Hlavní navigace

Co musíte dodržovat na „neschopence“. Mění se pravidla pro rodiny a těhotné

11. 1. 2018
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Od října 2017 musí dodržovat režim práce neschopného i nemocní uchazeči o zaměstnání, kteří nepobírají nemocenskou. Jaká jsou pravidla vycházek a jaké hrozí sankce?

Když jste na „neschopence“, musíte dodržovat přísný režim, o kterém rozhoduje váš lékař. Pravidla se měnila loni na podzim pro lidi, kteří jsou v evidenci na úřadu práce, a od letošního února se budou měnit znovu, úlevu dostanou rodiče a těhotné ženy. Přinášíme kompletní pravidla.

Pravidla vycházek

Na „neschopence“ musíte dodržovat zejména povinnost zdržovat se v době pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržovat rozsah a dobu povolených vycházek.

Vycházky může ošetřující lékař povolit pouze v rozsahu, který odpovídá zdravotnímu stavu dočasně práce neschopného člověka a který nenarušuje stanovený léčebný režim. Lékař může vycházky povolit v celkovém rozsahu nejvýše šest hodin denně, a to v době od 7 do 19 hodin.

Ošetřující lékař přitom musí vymezit konkrétní časový úsek těchto vycházek, přičemž může určit i více časových úseků (v celkovém rozsahu šesti hodin denně), například od 9.30 do 12.30 a od 15.00 do 18.00.

Výjimečně může ošetřující lékař v případech, kdy mimořádně náročný léčebný plán, probíhající intenzivní léčba, nepříznivé vedlejší účinky léčby nebo celkově závažný zdravotní stav neumožňují pojištěnci, aby využil pevně stanovenou dobu vycházek, povolit, aby si tento pojištěnec volil dobu vycházek sám podle svého aktuálního zdravotního stavu. V tomto případě tedy neplatí uvedené limity, vycházky jsou povoleny takzvaně bez omezení. V praxi se bude jednat například o onkologická nebo psychiatrická onemocnění.

Takto však může ošetřující lékař postupovat na základě žádosti dočasně práce neschopného pojištěnce jen po předchozím písemném souhlasu od správy sociálního zabezpečení, přičemž o tento souhlas žádá ošetřující lékař. Tento individuální režim vycházek může lékař povolit nejvýše na dobu tří měsíců s tím, že takto lze vycházky povolit i opakovaně. 

Změnit místo pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti smí pojištěnec pouze s předchozím souhlasem ošetřujícího lékaře.

Kdo nedodržuje režim, přijde o peníze

Tomu, kdo porušil režim dočasně práce neschopného, může být především dočasně kráceno nebo odňato nemocenské, a to na dobu nejdéle 100 kalendářních dnů ode dne porušení tohoto režimu.

Anketa

Porušili jste někdy vycházky během nemocenské?

15 %
16 %
68 %
Odpovědělo 189 čtenářů.

Pokud již bylo nemocenské vyplaceno, považují se částky vyplacené na nemocenském za přeplatek na dávce, který jste povinni jako příjemce vrátit. To je sankce od státu za porušení režimu v době od 15. dne pracovní neschopnosti.

Možný postih od zaměstnavatele za porušení režimu v době do 15. dne pracovní neschopnosti jsme popsali v těchto textech:

I když jste na „pracáku“

Od začátku října roku 2017 platí přísnější pravidla i pro práce neschopné uchazeče o zaměstnání (čtěte podrobnosti).

Je to samozřejmě novinka jen ohledně uchazečů o zaměstnání, kteří během své pracovní neschopnosti nepobírají nemocenské (např. z titulu ochranné lhůty v nemocenském pojištění). Uchazeči o zaměstnání, kterým zůstalo zachováno nemocenské pojištění a nároky z něj vyplývající, tedy pobírali nemocenské, podléhali, resp. podléhají všeobecně známému režimu dočasně práce neschopného pojištěnce podle zákona o nemocenském pojištění.

Pokud si uchazeč o zaměstnání neplní stanovené povinnosti, může být vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání, čímž ztratí všechny výhody, např. nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo to, že za něj platí pojistné na zdravotní pojištění stát a doba v evidenci se mu počítá jako náhradní doba pro potřebnou dobu důchodového pojištění pro možnost získání starobního nebo invalidního důchodu.

Nová pravidla pro rodiče a těhotné

V některých případech dočasné pracovní neschopnosti nemá smysl stanovovat režim dočasně práce neschopného pojištěnce a kontrolovat jeho dodržování. Jedná se o případy, kdy pojištěnec není sám nemocný, a proto se od 1. února 2017 nestanoví režim práce neschopného pro pojištěnce, který byl přijat do zdravotnického zařízení jako průvodce nezletilého dítěte přijatého k poskytnutí lůžkové péče, ovšem s výjimkou pojištěnce, který má nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství.

Dále neplatí tento režim pro pojištěnku uznanou práce neschopnou z důvodu těhotenství, a to od počátku 6. týdne před očekávaným termínem porodu, která doložila potvrzením orgánu nemocenského pojištění, že nemá nárok na peněžitou pomoc v mateřství z žádné pojištěné činnosti.

Do této situace se dostávají těhotné ženy, které nesplňují podmínku pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství, kterou je účast na pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství. V takovém případě pobírají při účasti na nemocenském pojištění namísto vyšší peněžité podpory v mateřství nižší nemocenské, a to až do uplynutí 6. týdne po porodu, kdy se jejich pracovní neschopnost ukončuje, pokud žena není dočasně práce neschopna z jiného důvodu, než je právě mateřství.

Jak se liší nemocenské a mateřská

Při stanovení výše peněžité pomoci v mateřství se oproti nemocenskému počítá více z výdělku a od počátku platí vyšší procentní sazba. A hlavně peněžitá pomoc v mateřství se vyplácí 28 týdnů, respektive 37 týdnů, pokud žena porodila dvě a více dětí, zatímco nemocenské z důvodu těhotenství a mateřství se vyplácí jen 12 týdnů.

Obě dávky nemocenského pojištění se počítají z denního vyměřovacího základu, tedy podle pravidel zákona o nemocenském pojištění zjištěného hrubého příjmu, který připadá na jeden kalendářní den. Takto stanovený průměrný denní příjem se upravuje pomocí tří redukčních hranic.

Redukce se v roce 2018 provede tak, že se započte do 1. redukční hranice 1000 Kč 90 procent denního vyměřovacího základu pro nemocenské, ovšem pro peněžitou pomoc v mateřství celých 100 procent. Z části denního vyměřovacího základu mezi 1. a 2. redukční hranicí (1499 Kč) se započte při výpočtu obou dávek 60 procent. Z části mezi 2. a 3. redukční hranicí (2998 Kč) se započte 30 procent. A k části nad 3. redukční hranici se nepřihlédne.

FIN21

Výše nemocenského pak činí 60 procent denního vyměřovacího základu od 15. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti (od 4. do 14. dne platí náhradu mzdy zaměstnavatel) do 30. dne pracovní neschopnosti. Od 31. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti do 60. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti 66 procent denního vyměřovacího základu a 72 procent denního vyměřovacího základu od 61. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti až do jejího skončení. Výše peněžité pomoci v mateřství činí 70 procent denního vyměřovacího základu.

Vše si můžete spočítat na kalkulačce pro výpočet nemocenských dávek za rok 2018, kterou zveřejnilo Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Shrnutí: Režim práce neschopného musí dodržovat:

  • pro nemoc nebo úraz práce neschopný člověk, jestliže mu jeho zdravotní stav nedovoluje vykonávat dosavadní pojištěnou činnost, popřípadě vznikla-li mu dočasná pracovní neschopnost v ochranné lhůtě (po skončení zaměstnání),
  • uchazeč o zaměstnání, a to i když pojištěnec není uchazečem o zaměstnání (a nově obdobně i uchazeč o zaměstnání, i když není pojištěncem),
  • pojištěnec, který byl přijat k poskytnutí lůžkové péče nebo kterému byla na základě veřejného zdravotního pojištění poskytnuta komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče,
  • pojištěnec, který nemůže pro poškození nebo ztrátu ortopedické nebo kompenzační pomůcky vykonávat dosavadní pojištěnou činnost, popřípadě, jde-li o vznik dočasné pracovní neschopnosti v ochranné lhůtě, plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání, a to i když pojištěnec není uchazečem o zaměstnání (a nově i uchazeč o zaměstnání),
  • pojištěnec v době nároku na výplatu peněžité pomoci v mateřství, jestliže mu závažné dlouhodobé (nejméně 1 měsíc trvající) onemocnění znemožňuje pečovat o dítě,
  • pojištěnec, který byl uznán invalidním v prvním nebo druhém stupni, pokud u tohoto pojištěnce v den, který bezprostředně následuje po dni, jímž byla ukončena dočasná pracovní neschopnost, nastala nebo trvá jiná porucha zdraví, než která byla důvodem uznání dočasné pracovní neschopnosti, anebo nastaly nebo trvají jiné důvody, které by odůvodňovaly uznání dočasné pracovní neschopnosti, a tato porucha nebo tyto důvody neumožňují pojištěnci vykonávat pojištěnou činnost.

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).