Hlavní navigace

Za zkaženou dovolenou můžete chtít více jak 50% slevu

28. 4. 2014
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Čas dovolených se blíží. Jak postupovat vůči cestovní kanceláři, pokud kvalita ubytování či služeb neodpovídá katalogu a čeho se domáhat, pokud vám dovolenou znepříjemní otrava jídlem z hotelové restaurace?

Vymezení zájezdu si pečlivě pohlídejte

Počínaje od 1. 1. 2014 již není nutné, aby byla smlouva o zájezdu uzavřena v písemné formě. Kvalita a rozsah služeb cestovního ruchu mohou být kromě písemné smlouvy o zájezdu vymezeny rovněž v tzv. potvrzení o zájezdu. Pokud vám cestovní kancelář předala katalog, který obsahuje alespoň informace o době zahájení a ukončení zájezdu, vymezuje všechny služby cestovního ruchu zahrnuté v ceně zájezdu, místa jejich poskytnutí a dobu jejich trvání, postačí v potvrzení o zájezdu uvést odkaz na číslo nebo jiné označení zájezdu v katalogu (§ 2527 odst. 3 NOZ).

Z hlediska nejčastějších vad dovolené se pak vyplatí trvat na podrobné specifikaci ubytování, jeho poloze, turistické kategorii a způsobu a rozsahu stravování.

Co požadovat v případě vad zájezdu přímo na místě

Pokud nemá zájezd vlastnosti, o nichž vás cestovní kancelář ujistila nebo které jste vzhledem k nabídce a zvyklostem důvodně očekávali (např. jsou poskytnuty služby cestovního ruchu nižší jakosti), obraťte se na cestovní kancelář (resp. na jejího delegáta) a trvejte přímo na místě na zajištění nápravy. Pokud si náprava nevyžádá neúměrné náklady, je cestovní kancelář povinna vám vyhovět (§ 2537 odst. 1 NOZ).

K zajištění nápravy nezapomeňte poskytnout přiměřenou lhůtu. Pokud lhůta uplyne marně nebo cestovní kancelář odmítne zjednat nápravu, příp. vyžaduje-li situace okamžitou nápravu vzhledem k vašemu zvláštnímu zájmu (např. ze zdravotních důvodů), můžete zjednat nápravu sami a posléze požadovat účelně vynaložené náklady po cestovní kanceláři (§ 2537 odst. 2 NOZ). Pokud vám tedy například není poskytován oběd, ačkoliv byla sjednána plná penze, můžete požadovat náhradu nákladů na stravování mimo hotelové zařízení v době oběda.

V případě, že bylo sjednáno ubytování v hotelu, který je 30 metrů od pláže a vy na místě zjistíte, že nejbližší pláž je vzdálená až 20 kilometrů, lze uvedený nedostatek považovat za podstatnou vadu zájezdu. Podstatné vady zájezdu musí být řešeny takovým opatřením cestovní kanceláře, aby zájezd mohl pokračovat – v uvedeném případě by tedy cestovní kancelář měla zajistit adekvátní ubytování v přiměřené vzdálenosti od pláže. Jestliže tak neučiní, můžete žádat, aby cestovní kancelář na své náklady zajistila váš návrat domů (resp. na místo odjezdu) (§ 2538 NOZ).

Jak vady dořešit po návratu z dovolené

Pokud jste byli nuceni v důsledku jakékoliv události strávit dovolenou čerpáním služeb cestovního ruchu v nižší jakosti, než jaká byla sjednána, požadujte po cestovní kanceláři rozdíl v ceně (§ 2539 odst. 1 NOZ), v případě vad zájezdu můžete požadovat slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady (§ 2540 NOZ).

Ohlídejte si, abyste všechny vady zájezdu vytkli u cestovní kanceláře bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce od skončení zájezdu. Lhůta pro uplatnění nároku na slevu z ceny bez rizika úspěšného vznesení námitky pozdního uplatnění se přitom od 1. 1. 2014 významným způsobem zkrátila (původně byla zákazníkovi poskytnuta délka k uplatnění práv v trvání 3 měsíců od skončení zájezdu).

Jak určit výši slevy za zkaženou dovolenou

Nespokojení klienti cestovních kanceláří většinou nemají problém přesně vyjmenovat všechny nedostatky zájezdu, s určením výše slevy odpovídající jednotlivým vadám je to už ale horší.

Vodítkem pro její výpočet mohou být kompenzační tabulky, které jsou vypracovány za účelem sjednocení ocenění konkrétních nedostatků zájezdu. Jedním ze standardů, z něhož lze při určování výše slevy vycházet, je tzv. frankfurtská tabulka slev používána například v sousedním Německu. Za chybějící slíbený výhled na moře podle ní můžete žádat slevu ve výši 5 až 10 %, jednotvárná strava umožňuje vrácení 5 % ze zaplacené ceny zájezdu.

Z frankfurtské tabulky pak vychází tzv. ITQ kodex, jenž je východiskem pro výpočet reklamačních náhrad uplatňovaných vůči cestovním kancelářím, které mají sjednáno speciální pojištění profesní odpovědnosti (podle webových stránek ERV pojišťovny bylo v dubnu 2014 takto pojištěno 15 českých cestovních kanceláří).

Informace o pojištění konkrétní cestovní kanceláře zjistíte z dokladu o pojištění, který vám musí cestovní kancelář vydat spolu s potvrzením o zájezdu (§ 2526 NOZ). Díky podrobnému ocenění vad v kompenzační tabulce ITQ a garanci vrácení vypočtené slevy za oprávněnou reklamaci je uplatnění nároků vůči cestovních kancelářím se speciálním pojištěním profesní odpovědnosti značně zjednodušeno. ITQ tabulka přiznává například nárok na slevu ve výši 10 % za nepřiměřený hluk v ubytovacím zařízení z důvodu jeho rekonstrukce; za nepoživatelná (zkažená) jídla lze požadovat slevu až do výše 30 % .

Náhrada nemajetkové újmy za ušlou radost z dovolené

Ačkoliv se pojem náhrada za ztrátu radosti z dovolené v jiných členských státech Evropské unie běžně používá, český zákonodárce jej v novém občanském zákoníku nahradil z důvodu nižšího emotivního zabarvení výrazem „narušení dovolené“ (§ 2543 odst. 1 NOZ).

skoleni_7_4

Újmu za narušení dovolené lze požadovat nad rámec majetkové škody například v případech, kdy v důsledku zkaženého jídla podávaného v hotelové restauraci onemocníte salmonelózou (blíže např. rozsudek Evropského soudního dvora ve věci Simone Leitner, C-168/00); italský soud přiznal analogický nárok zákazníkovi, který si nemohl užít dovolené kvůli ztrátě zavazadel (Giudice di Pace di Roma, rozhodnutí č. 59118 z roku 2002).

Vyčíslení nároku za ztrátu radosti z dovolené se pak věnuje i tabulka ITQ kodexu, která stanovuje paušální odškodné na osobu za den v případě, že součet slev za jednotlivé nedostatky zájezdu přesáhne 50 %.

Autor článku

Autorka je advokátkou. Specilizuje se mj. na oblast soudního vymáhání pohledávek a insolvenční právo.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).