Hlavní navigace

Došlápne si na vás "Antimonopolní úřad"?

26. 6. 2007
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže má poměrně silné pravomoci. Může si "došlápnout" na drobného podnikatele i nadnárodní firmu. Za jakých okolností se můžete "Antimonopolního úřadu" obávat? Co si nesmíte dovolit a jak vysoké pokuty vám může udělit?

Poslední úplné znění zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), bylo vyhlášeno pod č. 436/2005 Sb. Dříve, než se na jeho ustanovení podíváme, je třeba vysvětlit zákonné pojmy, s nimiž zákon o ochranu hospodářské soutěže operuje:

Soutěžiteli se rozumí fyzické a právnické osoby, jejich sdružení, sdružení těchto sdružení a jiné formy seskupování, a to i v případě, že tato sdružení a seskupení nejsou právnickými osobami, pokud se účastní hospodářské soutěže nebo ji mohou svou činností ovlivňovat, i když nejsou podnikateli.

Relevantním trhem je trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.

Dohody narušující soutěž

Dohody mezi soutěžiteli, rozhodnutí jejich sdružení a jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě, která vedou nebo mohou vést k narušení hospodářské soutěže, jsou zakázaná a neplatná. Ovšem jak zákon, tak Úřad pro ochranu hospodářské soutěže prováděcím právním předpisem může povolit výjimku.

Zakázané jsou zejména dohody, které obsahují ujednání o přímém nebo nepřímém určení cen, popřípadě o jiných obchodních podmínkách, omezení nebo kontrole výroby, odbytu, výzkumu a vývoje nebo investic a rozdělení trhu nebo nákupních zdrojů.

Neplatné a zákonu odporující jsou také dohody o tom, že uzavření smlouvy bude vázáno na přijetí dalšího plnění, které věcně ani podle obchodních zvyklostí a zásad poctivého obchodního styku s předmětem smlouvy nesouvisí.

Soutěžitel též nesmí uplatnit rozdílné podmínky vůči jednotlivým odběratelům a dodavatelům při shodném nebo srovnatelném plnění. Stejně tak je zakázána dohoda o tom, že účastníci dohody nebudou obchodovat či jinak hospodářsky spolupracovat se soutěžiteli, kteří nejsou účastníky dohody, anebo jim budou jinak působit újmu (skupinový bojkot).

Zákaz se však nevztahuje na dohody, které přispějí ke zlepšení výroby nebo distribuce zboží nebo k podpoře technického či hospodářského rozvoje a vyhrazují spotřebitelům přiměřený podíl na výhodách z toho plynoucích.

Zjistí-li Antimonopolní úřad, že byla uzavřena zakázaná dohoda, plnění dohody do budoucna zakáže. Úřad může rovněž uložit, aby účastníci splnili opatření, která společně navrhli, jsou-li dostatečná pro ochranu hospodářské soutěže a odstraní-li se jejich splněním závadný stav. Jestliže Úřad neshledá taková opatření dostatečnými, důvody písemně sdělí soutěžitelům a pokračuje v řízení; jinak uloží splnění těchto opatření a řízení zastaví.

Dominantní postavení a jeho zneužívání

Dominantní postavení na trhu má soutěžitel nebo společně více soutěžitelů (společná dominance), kterým jejich tržní síla umožňuje chovat se ve značné míře nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. Tržní sílu Úřad posuzuje podle hodnotového vyjádření zjištěného objemu dodávek nebo nákupu na trhu daného zboží (tržní podíl) dosaženého soutěžitelem nebo soutěžiteli se společnou dominancí ve zkoumaném období. Přihlíží též k hospodářské a finanční síle soutěžitelů, právním nebo jiným překážkám vstupu na trh pro další soutěžitele, stupni vertikální integrace soutěžitelů, struktuře trhu a velikosti tržních podílů nejbližších konkurentů.

Nebude-li pomocí výše uvedených ukazatelů prokázán opak, má se za to, že dominantní postavení nezaujímá soutěžitel nebo soutěžitelé se společnou dominancí, kteří ve zkoumaném období dosáhli na trhu menší než 40% tržní podíl.

Zneužívání dominantního postavení na újmu jiných soutěžitelů nebo spotřebitelů je zakázáno.

Zneužitím dominantního postavení je zejména přímé nebo nepřímé vynucování nepřiměřených podmínek ve smlouvách s jinými účastníky trhu, zvláště vynucování plnění, jež je v době uzavření smlouvy v nápadném nepoměru k poskytovanému protiplnění. Zakázáno je též vázání souhlasu s uzavřením smlouvy na podmínku, že druhá smluvní strana odebere i další plnění, které s požadovaným předmětem smlouvy věcně ani podle obchodních zvyklostí nesouvisí.

Stejně jako u dohod je zakázáno uplatňování rozdílných podmínek při shodném nebo srovnatelném plnění vůči jednotlivým účastníkům trhu, jimiž jsou tito účastníci v hospodářské soutěži znevýhodňováni. Dominantní firma nesmí zastavit nebo omezit výrobu, odbyt nebo výzkum a vývoj na úkor spotřebitelů.

Protiprávní je též dlouhodobé nabízení a prodej zboží za nepřiměřeně nízké ceny (dumping), které má nebo může mít za následek narušení hospodářské soutěže – zejména likvidaci menších soutěžitelů.

Specifickým zneužitím dominantního postavení je odmítnutí poskytnout jiným soutěžitelům za přiměřenou úhradu přístup k vlastním přenosovým sítím nebo obdobným rozvodným a jiným infrastrukturním zařízením, které soutěžitel v dominantním postavení vlastní nebo využívá na základě jiného právního důvodu, pokud jiní soutěžitelé z právních nebo jiných důvodů nemohou bez spoluužívání takového zařízení působit na stejném trhu jako dominantní soutěžitelé

Dominantní soutěžitelé ovšem mohou prokázat, že spoluužívání přenosových sítí není z provozních nebo jiných důvodů možné anebo je od nich nelze spravedlivě požadovat. Totéž přiměřeně platí pro odmítnutí přístupu jiným soutěžitelům za přiměřenou úhradu k využití duševního vlastnictví nebo přístupu k sítím, které soutěžitel v dominantním postavení vlastní nebo využívá na základě jiného právního důvodu, pokud je takové využití nezbytné pro účast v hospodářské soutěži na stejném trhu jako dominantní soutěžitelé nebo na jiném trhu.

Pokud zjistí Úřad v řízení, že došlo k zneužití dominantního postavení, takové jednání do budoucna zakáže. V řízení může Úřad uložit, aby účastníci splnili opatření, která společně navrhli, jsou-li dostatečná pro ochranu hospodářské soutěže a odstraní-li se jejich splněním závadný stav. Jestliže Úřad neshledá taková opatření dostatečnými, důvody písemně sdělí soutěžitelům a pokračuje v řízení. Jinak uloží splnění těchto opatření a řízení zastaví.

Spojování soutěžitelů

Ke spojení soutěžitelů dochází fúzí dvou nebo více na trhu dříve samostatně působících soutěžitelů. Za spojení soutěžitelů se považuje i nabytí podniku jiného soutěžitele nebo jeho části smlouvou, na základě dražby nebo jiným způsobem. Částí podniku se pro účely tohoto zákona rozumí rovněž ta část podniku soutěžitele, které lze jednoznačně přiřadit obrat dosažený prodejem zboží na relevantním trhu, i když netvoří samostatnou organizační složku podniku.

Za spojení soutěžitelů se rovněž považuje, jestliže jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jednoho soutěžitele, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele, zejména nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů, nebo smlouvou nebo jinými způsoby, které jim umožňují jiného soutěžitele kontrolovat.

Spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu, jestliže celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 mld. Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 mil. Kč, nebo čistý obrat dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky

  1. v případě spojení alespoň jedním z účastníků fúze,
  2. v případě spojení nabývaným podnikem nebo jeho podstatnou částí,
  3. v případě spojení soutěžitelem, nad nímž je získávána kontrola, nebo
  4. v případě spojení alespoň jedním ze soutěžitelů vytvářejících společně kontrolovaný podnik

je vyšší než 1,5 mld. Kč a zároveň celosvětový čistý obrat dosažený za poslední účetní období dalším spojujícím se soutěžitelem je vyšší než 1,5 mld. Kč.

Pokuty a opatření k nápravě

Úřad může rozhodnout o uložení pokuty do výše 300 000 Kč nebo do výše 1 % z čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období tomu, kdo zaviněně neposkytne Úřadu ve stanovené lhůtě požadované podklady a informace nebo tyto podklady a informace poskytne neúplné, nepravdivé či nesprávné, nevydá požadované obchodní knihy nebo jiné obchodní záznamy nebo neumožní jejich prověření stanoveným způsobem, popřípadě se jiným způsobem odmítne podrobit šetření podle tohoto zákona, anebo pokud byla porušena pečeť.

Pokutu do výše 100 000 Kč uloží tomu, kdo se bez závažných důvodů nedostaví k nařízenému ústnímu jednání nebo odmítne svědeckou výpověď, popřípadě jinak ztěžuje průběh řízení.

Úřad může soutěžitelům uložit pokutu do výše 10 mil. Kč nebo do výše 10 % z čistého obratu dosaženého za poslední ukončené účetní období, jestliže úmyslně nebo z nedbalosti porušili v zákoně uvedené zákazy nebo neplní opatření uložená Úřadem. Při rozhodování o výši pokuty Úřad přihlédne zejména k závažnosti, případnému opakování a délce trvání porušování tohoto zákona.

skoleni_27_5

Za jednání v rozporu s vykonatelným rozhodnutím může Úřad uložit soutěžitelům pokutu do výše 1 mil. Kč.

Pokuty může Úřad ukládat opakovaně.

Anketa

Má stát dohlížet nad velkými firmami?

Autor článku

Právník zabývající se legislativou v oboru trestního, správního a občanského práva. Má praxi v justici a státních orgánech.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).