Hlavní navigace

Půjčí vám, když jste malí a střední?

5. 10. 2005
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

Malé a střední podniky mají v ČR kratší historii v porovnání s EU, ale tento segment u nás tvoří 99,8 procent všech podnikatelských subjektů. Jak se k malým živnostníkům chovají české banky? Poskytnou jim úvěr, když ho potřebují? A za jakých podmínek?

Co je to SME?

Jaké podniky lze zahrnout do malých a středních firem, tzv. SME (Small and Medium Entrepreneurs)? Evropská unie je od 1. ledna 2005 definuje počtem zaměstnanců, obratem firmy a výší aktiv.

  • Mikrofirma – do 10 zaměstnanců, obrat nebo celková bilance do 2 milionů EUR (dříve nebyla definována)
  • Malá firma – do 50 zaměstnanců obrat nebo celková bilance do 10 milionů EUR (dříve obrat do 7 milionů a celková bilance do 5 milionů EUR)
  • Střední firma – do 250 zaměstnanců, obrat do 50 milionů nebo celková bilance do 43 milionů EUR (dříve obrat do 40 milionů, bilance do 27 milionů EUR).

SME je motorem ekonomiky

V České republice je v současnosti podle údajů ČSÚ registrováno 1 178 244 aktivních subjektů a z toho plných 44 procent je podnikatelem bez zaměstnanců. Jde tedy o drobné živnostníky, jejichž přístup k finančním zdrojům je podstatně složitější než u větších, zavedených podniků. Přitom podniky SME jsou strategickým potenciálem ekonomiky, neboť generují takřka polovinu celkového výkonu ekonomiky.

Jednou ze základních překážek pro SME je jištění úvěrů movitým či nemovitým majetkem nebo prostřednictvím ručitele. Další bariérou získání úvěru je prokázání bonity klienta. Jak si s těmito problémy poradí naše banky? Jsou ke klientům ze segmentu SME vstřícné? Nabízejí vedle hypoték a kontokorentů i jiné úvěrové produkty? Podle výsledků výzkumu mezi podnikateli považuje 66 % podnikatelů za optimální úvěr do půl milionu korun s měsíční splátkou do 8000 korun.

Nabídka úvěrů pro SME je v současnosti široká

GE Money Bank

GE Money Bank začala nabízet svůj Expres Business už v březnu tohoto roku. Má jít o neúčelový úvěr pro malé podnikatele – jak živnostníky, tak i právnické osoby. Od září banka na základě reakce klientů mírně změnila nastavení a navýšila úvěrovou hranici z původních 500 tisíc korun na jeden milion. Podnikatelé si tedy mohou půjčit již od 40 tisíc korun na úrok od 9,5 do 13,9 procent. Pro podnikatele s historií delší než dva roky je maximální výše úroku 11,9 procent.

Výhodou, která odstraňuje jednu z výše uvedených překážek, je to, že podnikatelé – fyzické osoby si mohou půjčit do 200 tisíc bez nutnosti zajištění. Vyšší částky a půjčky právnickým osobám ale už musí být zajištěny směnkou.

Dalším lákadlem je, že o úvěr mohou žádat i podniky, které za sebou mají pouhý rok podnikání. Stačí, když k žádosti o úvěr předloží jedno daňové přiznání. Ještě více GE Money Bank zvýhodňuje vybrané profesní skupiny, jako jsou zdravotníci, stomatologové, veterináři, advokáti či notáři. Za jejich odbornost ručí komory a svazy, a proto mohou peníze získat už během prvního roku podnikání. Ostatní podnikatelé bohužel musí v prvním roce podnikání využít jiných zdrojů, například krátkodobého financování pomocí kontokorentu, neboť banka podnikatelský záměr v potaz nebere.

Za vedení úvěrového účtu si banka účtuje 300 korun měsíčně. Úvěr je splácen fixní částkou, při zkrácení původní délky úvěru si připravte minimálně 3 tisíce korun jako sankci.

Podobným produktem je neúčelový úvěr Universal Business s tím rozdílem, že je poskytován až do 5 milionů korun a je zajištěn nemovitostí. Tento úvěr je ale poskytován pouze podnikatelům, kteří mají za sebou minimálně dvě zdaňovací období.

Stejná podmínka platí také u Flexi Business, jehož výše je závislá na ekonomických výsledcích firmy. Z toho vyplývá několik podmínek: roční tržby podnikatele nesmí být menší než 300 tisíc korun, výsledek jeho hospodaření musí být kladný a na účet mu musí měsíčně chodit nejméně polovina z toho, kolik si chce půjčit. Úvěr je sjednáván formou kontokorentu, a pokud nejste podnikatelem ve zdravotnictví, na úrocích ročně zaplatíte 14,90 procent.

Další možností GE Money Bank jsou provozní úvěry, které banka poskytuje formou kontokorentu, revolvingového úvěru nebo úvěru s individuálním splátkovým kalendářem, a dále investiční úvěry.

Česká spořitelna

Česká spořitelna nabízí malým a drobným podnikům dva typy financování. Peníze na drobné investice můžete získat buď pomocí klasického kontokorentu k běžnému účtu, nebo si vzít Provozní úvěr. Ten je účelový a je možné jej použít na financování provozních potřeb podnikatele spojených se zásobami, pohledávkami či běžnými náklady. Výhodou je možnost individuálního sjednání splátkového kalendáře. Na druhé straně klient úvěr nezíská, pokud u České spořitelny nemá veden běžný účet.

Pro větší investice – například do nemovitostí, staveb, strojů a zařízení, nákupu cenných papírů a dalších investic do rozvoje firmy – můžete využít Investiční úvěr. Úroková sazba pro úvěrové produkty se stanovuje individuálně a za vedení úvěrového účtu zaplatíte stejně jako u předchozí instituce 300 korun měsíčně.

ČSOB

Výběr úvěrových produktů z nabídky ČSOB pro malé a střední firmy je docela široký. Zahrnuje vedle klasické hypotéky a kontokorentu také komerční úvěr, revolvingový úvěr, malý investiční úvěr či ČSOB EU Komplex úvěr. Poslední jmenovaný produkt je určen na financování investičního záměr v rozsahu 40 tisíc až 1 milionu EUR se splatností maximálně 12 let a s možností odkladu první splátky až o 36 měsíců. Výhodou je možnost navázání úvěru na dotaci ze strukturálních fondů EU. Bohužel úvěr je nutno zajistit nemovitostí (včetně vinkulace pojištění ve prospěch ČSOB), movitou věcí, depozitem nebo ručením třetí osoby.

Stejné zajištění je nutné i u Komerčního úvěru. Další nutnou podmínkou je vedení běžného účtu u ČSOB a financování účelového projektu. Vybrat si můžete buď pohyblivou úrokovou sazbu, která se skládá z sazby vyhlašované ČSOB a marže odvozené od firemního rizika klienta, nebo pevnou sazbu, fixovanou na určité období.

Malý investiční úvěr alespoň částečně odpovídá představám o snadném přístupu malých firem k financím. Je určen na profinancování menších investičních potřeb firem s obratem do 300 milionů korun, které na trhu podnikají minimálně dva roky. Úvěr se využívá zejména na pořízení, modernizaci a opravy movitých věcí a na pořízení, nákup a opravy nemovitostí. Výši úvěru, který je účelový s maximální splatností 10 let, lze sjednat až do 3 milionů korun. I pro tento úvěr je ale nutné zajištění. Buď prostřednictvím biankosměnky, ručením třetí osobou nebo nemovitostí.

Komerční banka

Komerční banka nabízí pro malé podnikatele Profi úvěr, což je krátkodobý nebo střednědobý produkt určený na financování jak zásob a krátkodobých pohledávek, tak hmotného investičního majetku nebo provozních potřeb. Úvěr se zpravidla používá k přímému placení dodavatelům na základě předložených dokladů. Pokud jej nelze čerpat takto účelově, převádí se na účet klienta a účelovost se ověří později. Investiční potřeby se ale financují vždy na základě předložených dokladů. Zajištění půjčky do jednoho milionu korun funguje pomocí biankosměnky, v ostatních případech se využívá klasických nástrojů zajištění.

Přestože banka deklaruje, že jde o produkt speciálně připravený pro malé a střední podnikatele a že jeho výhodou je zkrácený a zjednodušený schvalovací proces, pro získání financí je nutné předložit celou řadu dokumentů. Například aktuální dokumenty opravňující k podnikání, účetní závěrku včetně daňového přiznání a zprávy auditora, aktuální rozvahu a výkaz zisků a ztrát, kopii přiznání k dani z příjmu, prohlášení o vlastnictví majetku a závazcích a další.

Jako možnost získání úvěru ve více měnách na základě jedné úvěrové smlouvy nabízí KB také Úvěr na investice v korunách a cizí měně. Podmínky jsou podobné jako u Profi úvěru.

Citibank

Citibank nabízí svůj Citibusiness Provozní úvěr jako flexibilní přístup SME k financím bez náročného schvalovacího procesu. Výše úvěru je nastavena v rozpětí 400 tisíc až 1 350 tisíc korun, ale firma za sebou musí mít minimálně dva roky podnikání a její roční obrat se musí vejít do intervalu 3 až 60 milionů korun. Citibank si podmiňuje poskytnutí úvěru, určeného především na pokrytí provozních nákladů, vedením běžného účtu. Na druhé straně však nepožaduje zajištění úvěru nemovitostí.

Pro podnikatele se stejným obratem je u Citibank připraven ještě Investiční úvěr, který je zajištěn nemovitostí a směnkou. Půjčka je to účelová, splatná maximálně do 7 let a její výše závisí na bonitě klienta a zajištění úvěru. Maximálně je ale poskytována do výše 40 % z obratu podniku.

eBanka

Úvěrové produkty pro drobné podnikatele eBanky se nazývají Provozní a Investiční MiniKredit. Úvěrový rámec Provozního MiniKreditu ve výši 50 000 Kč až 500 000 Kč získají drobní podnikatelé na dobu 12 měsíců s možností obnovy a k jeho zajištění není potřebný hmotný majetek. Jeho investiční variantou je tzv. Splácený Minikredit, který vám umožní financovat zásoby, stroje a zařízení nebo provozní potřeby (například opravy) bez nutnosti udání účelu. Tyto dva produkty je možné kombinovat, s tím, že součet obou úvěrových rámců nesmí přesáhnout 500 tisíc korun.

Pro SME jsou oba předchozí produkty modifikované, především co se týká maximálních částek úvěru. S Provozním MiniKreditem můžete získat až 3 milionovou půjčku pro překlenutí dočasného nedostatku hotovosti. Stejné podmínky má Revolvingový MiniKredit, který řeší problémy s financováním pohledávek. Ty jsou zároveň zajišťovacím prostředkem. U Spláceného MiniKreditu pro SME je vyžadováno zajištění nemovitostí až od milionu a výše.

Raiffeisenbank

Pokud můžete ručit nemovitostí, je Hypokredit od Raiffeisenbank dobrou volbou, neboť umožňuje získání až 100 procent financí na váš podnikatelský záměr, maximálně do 70 procent hodnoty nemovitosti. O konečném schválení úvěru banka rozhodne na základě ratingu, vypočteného z předložených finančních výkazů, které zahrnují daňová přiznání za poslední dva roky, rozvahu, výkaz zisků a ztrát a list vlastnictví.

Investiční úvěr pro malé a střední podniky nabízí až 50 milionů korun, ale zákazník se musí na financování investice podílet alespoň 30 procenty. Pro zajištění si může vybrat z využití nemovitosti, termínovaného vkladu, bankovní záruky, pohledávky nebo biancosměnky. Banka zkoumá mimo tradičních dokumentů i podnikatelský zá­měr.

Pro klienty s obratem do 30 milionů je jako šitý na míru Podnikatelský úvěr do 1,5 milionu, tzv. Mikroúvěr. K posouzení žádosti stačí pouze dva typy dokumentů: daňová přiznání za 2 roky a žádost o úvěr, a rozhodnutí budete mít do druhého dne. Úvěrový mikroprogram nabízí půjčky už od 50 tisíc s délkou splatnosti od 1 do 5 let a navíc můžete požádat o splátkové prázdniny až na 3 měsíce. Zajištění probíhá buď biancosměnkou nebo nemovitostí, kterou ohodnotí banka zdarma.

HVB Bank

Kromě krátkodobého financování prostřednictvím Rychlého kontokorentu až do výše 3 milionů korun je v produktech HVB Bank pro SME na výběr také Rychlý investiční úvěr. Úvěrový rámec je stanoven v rozsahu 200 tisíc až 3 miliony se splatností do 5 let a standardním zajištěním biancosměnkou s avalem. Kromě toho nabízí využití možnosti hypotečního úvěru s názvem Majordomus k financování potřeb vážících se k nemovitému majetku.

Živnostenská banka

Živnostenská banka nazvala své úvěrové produkty pro malé a střední podniky Business úvěry. V nabídce jsou dva: Provozní úvěr XL a Investiční úvěr XL, které se liší zejména formou splácení a účelem využití. Provozní úvěr je v podstatě kontokorentem, který může klient využít do výše povoleného přečerpání běžného účtu. Pro rozvoj podnikání je nastaven spíše investiční úvěr, který má v závislosti na objemu financí označení XL do 1 milionu nebo XXL do 4 milionů.

dan_z_prijmu

Rozhodnutí o poskytnutí úvěru máte do 5 dnů s minimem administrativy. Dokumentů k předložení žádosti je ale také dost: živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku, dále finanční výkazy, či potvrzení o bezdlužnosti. Žadatelé z jiné banky potom ještě výpisy z běžných účtů za poslední tři měsíce. Do částky jednoho milionu nemusíte vázat svůj hmotný majetek zástavním právem.

Volksbank

Investiční úvěr od Volksbanky získáte pouze v případě, že váš platební styk je veden právě ve Volksbank. Podnikatel se musí podílet na financování investice minimálně 25 procenty, aby mu byl úvěr přiznán. Zajištění úvěru je stanovováno individuálně, na základě analýzy ekonomických i neekonomických aspektů dané žádosti.

Anketa

Jaký druh financování jako malý podnikatel využíváte nejčastěji?

Autor článku

Absolventka Fakulty národohospodářské VŠE v Praze, obor hospodářská politika.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).