Hlavní navigace

Firemní kontokorentní úvěry

11. 5. 2005
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Podnikatelé, stejně jako spotřebitelé, mohou považovat za prospěšnou možnost krýt náhlou úvěrovou potřebu úvěrem na běžném firemním účtu. Takový úvěr je poté nazýván kontokorentním a má jisté základní charakteristiky. O jaké charakteristiky tedy jde? A jaké se k těmto úvěrům váží podmínky?

Kontokorentním úvěrem rozumíme takový úvěr, který je takzvaným úvěrem na běžném účtu. Termín „na běžném účtu“ znamená, že poskytování i splácení úvěru probíhá na běžném účtu, přes který za jiných okolností firma provádí běžný platební styk. Je-li pak na účtu více debetních než kreditních operací, banka automaticky přečerpává prostředky do mínusu, respektive přiděluje úvěr.

Je pro něj typické to, že bývá poskytován především bonitní klientele a zajištění nabývá různé formy, u nás nejčastěji blankosměnky.

Nejprve si klient uzavře v rámci podmínek svého běžného účtu úvěrový rámec, v němž se poté pohybuje, přičemž platí, že kontokorentní úvěr je jednou z nejdražších forem opatření si peněžních zdrojů. Uvedený rámec může být sjednán jako překročitelný i nepřekročitelný, ale zpravidla je jeho výše stanovována bankou při posouzení některých kritérií, především obratu na účtu. Vyplácí se například ve chvíli, kdy nechcete uvolňovat dlouhodobé finanční zdroje nebo naopak potřebujete získat čas na jejich uvolnění. Zpravidla tak bývají pokrývány krátkodobé potřeby vážící se na oběžný majetek firmy, na vyrovnání výkyvů běžného účtu, na dlouhodobější potřeby oběžného majetku nebo na krátkodobé investiční výdaje ve formě „překlenutí“.

Charakteristiky

U kontokorentních úvěrů nebývají zpravidla stanoveny konkrétní splátky a úrok se platí pouze z využité úvěrové částky. Můžete pochopitelně zvažovat i období, v jehož rámci si na peníze můžete okamžitě „sáhnout“. Neboli vyjednat s bankou časový horizont, v němž vám bude připravena úvěr poskytnout.

Doba splácení je znovu více méně opět na dohodě s bankou. V zahraničí existují například i takové kontokorentní úvěry, které bývají nazývány úvěry „a na další“. Jde o úvěr bez stanoveného data splatnosti, takže je i možné, že v průběhu času klient pozná lépe své potřeby a z původní plánované splatnosti do měsíce se stane dlouhodobý úvěr na několik let. Tento konkrétní příklad má ovšem háček, a tím je do jisté míry možná nevyzpytatelnost banky. Ta totiž může kdykoliv po vyhodnocení daných okolností požádat o splacení úvěru.

Dalším podstatným hlediskem je i případná ochota banky prodloužit splatnost úvěru. Abyste měli jistotu, že se tato ochota nezmění spolu s počasím, měla by mít svou písemnou formu. Typickým rysem je i jistá míra variability kontokorentních ú­věrů.

Úroky z úvěru

Obecně platí, že se u úvěrů řídí úrok jednak jeho výší, bonitou příjemce úvěru, postavením banky, situací na peněžním trhu a v neposlední řadě i celkovým významem klienta pro banku. V případě kontokorentních úvěrů funguje jakási forma clearingu, neboli úroky z debetu se počítají v neprospěch klienta a z kreditu naopak. O výsledný rozdíl je pak účet navýšen nebo naopak snížen.

Vedle úroků ovšem hrají důležitou roli nepochybně i další nákladové položky, jako je provize za poskytnutý úvěr, překročení úvěrového rámce, pohotovost úvěru (z nevyčerpaného úvěrového rámce) či například za schválenou částku.

Princip fungování kontokorentu

Kontokorent funguje na poměrně jednoduchém principu a vzniká uzavřením úvěrové smlouvy. Téměř každá firma provádí běžný platební styk přes účet u své banky. U obyčejných, respektive nekontokorentních, účtů se může pohybovat pouze v kreditní části (v kladných zůstatcích). U kontokorentu však může přejít do debetu a tím jí je automaticky přidělen úvěr, přičemž jeho výše je limitována sjednaným úvěrovým rámcem. Při žádosti o debet je nutné podat u banky žádost, dále pak některé aktuální odklady opravňující k podnikání, účetní závěrku, účetní výkazy a popřípadě i přiznání k dani z příjmu. Tyto formality se u jednotlivých bank liší a liší se i v souvislosti s výší požadovaného debetu.

Splácení úvěru probíhá jednoduše, každá přijatá platba je bankou zaúčtována jako splátka úvěru. Z toho také vyplývá skutečnost, že banka může po klientovi žádat koncentrování peněžního toku právě na kontokorentní účet.

Nabídky kontokorentních úvěrů jednotlivých bank

Citibank

Obecné podmínky jsou totožné s informacemi uvedenými výše. Specifickými podmínkami banky je především obrat v intervalu od 3 do 60 mil. Kč ročně a minimálně 2 roky podnikání v oboru.

Komerční banka

Klient může čerpat finanční prostředky na účtu do smluvně sjednaného limitu záporného zůstatku (minimálně 20 000 Kč). KB poskytuje povolený debet v rámci balíčků Premium, Premium Medicum, Optimum, Optimum Medicum, Excelent, Komfort, Efekt, Komplet a Municipality.

Komerční banka poskytuje povolený debet do limitu 3 000 000 Kč svým stávajícím i novým klientům na základě individuálního posouzení jejich finanční situace podle předložených účetních výkazů. Stávajícím klientům, kteří mají u KB veden běžný účet alespoň 6 měsíců, povoluje debet do limitu 100 000 Kč na základě posouzení obratu finančních prostředků na jejich běžných účtech u KB. Povolený debet je zajištěn avalem na krycí blankosměnce.

ČSOB

Obecné podmínky jsou totožné, některé parametry jsou velmi individuální. Například výše úroků i poplatků spojených s poskytnutím úvěru je stanovena individuálně v závislosti na firemním riziku klienta, které stanovuje banka na základě interních postupů vyhodnocením finančních a nefinančních informací o klientovi.

Česká spořitelna

Podmínky České spořitelny se neodlišují od ostatních bank a toho, co již bylo výše uvedeno.

Raiffeisenbank

Obecné podmínky stejné, výše kontokorentních úvěrů je v případě Raiffeisenbank omezena na 30 mil. Kč a klient musí navíc předkládat i podnikatelský zá­měr.

HVB Bank

Nezajištěný úvěrový rámec je stanoven na min. 50 000 Kč, max. 800 000 Kč, a maximální výše rámce je omezena 6 % z kreditního obratu společnosti za posledních 6 měsíců.

Zajištěný úvěrový rámec pak dosahuje max. 1 500 000 Kč a maximální výše rámce je omezena 10 % z ročního kreditního obratu společnosti. Maximální výše rámce je zároveň omezena částkou 10% obratu firmy (dle výsledovky). Úvěr bývá zajišťován do výše 1,5 mil. Kč blankosměnkou a do 800 000 Kč není zajištění požadováno.

eBanka

Kontokorentní úvěr je poskytován od 50 tisíc Kč na 12 měsíců, existuje však možnost obnovy úvěru před jeho skončením. Kontokorentní úvěr je zajištěn směnkou vlastní, avalovanou jednou či několika fyzickými osobami, eventuelně dalšími formami zajištění. Limit úvěru je stanoven na základě finanční analýzy firmy.

skoleni_4_3

Živnostenská banka

Maximální výše úvěru je 2 500 000 Kč a minimální 10 000 Kč, nutnou podmínkou je, že podnikáte alespoň 2 roky. Zajištění úvěru je možno některým z jistících instrumentů, zejména postoupením pohledávek, movitým majetkem, bankovní zárukou, termínovaným vkladem nebo i nemovitostí. Pro částky do 1 milionu Kč postačí k zajištění pouze blankosměnka.

GE Money Bank

GE nabízí kontokrent pod názvem „Provozní úvěr“. Úvěr je řešen individuálně v souladu s potřebou, dle časového hlediska, typu zajištění, výše poskytnuté částky a bonity klienta. Úroková sazba se stanovuje také individuálně.

Anketa

Máte běžný účet napojený na kontokorentní úvěr?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).