Hlavní navigace

Budeme platit nižší daně? Ne...

21. 8. 2006
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

http://www.sxc.hu/photo/80024
Zrušení společného zdanění, omezení zaměstnaneckých benefitů, zdanění důchodů... To jsou jen některé z návrhů expertní skupiny, která se zabývala daňovým systémem v České republice. Změny se dotknou úplně všech. Co navrhují? Celkově zaplatíme stejně...

Daně v České republice jsou nejen poměrně vysoké, ale především příliš komplikované a jejich výběr je neefektivní. A tak ministr financí Bohuslav Sobotka sestavil expertní skupinu s úkolem vymyslet pro náš stát efektivní a pružnou daňovou soustavu. Výsledky její práce byly nedávno publikovány. Budeme tedy platit nižší daně?

Změny v daňové soustavě by se podle závěrů expertní skupiny měly dotknout firem, fyzických osob i majetku. U daně z příjmů právnických osob se týkají především změny časového rozložení nákladů a zjednodušení sledování majetku za účelem výpočtu daňových odpisů. „Drobností“ je též převedení daně darovací do daně z příjmů, což se dotýká především neziskových organizací. Převedení by však mělo proběhnout včetně obdoby stávajících osvobození a úlev.

Zákon o daních z příjmů by se měl rozdělit na tři samostatné zákony: o daních z příjmů fyzických osob, o daních z příjmů právnických osob a pravidla pro transformaci podnikatelských subjektů.

Zrušení společného zdanění manželů

Mnohem větší změny čekají fyzické osoby. Cílem změn je především zjednodušení daní, a měly by vést k nižšímu počtu podávaných daňových přiznání, který narostl především se společným zdaněním manželů.

Jedním z radikálních bodů v zájmu snížení počtu povinných k podání daňového přiznání je zrušení společného zdanění manželů. Zároveň by měla být zrušena sleva na dani na vyživovaného manžela/manželku, ovšem s možností uplatnění jeho/její základní slevy na dani na poplatníka.

Důchodci, studenti a děti

Změna v dani z příjmů, pokud se uskuteční podle návrhu expertní skupiny, se dotkne všech skupin obyvatel. Penzisté pobírající starobní důchod budou svůj příjem nově danit. To je obvyklá praxe v evropských zemích. Skupina ale zároveň zvažovala, jak zdanění důchodů zamezit. Redukce daňové zátěže důchodců lze jednoduše dosáhnout prostřednictvím zvláštních slev na dani, případně standardních odpočtů od základu daně, uvádí dokument. Stačilo by „jen“ zdvojnásobit základní slevu na dani (dnes 7 200 Kč).

Zdanění důchodů by se mohlo týkat buď jen starobních důchodců, nebo všech. V tomto bodě hodně závisí na konečné verzi penzijní reformy. S tím souvisí i změna nároku na slevu na dani pro invalidní důchodce, která by nebyla závislá na přiznání invalidního (či částečného invalidního) důchodu, ale na stupni snížení výdělečné činnosti.

Studenti jsou dnes preferovanou skupinou daňových poplatníků. Kromě základní slevy dostávají další „za donesení potvrzení o studiu“. To by mělo skončit.

Sleva na dani na děti by měla zůstat, ale… zruší se daňový bonus. Je nekoncepční a zbytečně složitý. Neměl by ale zmizet bez náhrady – mohly by být upraveny související sociální dávky, které rodiny využívající daňový bonus beztak čerpají.

I zaměstnanci mají výdaje

Častou stížností lidí v zaměstnaneckém poměru je, že si podnikatelé dávají vše včetně osobní spotřeby do nákladů a že i oni mají náklady na své zaměstnání. Tento nesoulad se částečně snaží řešit návrh expertní skupiny na zavedení 10% výdajového paušálu. Znamenalo by to, že zaměstnanci si nejprve 10 % hrubé mzdy „odepíší“ na výdajích a následné odpočty (sociální a zdravotní pojištění, daně) by se vypočítávaly ze zbylých 90 %.

Z výdajového paušálu by byla vyňata nepeněžní plnění (počítá se s jejich zjednodušením oproti současnému stavu), příjmy z realizace opčního plánu, bonusy závislé na výsledku hospodaření firmy apod. Výdajový paušál by se nevztahoval ani na příjmy z důchodů.

Zaměstnanecké výhody: Zrušeno.

Současný stav [zaměstnaneckých výhod – pozn. red.] vede k tomu, že zaměstnanec „bohatého“ podniku, který zaměstnancům poskytuje rozsáhlé sociální zázemí, je v konečném důsledku daleko méně zatížen daní z příjmů fyzických osob než zaměstnavatel, jehož filosofií je, že zaměstnanci náleží mzda a je jen na něm, jak s ní naloží, uvádí zpráva expertní skupiny.

Experti proto redukují současných 24 položek zaměstnaneckých výhod, které jsou daňově zvýhodněny, na šest:

  • pití na pracovišti,
  • stravování v pracovní době,
  • vzdělávání,
  • ubytování v souvislosti s výkonem práce,
  • doprava poskytovaná zaměstnavatelem a
  • sociální výpomoc
O zaměstnaneckých výhodách se můžete dočíst např. v článku Využíváte zaměstnanecké výhody?

Za své tak vezme například osvobození od daní příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění a životní pojištění. To by však mělo být kompenzováno jiným způsobem – měly by být zahrnuty do odpočtu od základu daně…

OSVČ

Mezi „příjmy z ekonomické činnosti“ jsou zařazeny příjmy osob samostatně výdělečně činných a příjmy z pronájmu. Již nadále nebudou moci využívat „daňovou evidenci“ pro doložení výdajů, ale budou muset buď přejít na zjednodušené účetnictví, nebo na evidenci příjmů s uplatněním paušálních výdajů.

Výdaje uplatňované paušálem by se ze současných různých hodnot měly sjednotit na 60 % příjmů. Ale pozor, nad tuto sumu nebude možné dále uplatnit pojistné sociálního pojištění (zdravotní pojištění dokument nezmiňuje), jak je tomu dosud, a maximální hranice pro jeho uplatnění bude 1 či 2 miliony korun. Zároveň by mělo být omezeno přecházení mezi „paušálem“ a „doloženými náklady“ a daňoví poplatníci by si mohli vybrat jednou za tři zdaňovací období.

Drobní přispěvatelé do novin, časopisů, rozhlasu a televize, kteří si vydělají méně než 3 tis. Kč od jednoho vydavatele měsíčně, by již nemohli své příjmy nechat zdaňovat 10% sazbou ze samostatného základu daně.

Podílové listy, akcie a prodej nemovitosti

Pokud vlastníte podílové listy nebo akcie společností, zisk z jejich prodeje po šesti měsících držení nepodléhá dani z příjmů. To by se mělo změnit. Časový test by se měl prodloužit na 5 let a měl by být stanoven limit pro osvobození ve výši 100 tis. Kč hrubého příjmu. Výsledný daňový základ by měl být zdaněn např. 15 %.

nemovitostí se zvažuje zvýšení časového testu u nemovitostí mimo trvalé bydlení z 5 na 10 let.

Sazby daní

Sazby daní by se měly upravit. Mělo by dojít ke snížení zálohy na daň z příjmů fyzických osob u dalších zaměstnavatelů ze současných 20 % s tím, že by se zrušily veškeré samostatné základy daně. To se týká např. dohody o provedení práce, z níž se příjem do 5 tis. Kč daní 15 %. Zároveň by se měla zvýšit tolerance pro nutnost podání daňového přiznání na 60 tis. Kč. To znamená, že když si u dalších zaměstnavatelů (tj. u těch, u nichž nepodepíšete „Prohlášení“) vyděláte méně než 60 tis. Kč, přiznání podat nemusíte. Tedy pokud k tomu nemáte jiný důvod.

Odděleně by měly být zdaněny „ostatní příjmy“ (zahrnují kromě dnešních též kapitálové příjmy). Nezdanitelné minimum by mohlo činit 100 tis. Kč a danilo by se na bázi hrubého zisku (zdaněn by byl rozdíl mezi prodejní a nabývací cenou, pokud by byl kladný). Zajímavý je návrh ohledně výše zdanění. Expertní skupina navrhuje sazbu ne vyšší než 15 %, a to buď 12 %, nebo zvýšit nejnižší sazbu daně z příjmů fyzických osob z letošních 12 % na 15 %.

Srážková daň u nerezidentů cizozemců, která dnes činí 25 %, by se měla snížit na 20 nebo 15 %. Lépe by se ale měl zajistit výběr daně. To se dotýká především zahraničních umělců a sportovců, vystupujících v ČR.

Podle závěrů skupiny je příliš nízká hranice, od níž neroste mezní sazba daně. Nehovoří již ale o tom, zda by se měla rozšířit daňová pásma, nebo zda by měla přibýt nová, s vyšší sazbou daně… Progrese by měla končit v oblasti maximálního základu sociálního pojištění (který dnes ještě není…).

Revizí by měla přijít též „srážková daň“ z úroků.

Odčitatelné položky od základu daně

Změna by se dotkla též částek, které si může daňový poplatník odečíst od základu daně. Mezi nejvýznamnější současné patří odpočet úroků z úvěru na bydlení (ten by zůstal nezměněn) a penzijní připojištění a životní pojištění – v tomto případě by mělo dojít ke sloučení limitů pro spoření na stáří.

Dále by měly zůstat projekty podpory a výzkumu a dary na veřejně prospěšné účely. Politici by se ale měli zamyslet nad novou definicí „veřejně prospěšných účelů“. Současná je příliš vágní.

Daňová ztráta z minulých let by byla specifickým výdajem ekonomické činnosti.

Majetkové daně

Přestože je majetkových daní nejméně efektivním a nejvíce diskutabilním příjmem veřejných rozpočtů, neuvažuje se o jejich zrušení. Výjimkou je v jedné z navrhovaných variant daň ze staveb, která by se mohla zrušit.

Daň z nemovitostí by měla přejít ze systému výměry na hodnotový princip. Nevyměřovala by se tak podle plochy, ale podle ceny stanovené hromadným znaleckým posudkem. Proti výši vyměřovacího základu by bylo možné se odvolat… s vlastním znaleckým posudkem. Sazbu daně by pak mohla stanovit obec v určitém rozmezí daném zákonem.

daně z převodu nemovitosti by nebylo nutné podávat znalecký posudek, ale vycházelo by se ze sjednané ceny, pokud by tato nebyla nižší než 80 % ceny stanovené pro vyměřovací základ daně z nemovitostí. Zároveň by se zrušil institut ručitele, kterým byl kupující a ručil za zaplacení daně z převodu nemovitosti prodávajícím, aniž by ho musel nutně znát. Ovšem nevydělá na tom – povinnost platit tuto daň na něj přejde plně (v zásadě to ale na něj příliš nedopadne, protože o sazbu daně se zpravidla zvyšuje cena nemovitosti).

Převod nemovitosti by měl být zdaněn i při vkladu nemovitosti do obchodní společnosti. Tímto způsobem docházelo k častým daňovým únikům (převod obchodní společnosti zdaněn nebyl). I další osvobození by měla projít revizí.

Daň dědická je vyměřena ve výši poloviny daně darovací. Podle návrhu by tomu tak být nemělo a daň dědická bude stejně vysoká jako darovací. Navíc odpadnou osvobození z první příbuzenské skupiny s tím, že od daně by měla být osvobozena pozůstalost do 10 mil. Kč.

Závěrem

Navrhovaných změn je ještě více, nedosahují však takového dopadu jako výše uvedené. Zejména u daně z příjmů fyzických osob lze konstatovat, že při uskutečnění návrhu by došlo ke snížení počtu podávaných daňových přiznání.

Přestože na některé poplatníky by návrh dopadl více, celkové změny by měly být fiskálně neutrální – tj. mělo by se vybrat tolik daní, jako dosud. Vzhledem k aktuálním návrhům na zvýšení spotřební daně z tabákových výrobků a stále nejisté politické situaci je otázkou, zda nebude vláda tlačena spíše k dalšímu zvyšování příjmů než k redukci výdajů. Se snižováním daní tedy nelze v brzké době počítat.

Jak se vám líbí návrh expertní skupiny?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Šefredaktor odbormných komutních webů Poradci-sobě.cz a Realiťáci-sobě.cz. Šéf obsahu EMA data.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).