Hlavní navigace

10 otázek k dani z příjmů, na které možná neznáte odpověď

8. 3. 2016
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Poradíme vám, jak vyřešit daňové otázky, o kterých se často nemluví.

Zaměříme se na neobvyklé otázky, o kterých se v článcích k daním běžně moc nemluví.

Je kompenzace odstupného příjmem, který musím zdanit?

Kompenzace odstupného byla zavedena od roku 2012, aby kryla případy, kdy není vyplácena podpora v nezaměstnanosti z důvodu nároku na odstupné, které ale zaměstnavatel nevyplácí. Vyplácí ji místně příslušná pobočka Úřadu práce ČR.

Jako nástroj státní politiky zaměstnanosti se považuje za příjem, který je osvobozen od daně z příjmů fyzických osob podle § 4 odst. 1 písm. h) zákona o daních z příjmů.

Mám měsíční příjem ve výši 150 000 Kč, ale jen ze závislé činnosti. Můžu si požádat o zúčtování daní zaměstnavatele?

Nemůžete, protože vaše celoroční příjmy jsou ve výši 1 800 000 Kč a přesáhly hranici 48násobku průměrné mzdy (1 296 288 Kč – platí pro rok 2016) a podléhají solidárnímu zdanění podle § 16a a § 38g odst.4 zákona o daních z příjmů.

Pokud by vám bylo sraženo solidární zvýšení daně u měsíční zálohy kvůli dosažení hranice 4násobku průměrné mzdy (pro rok 2016 tedy 4 × 27 006 Kč = 108 024 Kč), ale nepřesáhl byste roční limit, samo o sobě to ještě povinnost podávat přiznání nezakládá.

Solidární zvýšení daně u zálohy činí 7 % z kladného rozdílu mezi příjmy zahrnovanými do základu pro výpočet zálohy a částkou 108 024 Kč.

Od června 2015 jsem byla na brigádě, kde jsem podepsala Prohlášení poplatníka, a v srpnu jsem nastoupila do zaměstnání, kde jsem ho podepsala znovu. Teď jsem se dozvěděla, že může být podepsané jen jednou. Co dělat?

Prohlášení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti je tiskopis, na kterém potvrzujete pro konkrétního zaměstnavatele, že u něho chcete uplatnit slevy na dani. Za stejné období ho můžete mít podepsané jen u jednoho zaměstnavatele. Pokud jste Prohlášení na měsíce červen a červenec podepsala pro jednoho zaměstnavatele, můžete v srpnu podepsat Prohlášení k dani pro dalšího zaměstnavatele. Ale jen za podmínky, že pro předcházejícího zaměstnavatele už nevykonáváte žádnou činnost.

Pokyn D-22 Finanční správy také upřesňuje, že pokud změní poplatník v průběhu kalendářního měsíce tzv. hlavního zaměstnavatele (jestliže pobírá mzdu v tomto měsíci od více plátců daně, ale postupně za sebou), může pro účely výpočtu zálohy na daň podepsat Prohlášení k dani podle § 38k odst. 4 zákona na další část kalendářního měsíce též u nového plátce, a to v zákonné lhůtě do 30 dnů po nástupu do zaměstnání. Oba plátci daně mu pak za tento kalendářní měsíc vypočtou zálohu měsíční sazbou daně podle § 38h odst. 2 zákona, ale měsíční slevu na dani podle § 35ba zákona a měsíční daňové zvýhodnění může poskytnout poplatníkovi pouze jeden z nich (§ 38k odst. 3 zákona); činí tak zpravidla ten, od kterého poplatník odchází.

Jsem daňový nerezident ČR, můžu si uplatnit slevu na studenta?

Pokud zde podepíšete Prohlášení k dani, můžete si kromě slevy na poplatníka uplatnit i slevu na studenta.

V roce 2015 jsem pracoval po celý rok u jednoho zaměstnavatele, v dubnu 2015 jsem s jiným zaměstnavatelem uzavřel dohodu o provedení práce na částku 4500 Kč. Mohu požádat o provedení ročního zúčtování?

Ano. V případě, že příjmy od druhého zaměstnavatele z dohody o provedení práce nepřesáhly v jednom měsíci 10 000 Kč, byla z nich odvedena daň srážkou a neplatil jste tedy v jednom měsíci dvakrát daň zálohou.

Minulý rok jsem prodal rodinný dům, ve kterém jsem měl bydliště od roku 2014. Musím peníze za dům zdanit?

Pokud částku odpovídající úhradě od kupce použijete na uspokojení vlastních bytových potřeb, a to nejpozději do jednoho roku následujícího po tom, ve kterém jste ji přijal, bude tento váš příjem osvobozen o daně z příjmů. Bude osvobozen i tehdy, pokud jste částku odpovídající úhradě vynaložil na bytové potřeby v době 1 roku před jejím obdržením (§ 4 odst. 1 písm. u) zákona o daních z příjmů). Přijetí částky jste ale měl oznámit správci daně do konce roku, ve kterém k jejímu přijetí došlo. Jestliže použijete na získání bytové potřeby jen část získaných prostředků, bude osvobozena jen takto použitá část. Zbytek se stane zdanitelným příjmem podle § 10 odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů.

Minulý rok jsem prodal pozemek, který jsem zdědil po otci. Musím peníze danit?

Příjmy z prodeje nemovitých věcí (neuvedených v § 4 odst.1 písm. a) zákona, tedy i pozemků) jsou osvobozené, pokud doba mezi jejich nabytím a prodejem je delší než 5 let. Pokud jde o prodej nemovitosti nabyté děděním od příbuzného v řadě přímé nebo manžela, zkracuje se doba pěti let o dobu, po kterou byla nemovitost prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele.

Jak postupovat v případě přestupu z penzijního připojištění na doplňkové penzijní spoření (tedy přestup z transformovaného fondu do účastnického)?

Pokud se rozhodnete v průběhu roku bez přerušení přestoupit z penzijního připojištění na doplňkové penzijní spoření u stávající nebo i jiné penzijní společnosti, můžete si od základu daně odečíst částku, které se rovná součtu příspěvků na oba produkty poníženou o 12 000 Kč. Maximálně můžete odečíst 12 000 Kč.

Pokud byste byli například od ledna do dubna v transformovaném fondu a od května přešli do účastnického s tím, že stále platíte měsíčně 1500 Kč, za první měsíce zaplatíte 6000 Kč a za zbytek roku pak 12 000 Kč. V případě splnění ostatních podmínek si můžete odečíst od základu daně 6000 Kč. (Od součtu všech vašich příspěvků za minulý rok odečtete zákonem daný limit 12 000 Kč).

Co se bude dít, když mám soukromé životní pojištění, které splňuje podmínky pro odpočet, ale já od 1. května 2017 uzavřu dodatek, kterým mi budou znovu umožněny mimořádné výběry, a ještě v roce 2017 uskutečním mimořádný výběr?

Smlouva včetně dodatku nebude právě od 1. května 2017 splňovat podmínky zákona o daních z příjmů pro uplatnění daňového odpočtu. V případě výplaty jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, zaniká nárok na daňový odpočet o částky, o které vám byl od 1. 1. 2015 z důvodu zaplaceného pojistného základ daně snížen. Tyto částky jsou příjmem podle § 10 zákona v roce, kdy došlo k porušení podmínek pro vznik nároku na odpočet, a vy je musíte zdanit.

Které důchody mohou být zdaněné daní z příjmů a jaká částka důchodu je osvobozena od daně?

Zdaněny mohou být pravidelně vyplácené důchody nebo penze z povinného systému důchodového pojištění (tedy starobní či invalidní i v souběhu s pozůstalostním). Jednorázový doplatek důchodu za dobu od vzniku nároku do data vyřízení žádosti je naopak od daně osvobozen. Zdanění nepodléhá ani příplatek nebo příspěvek k důchodu vyplacený ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem.

skoleni_29_6

Od daně z příjmů je osvobozena částka pravidelně vypláceného důchodu nebo penze ve výši 36násobku minimální mzdy. Pro rok 2015 to byla částka 331 200 Kč (odpovídá důchodu 27 600 Kč měsíčně).

Zdroj: Finanční správa

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).