Hlavní navigace

Dlužíš svým dětem výživné? Tak přijdeš o řidičák

18. 3. 2019
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Když dáte dlužníkovi alimentů pro děti zabavit řidičák, peníze to nevymůže. Ale třeba ho to donutí zaplatit. A jak se naopak bránit, když výživné dlužíte, ale jste profesionální řidič, nebo dojíždíte do práce ze samoty? Poradíme oběma stranám.

Pozastavení řidičského oprávnění nemá žádnou přímou souvislost s neplacením alimentů, ale může v praxi výrazně přispět k úspěšnému vymožení pohledávky dlužného výživného pro dítě.

Cílem tohoto stále relativně nového způsobu exekuce (zaveden byl od 1. ledna 2013 a není dosud až tolik běžné občanské veřejnosti známý) je motivovat dlužníka alimentů pro děti k úhradě nedoplatků na výživném. Pokud je dlužník nemajetný a skutečně bez finančních prostředků, tak ho nejspíš ani pozastavení řidičského oprávnění nedonutí k úhradě výživného. Ovšem na neplatiče, kteří podvádějí, tají své příjmy, vydělávající si na černo apod., to může být účinný bič.

Jen pro dlužné výživné pro děti

Exekuční příkaz k pozastavení řidičského oprávnění může exekutor vydat pouze tehdy, jestliže je v exekuci vymáhán nedoplatek výživného na nezletilé dítě, anebo na zletilé dítě do 26 let věku, které se soustavně připravuje studiem na své budoucí povolání. K pozastavení řidičského oprávnění by však měl přistoupit až tedy, kdy se nedaří dlužné výživné vymáhat jiným způsobem. Tedy například přikázáním pohledávky, srážkami ze mzdy nebo podnikatelské odměny aj. Na druhou stranu by k exekuci mělo dojít dříve, než dojde k prodeji movitých, nemovitých věcí dlužníka. (O různých formách exekuce jsme psali v článku Co vám nesmí při exekuci zabavit?

Exekutorovi mohou navrhnout pozastavení dlužníkova řidičského oprávnění jak sami věřitelé, tedy rodič nezletilých dětí, který je má v trvalé péči, nebo již zletilé děti, kterým je dluženo výživné. Stejně tak k němu ale může přistoupit exekutor sám, když volí možné způsoby vymožení dlužné částky.

Exekuci pro výživné lze vést nejen pro dluhy – nedoplatky, ale samozřejmě i pro tzv. běžné výživné, a tedy strhávat například ze mzdy každý měsíc plnění na výživné, splátku výživného, viz články Od výplaty za leden 2019 zůstane dlužníkům v exekuci více peněz, Ochrana zaměstnanců v exekuci vzrostla a zvýší se letos ještě jednou.

Ještě jednou ale raději zdůrazníme, že exekuci pozastavením řidičského oprávnění lze provést pouze pro dlužné výživné, čili slovy zákona pro nedoplatky na výživném. Nelze jím zajistit placení běžného výživného.

Jak exekuce probíhá

Exekuce pozastavením řidičského oprávnění patří mezi způsoby provedení exekuce ukládající zaplacení peněžité částky. Dnem doručení exekučního příkazu dlužníkovi se mu pozastavuje řidičské oprávnění. Po dobu pozastavení řidičského oprávnění nesmí držitel řidičského oprávnění řídit motorová vozidla. Zákon nerozlišuje při pozastavení řidičského oprávnění jednotlivé skupiny řidičského oprávnění, ale exekutor může pozastavit i jen některé z nich. Pozastavení řidičského oprávnění tak může postihnout (a proč tomu tak je, přiblížíme dále) např. řidiče kamionu v takové podobě, že mu exekutor pozastaví pouze oprávnění řídit osobní automobil, tj. pouze řidičské oprávnění určité jednotlivé skupiny.

Je třeba dodat, že se rozlišuje pojem řidičské oprávnění a řidičský průkaz. Řidičské oprávnění opravňuje jeho držitele k řízení motorového vozidla zařazeného do skupiny vozidel, pro kterou mu bylo řidičské oprávnění uděleno. Řidičský průkaz je pak veřejná listina, která osvědčuje řidičské oprávnění držitele a jeho rozsah a kterou držitel prokazuje své jméno, příjmení a podobu, jakož i další údaje v ní zapsané.

Omezení se zapisuje do registru

Exekuční příkaz pozastavující řidičské oprávnění se doručuje registru řidičů, který ho zaeviduje, dále pak tomu, kdo exekuci navrhl, a přednostně do vlastních rukou dlužníkovi.

Už dnem, kdy dlužník dostane rozhodnutí exekutora, ztrácí právo řídit motorová vozidla. Musí řidičák odevzdat na úřadě a pochopitelně nesmí po dobu trvání exekuce řídit motorová vozidla. Musí zaplatit, nebo se exekuci bránit, a to není snadné pro každého.

Pokud dlužník řidičský průkaz neodevzdá, může mu ho odebrat policie, která např. provádí silniční kontrolu. Pokud dlužník postižený exekucí dále řídí motorové vozidlo, dopouští se přestupku. Navíc se dopouští trestného činu, když maří nebo podstatně ztěžuje výkon rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu veřejné moci. A proto to nemusí skončit jenom pokutou za přestupek, ale třeba i podmínkou (podmíněně uloženým trestem odnětí svobody) nebo i odsouzením do vězení pro spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí (tedy nepodmíněným trestem odnětí svobody). O jiném možném trestním postihu neplatičů výživného jsme psali již dříve v článku Nový trestní zákoník zvýšil tresty pro neplatiče výživného

Jak se exekuci bránit, když třeba znemožňuje výkon povolání

Zákaz řízení může někoho velmi citelně zaskočit. Exekutoři jsou většinou ochotni řešit problém rychle, zvláště pokud je dlužník ochoten platit, jenže si musí uvědomit, že je třeba uhradit nejenom samotný dluh, ale i náklady exekuce, tedy také odměnu exekutorovi, byť sníženou z důvodu rychlého řešení případu.

Nejlepší je asi se urychleně po telefonické domluvě dostavit v úředních hodinách na exekutorský úřad a tam vše řešit, především podat žádost o obnovení řidičského oprávnění.

Jménem dlužníka může jednat i jiná osoba na základě plné moci, třeba jeho právník. Někdy se však řešení protáhne a dlužník se může dostat do značných problémů, zvláště pokud je řidičem z povolání. Zaměstnavatel pak může zaměstnance, který nemůže vykonávat své povolání, ve smyslu § 41 odst. 2 písm. c) ZP na 30 dnů převést na jinou práci (o převedení na jinou práci v širších souvislostech a i z jiných důvodů jsme psali v článku Kdy vás může zaměstnavatel převést na jinou práci a kdy přeložit?).

Dočasně může pomoci třeba i čerpání dohodnuté dovolené až do doby znovuzískání řidičského oprávnění. Ale také ze strany dlužníka řádně neřešená exekuce, pokud se jí nebrání nebo nezaplatí, může skončit výpovědí z pracovního poměru ve smyslu § 52 písm. f) ZP pro nesplňování kvalifikačních předpokladů pro výkon práce (o tom jsme podrobněji, i když ne v souvislosti s exekucí na výživné, psali v článku Kdy můžete dostat výpověď za chybějící kvalifikaci?).

Když dlužník zaplatí

Podle § 71a odst. 4 písm. b) EŘ exekutor zruší exekuční příkaz pozastavením řidičského oprávnění, zaplatí-li dlužník nedoplatek výživného na nezletilé dítě, anebo na zletilé dítě do 26 let věku, které se soustavně připravuje studiem na své budoucí povolání.

O tom, jaké jsou ale v praxi někdy problémy se zastavením exekuce – o případu, kdy o něm rozhodly soudy v rozporu se zákonem, v neprospěch oprávněných dětí, a nápravu musel zjednat až Ústavní soud (svým nálezem spis. zn. II. ÚS 50/18, ze dne 23.10.2018), jsme psali v článku Neplatil výživné, nemohl řídit. Děti už jsou dospělé, může znovu za volant? 

Když dlužník sice nezaplatí, ale řízením motorových vozidel se živí

Druhým, i když v zákoně vlastně jako prvně uvedeným důvodem pro zrušení exekučního příkazu pozastavením řidičského oprávnění, je, podle § 71a odst. 4 písm. a) EŘ, prokáže-li dlužník, že k uspokojování základních životních potřeb svých a osob, ke kterým má vyživovací povinnost, nezbytně potřebuje své řidičské oprávnění.

Tip do článku - účto fakturace duben

Pozastavit (dlouhodobě) řidičské oprávnění ve smyslu zákona nelze, resp. nemělo by jít, profesionálnímu řidiči pro řízení vozidla v rámci jeho obživy, třeba řidiči kamionu nebo linkové autobusové dopravy právě pro řízení kamionu resp. autobusu, a nejspíš ani k řízení osobního automobilu tomu, kdo třeba nutně musí vozit děti např. z dalšího manželství do školky nebo do školy, pokud bydlí někde na samotě.

Mohou nastat situace, kdy dlužník sice bude uspokojovat pomocí řidičského oprávnění základní životní potřeby sebe a jím vyživovaných osob, ale nenaplní podmínky nezbytnosti, například pokud bude moci zajistit dopravu městskou hromadnou dopravou, a lze tedy požadovat, aby se bez řidičského oprávnění obešel. Pokud ale například bude dlužník navíc prokazovat, že dojíždí k lékaři, že doprava hromadnými prostředky není možná, lékařská péče není blíže dostupná apod., je pravděpodobné, že kritérium nezbytnosti naplní a exekuční příkaz bude zrušen.

Autorský text prošel redakční (editorskou) úpravou.

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).