoveními se tedy bude kromě poskytování telekomunikačních služeb v mobilních sítích řídit rovněž poskytování datových či internetových služeb. Reklamační postup stanovený zákonem o elektronických komunikacích se nepoužije pouze v případech nesprávného vyúčtování ceny, ale také při uplatňování nároků z vadného poskytnutí služeb.

Špatné vyúčtování nebo vadné služby reklamujte hlavně včas

Reklamace na vyúčtování ceny služeb může být uplatňována z různých důvodů. Někdy poskytovatel služby účtuje cenu za větší rozsah služeb, než byl skutečně poskytnut, jindy může požadovat standardní cenu za službu, kterou jste si pořídili v akční nabídce. Postup řešení jakýchkoli nesrovnalostí v požadované ceně je však vždy stejný.

Pokud zjistíte, že vyúčtovaná výše ceny neodpovídá částce, kterou byste měli za poskytnuté služby uhradit, měli byste reklamaci uplatnit ve lhůtě bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 měsíců ode dne doručení vyúčtování za poskytnutou službu.

V případě, že vám poskytovatel služeb vzhledem k druhu poskytované služby vyúčtování nedoručuje (tj. například u tzv. předplacených karet), můžete reklamaci uplatnit do 2 měsíců ode dne poskytnutí služby. Reklamujete-li vadné poskytnutí služby, počíná reklamační lhůta v trvání 2 měsíců běžet od vadného poskytnutí služby. Pokud lhůta pro uplatnění reklamace uplyne marně, vaše práva vůči poskytovateli služby ze zákona zaniknou; nelze se jich tedy dovolávat ani tehdy, pokud by poskytovatel nevznesl námitku promlčení.

Reklamace automaticky neznamená, že vyúčtovanou cenu nemusíte uhradit.  Podání reklamace totiž nemá tzv. odkladný účinek na zaplacení ceny za poskytované služby.

Vyúčtovanou cenu je tedy nutno uhradit ve výši a ve lhůtě splatnosti podle faktury ještě před dořešením reklamace s tím, že pokud bude reklamace vyřízena ve váš prospěch, poskytovatel vám zaplacenou částku vrátí (nebo ji zohlední v dalším vyúčtování). V případech reklamací markantnějších nesrovnalostí odpovídajících vyšším finančním obnosům můžete o přiznání odkladného účinku požádat Český telekomunikační úřad, který by v odůvodněných případech měl žádosti o odkladný účinek vyhovět. Pokud však úřad nevyhoví, máte (minimálně do meritorního dořešení věci) smůlu – proti rozhodnutí úřadu týkajícího se odkladného účinku se totiž nelze bránit žádným opravným prostředkem.

Ilustrační obrázek.
Autor: http://www.isifa.com

Ilustrační obrázek.

Jaké povinnosti musí při vyřizování reklamace plnit poskytovatel služeb

Poskytovatel služby je povinen reklamaci vyřídit ve lhůtě bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne doručení reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace se ze zákona prodlužuje na 2 měsíce v případě, že reklamaci bude nutné projednat se zahraničním provozovatelem (např. u roamingových služeb). Poskytovatel vám musí vyřízení reklamace doručit prokazatelným způsobem, tj. tak, aby byl v dalších fázích řešení nároku schopen doložit, že se vyřízení reklamace dostalo do vaší dispoziční sféry.

Je-li v reklamačním řízení nesprávné vyúčtování ceny potvrzeno, je poskytovatel povinen vrátit vám rozdíl v ceně v souladu s ustanoveními vyplývajícími ze všeobecných podmínek poskytování reklamované služby, nejpozději však do 1 měsíce ode dne vyřízení reklamace.
V případě, že byla uznána oprávněnost reklamace vadně poskytnuté služby, je poskytovatel povinen zajistit odstranění vady a přiměřeně snížit cenu poskytované služby; po vzájemné dohodě lze reklamaci vyřídit i zajištěním poskytnutí služby náhradním způsobem.

Reklamační lhůty a postupy
Název Postup
Vyúčtování neodpovídá částce Bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 měsíců ode dne doručení vyúčtování za poskytnutou službu.
Reklamace u předplacených karet Do 2 měsíců ode dne poskytnutí služby.
Vadné pokytnutí služby Do 2 měsíců běžet od vadného poskytnutí služby.
Zákonná doba pro vyřízení reklamace 1 měsíc ode dne doručení reklamace.
Zákonná doba pro vyřízení reklamace, pokud je nutné jednání se zahraničním provozovatelem 2 měsíce ode dne doručení reklamace.
Musím zaplatit reklamované vyúčtování? Ano musíte, podání reklamace nemá tzv. odkladný účinek na zaplacení ceny.

Poskytovatel služeb reklamaci nevyhověl? Podejte námitku k ČTÚ

Pokud poskytovatel služby podané reklamaci nevyhoví, můžete se obrátit na Český telekomunikační úřad. Opravným prostředkem proti rozhodnutí o vyřízení reklamace je tzv. námitka. Námitka se podává na zvláštním elektronickém formuláři, který je dostupný ke stažení na webových stránkách úřadu.

Námitka musí být podána nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení rozhodnutí o vyřízení reklamace; pokud však poskytovatel podanou reklamaci nevyřídí vůbec, musí být námitka podána do 1 měsíce od marného uplynutí zákonné lhůty pro vyřízení reklamace. V případě marného uplynutí lhůty pro podání námitky vaše právo podat námitku zanikne a jakékoliv opožděně (byť oprávněně) podané námitky budou úřadem zamítnuty (viz rozhodnutí předsedy Rady ČTÚ ze dne 12. 11. 2013, čj. ČTÚ-88 756/2013–603).

Podání námitky je momentálně zpoplatněno částkou 100 Kč (položka 10 písm. d) přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích), pokud ovšem ve sporu uspějete, úřad poskytovatele služby zaváže, aby vám vynaložené náklady řízení (včetně uhrazeného správního poplatku za podání námitky) nahradil.

Tip do článku - účto fakturace duben

Český telekomunikační úřad je povinen o podané námitce rozhodnout ve lhůtě 4 měsíců, ve zvláště složitých případech se lhůta pro rozhodnutí prodlužuje na 6 měsíců. Proti zamítavému rozhodnutí úřadu můžete ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení podat tzv. rozklad. Rozklad se podává u Českého telekomunikačního úřadu a rozhoduje o něm předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu.

Poslední slovo má i zde soud

Proti rozhodnutí o rozkladu sice již nelze dále brojit odvoláním, můžete však proti němu podat žalobu podle části páté zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu. Žaloba musí být podána ve lhůtě dvou měsíců od doručení rozhodnutí předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu o podaném rozkladu.

Autor článku

Autorka je advokátkou. Specilizuje se mj. na oblast soudního vymáhání pohledávek a insolvenční právo.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).