Hlavní navigace

Daňové přiznání 2024: Tohle si letos můžete odečíst od základu daně

22. 2. 2024
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Konsolidační balíček ruší některé položky, které snižují základ daně. Jinde dochází ke změnám nebo si odečtete více kvůli prodloužené výjimce.

Zaměstnanci i podnikatelé si mohou základ daně z příjmů snížit o tzv. nezdanitelné části. Ukážeme si, v jaké výši, a vysvětlíme všechny změny.

Slevám, které se odečítají přímo od vypočtené daně, jsme se věnovali v předchozím článku.

Jak uplatňovat nezdanitelné části

Tzv. nezdanitelné části základu daně upravuje § 15 zákona o daních z příjmů (ZDP) a nově také § 15a, §15b a § 15c. Odečítají se od základu daně, takže ve výsledku sníží i celkovou daňovou povinnost. Samozřejmě ale nemají takový efekt jako samotné daňové slevy, které se odečítají přímo od vypočtené daně.

Odečitatelné položky si mohou podnikatelé i zaměstnanci uplatnit pouze jednorázově a až po skončení roku. Zaměstnanci je uplatňují při ročním zúčtování daní, které provádí zaměstnavatel těm, jež u něj podepsali Prohlášení k dani a nejpozději do letošního 15. února ho o toto zúčtování požádali a do stejného data také dodali všechny poklady pro uplatnění nároku na příslušné odpočty.

Zúčtování daní: Co (a do kdy) zanést do práce, aby vám zaměstnavatel spočítal daně? Přečtěte si také:

Zúčtování daní: Co (a do kdy) zanést do práce, aby vám zaměstnavatel spočítal daně?

Podnikatelé si sníží základ daně o nezdanitelné části při podání daňového přiznání.

Kdo musí letos podat daňové přiznání? A kdy to platí i pro zaměstnance nebo OSVČ s paušální daní? Přečtěte si také:

Kdo musí letos podat daňové přiznání? A kdy to platí i pro zaměstnance nebo OSVČ s paušální daní?

Dary

Darují-li manželé ze společného majetku, odečte si položku jen jeden z nich, nebo oba, ale pouze poměrnou částí.

Dary, které dnes spadají pod kolonku bezúplatných plnění, jsou nejčastěji finanční povahy. Fyzické osoby si od základu daně mohou dar odečíst, pokud jeho celková souhrnná hodnota dosahuje minimálně 1000 Kč nebo je vyšší než 2 % základu daně. Obecně je možné odečítat maximálně 15 % základu daně.

Ještě pro příjmy za loňský rok ale platí výjimka, která začala platit už v důsledku koronavirové pandemie a později zůstala v platnosti kvůli válce na Ukrajině. Pro daňový základ za rok 2023 tedy platí, že je možné od něj odečíst maximálně 30 % základu daně.

Od základu daně si můžete odečíst i dar v podobě služby, věci, nebo dokonce nemovitosti, pokud je možné stanovit její hodnotu. Pokud ne, měli byste při oceňování postupovat dle zákona o oceňování majetku.

Daňový základ snížíte také za bezpříspěvkové dárcovství krve, plazmy, krevních destiček, kmenových buněk, kostní dřeně nebo rovnou orgánu. Za jeden odběr je možné odečíst 3000 Kč. Darujete-li orgán, kmenové buňky či kostní dřeň, zvyšuje se odečitatelná položka na 20 000 Kč.

Každý dar musíte prokázat potvrzením od příjemce, tedy například charitativní organizace. Doklad musí obsahovat informaci o tom, kdo je příjemcem daru, v jaké hodnotě byl dar poskytnut, co bylo jeho předmět, na jaký účel byl poskytnut a kdy.

V případě daru krve a jejích složek pak od daného zdravotnického centra, které odběr provedlo, dále od transplantačního centra, pokud se jednalo o darování orgánu, nebo od registru dárců kostní dřeně v ostatních případech.

Platby na penzijní spoření

Pokud jste si loni platili penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo doplňkové penzijní spoření, můžete si letos odečíst zaslané pojistné na svůj penzijní účet.

V případě, že jste během minulého roku přešli z transformovaných fondů na účastnické (z penzijního připojištění se státním příspěvkem na doplňkové penzijní spoření), platí limit pro uplatnění odpočtu souhrnně.

Maximálně je za minulý rok možné odečíst 24 000 Kč. Konkrétní výše samozřejmě závisí na vašich zaslaných platbách. Zrovna u penzijka ale platí, že uznatelné jsou vždy jen měsíční platby nad 1000 Kč, takže např. u pravidelných úložek 2000 Kč měsíčně v celkové výši 24 000 za rok je nutné pro účely odpočtu celkovou částku snížit o 12 000 Kč.

U penzijního pojištění na smlouvu podle § 15 odst. 5 písmena b) ZDP je možné odečíst dle stejných pravidel i platby na penzijní pojištění, pokud máte výplatu plnění z penzijního pojištění sjednanou nejdříve po 60 měsících a zároveň nejdříve při dosažení 60 let.

Pokud přestanete plnit zákonné podmínky pro nárok na odpočet například kvůli tomu, že vaše penzijní připojištění se státním příspěvkem, penzijní pojištění nebo doplňkové penzijní spoření zaniklo bez nároku na penzi, jednorázové vyrovnání nebo jednorázové plnění z penzijního pojištění a současně bylo vyplaceno odbytné nebo jiné plnění související se zánikem tohoto pojištění, nárok na uplatnění odpočtu zaniká, a navíc musíte dodanit tyto odpočty uplatněné v posledních deseti letech.

Svůj nárok na tento odpočet prokážete potvrzením od penzijní společnosti, které byste počátkem roku měli najít ve schránce nebo v uživatelském profilu na webu dané společnosti. Obsahovat musí celkovou částku, kterou je možné uplatnit.

Řešíte daně? Při výpočtu vám pomůže naše daňová kalkulačka. Abyste pak měli výpočet kam zapsat, stáhněte si formuláře daňového přiznání, které obsahují i Přehledy pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení.

Platby na životní pojištění

Podobně jako za penzijní připojištění si můžete od základu daně odečíst i loňské platby na soukromé životní pojištění – opět do částky 24 000 Kč (uznatelné jsou varianty kromě čistě rizikového). V tomto případě ale s tím rozdílem, že od měsíční zaplacené částky už nic neodečítáte.

Abyste mohli odpočet za životní pojištění využít, nesmí vaše smlouva připouštět mimořádné výběry. Přesněji zákon uvádí, že není umožněna výplata jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy (platí od roku 2015).

Kromě toho zůstávají v platnosti i všechny ostatní podmínky pro nárok na odpočet:

  • ve smlouvě je sjednána výplata pojistného plnění nejdříve v kalendářním roce, kdy dosáhnete 60 let,
  • u smlouvy s pevně sjednanou pojistnou částkou pro případ dožití, kdy trvá pojistná doba od 5 do 15 let vč., je sjednána pojistná částka alespoň na 40 000 Kč a u pojistné doby nad 15 let částka alespoň ve výši 70 000 Kč,
  • plnění z pojištění je sjednáno minimálně po 5 let,
  • pojistník je totožný s pojištěnou osobou.

Podobně jako u penzijka platí, že dojde-li k porušení podmínek zákona, nárok na tento odpočet zanikne a všechny tyto dosud uplatněné odpočty za posledních 10 let se tím stanou příjmem podle § 10 ZDP a vy je musíte dodanit v daňovém přiznání.

Výjimkou je situace v případě plnění, kdy vám vznikne nárok na starobní či invalidní důchod (pro invaliditu třetího stupně) nebo kdy se stanete invalidním (ve třetím stupni) dle zákona o důchodovém pojištění nebo v případě smrti. Dále toto ustanovení zákona neplatí ani u smluv, u nichž nebude vyplaceno pojistné plnění nebo odkupné a zároveň rezerva, kapitálová hodnota nebo odkupné bude přímo převedeno na jinou smlouvu soukromého životního pojištění splňujícího podmínky pro uplatnění tohoto odpočtu.

Nárok na odpočet prokazujete potvrzením od pojišťovny. Ta vám ho pošle v případě, že vaše smlouva splňuje podmínky pro nárok na odpočet.

Příští rok už to bude jinak

Problematiku odpočtů za platby zaslané na „penzijko“ nebo životní pojištění nyní ovlivňují poměrně výrazné změny. V letošním roce dochází ke sjednocení limitu pro odpočet od základu daně za platby na důchodové spoření ve III. pilíři s limitem na životko a nově se dá limit uplatnit i pro další finanční produkty. 

Limit pro tento odpočet vzrostl na 48 tis. Kč s tím, že kromě životka a penzijka do něj budete moci nově promítnout také platby na další tzv. podporované produkty spoření na stáří. Ty budou zejména z oblasti investic, vejdou-li se do definice tzv. dlouhodobého investičního produktu (DIP). A nově půjdou prostřednictvím tohoto produktu odečíst od základu daně také platby na tzv. pojištění dlouhodobé péče.

„Penzijko“ krvácí, ať žije DIP! Co bude výhodnější? Přečtěte si také:

„Penzijko“ krvácí, ať žije DIP! Co bude výhodnější?

Založíte si dlouhodobý investiční produkt (DIP)?

Úroky z úvěru na bydlení

Od základu daně si můžete odečíst i zaplacené úroky z úvěru na bydlení (týká se úvěrů ze stavebního spoření a hypoték). Podstatné je, aby šly peníze na tzv. bytovou potřebu vlastní (musíte být tedy vlastník), v některých případech i bytovou potřebu druhého z manželů, vašich dětí nebo vašich rodičů či prarodičů (obou z manželů). Podmínkou je, aby nemovitost byla používána k trvalému bydlení, a ne např. k rekreaci nebo nájmu.

Pokud je účastníkem smlouvy více osob, uplatní si odpočet buď jeden z vás, nebo všichni, ale pak jedině rovným dílem.

Při placení úroků jen po část roku nesmí uplatňovaná částka překročit jednu dvanáctinu maximální roční částky za každý měsíc placení úroků.

Maximální limit za zaplacené úroky (pozor, úroky, nikoli jistinu) se v minulosti změnil. U úvěru pro bytovou potřebu obstaranou po 1. lednu 2021 je možné odečíst nejvíce 150 000 Kč za rok. U úvěru, kde byla bytová potřeba obstarána před tímto datem, stále platí limit 300 000 Kč. (Rozhodující je datum obstarání bytové potřeby, ne uzavření úvěrové smlouvy). 

Pozor si musíte dávat v případě, že byste starý úvěr chtěli navýšit. Pokud bude situace řešena dodatkem k původní smlouvě s tím, že financuje bytovou potřebu vzniklou od ledna 2021 dál, sníží se vám limit na 150 tis. Kč.

Co znamená obstarání bytové potřeby? Psali jsme o tom v článku Jak se nepřipravit o osvobození příjmů z prodeje nemovitosti.

Splácíte-li úvěr za nákup pozemku, na kterém jste plánovali do čtyř let stavět, musíte do této doby výstavbu zahájit. Jinak nárok na odpočet zaniká a vy musíte již uplatněné částky dodanit.

Nárok na odpočet prokazujete potvrzením od banky či stavební spořitelny.

Zkoušky ověřující další vzdělávání: letos naposledy

Od daňového základu si můžete odečíst i platbu za zkoušky, které ověřují výsledky vašeho dalšího vzdělávání, maximálně do limitu 10 000 Kč. Jste-li zdravotně postižení, zvyšuje se limit na 13 000 Kč a pro osoby s těžkým zdravotním postižením na 15 000 Kč.

Aby vám nárok vznikl, nesmí vám tyto zkoušky platit zaměstnavatel a vy si je nemůžete uplatňovat jako výdaj. Nárok prokazujete potvrzením o platbě za zkoušku.

Tento odpočet se ruší, naposledy je ho tedy možné využít u příjmů za rok 2023.

dan_z_prijmu

Členské příspěvky odborům: letos naposledy

Poslední odečitatelnou položkou od základu daně jsou platby za členské příspěvky odborové organizaci. Ty můžete odečítat do částky odpovídající 1,5 % vašich zdanitelných příjmů, nejvýše ale do 3000 Kč. Nárok prokazujete potvrzením od odborové organizace.

I tento odpočet se ale ruší a naposledy je možné ho uplatnit u příjmů za rok 2023.

Zřídil vám stát datovku, a vy stále podáváte daně na papíře? Hrozí vám pokuta Přečtěte si také:

Zřídil vám stát datovku, a vy stále podáváte daně na papíře? Hrozí vám pokuta

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).