Hlavní navigace

Podnikatelé, dostanete půjčku?

11. 4. 2005
Doba čtení: 14 minut

Sdílet

Podnikáte a potřebujete financovat další rozvoj vaší firmy. V českých podmínkách je stále nejčastějším zdrojem bankovní úvěr. Nabídka úvěrů pro podnikatele je poměrně široká... ale... všechno něco stojí. Co musíte splnit, abyste na úvěr dosáhli? A kdo vám půjčí?

Drobné podnikání

Často se hovoří o tom, že malí a střední podnikatelé (tzv. SME, tedy small and medium enterprises) tvoří motor národního hospodářství. Asi nebude velkým překvapením, když zde budeme konstatovat, že je tomu opravdu tak. Nejlépe lze toto tvrzení ilustrovat na statistických ukazatelích, z nichž vyplývá, že celých 52 % výkonu naší ekonomiky generují subjekty z prostředí SME.

Jejich význam pro zahraniční obchod, zaměstnanost a investiční aktivitu je neméně důležitý. Každá koruna, která je získána za exportované zboží, je z více než jedné třetiny zásluhou malých a středních podnikatelů. V případě investic je pak tento podíl ještě významnější a činí téměř 50 %.

Možná že i v tuto chvíli nemáte představu o tom, co se přesně skrývá pod souhrnným názvem malé a střední podnikání. Proto je nabíledni uvést jeho krátkou definici, která obecně platí v rámci EU. Ta chápe jako malý podnik takový podnik, který nezaměstnává více jak 49 zaměstnanců, nedosahuje obratu více jak 250 milionů korun, přičemž stejné omezení jako u obratu platí pro firemní aktiva.

Středním podnikem je potom takový subjekt, jehož obrat nepřesahuje 1,45 miliardy korun, aktiva nejsou vyšší než 980 milionů korun a počet zaměstnanců není vyšší než 249.

Uvedená kategorizace je na tomto místě uváděna z jednoho prostého důvodu – mnohé banky totiž samy diferencují firemní klientelu podle její velikosti a využívají při tom právě i definice EU.

Zaměstnanecké benefity – vše, co můžete nabídnout zaměstnancům, a nezaplatit za to daně. Čtěte v příloze Firmy.

Pár slov o úvěrech

Jste-li rozhodnuti, že o potřebné kapitálové zdroje se budete ucházet u některé z našich bank, musíte se připravit na to, že od vás banka bude chtít získat několik základních informací. Půjde pravděpodobně o:

  • výši a termín splatnosti úvěru,
  • typ a hodnotu zajištění úvěru,
  • účel úvěru,
  • informace o vaší firmě,
  • pravděpodobnost splacení,
  • rizika, s nimiž je spojeno vaše podnikání a tedy i splácení úvěru,
  • zdroje splácení úvěru včetně zohlednění vašich dalších závazků.

Banky si vyžádají i řadu podkladů, mezi něž mohou patřit účetní rozvahy za posledních několik let, výkazy zisků a ztrát, daňová přiznání či kopie dokladů o obchodech s jinými věřiteli.

Asi nejdůležitější je stanovit výši úvěru tak, aby se zároveň nestal příčinou likvidace firmy. Navíc je nezbytné zohlednit rizika spojená se zdroji financí na splátky úvěru. Spoléháte-li se, že úvěr budete splácet z výnosů z prodeje zboží či zásob, počítejte s tím, že banka vezme v potaz například riziko poklesu tržních cen takového zboží, a proto bude požadovat, aby existovala určitá rezerva mezi výší splátky a plánovaným inkasem prostředků z prodejů.

Většina bank má dnes sofistikované systémy hodnocení žádostí o úvěry a má vypracovány algoritmy, s jejichž pomocí je v některých případech schopna přislíbit úvěr i do 48 hodin od doby podání žádosti, což by bylo ještě před několika lety považováno za science-fiction.

Důležitý je i účel úvěru. Provozní úvěr rozhodně není vhodný na financování výstavby nového skladu a naopak investiční úvěr by neměl sloužit k dočasnému překlenutí nedostatku likvidních prostředků, například na výplatu mezd. Investiční úvěry slouží k dlouhodobému financování (splatnost delší jak 12 měsíců) velkých projektů, popřípadě k profinancování pracovního kapitálu, přičemž některé banky je poskytují pro podnikatele i formou hypotečních úvěrů. Naopak provozní úvěry slouží k financování především oběžných aktiv a mohou sloužit i jako zdroj pro vykrytí případného kolísání likvidity firmy. Jsou poskytovány buď jako standardní provozní úvěry, nebo formou kontokorentu, přičemž splatnost je kratší než 12 měsíců.

Banka si bude pochopitelně dále žádat jistou formu zajištění. V jeho případě se uvažuje především cena zajištění, druh zajištění, vlivy času na hodnotu zajišťovacího instrumentu a náklady na jeho údržbu a náročnost zpeněžení takového instrumentu.

Samozřejmá je i skutečnost, že banka neposkytne úvěr ve 100 % hodnoty zajištění, ale bude záležet na tom, zda se jedná o pozemek či budovu, a také na tom, jakého charakteru nemovitosti jsou, přičemž se procento z tržní hodnoty zajišťovaného majetku pohybuje od 0 % (např. nedokončená výroba) až ke 100 % (např. pro peníze na účtu věřitelské banky). Pozemky, automobily a komerční nemovitosti dosahují obvykle jistící hodnoty od 50 do 90 % z odhadované tržní ceny. Některé úvěry, především provozního charakteru, je možné zajistit i blankosměnkou.

Podnikatelé, kteří chtějí realizovat své vize a založit novou firmu, musí počítat s tím, že banky budou velmi pečlivě zkoumat jejich podnikatelský záměr. Bankovní ústavy znají zkušenosti z vyspělých zemí, kde platí, že až 40 % nově vzniknuvších firem do dvou let opět zaniká.

Nutné je se připravit

Kromě výše uvedených obecností byste před tím, než navštívíte nějakou banku, měli mít určitý přehled o všeobecné konjunkturální situaci, budoucích vyhlídkách vašeho oboru, všeobecné úrovni úroků a jejich tendencích. Dobré je si udělat i celkovou inventuru ve firmě, sestavit vlastní finanční a investiční plány a utvořit si představu o požadované úrokové sazbě.

Příklady nabídky úvěrů pro podnikatele

Citibank

Citibank ve své nabídce zahrnuje několik podnikatelských úvěrů. Jedním z nich je Citibusiness Provozní úvěr, který je určen fyzickým osobám podnikatelům a právnickým osobám s ročním obratem do 60 milionů Kč. Je zaměřen především na výrobní proces, pohledávky, řízení likvidity, investice apod. Předběžná analýza je nabízena bankou zdarma. Je poskytován do výše 1,35 milionu Kč a není vyžadováno zajištění nemovitostí.

Dalším úvěrovým produktem je investiční úvěr, který už podle názvu slouží především k financování investic do zařízení, budov (sloužících k podnikatelské činnosti) a technologií. Je zajišťován nemovitostí a směnkou a výše úvěru je dána bonitou klienta a zajištěním, maximálně však činí 40 % z obratu. Doba splatnosti je až 7 let a úročen je fixní úrokovou sazbou, přičemž úrok je splatný spolu se splátkami jistiny v pravidelných měsíčních splátkách (uplatněn princip anuity) na vrub klientova běžného účtu. Podmínkou je přitom obrat ve výši 3 – 60 mil. Kč ročně a minimálně 2 nebo 3 roky podnikání v oboru.

Komerční banka

Komerční banka prezentuje ve své nabídce úvěrů především takzvaný Profi úvěr, který je určen právnickým osobám-tuzemcům podnikajícím na území ČR a fyzickým osobám podnikatelům-tuzemcům podnikajícím na území ČR. Jedná se o krátkodobý úvěr (se splatností do jednoho roku) či střednědobý úvěr (se splatností do pěti let).

Profi úvěr lze použít k financování například oběžných prostředků, tedy zásob a krátkodobých pohledávek z obchodního styku do lhůty splatnosti, hmotného investičního, provozních potřeb, jako jsou náklady na opravy a údržbu, avšak mimo osobních nákladů, tedy výdajů na mzdy apod.

Jistina Profi úvěru se splácí postupně měsíčními splátkami, a to od měsíce, který následuje po vyčerpání úvěru. Úroky z části jistiny vyčerpané od začátku čerpání a dosud nesplacené rovněž hradíte měsíčně.

Profi úvěr je vždy zajištěn avalem na krycí blankosměnce. U částek převyšujících 1 mil. Kč se dále používají standardní zajišťovací prostředky, zejména ručení, zástavní právo k nemovitosti, k věci movité či k pohledávce. Úvěr se zpravidla používá k přímému placení dodavatelům na základě předložených dokladů. Pokud jej nelze čerpat takto účelově, převádí se na účet klienta a KB účelovost ověří později podle údajů z účetnictví klienta. Investiční potřeby se financují vždy na základě předložených dokladů.

Profi úvěr se čerpá jednorázově, postupně nebo opakovaně (u revolvingového úvěru). U Profi úvěru se používá pohyblivá úroková sazba vázaná. Cena Profi úvěru se řídí Sazebníkem Komerční banky. Tento typ úvěru se poskytuje výhradně v českých korunách.

Kromě Profi úvěru poskytuje KB i řadu dalších úvěrových produktů: Úvěr na oběžné prostředky v Kč nebo cizí měně, Úvěr na oběžné prostředky revolvingový v Kč a cizí měně, Úvěr na investice v Kč a cizí měně, Úvěr na provozní a investiční potřeby v Kč a cizí měně, Běžný (kontokorentní) účet v Kč i cizí měně, Úvěr na přechodný nedostatek finančních prostředků, Úvěr Medium a Úvěr na nákup akcií nebo podílu v obchodní společnosti v Kč i cizí měně.

ČSOB

Nabídka ČSOB zahrnuje v prvé řadě Hypotéční úvěr pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele, který je určen na financování výstavby, pořízení nebo investici do nemovitosti. Účelový úvěr určený na financování nemovitostí se splatností až 15 let, v některých případech (např. u bytové výstavby) až 20 let. Výše úvěru činí maximálně 70 % hodnoty nemovitosti. Čerpá se jednorázově i postupně dle potřeby a splácí se buď anuitě, nebo lze získat oddělené splácení jistiny a úroků (úroky jsou spláceny pravidelně, zpravidla měsíčně nebo čtvrtletně, jistinu lze splácet pravidelnými splátkami nebo nepravidelně).

Úroková sazba může být pro období čerpání pohyblivá (vázaná na PRIBOR) nebo pro období splácení pevná (na období max. 5 let). Úroková sazba je obecně závislá na délce splatnosti a bonitě, kterou vyhodnotí banka na základě dodaných podkladů. Úvěr se zajišťuje nemovitostí (kupovanou i rozestavěnou).

Nutné je splnit i některé podmínky, jako je dostatečná bonita, kvalitní podnikatelský záměr, vhodné zajištění (vždy nemovitostí), předložení podkladů požadovaných bankou, běžný účet u ČSOB apod.

Dalším poskytovaným úvěrem je tzv. Komerční úvěr, určený právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikatelům na financování přesně vymezeného účelu, převážně investičního charakteru. V jeho případě lze splátkový kalendář nastavit dle potřeb a možností firmy. Může jím být financován například nákup či výstavba nemovitostí, pořízení movitých věcí (strojů, zařízení) apod. Maximální splatnost činí až 15 let a čerpá se jednorázově i postupně v Kč i vybraných cizích měnách (u devizových úvěrů je nutné zajistit kurzové riziko).

Jistinu je možné splácet pravidelně (měsíčně, čtvrtletně) nebo nepravidelně. Úroková sazba je buď pohyblivá (ta se skládá z vyhlašované sazby ČSOB, případně sazby PRIBOR, a marže odvozené od firemního rizika klienta) nebo pevná, která může být fixována na určitá období, nebo po celou dobu čerpání úvěru. K zajištění úvěru lze využít nemovitost (včetně vinkulace pojištění ve prospěch ČSOB), movitost, depozitum (zástavní právo k pohledávce – vkladu u ČSOB), ručení třetí osobou (např. majitele za společnost, bankovní záruka).

Kromě těchto dvou produktů poskytuje banka ještě následující úvěrové produkty: Malý investiční úvěr, Povolené přečerpání běžného účtu (pro právnické osoby, fyzické osoby – podnikatele) a Revolvingový úvěr.

Česká spořitelna

Česká spořitelna nabízí tzv. Provozní úvěr, který je určen podnikatelům a malým firmám, a využívá se k financování provozních potřeb (na zásoby, pohledávky, náklady). Jedná se o termínovaný účelový úvěr se stanoveným plánem čerpání a splácení, případně s možností revolvingu. Podmínkou pro jeho založení je vedení běžného účtu u České spořitelny a samozřejmě schválení úvěru.

Dále ČS nabízí investiční úvěr, který se v tomto případě, a samozřejmě i obecně, užívá k financování investičních potřeb. Předmětem úvěrování jsou nemovitosti, stavby, stroje a zařízení, nákup cenných papírů a další investice. Jedná se o účelový termínovaný úvěr se stanoveným plánem čerpání a splácení. Jeho splatnost může být krátkodobého (do 1 roku), střednědobého (1 až 5 let) i dlouhodobého (5 až 8 let) charakteru. Lze variovat i splátkový kalendář.

Do třetice všeho dobrého si uvedeme i hypoteční úvěr od ČS určený podnikům a podnikatelům. Jedná se přitom o dlouhodobý účelový úvěr k financování investic do nemovitostí. Doba splatnosti může být až 20 let a je zpravidla poskytován s pevnou úrokovou sazbou stanovenou na 1 rok nebo 5 let. Úvěr je splácen formou pevných pravidelných měsíčních splátek nebo na základě individuálního splátkového kalendáře. Lze jej poskytnout do výše 70 % hodnoty nemovitosti stanovené bankou na základě znaleckého ocenění.

Raiffeisenbank

Raiffeisenbank nabízí také podnikatelské úvěry s programem od 100 tisíc do 1 milionu korun. Jednak jde o splátkové Mikroúvěry a také o tzv. Mikro provozní úvěrování. Vyžadovány jsou pouze tři dokumenty (vyplněná žádost, kompletní daňové přiznání a výpisy z bankovního účtu). Banka o úvěru rozhodne do 3 dnů.

Mikroúvěr představuje rychlý a snadný přístup k finančním zdrojům pro rozvoj podnikání i v menších částkách. Jde přitom o splátkový úvěr určený k financování investic. Raiffeisenbank ho připravila ve spolupráci s Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (EBRD) pod záštitou Evropské unie. Délka splatnosti činí 6 až 48 měsíců, výhodou je i to, že v průběhu splácení Mikroúvěru lze snížit splátky o 50 % až na dobu 3 měsíců a je možné předčasné splacení. Úvěr se zajišťuje blankosměnkou a případně nemovitostí, hotovostí, termínovaným vkladem, bankovní zárukou nebo pohledávkou.

Dále banka nabízí i individuální řešení v podobě větších úvěrových produktů (investiční úvěry, hypoteční úvěry pro podnikatele a tzv. HYPOKREDIT – neúčelový podnikatelský úvěr do výše 30 milionů ).

eBanka

eBanka nabízí pro podnikatele provozní úvěry, přičemž jejich hlavní výhodou je schválení do 3 pracovních dnů a bezúčelovost. Navíc k zajištění nepožaduje hmotný majetek. Provozní úvěr MiniKredit je určen fyzickým osobám – podnikatelům a jeho úvěrový rámec je možné nastavit již od 50 000 Kč do maximálně 500 000 Kč. Je poskytován na 12 měsíců s možností obnovy.

Z oblasti investičních úvěrů nabízí eBanka tzv. Investiční Minikredit, přičemž v tomto případě jde o zjednodušený investiční úvěr určený fyzickým osobám – podnikatelům, který lze využít k financování zásob, strojů, zařízení nebo provozních potřeb (např. nákladů vynaložených na opravy apod.). Přitom není nutné dokládat účel čerpaných prostředků. Opět je garantováno schválení do 3 pracovních dnů a pevná úroková sazba. Horní hranice poskytovaného úvěru je 500 000 Kč se splatností do 3 let a k zajištění se požaduje pouze blankosměnka.

HVB Bank

HVB Bank umožňuje svým klientům z řad malých a středních podnikatelů individuální řešení úvěrových potřeb, to znamená, že klientům nabízí především individuální přístup při sjednávání úvěru. Kromě toho nabízí využití možnosti hypotečního úvěru s názvem Majordomus k financování potřeb vážících se k nemovitému majetku. Splatnost tohoto hypotečního úvěru je pro komerční objekty stanovena na 15 let a splácet je možné anuitně, degresivně i progresivně. Úrokovou sazbu je možné fixovat až na celou dobu splatnosti, tzn. na 15 let. Formou zajištění je zástavní právo k nemovitosti až do výše 85 % její tržní hodnoty.

Živnostenská banka

Živnostenská banka připravila k financování potřeb podnikatelů produkty s názvem Business úvěry. Základním pilířem Business úvěrů jsou provozní a investiční úvěry, kterými jsou Provozní úvěr XL a Investiční úvěr XL. Pro oba produkty platí, že až do částky 1 mil. Kč není nutné je zajišťovat hmotným majetkem. Provozní úvěr je pak schválen maximálně do 3 pracovních dnů. Maximální výše provozního úvěru (Provozní úvěr XXL) je 2,5 mil. Kč (min. 10 000 Kč) a u investičního úvěru (Investiční úvěr XXL) pak 4 mil. Kč (min. 100 000 Kč). Mezi podmínky pro získání business úvěrů patří alespoň dvouletá podnikatelská činnost, příslušnost k segmentu SME, žádné závazky vůči státní institucím po splatnosti atd.

Dále banka poskytuje i úvěry s názvem Hypoteční business úvěr, které umožňují na základě zřízení zástavního práva k nemovitosti financovat investice jednak do nemovitostí, ale také investice vedoucí ke zvýšení výrobních kapacit a efektivity firmy. Úvěr můžete splácet až po dobu 8 let při jednoduché formě zajištění (nemovitostí ve vašem vlastnictví). Rozhodnutí o poskytnutí úvěru je možné získat už do 5 dnů po dodání všech bankou požadovaných podkladů.

Maximální výše úvěru je dána schopností klienta úvěr splácet, výší obvyklé ceny zastavované nemovitosti a celkovou výší investice. Minimální výše Hypotečního business úvěru je 100 000 Kč a splácení probíhá měsíčně při splatnosti úvěru až 15 let od ukončení období čerpání. Úrokovou sazbu lze sjednat jako pevnou na období 1, 3, 5 nebo 10 let, přičemž obecné podmínky pro získání úvěru jsou obdobné jako u provozních a investičních úvěrů.

skoleni_4_3

GE Money Bank

GE Money Bank poskytuje širokou nabídku podnikatelských úvěrů. Jedním z nich je tzv. Flexi Business, jehož úvěrový rámec dosahuje výše 500 000 Kč a závisí na ekonomických výsledcích firmy a ověřené výši plateb přicházejících na účet. Sjednává se na 12 měsíců s automatickým prodloužením v případě plnění sjednaných podmínek. Banka o jeho schválení rozhodne nejdéle do 2 pracovních dnů od dodání dokumentace. Úvěr je neúčelový. Podmínky pro získání úvěru jsou obdobné jako u ostatních bank. Zajistit lze i blankosměnkou.

Úrokové sazby

Do úrokových sazeb se promítá řada faktorů, a jednoduché srovnání by proto bylo zavádějící. Banky totiž mnohdy při určování sazeb postupují individuálně a hodnotí řadu kriterií (bonita klienta, zkušenosti s ním apod.). Kromě toho záleží na vývoji úrokových sazeb obecně, na době splatnosti, formě úvěru, typu úvěru, délce fixace (je-li určena), formě zajištění apod. U hypotečních úvěrů se sazby pohybují od 3 % u úvěrů s kratší splatností až po téměř 6 % u dlouhodobějších úvěrů. V případě investičních úvěrů kolísá úroková sazba v intervalu od 5 do 87 %. U kontokorentních úvěrů a úvěrů provozních se sazby pohybují také přibližně kolem 5 %.

Parametry jednotlivých úvěrů
Banka Produkt Splatnost Maximální výše Poplatek za schválení/vyhod­nocení žádosti Příslib úvěru Správa – měsíčně
Citibank Provozní úvěr 12 měsíců 1 350 000 Kč dle výše úvěru, min. 4500 Kč 1 %, min. 10 000 Kč, max. 100 000 Kč
Investiční úvěr až 7 let 40 % z obratu dle výše úvěru, min. 10000 1 %, min. 10 000 Kč, max. 100 000 Kč
KB – Profi úvěr Do 1 mil. Kč lze volit 1 000 000 Kč 0,3 %, min. 500 Kč 0,6 %, min. 1000 Kč 400 Kč
1 – 8 mil. Kč lze volit 8 000 000 Kč 0,3 %, min. 500 Kč 0,6 %, min. 1000 Kč 600 Kč
ČSOB Komerční úvěr 15 let smluvně, max. 50 000 max. 0,1 %
Hypoteční úvěr 15 let 0,5 %, min. 10 000 Kč, max. 50 000 Kč max. 0,1 % 400 Kč
Česká spořitelna Provozní úvěr Individuálně Individuálně 300 Kč
Hypoteční 20 let Individuálně Individuálně 300 Kč
Investiční úvěr 8 let Individuálně Individuálně 300 Kč
Raiffeisenbank Hypokredit 5 let 30 000 000 Kč min. 2000 Kč 1 % (min 5000 Kč) 200 Kč
Mikroúvěr 2 roky 1 000 000 Kč zdarma 1 % (min 5000 Kč) 200 Kč
eBanka Minikredit 12 měsíců 500 000 Kč
Investiční Minikredit 3 roky 500 000 Kč
Živnostenská banka Provozní úvěr XL 12 měsíců 1 000 000 Kč 3000 Kč 300 Kč
Investiční úvěr XL 5 let 1 000 000 Kč 3000 Kč 300 Kč
Hypoteční business 15 let 1 % (min. 5000 Kč) 500 Kč
GE Money Bank Flexi Business 12 měsíců 500 000 Kč 1200 Kč 300 Kč

Anketa

Co je hlavním zdrojem financování vašeho podnikání?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).