Hlavní navigace

Pozor na daň z pozemků

14. 1. 2005
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Stali jste se v minulém roce vlastníky bytu, chalupy či jiné nemovitosti? Nebo jste vloni získali stavební povolení? Pak nezapomeňte do konce ledna podat daňové přiznání! Daň z nemovitostí sice budete muset zaplatit až v květnu, ale přiznat se k ní musíte už nyní.

Ještě jsme se v novém roce nestačili pořádně rozkoukat a už jsou tu první daňové povinnosti. Stát z něčeho žít musí, a tak si svůj desátek vybírá i od vlastníků nemovitostí. Daň z nemovitostí prý patří k těm „jednodušším“ daním, ale přesto: čert aby se v ní vyznal – zejména v nestandardních situacích, o než nebývá v reálném životě nouze. Kvůli české daňové džungli se tak ze ctihodného občana lehce může stát daňový delikvent, i když se bude upřímně snažit mít své účty s finančním úřadem beze zbytku vypořádány.

Daň z nemovitostí

O smysluplnosti daně z nemovitostí, jejíž výnos dlouhodobě jen o málo převyšuje náklady spojené s jejím výběrem, by se přitom dalo s úspěchem pochybovat. Návrhy politiků, jak tento stav řešit, se různí – jedni navrhují daň z nemovitostí zcela zrušit, jiní naopak podstatně zvýšit. Jisté však je, že sjednocení názorů a příprava jakýchkoliv změn určitě bude ještě nějakou dobu trvat, takže aktuálním úkolem pro řadu daňových poplatníků bude pokusit se v průběhu ledna správně vyplnit a podat daňové přiznání.

Daň z nemovitosti upravuje speciální zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí. Daň z nemovitostí je zde rozdělena do dvou částí: na daň z pozemků a daň ze staveb. S ohledem na složitost a rozsah dané problematiky se v tomto článku budeme věnovat pouze některým aspektům daně z pozemků.

Máte jakýkoli dotaz týkající se daně z nemovitostí? Položte ho Jaroslavu Paškovi, vedoucímu oddělení Legislativy daně z nemovitostí Ministerstva financí ČR v Poradně Daň z nemovitostí.

Není pozemek jako pozemek

Předmětem daně z pozemků jsou pozemky na území České republiky vedené v katastru nemovitostí. Daň se neplatí z pozemků zastavěných stavbami, některých lesních pozemků, vodních ploch a pozemků určených pro obranu státu. Výčet pozemků, které jsou od daně osvobozeny, je poměrně dlouhý, ale pozemků ve vlastnictví naprosté většiny občanů se nejspíše týkat nebude. Jedná se např. o pozemky ve vlastnictví státu, pozemky veřejně přístupných parků a sportovišť, některé pozemky chráněných území atd. Dále jsou od daně dočasně osvobozeny některé rekultivované zemědělské a lesní pozemky.

Základ daně

Při výpočtu daně z nemovitosti se vychází ze základu daně, který se vynásobí sazbou daně a koeficientem. Základ daně je u pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů stanoven cenou půdy získanou vynásobením výměry pozemku vyhláškovou cenou půdy.

U pozemků hospodářských lesů a rybníků s intenzivním a průmyslovým chovem ryb je daňový základ stanoven buď jako cena pozemku zjištěná dle platných cenových předpisů, nebo jako součin skutečné výměry pozemku a částky 3,80 Kč. Základem daně u ostatních pozemků je skutečná výměra pozemků v m2 zjištěná k 1. lednu zdaňovacího období.

Sazba daně a koeficient

Sazba daně je u pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, trvalých travních porostů a dále u pozemků hospodářských lesů a rybníků s intenzivním a průmyslovým chovem ryb stanovena procentní sazbou 0,75 %, resp. 0,25 %.

U ostatních pozemků je stanovena cenou za 1 m2, která u stavebních pozemků činí 1 Kč/m2 a u ostatních ploch 0,10 Kč/m2. Základní sazba daně u stavebních pozemků se dále násobí koeficientem podle počtu obyvatel obce, v jejímž katastru se stavební pozemek nachází a jehož výše se pohybuje od 0,3 do 4,5. Obce přitom mohou v zákonem daném rozmezí vydáním obecně závazné vyhlášky zvýšit nebo snížit.

Zdanění stavebních pozemků

V době stavebního boomu je nutno upozornit na specifika zdanění stavebních pozemků. Jedná se o nezastavěné pozemky určené k zastavění stavbou, na kterou bylo vydáno stavební povolení a která se po dokončení stane předmětem daně ze staveb. Jak bylo uvedeno, stavební pozemky jsou zdaněny vyšší sazbou než pozemky ostatní, takže vydáním stavebního povolení dochází i ke změně daňové povinnosti. To je třeba oznámit místně příslušnému finančnímu úřadu zpravidla podáním dílčího daňového přiznání do 31. ledna následujícího roku.

Od roku 2003 se stavební pozemek zdaňuje ve výměře v m2 odpovídající půdorysu nadzemní části stavby dle projektové dokumentace. Pozemky obklopující stavbu pak jsou zdaněny podle toho, jak jsou evidovány v katastru nemovitostí.

Pozemek přestane být stavebním pozemkem dnem nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí stavby, popř. dnem, kdy stavební povolení pozbude platnosti. K další změně daňové povinnosti tedy dojde po kolaudaci stavby a jejím zaměření. Daň z pozemku zastavěného stavbou se totiž neplatí – dani podléhá stavba.

Vlastníci pozemků – pozor na novelu!

Poplatníkem daně z pozemků je až na výjimky vlastník pozemků. Od začátku letošního roku je v platnosti novela zákona o dani z nemovitosti, která přinesla dvě podstatné změny. První z nich se týká vlastníků pozemků, kteří je pronajímají. Až dosud byla starost o přiznání a placení daně z nemovitostí především věcí nájemců. Od letoška může zůstat poplatníkem daně nájemce jen u pronajatých pozemků evidovaných v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem (na listu vlastnictví není uveden druh ani způsob využití pozemku), dále pozemků spravovaných Pozemkovým fondem ČR, Správou státních hmotných rezerv nebo pozemků převedených na Fond národního majetku ČR.

V ostatních případech musí vlastník nebo případně společný zástupce spoluvlastníků pozemků přiznat daň za pozemky bez ohledu na jejich případný pronájem. Na rozdíl od předchozí právní úpravy na povinnost podat daňové přiznání již nemá vliv skutečnost, zda v terénu existují hranice parcely či nikoliv, důležité je její jednoznačné vymezení v katastru nemovitostí.

Pro úplnost zbývá dodat, že poplatníkem daně může být i uživatel pozemku, a to v případě, že vlastník pozemku není znám, nebo u pozemků, jejichž hranice v terénu reálně vznikly po předání pozemků jako náhradních za původní pozemky sloučené.

Jak zjistit aktuální stav?

Pro ověření, zda jsou vámi vlastněné a pronajaté pozemky vedeny jako parcely katastru nemovitostí (jste poplatníkem daně), nebo zda jsou pouze evidovány v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem (poplatníkem daně je nájemce), potřebujete příslušný aktuální výpis z katastru nemovitostí – list vlastnictví. Netřeba zdůrazňovat, že pár let starý výpis vám asi moc platný nebude, protože v poslední době se stav kolem vašich pozemků mohl dosti změnit díky probíhající digitalizaci a obnově katastrálního operátu.

Pro pouhé ověření informace o konkrétní parcele nemusíte běžet pro výpis na katastrální úřad. Stačí zavítat na stránky Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního.

Nezapomeňte podat daňové přiznání

Daňové přiznání je poplatník povinen podat příslušnému správci daně, tj. finančnímu úřadu v obvodu jehož územní působnosti se předmětná nemovitost nachází, do 31. ledna zdaňovacího období. Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok, přičemž ke změnám skutečností rozhodných pro daňovou povinnost, které nastanou v průběhu zdaňovacího období, se nepřihlíží. Znamená to, že daňové přiznání se podává vždy do konce ledna roku následujícího po roce, v němž došlo ke vzniku či změně daňové povinnosti.

Podá-li daňové přiznání jeden z poplatníků majících vlastnická nebo jiná práva k téže nemovitosti, považuje se tento poplatník za jejich společného zástupce, pokud si poplatníci nezvolí jiného společného zástupce. Daňové přiznání stačí podat pouze jednou a nedojde-li ke změnám, v dalších letech už se znovu nepodává.

Dojde-li ke změně v osobě poplatníka, a původní poplatník již v obvodu správce daně nevlastní žádnou nemovitost, podává nový poplatník nové daňové přiznání. Původní poplatník pak musí tuto skutečnost správci daně oznámit. V ostatních případech stačí podat dílčí daňové přiznání, v němž se uvedou jen nastalé změny a výpočet celkové daňové povinnosti. Daň se vyměří ve výši poslední známé daňové povinnosti upravené o změny a výsledek vyměření se poplatníkovi sdělí platebním výměrem. Daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání se podává na tiskopise vydaném Ministerstvem financí.

Důležité upozornění:

Termín pro podání daňového přiznání k dani z nemovitostí u zemědělských pozemků byl pro letošek na základě rozhodnutí Ministerstva financí posunut z 31. ledna na 30. dubna 2005. Vlastníci zemědělských pozemků tedy budou mít na přípravu daňového přiznání tři měsíce času navíc.

Formuláře daňového přiznání k dani z nemovitostí včetně pokynů k jejich vyplnění a některých dalších informací lze získat na stránkách České daňové správy.

Když se katastrální úřad loudá

Druhá změnou, kterou přinesla novela zákona o dani z nemovitosti, je vyřešení zapeklité situace, kdy změnu vlastníka katastrální úřad zapsal až po dlouhé době od podání návrhu na vklad vlastnického práva, ovšem s účinností k datu podání tohoto návrhu, a novému vlastníkovi nemovitosti pak hrozily sankce za pozdní podání přiznání k dani z nemovitostí. Ten však daňové přiznání nemohl podat v zákonné lhůtě, protože nemohl tušit, zda katastrální úřad vklad vlastnického práva provede! Přitom se to týkalo téměř všech případů, kdy byl návrh na vklad podáván ke konci roku.

Od letoška platí, že v případě, kdy byl návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí podán, aniž o něm bylo do 31. ledna zdaňovacího období rozhodnuto, je poplatník povinen podat daňové přiznání nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí. Nadále pak platí, že daňové přiznání poplatník podává v roce následujícím po roce, v němž vznikly právní účinky vkladu, tzn. došlo ke změně vlastníka nemovitosti.

Musíte podat přiznání k dani z nemovitostí?

Autor článku

Narozen v roce 1968. Absolvent FEL VUT obor jaderná energetika. Má mnohaletou praxi v soukromém i státním sektoru, zejména v oblasti Managementu a kontroly.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).