Hlavní navigace

Změny v pojistných zákonech

29. 12. 2004
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Během roku 2004 nebo k 1.1.2005 byly vytvořeny nebo poupraveny zákony týkající se pojišťovnictví. K těmto úpravám bylo třeba přistoupit především z důvodů vstupu naší země do EU. O jaké změny se jedná a jak bezprostředně se nás dotýkají? Změní se i povinné ručení.

Již k 1.5.2004 došlo k novelizaci zákona o pojišťovnictví a k úpravám zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (povinné ručení). S účinností od 1.1.2005 se objeví zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí a zákon o pojistné smlouvě.

Novela zákona o pojišťovnictví vznikla především kvůli chybícím implementacím souvisejícím se vstupem ČR do EU. Bylo nutno zabezpečit slučitelnost a koordinaci s pravidly platnými v EU a Evropském hospodářském prostoru.

Mezi nejdůležitější změny patří především

  • povinnost pojišťoven a zajišťoven mít vnitřní kontrolní orgán, který má především kontrolovat, zda je činnost pojišťoven v souladu s právními předpisy,
  • je zde též popsáno postavení pojišťoven z jiných států EU a jejich rozdělení z hlediska působnosti na trvalé (mají u nás pobočku) a dočasné (jiný způsob fungování),
  • novinkou je například i zavedení sankcí za porušení závažných povinností – např. využívá-li pojišťovna služeb neregistrovaných pojišťovacích zprostředkovatelů či likvidátorů pojistných událostí, může jí být udělena pokuta až do výše 50 mil. Kč,
  • upravena je i povinnost mlčenlivosti; pro všechny pracovníky napojené na fungování pojišťovny je povinná ochrana údajů napojených na pojištění (toto lze prolomit při vymáhání pohledávek) a ochrana údajů týkajících se činnosti pojišťoven,
  • významnou změnou je i postavení a funkce státního dozoru nad provozováním pojišťovací a zajišťovací činnosti a penzijního připojištění. Funkce je značně rozšířena, především směrem k ochraně spotřebitele (o své činnosti vydává dozor každoročně zprávu uveřejněnou ve Finančním zpravodaji), významný je finanční dozor, zaměřený na kontrolu hospodaření pojišťovny, který by měl zvýšit bezpečnost klientů a zabránit úpadkům pojišťoven,
  • v neposlední řadě je zde zrušení povinnosti univerzálních pojišťoven ukončit současné nabízení životního i neživotního pojištění – mohou i nadále působit komplexně.

Povinné ručení

K 1.5.2005 došlo též ke změnám zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. K hlavním změnám patří především zvýšení minimálních limitů pojistného plnění na 35 mil. Kč na zdraví a 18 mil. Kč na majetek. Zároveň pokud pojistník nesouhlasí s novou výší pojistného, může do 1 měsíce od obdržení návrhu o změně pojistného vypovědět smlouvu. Povinností pojistitele je také zohlednění předcházejícího škodného průběhu buď bonusem, nebo malusem. Povinné ručení musí mít platnost ve všech členských státech EU a dalších stanovených vyhláškou ministerstva financí. Pojištění nově zaniká též dnem následujícím po uplynutí lhůty stanovené pojistitelem (ne méně než 1 měsíc) na zaplacení pojistného (nebo jeho části).

Pojistitel je nově povinen ukončit šetření pojistné události do 3 měsíců ode dne uplatnění práva na plnění. Na druhou stranu má pojistitel právo na plnou znalost situace pojistné události – tzv. „postižní právo“. Pojistitel má též právo požadovat plnění od pojištěného například při špatném vzorku pneumatik – ale pouze pokud lze prokázat přímou souvislost s pojistnou událostí.

Nově také platí, že za škodu usmrcením mají pozůstalí právo na jednorázové odškodnění ve výši 240 tis. Kč manželovi nebo manželce, každému dítěti, každému rodiči a každé blízké osobě žijící v době vzniku události s usmrceným ve společné domácnosti, 175 tis. Kč každému sourozenci zesnulého a 85 tis. Kč každému rodiči při ztrátě počatého nenarozeného dítěte.

Nutno zároveň vzpomenout, že se v současnosti v Evropském parlamentu jedná o tzv. 5. motorové směrnici, která by měla být schválena zhruba v lednu roku 2005. Ta může zapříčinit další úpravy zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Zákon o pojistné smlouvě

1.1.2005 nabude plné účinnosti zákon o pojistné smlouvě (zákon upravuje vztahy účastníků soukromého pojištění), který bude platit pro právní vztahy vzniklé od tohoto data (dřívější se řídí dosavadními předpisy). Hlavním důvodem této nové úpravy je nutnost kompatibility s právem EU a zároveň rozvoj a změny na českém pojistném trhu.

Nalezneme zde rozlišení pojištění na škodové (účelem je náhrada škody vzniklé v důsledku pojistné události) a obnosové (účelem je získání obnosu nezávislého na vzniku a rozsahu škody). Mění se též promlčecí lhůta u životního pojištění – je prodloužena z 3 na 10 let (tato lhůta začíná rok po pojistné události). Zavádí se rovněž pojištění cizího rizika – např. havarijní pojištění leasingového nájemce (pojistné pak dostane třetí osoba), nově se v zákoně objevují také tzv. „zachraňovací náklady“ (náklady pojistníka na odvrácení škody nebo zmírnění následků pojistné události).

Nově definované jsou též důvody pro přerušení pojistného (nebylo-li zaplaceno do dvou měsíců od splatnosti) a jeho zánik pro nezaplacení (viz výše).

Pojistník nově získává právo odstoupit od smlouvy, pokud mu pojistitel nepravdivě či neúplně zodpověděl jeho písemné dotazy týkající se pojištění (dosud měl toto právo pouze pojistitel). S tím souvisí i nová informační povinnost pojistitele sdělit zájemci o pojištění před uzavřením smlouvy (či během trvání v případě změn týkajících se firmy) všechny relevantní informace uvedené v zákonu.

Srovnání povinného ručení na Měšci

Vyberte si to nejlepší povinné ručení a sjednejte si ho online.

Pojišťovací zprostředkovatelé a likvidátoři

I zcela nový zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí nabývá platnosti k 1.1.2005. Hlavním sloupem zákona je registrační povinnost pojišťovacích zprostředkovatelů (pojišťovacích makléřů, vázaných a podřízených pojišťovacích zprostředkovatelů a pojišťovacích agentů).

Doposud byli registrováni pouze pojišťovací makléři (cca 500), ale počet zbylých zprostředkovatelů lze pouze odhadovat na zhruba 50 tisíc jedinců. Při registraci bude nutno uvést, pro koho bude zprostředkovatel pracovat a jaké produkty bude nabízet. O tuto zpoplatněnou registraci musí nyní aktivní pojišťovací zprostředkovatelé zažádat nejpozději do 1.7.2005 – po tomto datu nebude možno bez registrace tuto činnost vykonávat. Zprostředkovatelé, kteří chtějí začít působit po 1.1.2005, se musí registrovat ještě před započetím činnosti. Registr bude veden Ministerstvem financí.

skoleni_8_6

S registrační povinností souvisí i další povinnosti, především do dvou let složit odbornou zkoušku (její úroveň závisí na druhu pojišťovacího zprostředkovatele, samozřejmě vyšší bude u pojišťovacích makléřů). Vzdělávací procesy, které by měly napomoci úspěšnému složení zkoušek, budou probíhat celkem ve 30 institucích. Další povinností je pojištění zprostředkovatelů na škody vzniklé z jejich práce na částku 5 mil. Kč.

V rámci zvýšení ochrany spotřebitele mají pojišťovací zprostředkovatelé vůči klientovi rozsáhlé informační povinnosti jak o sobě, tak i o nabízeném pojištění. Zprostředkovatelská činnost bude podléhat státnímu dozoru – vykonávat ho bude Ministerstvo financí, které může ukládat pokuty až do výše 10 mil. Kč, případně zrušit registraci pojišťovacího zprostředkovatele.

Anketa

Kolik pojistných smluv vlastníte?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).