Hlavní navigace

Zdražují vám elektřinu či plyn? Můžete odstoupit od smlouvy

9. 9. 2011
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Novela energetického zákona posílila pravomoci zákazníků energetických společností. Regulátor trhu nyní konkretizuje pravidla, můžete se k nim vyjádřit.

Novela energetického zákona je účinná od 18. srpna. Kromě jiného přinesla více práv spotřebitelům. V reakci na často medializované případy nepoctivých domovních prodejců energií se tak například prodloužila lhůta pro odstoupení od smlouvy (o dodávce elektřiny či plynu) podepsané mimo obchodní prostory dodavatele energií ze 14 dnů na jeden měsíc.

Nejznámějším dopadem novely je ale zřejmě nová možnost spotřebitele odstoupit od smlouvy o dodávce elektřiny či plynu v případě, že dodavatel zvyšuje cenu nebo mění jiné smluvní podmínky.

Novela, která do českého práva zavedla směrnice Evropské unie, by měla také zjednodušit řešení případných sporů mezi spotřebitelem a dodavatelem energie. Pod Energetický regulační úřad (ERÚ) totiž přecházejí kompetence, které dosud měla Státní energetická inspekce, a ERÚ se tak stává jediným možným řešitelem sporů.

Právě tento úřad se chopil iniciativy a začátkem září na svém webu zveřejnil návrh výkladového stanoviska k paragrafu 11a odstavec 3 energetického zákona. Ten právě dává spotřebiteli možnost odstoupit při zdražení od smlouvy, je ale obecný a nespecifikuje konkrétní postup. Výkladové stanovisko ERÚ ho tedy bude doplňovat a vy se k jeho návrhu můžete ještě během dneška (9. 9.) vyjádřit – Barbora.Ilecko­va@eru.cz.

Do 3 měsíců po změně, nebo do 10 dnů před ní

Zmiňovaná část energetického zákona říká, že zvýší-li dodavatel cenu silové elektřiny nebo zemního plynu, pak má jeho zákazník právo do 3 měsíců od data zvýšení ceny možnost bez uvedení důvodů odstoupit od smlouvy. Dále se ale praví, že tato lhůta neplatí, pokud dodavatel změnu zákazníkovi oznámí nejpozději 30 dnů přede dnem jejich účinnosti a současně zákazníka poučí o jeho právu na odstoupení od smlouvy. V takovém případě budete moci od smlouvy odstoupit rovněž, ovšem nejpozději 10 dnů před dnem platnosti změny.

Energetický zákon tedy stanoví lhůtu pro oznámení zvýšení ceny dodávky elektřiny nebo plynu nebo změny jiných smluvních podmínek, zatímco obsah tohoto oznámení a způsob, resp. forma oznámení zákonem výslovně stanovena není, vysvětluje ERÚ potřebu výkladového stanoviska. Čtěte také: Porovnali jsme dodavatele elektřiny. Vyberte si levnějšího

Co říká zákon

§ 11a odstavec 3 energetického zákona (458/2000 Sb.)

Zvýší-li držitel licence na obchod s elektřinou, obchod s plynem, výrobu elektřiny nebo výrobu plynu cenu za dodávku elektřiny nebo plynu nebo změní-li jiné smluvní podmínky, je zákazník oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 3 měsíců od data zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních  podmínek. To neplatí, pokud držitel licence oznámí zákazníkovi zvýšení ceny nebo změnu jiných smluvních podmínek nejpozději 30 dnů přede  dnem jejich účinnosti a současně zákazníka poučí o jeho právu na odstoupení od smlouvy. V takovém případě je zákazník oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy nejpozději 10 dnů přede dnem zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek.

Kdy smlouva zanikne?

§ 11a odstavec 4 energetického zákona (458/2000 Sb.)

Odstoupení podle odstavce 3 je účinné k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém bylo doručeno příslušnému držiteli licence, neurčí-li zákazník pozdější den účinnosti odstoupení. Uplatnění práva na odstoupení nesmí být spojeno s žádnými finančními nároky vůči zákazníkovi. Odstoupení, které bylo uskutečněno do 3 měsíců od účinnosti zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek a méně než 10 dnů před koncem daného měsíce, je účinné k poslednímu dni kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém bylo odstoupení doručeno příslušnému držiteli licence.

Konkrétně, jednoznačně a najednou

Ve druhé části navrhovaného výkladového stanoviska ERÚ upravuje požadavky na obsah oznámení, kterým dodavatel bude oznamovat změny a měnit tak lhůty možného odstoupení od smlouvy.

Podle ERÚ má být obsah oznámení hlavně natolik konkrétní, jednoznačný a srozumitelný, aby byl zákazník schopen na základě těchto informací posoudit dopad navýšení ceny na existující smluvní vztah a učinit kvalifikované a svobodné rozhodnutí o tom, zda setrvá ve stávajícím smluvním vztahu nebo zda využije práva na odstoupení od smlouvy v zákonem stanovených lhůtách a zvolí vhodnější nabídku od jiného dodavatele elektřiny nebo plynu.

ERÚ dále požaduje, aby oznámení o možnosti odstoupit od smlouvy v souvislosti se změnou podmínek bylo součástí stejného dokumentu, ve kterém vám bude oznámena změna ceny či jiných podmínek. Pokud toto dodavatel nesplní, budete moci od smlouvy, i přes oznámení o změně ceny, odstoupit do tří měsíců od účinnosti změny. Čtěte také: Jak lze kouzlit s cenami za elektřinu

Vyvěsit informace na webu nestačí

Ve třetí části navrhovaného výkladového stanoviska pak ERÚ specifikuje způsob oznámení. V ní je nejprve obecně řečeno, že oznámení musí být v zákonem stanoveném rozsahu natolik adresné a individuálně určené, aby neuniklo pozornosti zákazníka a zákazník tak byl přímo informován o tom, že dodavatel elektřiny nebo plynu zvýší cenu nebo změní jiné podmínky uzavřené smlouvy.

FIN21

Dále ale ERÚ způsob provedení oznámení konkretizuje až tak, že za nejvhodnější způsob považuje klasické doporučené psaní. Nevylučuje ovšem ani možnost elektronické komunikace, takže za prokazatelně doručené bude posuzovat i oznámení poslané na e-mail, u kterého potvrdíte jeho přečtení. Uznávat ale bude i případné osobní elektronické schránky na webech dodavatelů, které ovšem budou zákazníkovi doručovat oznámení o doručení zprávy například ve formě SMS zprávy. Zároveň u těchto komunikačních kanálů ERÚ předpokládá předešlou dohodu mezi dodavatelem a zákazníkem.

Naopak ERÚ nehodlá uznávat oznámení, která dodavatelé vyvěsí pouze na svých webových stránkách nebo je zveřejní v tisku, byť lokálním. Prostřednictvím internetu nebo tisku doposud objektivně nelze adresně doručit oznámení o zvýšení ceny dodávky elektřiny nebo plynu nebo změně jiných smluvních podmínek dodávky všem dotčeným zákazníkům dodavatele.  Za neadresné, a tedy neplatné, bude považováno také oznámení, které dodavatel uveřejní pouze na svém obchodním místě.

Vyberte si levnějšího dodavatele s Chytrým Měšcem

Autor článku

Autor je redaktorem serveru Peníze.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).