Hlavní navigace

ÚOHS: Strážce hospodářské soutěže?

27. 6. 2006
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Antimonopolní úřad dohlíží nad čistotou hospodářské soutěže. Jeho smyslem je potírat jakékoli nedovolené praktiky od kartelových dohod po zneužívání monopolního postavení. Jakým způsobem Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pracuje, jaké má pravomoci a povinnosti?

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se sídlem v Brně je celkem mediálně známým ústředním orgánem státní správy pro podporu a ochranu hospodářské soutěže proti jejímu nedovolenému omezování. Podíváme se proto do zákona, kterým byl tento úřad zřízen a vymezena jeho činnost, abychom se o něm dozvěděli o něco více. Jde o zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, a především pak další zákony na něj navazující.

V zákoně je stanoveno, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je povinen vytvářet podmínky pro podporu a ochranu hospodářské soutěže, vykonávat dohled při zadávání veřejných zakázek a vykonávat další působnost stanovenou zvláštními zákony. Je to především podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, kde přezkoumává zákonnost úkonů zadavatele s cílem zajistit transparentnost zadávání veřejných zakázek a dodržování zásad stejného zacházení a nediskriminace zájemců a uchazečů o veřejné zakázky.

V čele Úřadu je předseda, kterého na návrh vlády jmenuje prezident republiky. Nikdo nemůže být jmenován do funkce předsedy Úřadu více než dvakrát. S jeho funkcí je neslučitelné členství v politické straně nebo v politickém hnutí. Funkční období předsedy Úřadu je 6 let. Prezident republiky může odvolat předsedu Úřadu na návrh vlády. Předseda Úřadu se rovněž může této funkce vzdát.

Výkon funkce předsedy Úřadu končí

 1. dnem bezprostředně následujícím po dni doručení písemně vyhotoveného odvolání z funkce nebo písemně učiněného vzdání se funkce anebo pozdějším dnem uvedeným v doručeném odvolání nebo vzdání se funkce,
 2. uplynutím jeho funkčního období,
 3. dnem nabytí právní moci rozsudku, jímž byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jímž byla jeho způsobilost k právním úkonům omezena, nebo
 4. dnem nabytí právní moci rozsudku, jímž byl odsouzen pro úmyslný trestný čin.

Předsedu Úřadu lze odvolat z funkce, jen nevykonává-li funkci po dobu delší než 6 měsíců, nebo narušuje-li závažným způsobem důstojnost své funkce anebo narušuje-li nezávislost a nestrannost Úřadu.

Předseda úřadu má nárok na plat, náhradu výdajů a naturální plnění ve stejném rozsahu jako prezident Nejvyššího kontrolního úřadu.

Zákon o ochraně hospodářské soutěže upravuje ochranu této soutěže na trhu výrobků a služeb proti jejímu vyloučení, omezení, jinému narušení nebo ohrožení

 1. dohodami soutěžitelů,
 2. zneužitím dominantního postavení soutěžitelů nebo
 3. spojením soutěžitelů.

Významná oprávnění úřadu v rámci Evropského společenství

Úkolem zákona je rovněž upravit postup při aplikaci Smlouvy o založení Evropského společenství orgány České republiky a některé otázky jejich součinnosti s Komisí Evropských společenství a s orgány ostatních členských států Evropských společenství při postupu podle Nařízení Rady (ES) o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy a Nařízení rady (ES) o kontrole spojování podniků.

Proto úřad kromě pravomocí podle jiných ustanovení zákona

 1. vykonává dozor nad tím, zda a jakým způsobem soutěžitelé plní povinnosti vyplývající pro ně z tohoto zákona nebo z rozhodnutí Úřadu vydaných na základě tohoto zákona,
 2. zveřejňuje návrhy na povolení spojení soutěžitelů a svá pravomocná rozhodnutí.

Při výkonu dozoru podle písm. a) může Úřad zahájit řízení z vlastního podnětu.

Úřad má pravomoc aplikovat články 81 a 82 Smlouvy v jednotlivých případech, pokud by jednání soutěžitelů mohlo mít vliv na obchod mezi členskými státy ve smyslu čl. 81 nebo 82 Smlouvy. Za tímto účelem je oprávněn

skoleni9_11

 1. požadovat zastavení protiprávního jednání,
 2. nařizovat předběžná opatření,
 3. přijímat závazky,
 4. ukládat pokuty.

Úřad může rozhodnutím jednotlivému soutěžiteli výhodu komunitární blokové výjimky odejmout, pokud dohody mají v konkrétním případě dopady neslučitelné s čl. 81 odst. 3 Smlouvy na území České republiky nebo na jeho část, která má všechny charakteristiky odděleného geografického trhu.

Úřad je dále oprávněn

 1. požádat Komisi o poskytnutí kopií dokumentů nutných pro posouzení případu,
 2. konzultovat s Komisí jakýkoli případ, při němž se používá právo Společenství,
 3. vzájemně si poskytovat s Komisí a ostatními soutěžními úřady členských států a užívat jako důkazy jakékoli faktické nebo právní skutečnosti, včetně důvěrných informací,
 4. požádat Komisi o zahrnutí do pořadu jednání Poradního výboru pro restriktivní praktiky případ, jímž se zabývá,
 5. předkládat soudům vyjádření k otázkám týkajícím se používání článku 81 nebo 82 Smlouvy a požádat příslušný soud o zaslání jakýchkoli dokumentů nutných pro posouzení případu,
 6. provádět šetření na základě žádosti soutěžního úřadu jiného členského státu,
 7. předkládat svá stanoviska k řízením, která Komise provádí podle Nařízení o fúzích,
 8. vydávat rozhodnutí v případech, kdy nařízení Evropských společenství, přijatá v souladu s články 83 až 86 Smlouvy, opravňují Úřad k přijetí rozhodnutí,
 9. přijímat opatření k nápravě, jejichž podmínky a podrobnosti určila Komise a kdy zmocnila členský stát k přijetí potřebného opatření k nápravě podle článku 85 odst. 2 Smlouvy.
Podnikáte? Využijte podpory z fondů Evropské unie!

Úřad je povinen

 1. poskytnout Komisi veškeré nezbytné informace, aby mohla provádět úkony svěřené jí Nařízením a Nařízením o fúzích,
 2. poskytnout Komisi nezbytnou pomoc v případě neumožnění nebo ztěžování šetření podle Nařízení nebo Nařízení o fúzích soutěžitelem,
 3. písemně informovat Komisi a soutěžní úřady ostatních členských států o zahájení řízení na základě článku 81 nebo 82 Smlouvy,
 4. nejméně 30 dnů před vydáním rozhodnutí podle odstavce 1 zaslat Komisi shrnutí případu, předpokládaného rozhodnutí a jiných dokumentů nezbytných k posouzení případu; tyto informace mohou být rovněž dány k dispozici soutěžním úřadům ostatních členských států,
 5. jmenovat zástupce do Poradního výboru pro restriktivní praktiky a do Poradního výboru pro spojení a do Poradního výboru pro otázky státní podpory,
 6. provést na žádost Komise šetření, které považují za nezbytné.

Problematice činnosti úřadu v dalších oblastech jeho působnosti v českém hospodářském prostoru se ještě vrátíme samostatným příspěvkem.

Anketa

Má stát bránit kartelovým dohodám?

Autor článku

Právník zabývající se legislativou v oboru trestního, správního a občanského práva. Má praxi v justici a státních orgánech.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).