Hlavní navigace

Daň z nemovitých věcí 2020: Novinky, kvůli kterým musíte podat přiznání

20. 1. 2020
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
V oblasti daně z nemovitých věcí loni a k 1. lednu 2020 proběhlo několik změn, které pro majitele nemovitostí a pozemků mohou znamenat vznik povinnosti podat nové daňové přiznání. Které to jsou?

Leden je kromě změn, které začaly platit na přelomu roku, tradičně ve znamení daně z nemovitých věcí. Loni a na přelomu roku navíc začaly platit novinky, v jejichž důsledku budou muset někteří majitelé nemovitostí podat daňové přiznání.

Osvobození pro první nákup bytu v rodinném domě

Na začátku listopadu 2019 vstoupila v platnost novela zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí, která rozšířila okruh osvobozených poplatníků. Nově se do něj zahrnují i ti, kteří koupili byt v rodinném domě. Do té doby přitom osvobození platilo pouze pro poplatníky, kteří koupili byt v bytovém domě (máme-li hovořit jazykem zákona, tak došlo k prvnímu úplatnému nabytí vlastnického práva k dokončené nebo používané jednotce).

ZMĚNY A NOVINKY 2020

Co se všechno změní pro zaměstnance, nemocné, ženy na mateřské nebo seniory od ledna 2020?

Změna se vztahuje pouze na případy prvního úplatného nabytí vlastnického práva od 1. listopadu 2019. To znamená, že nejdřív k tomuto dni vzniknou právní účinky vkladu do katastru nemovitostí nebo dojde k nabytí vlastnictví z jiného důvodu (např. prostřednictvím dražby).

Bytová jednotka pro účely osvobození musí nadále splňovat tyto podmínky:

  • nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, které jsou užívané společně s bytem, vzniklé výstavbou, nástavbou, přístavbou nebo stavební úpravou tohoto domu, nejde-li jen o rozdělení nebo sloučení stávajících jednotek,
  • nově nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, které jsou užívané společně s bytem, vzniklý na základě stavební úpravy nebytového prostoru.

Poslední podmínka pro možnost uplatnit osvobození od daně stanovuje, že k nabytí vlastnického práva k bytu musí dojít do pěti let ode dne dokončení nebo započetí užívání jednotky nebo jednotky změněné stavební úpravou, a to od toho dne, který nastane dříve.

Změny i v osvobození pozemků

Od roku 2020 se rozšířilo osvobození od daně i na další poplatníky, tentokrát se změny týkají pozemků, resp. krajinných prvků na nich.

Nově platí, že od daně z pozemků jsou osvobozené pozemky v rozsahu, v jakém se na nich nachází:

  1. ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně,
  2. krajinný prvek skupina dřevin, stromořadí, travnatá údolnice, mez, příkop nebo mokřad, pokud je tento prvek evidován v evidenci ekologicky významných prvků podle zákona upravujícího zemědělství,
  3. příkop, mokřad, močál, bažina, skalní útvar, rokle nebo strž, pokud jde o pozemky ostatních ploch mimo zastavěné území obce, které nejsou užívány k podnikání.

Pro druhou uvedenou skupinu krajinných prvků platí, že abyste na ně mohli uplatnit osvobození, je třeba je do roku 2021 zanést do evidence ekologicky významných prvků.

Pokud krajinný prvek splňuje podmínky k zaevidování a zápis do evidence proběhne úspěšně, vlastník pozemku obdrží „Sdělení o provedení aktualizace ekologicky významných prvků“.

Pro nárok na osvobození už za rok 2020 bylo nutné nechat krajinný prvek do této evidence zapsat do konce minulého roku prostřednictvím podnětu na Státní zemědělský intervenční fond (podnět se zasílá písemně, přes datovou zprávu, nebo se zadá osobně). Pokud jste to nestihli a prvek necháte zaevidovat až letos, můžete osvobození uplatnit poprvé až od příštího roku.

Evidence obsahuje zatím kolem 15 tis. krajinných prvků, které jsou na zemědělských pozemcích nebo k nim přiléhají. V případě těchto už evidovaných prvků není třeba podávat nový podnět.

Pro daňové povinnosti vztahující se na zdaňovací období započaté před účinností této novely (účinná od 1. 1. 2020) platí původní znění zákona § 4 odst. 1 písm. k): „Od daně z pozemků jsou osvobozeny pozemky remízků, hájů a větrolamů a mezí na orné půdě,  trvalých travních porostech, pozemky ochranného pásma vodního zdroje I. stupně a pozemky ostatních ploch, které nelze žádným způsobem využívat.“

Do roku 2021 bude možné ponechat už přiznané osvobození jak podle původní, tak podle nové právní úpravy. Po přechodnou dobu do roku 2021 bude tedy možné aplikovat osvobození podle § 4 odst.1 písm. k) za různých zákonem stanovených podmínek, tedy ve znění účinném před novelou i ve znění po nabytí účinnosti novely zákona.

Kdo bude podávat daňové přiznání?

Pozemky ochranného pásma vodního zdroje I. stupně

Pro majitele pozemků ochranného pásma vodního zdroje I. stupně nedochází k žádným změnám. Osvobození zůstává ve stejném rozsahu a poplatníci tak nemusí ani podávat daňové přiznání.

Krajinné prvky zanesené v evidenci

Jak už jsme zmínili, pro osvobození pozemků v rozsahu, v jakém je na nich krajinný prvek skupina dřevin, stromořadí, travnatá údolnice, mez, příkop nebo mokřad, závisí na tom, zda je zanesen v evidenci.

Definici těchto krajinných prvků najdete popsanou v dokumentu Finanční správy.

Při splnění této podmínky (zapsány v evidenci nejpozději do 31. 12. 2019, případně podle údajů Finanční správy do tohoto data byl podán podnět k zapsání) může nyní poplatník uplatnit nárok na osvobození v daňovém přiznání.

K němu ale musíte jako majitel pozemku s daným krajinným prvkem přiložit potvrzení o jeho evidenci ve formě:

  • „Podkladu pro uplatnění nároku na osvobození“, který vytiskne z Veřejného registru půdy, kde najde informace o tom, které parcely má zaevidovány do evidence ekologicky významných prvků,
  • „Podkladu pro osvobození on-line“, opět ve Veřejném registru půdy.

Části pozemků, které nejdou nijak využívat

Změny se dotknou i majitelů tzv. pozemků ostatních ploch mimo zastavěné území obce, které nevyužívají k podnikání a které nelze žádným způsobem využívat. Protože podle Finanční správy právě u pozemků spadajících do škatulky ostatních ploch, které nelze žádným způsobem využívat, dochází v praxi často k důkazní nouzi při prokazování, že tento pozemek skutečně není možné nijak využít, zavedla novela jednoznačnější definici, kterou upravuje v již zmiňovaném § 4 odst. 1 písm. k) bodu 3. Novela tak pro tyto situace zavádí osvobození pro pozemky, na nichž se nachází příkop, mokřad, močál, bažina, skalní útvar, rokle nebo strž, a to za předpokladu, že jsou splněné další podmínky.

Upřesňující informace k definici těchto prvků najdete v dokumentu Finanční správy.

Pro nárok na osvobození pozemku v rozsahu výměry jednoho z uvedených prvků je potřeba, aby:

  • byl evidovaný v katastru nemovitostí jako „ostatní plocha“,
  • se nacházel mimo zastavěné území obce,
  • nebyl užívaný k podnikání.

Pokud vám byl přiznán nárok na osvobození podle původního znění zákona v § 4 odst. 1 písm. k) („pozemky remízků, hájů a větrolamů a mezí na orné půdě, trvalých travních porostech, pozemky ochranného pásma vodního zdroje I. stupně a pozemky ostatních ploch, které nelze žádným způsobem využívat“) a na základě novely zákona byste nárok ztratili, máte s ohledem na přechodné období povinnost podat daňové přiznání až na zdaňovací období roku 2022. V tomto přiznání už si tedy dříve uplatněné osvobození započítat nesmíte.

Změny koeficientů v Praze a 3 okresních městech

Vyšší daňovou povinnost v roce 2020 přinesou některým majitelům nemovitostí i změny koeficientů, které vstupují do výpočtu daně. Týkají se hlavně obyvatel Prahy, kde byly koeficienty zvýšeny ve většině pražských městských částí. V případě nemovitostí, které jsou užívány k podnikání, se koeficient v metropoli zvýší plošně všem jejich majitelům. Informace o změnách koeficientů v jednotlivých městských částech přinesl sesterský server Podnikatel.cz v článku 33 pražských částí zvýší daň z nemovitých věcí, podnikatelům vzroste v celé Praze.

Daň z nemovitých věcí se pro všechny poplatníky zvýší v Ústí nad Orlicí, kde radnice stanovila místní koeficient ve výši 2. V Chebu si připlatí pouze majitelé nemovitostí, kteří v nich podnikají v oblasti průmyslu a služeb. Město zde zavedlo pro tyto poplatníky koeficient ve výši 1,5. V Plzni si na této dani připlatí majitelé 40 objektů, ke kterým město pořídilo vodohospodářskou infrastrukturu. Konkrétně jde o objekt v ulici U Velkého rybníka, 19 objektů v ulici Poštolková a 20 objektů v Černicích. Podrobnější informace najdete v článku na serveru Podnikatel.cz: Kromě Prahy vzroste daň z nemovitostí v roce 2020 ve třech okresních městech

V případě, že vlastníte nemovitost ve městě nebo městské části, kde došlo ke změně koeficientu, daňové přiznání podávat nemusíte. Změnu provede finanční úřad automaticky.

FIN21

Nová výměra pozemku kvůli přeměřování

Obecné situace, které vedou k povinnosti podat znovu daňové přiznání k dani z nemovitých věcí, a informace důležité pro poplatníky daně najdete v článku Daň z nemovitých věcí 2020: Projděte si průvodce v otázkách a odpovědích.

Povinnost podat daňové přiznání může vyplynout i z přeměřování pozemků, o kterém jsme informovali v článku Některé pozemky čeká přeměřování. Vlastníci musí označit jejich hranice.

Případná změna výměry pozemku je totiž okolností, která zakládá povinnost přiznání podat. Novou výměru pozemku, která vyplynula ze zmíněného přeměřování, najdete v novém operátu zveřejněném na obecním úřadě a po jeho vyhlášení přímo v katastru nemovitostí.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).