Hlavní navigace

Mohou banky jednostranně měnit poplatky?

13. 7. 2005
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

"Změna sazebníku" většinou znamená zvýšení cen bankovních služeb. Řadě klientů se ale neustálé zvyšování poplatků nelíbí a chtějí ho změnit. Zeptali jsme se proto právníků, zda mohou banky jednostranně měnit sazebník a za jakých podmínek tak mohou činit.

V poslední době – zejména v souvislosti se zahájením správního řízení ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže s některými českými bankami pro podezření z uzavíráni dohod, které mohou vést k narušení hospodářské soutěže (kartelů), ohledně výše bankovních poplatků – vyvstává u řady klientů bank otázka, zda banky mohou jednostranně (bez souhlasu majitele účtu) zvyšovat tzv. bankovní poplatky, tedy poplatky za vedení účtu a služby s tím spojené (zejména za provádění platebního styku).

Dle ustanovení § 709 odst. 2 písm. c) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, může smlouva o běžném účtu, mimo jiné, obsahovat výši nebo způsob stanovení výše úplaty a způsob, jakým tuto úplatu majitel účtu bance zaplatí, popřípadě ujednání, že úplata nebude bankou požadována. Výši úplaty lze sjednat i odkazem na ceník banky.

Úplata bance tedy může být ve smlouvě sjednána konkrétní částkou, způsobem určení této částky (např. určitým dílem z objemu provedených plateb apod.), ale též odkazem na ceník banky. Tento odkaz na bankovní ceník představuje dohodu stran o způsobu stanovení odměny banky. Pokud by tedy ve smlouvě o běžném účtu byla sjednána konkrétní úplata za služby banky, má tato úprava přednost před ceníkem a banka nemůže měnit jednostranně ustanovení smlouvy o výši poplatků.

Pokud však smlouva o běžném účtu obsahuje odkaz na ceník banky (jak je praxí u většiny bank), pak banka může změnou ceníku měnit jednostranně výši bankovních poplatků. Lze tedy říci, že je možné určit stanovení výše úplaty tak, že ji určí banka jednostranným úkonem, který dohodnutým způsobem oznámí majiteli účtu. Není nutné zajisté příliš zdůrazňovat, že výše uvedené možnosti banky hojně využívají.

Samozřejmě jednání banky by nemělo překročit obecné zásady, a to zejména meze poctivého obchodního styku (dle § 265 obchodního zákoníku výkon práva, který je v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku, nepožívá právní ochrany), a dále by jednání banky nemělo být v rozporu s dobrými mravy (dle ustanovení § 39 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, je neplatným právní úkon, který svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej obchází anebo se příčí dobrým mravům.)

skoleni_15_5

Závěrem uvádíme konkrétní formulace ustanovení všeobecných obchodních podmínek některých konkrétních bank týkající se stanovení výše úplaty ze vedení běžných účtů:

  • Banka je oprávněna za poskytované bankovní služby vybírat poplatky podle Sazebníku, jehož aktuální znění je k dispozici v provozních prostorách poboček banky a na internetových stránkách banky.
  • Ceny za poskytované služby účtuje banka v souladu s vyhlašovaným Sazebníkem banky, platným v době poskytnutí služby/produktu. Klient se zavazuje ceny za poskytnuté služby bance zaplatit. Banka je oprávněna jednostranně měnit ceny za poskytované služby stanovené v Sazebníku banky. Aktuální znění Sazebníku banky, je zveřejňováno ve všech prodejních místech banky.
  • Za služby poskytované Bankou platí Klient Ceny podle Sazebníku platného v den provedení zpoplatňovaného úkonu nebo dohodnuté v příslušné smlouvě. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že Banka je oprávněna Sazebník měnit s tím, že o těchto změnách je povinna vhodným způsobem Klienta informovat a zpřístupnit aktuální znění Sazebníku ve veřejných prostorách svých Obchodních míst.
  • Banka je oprávněna Ceník měnit s tím, že je povinna zajistit jeho zveřejnění v Klientských centrech a v síti Internet nejpozději 5 dní před jeho účinností. V případě zavedení nového produktu nebo služby se cena oznamuje v den účinnosti nového ceníku.

Autor pracuje na www.eadvokacie.cz – on-line právní poradenství
advokátní kancelář Mgr. Daniela Maška 

Má podle vás banka právo jednostranně měnit poplatky?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Www.eadvokacie.cz - on-line právní poradenství advokátní kancelář Mašek, Kočí, Aujezdský...
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).