Hlavní navigace

Družstevní byt podnajímala, ale sama jej neplatila. Má o byt přijít, nebo ne?

24. 9. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Ačkoliv měla příjem z podnájmu svého družstevního bytu, nájemné družstvu neplatila. Bude platné její vyloučení, když zaplatila až těsně před vyloučením z družstva? A co když družstevník ve finanční tísni pro nemoc, nezaměstnanost neplatí? Má být také zbaven členství a bytu?

Členka bytového družstva dlouhodobě podnajímala svůj byt (v poslední době pak za tržní nájemné zhruba 10 000 Kč měsíčně), ale sama, ač měla z přenechání bytu jinému za úplatu příjem, družstvu nájemné a úhradu za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu nehradila. Dostala výstrahu od družstva, která nezabrala, tak ji družstvo pro hrubé porušování povinností spočívající v dlouhodobém nehrazení předepsaných plateb spojených s užíváním bytu vyloučilo. Ke dni doručení oznámení o vyloučení dlužila navrhovatelka družstvu na platbách spojených s užíváním bytu částku 15 018 Kč.

Uvažme, že ve srovnání s inkasovaným podnájemným je to opravdu nízká částka. Vyloučená členka podala námitky proti rozhodnutí představenstva o svém vyloučení. Členská schůze ovšem rozhodnutí představenstva potvrdila a námitky zamítla. (Jak se  bránit vyloučení z družstva, jsme si vysvětlovali.) Vyloučená družstevnice se tedy bránila soudní cestou. Nevyhověl jí ani soud prvního stupně, ani soud odvolací. Podala si dovolání k Nejvyššímu soudu.

Prazvláštní argumentace neplatičky

​Obranu žalobkyně shledávám poněkud bizarní a zřejmě ji tak hodnotil i soud, i když se vyjádřil kulantněji. Odvolací soud konstatoval, že argumentace navrhovatelky, že v prosinci roku 2014 utrpěla úraz (proces vyloučení začal na jaře 2015), nemůže obstát, neboť tato skutečnost se neprojevila v jejích příjmech z „pronájmu“ bytu, který trval skoro 10 let.

Jako nepřípadnou shledal odvolací soud též argumentaci navrhovatelky spočívající v tom, že příjmy z „pronájmu“ bytu jí měly nahradit výpadek příjmů z neúspěšného podnikání. Navrhovatelka totiž případnou „potřebu restrukturalizace svých závazků, odkladu platební povinnosti, případně poskytnutí půjčky podle výsledků dokazování nekonzultovala s družstvem, vůči němuž neplnila základní a značně nízké finanční povinnosti a jehož majetek využívala jako zdroj svých příjmů“.

Stejně tak považoval odvolací soud za nedůvodnou argumentaci navrhovatelky, podle níž byl roční přebytek družstva 240 000 Kč, a družstvo tedy mělo dostatek zdrojů, i když navrhovatelka neplnila své platební povinnosti.

Vyloučení musí být jako sankce přiměřené prohřešku

​Případ se dostal k Nejvyššímu soudu ČR, který ve svém usnesení (spis. zn. 27 Cdo 2613/2018, ze dne 26. 5. 2020) konstatoval, že s ohledem na závažnost právních důsledků, k nimž vede, představuje vyloučení z družstva krajní řešení, jehož využití musí být odůvodněno okolnostmi konkrétního případu. Stejně jako v případě jiných práv nesmí být ani vyloučení družstvem zneužito.

Takovým zneužitím by mohlo být i rozhodnutí o vyloučení člena za nevýznamné porušení povinností či v případech, kdy existuje podstatně účinnější způsob, kterým může družstvo zajistit dodržování zákonného stavu, a kdy je současně možné využití takového způsobu (namísto vyloučení člena z družstva) na družstvu spravedlivě požadovat.

Neplacení nájemného je hrubým porušením povinností člena bytového družstva

Placení nájemného a úhrad nákladů na služby poskytované s užíváním bytu družstvu na základě smlouvy o nájmu družstevního bytu uzavřené mezi družstvem a členem družstva za podmínek určených stanovami je jednou ze základních povinností člena bytového družstva.

Dlouhodobé nebo opakované neplnění této povinnosti proto představuje závažné porušení členských povinností a zároveň hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu družstevního bytu, a bude tak zpravidla důvodem pro vyloučení člena z družstva.

Neměla by být zneužita nemoc nebo spor o vyúčtování

V některých případech může být pro posouzení přiměřenosti vyloučení významné, z jakého důvodu člen družstva dlouhodobě nebo opakovaně neplní své členské povinnosti.

Například existuje-li mezi družstvem a jeho členem (dosud autoritativně nevyřešený) spor o výši plnění (člen družstva konkrétními a relevantními námitkami zpochybňuje správnost vyměřených záloh na služby poskytované s užíváním bytu nebo jejich vyúčtování), popř. není-li člen družstva v důsledku změny svých poměrů (nemoc, ztráta zaměstnání apod.) po určitou dobu schopen plnit své povinnosti, tuto skutečnost družstvu bezodkladně sdělí a situaci se snaží řešit, mohlo by být vyloučení takového člena z družstva posouzeno jako nepřiměřené, má-li družstvo k dispozici jiný způsob zjednání nápravy.

Vždy však bude záležet na všech okolnostech konkrétní věci a v úvahu bude nutné vzít i dopad protiprávního jednání člena družstva na (zejména majetkové) poměry družstva.

Dobrá vůle je plus, naproti tomu dlouhodobé porušování povinností mínus

Proti rozhodnutí (představenstva či jiného stanovami určeného orgánu) o vyloučení může dotčený člen družstva podat odůvodněné námitky k členské schůzi. Je-li důvodem pro podání námitek i vůle vylučovaného člena přestat s porušováním členských povinností a odstranit následky dosavadního porušování a učiní-li tak vylučovaný člen družstva ještě před zasedáním členské schůze (např. zaplatí dodatečně dlužné platby včetně veškerého příslušenství, nahradí škodu způsobenou družstvu apod.), měla by členská schůze uvedené okolnosti vzít v úvahu při zvažování, zda je namístě námitky člena družstva zamítnout.

skoleni_13_10

Podle okolností konkrétního případu může zamítnutí námitek v takové situaci odporovat smyslu a účelu právní úpravy vyloučení. Dodatečné splnění povinností však zpravidla nebude důvodem, pro který by členská schůze neměla zamítnout námitky vylučovaného člena, tehdy, postupoval-li takto člen opakovaně. To vše vyložil Nejvyšší soud ČR ve svém usnesení.

Řešení případu – verdikt vrcholného soudu

​Všechny závěry NS tedy vyznívají ve prospěch neplatičky. Ostatně Nejvyšší soud souhlasil s hodnocením věci soudem odvolacím, až na jednu jedinou. Jediné, co lze podle něj odvolacímu soudu vytknout (a je tak i důvodem pro zrušení jeho rozhodnutí), je absence posouzení, zda okolnost, že dlužnice zaplatila dlužnou částku včetně příslušenství ještě před rozhodováním členské schůze, neměla být členskou schůzí zohledněna a zda (právě s ohledem na tuto okolnost) neodporuje usnesení členské schůze o zamítnutí námitek smyslu a účelu právní úpravy vyloučení. To bude muset být ještě znovu posouzeno.

Autor článku

Nenadávejte právníkům, zákony netvoří zdaleka jen oni. Oni je pak jen zašmodrchávají ve prospěch svých klientů, třeba zrovna vás. Budu se však snažit vám je vysvětlovat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).