Hlavní navigace

Daň z nemovitých věcí 2021: Co je nového a co zůstalo v platnosti?

11. 1. 2021
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Na přiznání k dani z nemovitých věcí dostanete letos více času. Jaké další novinky v této oblasti začínají platit a jak si správně poradit s přiznáním a platbou daně?

Leden obvykle bývá měsícem ve znamení podávání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí. Letos to však bude jinak. Poplatníci dostanou víc času.

Dva měsíce navíc

Příslušenstvím daně jsou úroky, penále, pokuty a náklady řízení, pokud vznikají z titulu daňového zákona.

Přesněji dostanou dva měsíce navíc. Ministerstvo financí totiž promine příslušenství daně z nemovitých věcí (to samé platí i pro silniční daň) tak, že můžete podávat přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2020 bez sankcí až do 1. dubna 2021.

Uvedené se nevztahuje na situace, kdy je nemovitá věc ve spoluvlastnictví a jeden ze spoluvlastníků si chce přiznat nemovitou věc ve výši svého spoluvlastnického podílu. Pak musí podat daňové přiznání do 1. února 2021, neboť tato lhůta vyplývá ze zákona o dani z nemovitých věcí a nelze ji prodloužit, vysvětluje Finanční správa s tím, že pokud za nemovitou věc ve spoluvlastnictví bude podávat daňové přiznání společný zástupce, může daňové přiznání za celou nemovitou věc podat bez sankce do 1. dubna 2021.

Pokud změna zakládající povinnost podat přiznání proběhla loni, ale zápis do katastru se uskuteční až letos, lhůta pro přiznání se obecně vždy prodlužuje o tři měsíce od okamžiku, ve kterém byly změny zapsány do katastru nemovitostí.

V případě, že z důvodu dopadů pandemie viru SARS-CoV-2 (nemoc, karanténa) nemůžete podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí a k dani silniční do 1. února, je v roce 2021 možné jej podat později, aniž by vám vznikla pokuta za opožděné podání daňového tvrzení, píše Finanční správa.

Fakticky se tak termín podání daňového přiznání k těmto daním odsouvá pro většinu daňových subjektů z 1. února 2021 na 1. dubna 2021, a to bez rizika sankcí z prodlení (kromě výjimek popsaných výše).

Termíny pro daň z nemovitých věcí v roce 2021
Standardní termín 1. 2. 2021
Prodloužený termín vlivem pandemie 1. 4. 2021
Bez sankce prominutí úroku
Možnost platby bez úroku z prodlení do 31. 5. 2021

Kdo letos zaplatí vyšší daň?

Do výpočtu daně z nemovitostí vstupují mimo jiné i koeficienty, které mohou být ze strany měst a obcí změněny. Vyšší daň kvůli nim letos zaplatí obyvatelé Strakonic nebo Slavkova u Brna. V Havlíčkově Brodě daň naroste pouze u některých nemovitostí, na které se nově vztáhne koeficient 1,5, který se dosud používal jen u staveb pro podnikatelskou činnost. V Prostějově pak dojde ke zvýšení základního koeficientu jen u nemovitostí v katastrálním území Čechovice – Záhoří, Čechůvky, Zešov a také ve vybraných ulicích, kde doposud platí koeficient 1,6. Nově se koeficient zvýší na 2,5.

Více podrobností najdete v článku na našem sesterském serveru Podnikatel.cz: Která města se „zahojí“ na občanech zvýšením daně z nemovitostí od roku 2021?

Co je ještě nového?

Od července v účinnost vešel zákon, podle kterého je možné osvobodit nemovité věci od daně kromě živelné pohromy také kvůli mimořádné události, kam patří například povodeň, extrémní sucho, vichřice nebo pandemie. Osvobození z tohoto titulu může trvat maximálně 5 let a dá se aplikovat už za rok 2020. Musí ho ale vymezit obec v obecně závazné vyhlášce s účinností do 31. března roku, který následuje po období, ve kterém k mimořádné události došlo. Více informací najdete na webu Finanční správy.

Schválený daňový balíček také umožní obcím stanovovat místní koeficient jen pro jednotlivé části obce. Dosud si mohly obce nastavit místní koeficient jen jednotně pro celé území. Nyní tak mohou obce zvýšit daň například jen pro části, kde se nachází továrny, které mají negativní dopady na životní prostředí. Pokud by tyto dopady chtěla obec kompenzovat vyššími příjmy do své pokladny, dotklo by se to i běžných obyvatel. Proto vycházíme vstříc požadavkům starostů a umožňujeme jim, aby zvýšení místního koeficientu mohlo omezovat jen právě na tyto lokality, uvedla před časem ministryně financí Alena Schillerová.

Dále se mění pravidla osvobození u pozemků v národních parcích za rok 2021. Poplatníci daně z nemovitých věcí si také mohou od roku 2020 uplatnit nárok na osvobození dle § 4 odst. 1 písm. k) bodu 2 zákona o dani z nemovitých věcí u pozemků v rozsahu, v jakém se na nich nachází krajinný prvek definovaný jako skupina dřevin, stromořadí, travnatá údolnice, mez, příkop nebo mokřad. Podmínkou je, aby byl tento prvek evidován v evidenci ekologicky významných prvků podle zákona upravujícího zemědělství. Podrobnosti najdete ve stále platném článku Daň z nemovitých věcí 2020: Novinky, kvůli kterým musíte podat přiznání.

Kdy musíte podat daňové přiznání?

Povinnost přiznat se k dani z nemovitých věcí vzniká hlavně v případě, že jste v roce 2020:

  • nabyli pozemek,
  • nabyli stavbu,
  • nabyli byt,
  • nabyli nebytovou jednotku
  • zaevidovali krajinný prvek na svém pozemku.

Podat přiznání je ale nutné i v situaci, kdy došlo ve srovnání s předchozím období ke změně okolností, které jsou určující pro stanovení daně. Přiznávat se tak musí i poplatníci, kteří na svém domě provedli přístavbu nebo nástavbu, nebo ji naopak třeba částečně zlikvidovali a došlo tak ke změně výměry, navýšení počtu podlaží apod. Dále například i ti, kteří stavbu zkolaudovali, začali ji užívat k podnikání nebo u dané nemovitosti došlo ke změně v osvobození. V případě pozemků povinnost podat přiznání vznikne například při změně klasifikace druhu pozemku nebo změně výměry parcely, například kvůli revizi katastru nemovitostí.

Pokud dojde ke změně sazeb daně, vaše město změní nějaký z koeficientů nebo dojde ke změně průměrné ceny půdy, přiznání naopak není třeba. Správce daně změnu zohlední automaticky.

V situaci, kdy nemovitost např. darujete či prodáte, musíte tuto skutečnost oznámit do konce ledna finančnímu úřadu. Speciální formulář na to vyhrazen není, stačí proto zaslat dopis. Budete-li však ve stejném kraji i nadále majiteli některé další nemovitosti, musíte podat dílčí daňové přiznání.

Pod který finanční úřad spadáte?

Přiznání k dani musíte podat finančnímu úřadu v kraji, ve kterém se nachází daná nemovitost. Pokud jich vlastníte více a jsou v různých krajích, musíte podat přiznání finančnímu úřadu v každém takovém kraji.

Do kdy je nutné zaplatit daň?

Splatnost daně z nemovitých věcí je standardně nastavena do 31. května. Pokud je daňová povinnost vyšší než 5000 Kč, může se rozdělit platba na dvě části s tím, že první má splatnost do 31. května a druhá do 30. prosince.

Vyjde-li nějaký z těchto dnů na víkend, posouvá se datum splatnosti na nejbližší pracovní den. Přesně jako letos, kdy se termín splatnosti první splátky (nebo daně jako takové, vyšla-li do 5 tis. Kč) posune na 1. červen 2021 (druhý termín zůstává).

Jak se dozvíte, kolik máte zaplatit?

Výši daně se dozvíte ze složenky, kterou Finanční správa každý rok rozesílá všem poplatníkům, nejpozději zhruba do 25. května. Máte-li datovou schránku, budete mít informaci o výši daně tam.

Pokud neplatíte daň přes SIPO, můžete si požádat finanční úřad o zasílání informací pro platbu daně na e-mail. Žádost musíte podat do poloviny března.

Jak můžete zaplatit daň?

Daň můžete uhradit hotově na pokladně finančního úřadu, převodem z účtu, složenkou nebo, jak už jsme zmínili, i přes SIPO.

Jak se vyhnout návštěvě úřadu?

Pokud máte v souvislosti s daní z nemovitých věcí nějaké nejasnosti, můžete zkusit návštěvu úřadu nahradit jedním z těchto řešení: