Hlavní navigace

Autorské honoráře: Pravidla pro placení daně z příjmu a pojistných odvodů za rok 2020

12. 1. 2021
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Kdy sráží daň plátce honoráře, třeba vydavatel, a kdy ji platí sám odměňovaný autor? A kdy musí autor podat daňové přiznání a přehled o příjmech za loňský rok?

Autorské honoráře jsou odměnou za dílo, které je předmětem autorského práva. Předmětem práva autorského je dílo literární a jiné dílo umělecké či vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam.

Dílem je zejména dílo slovesné vyjádřené řečí nebo písmem, dílo hudební, dílo dramatické a dílo hudebně dramatické, dílo choreografické a dílo pantomimické, dílo fotografické a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii, dílo audiovizuální, jako je dílo kinematografické, dílo výtvarné, jako je dílo malířské, grafické a sochařské, dílo architektonické včetně díla urbanistického, dílo užitého umění a dílo kartografické.

Za dílo se považuje též počítačový program, fotografie a výtvor vyjádřený postupem podobným fotografii, které jsou původní v tom smyslu, že jsou autorovým vlastním duševním výtvorem.

Rozhodující pro způsob zdanění a povinnosti platit pojistné odvody z autorských honorářů je, zda nepřekročily částku 10 000 Kč za měsíc včetně od jednoho plátce, anebo autor dostal částku vyšší. Pokud má autor honoráře za příspěvky do novin, časopisu, rozhlasu nebo televize do 10 000 Kč za měsíc (a jde tedy o honoráře podle § 7 odst. 6 zákona o daních z příjmů), pak se v podstatě nemusí o nic starat.

Honoráře nad 10 000 Kč a ostatní autorské příjmy však musí zahrnout do daňového přiznání k dani z příjmu a přehledů pro zdravotní pojišťovnu a ČSSZ, odvést z nich daň a pojistné. Ještě existují povinnosti ohledně daně z přidané hodnoty, ale tou se nyní zabývat nebudeme.

Máte příjmy do 10 000 Kč

Příjem autora za příspěvek do novin, časopisu, rozhlasu nebo televize (plynoucí ze zdrojů na území České republiky) je samostatným základem daně z příjmu a podléhá srážkové dani ve výši 15 %, kterou strhne plátce autorského honoráře a vyplatí autorovi honorář v čisté výši, jestliže úhrn těchto příjmů od téhož plátce daně nepřesáhne v kalendářním měsíci 10 000 Kč. Přitom takových plátců může mít autor v jednom měsíci i více.

Autorské honoráře od různých plátců do 10 000 Kč měsíčně se nesčítají, každý plátce odvede individuálně zvláštní sazbu daně. Autor vždy obdrží čistý, již zdaněný příjem. Nemá pak ale možnost uplatnit výdaje (náklady) na dosažení příjmu, nemá totiž ani možnost, ani povinnost zahrnout tyto příjmy do daňového přiznání ani do přehledu příjmů osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) pro zdravotní pojišťovnu nebo ČSSZ, protože neplatí ani pojistné na sociální ani na zdravotní pojištění.

Máte příjmy nad 10 000 Kč

Honoráře za příspěvky do novin, časopisu, rozhlasu nebo televize v úhrnu nad 10 000 Kč za měsíc od jednoho plátce a také ostatní autorské příjmy v jakékoliv výši (například za neperiodickou publikaci – knihu, ať už jsou nižší, rovny, nebo vyšší než 10 000 Kč) se zdaňují jako příjmy z podnikání a jiné samostatné činnosti.

Autor je dostává od plátců v hrubé výši, sám si proto zařizuje daňové a pojistné odvody a s nimi spojené povinnosti. Autor může uplatňovat výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmu, a to ve skutečné výši, přičemž autor musí vést daňovou evidenci, anebo paušální částkou (40 %).

Ohlašovací povinnost

Pokud činí úhrn celkových příjmů autora za kalendářní měsíc od jednoho plátce více než 10 000 Kč, je autor povinen oznámit OSSZ a zdravotní pojišťovně zahájení samostatné výdělečné činnosti. Autor pak po skončení kalendářního roku podává daňové přiznání k dani z příjmu a přehled o příjmech pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu a odvádí daň z příjmu a pojistné na sociální zabezpečení a na zdravotní pojištění stejně jako OSVČ.

Pokud však výše nedaněných (o srážkovou daň nesnížených) autorských honorářů vyplacených za zdaňovací období kalendářního roku nepřesáhne souhrnně částku 15 000 Kč a poplatník nemá žádné jiné další zdanitelné příjmy, nemusí podávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Takže daňové přiznání nemusí podat ten, kdo dostal jeden jediný měsíc hrubý honorář do 15 000 Kč a pak už nic (pobíral třeba jen starobní důchod).

Když dostanete nedaněných honorářů víc, přiznání podat musíte

Jakmile dostane nedaněné autorské honoráře třeba 2, daňové přiznání podat musí, protože půjde minimálně o 20 002 Kč (o minimálně 2 × 10 001 Kč), stejně tak, jakmile jednou obdrží více než 15 000 Kč. Pokud je autorská činnost vedlejší činností autora, neboť je důchodově pojištěn ze své hlavní činnosti, například ze zaměstnání, nebo je starobním důchodcem, neplatí z honorářů sociální pojištění, pokud je jeho daňový základ menší než rozhodná částka pro vedlejší činnost.

Pro rok 2020 byla tato rozhodná částka pro vedlejší činnost (pokud OSVČ byla OSVČ ve všech 12 kalendářních měsících) stanovena na 83 603 Kč. (Jestliže ale byla vykonávána samostatná výdělečná činnost jen po část roku, počítá se vždy jen poměrná část limitu, a to 1/12 za každý měsíc. Pokud autor začal pobírat příslušné honoráře a registroval se u ČSSZ třeba od července 2020, tak polovina.) Zdravotní pojištění se ale platí vždy.

Pro rok 2021 pak rozhodná částka činí 85 058 Kč.  

Shrnutí

Z autorských honorářů převyšujících 10 000 Kč za kalendářní měsíc od téhož plátce je nutno odvést daň z příjmu, pojistné na zdravotní pojištění, sociální pojištění. Je nutno podat daňové přiznání a přehled o příjmech pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu.

Lze uplatňovat výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmu – nákladový paušál je 40 % nebo skutečné výdaje. (Daňové přiznání však není povinen podat ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmu, nepřesáhly 15 000 Kč. Přičemž osvobozené příjmy a právě příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou, se nepočítají.)

skoleni_28_3

I autorské honoráře mohou být dosaženy za přispění dalších členů rodiny autora, a proto je možno je rozdělit na spolupracující osoby podobně jako jiné příjmy z podnikání, i když autorská činnost není živností a není k ní třeba žádného oprávnění, povolení.

Naproti tomu honoráře za příspěvky do novin, časopisu, rozhlasu a televize do 10 000 jsou zdaňovány u zdroje srážkovou daní ve výši 15 %, náklady na dosažení příjmu uplatňovat nelze. Jelikož takové autorské honoráře nelze uvést do daňového přiznání nebo přehledů, příjemce si ani nemůže zúčtovat odvedenou (sraženou) daň z příjmu na slevu na dani, aby sraženou daň případně získal zpět. Sražená daň je konečná. Do daňového přiznání a přehledu o příjmech pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu se tyto příjmy autorů nezahrnují.

Autor článku

Nenadávejte právníkům, zákony netvoří zdaleka jen oni. Oni je pak jen zašmodrchávají ve prospěch svých klientů, třeba zrovna vás. Budu se však snažit vám je vysvětlovat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).