Hlavní navigace

Za konkurenční doložku musíte dostat aspoň polovinu svého někdejšího výdělku

1. 8. 2013
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Platí na vás i po odchodu z práce konkurenční doložka? Zaměstnavatel vám ji musí náležitě zaplatit. Jak dlouho může doložka trvat a kolik nejméně musíte dostat?

Zaměstnavatel se mnohdy potřebuje, i když už u něj nepracujete, chránit před možným konkurenčním zneužitím poznatků, informací a údajů, k nimž jste měli přístup v souvislosti s výkonem svého zaměstnání u tohoto zaměstnavatele. Za dodržování sjednané konkurenční doložky vám ovšem musí zaplatit nejméně polovinu vašeho průměrného výdělku.

Zaměstnavatel se sjednáním konkurenční doložky snaží chránit své know-how před jeho zneužitím ze strany potencionální konkurence, která mu může vzniknout za řad nebo za pomocí jeho bývalých zaměstnanců. Konkurenční doložku lze uzavřít, jestliže je možné od zaměstnance spravedlivě požadovat, aby se zdržel výkonu výdělečné činnosti, která by měla soutěžní povahu vůči zaměstnavateli nebo by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele. 

Na konkurenční doložku může zaměstnavatel pamatovat již při nebo před vznikem pracovního poměru, konkurenční doložka může být sjednána již současně se zkušební dobou nebo ve zkušební době. Konkurenční doložka musí být uzavřena písemně, často ujednání o ní bude součástí pracovní smlouvy, ale může být sjednána i v samostatné smlouvě. Čtěte také: Jak správně počítat délku zkušební doby od roku 2012?

Omezení pracovního uplatnění platí zaměstnavatel

V dohodě o konkurenční doložce se zavazujete, že se po určitou dobu po skončení zaměstnání, nejdéle však po dobu 1 roku, zdržíte výkonu výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by měla vůči němu soutěžní povahu. 

Zaměstnavatel se pak zavazuje, že vám poskytne přiměřené peněžité vyrovnání, nejméně však ve výši jedné  poloviny průměrného měsíčního výdělku za každý měsíc plnění závazku. Peněžité vyrovnání je splatné pozadu za měsíční období, pokud jste se nedohodli na jiné době splatnosti (lze tedy dohodnout i jinou dobu splatnosti, např. i splatnost všech peněžitých vyrovnání za všechny měsíce najednou).

Z judikatury aneb Co je a co není možné dohodnout?

Dohodu o tzv. konkurenční doložce uzavřenou podle ust. § 310 zákoníku práce nelze platně sjednat bez současného závazku zaměstnavatele poskytnout zaměstnanci přiměřené peněžité vyrovnání. Neobsahuje-li dohoda o konkurenční doložce ujednání o tomto závazku zaměstnavatele, je pro rozpor se zákonem neplatná celá dohoda o konkurenční doložce.

(Podle rozsudku Nejvyššího soudu spis. zn. 21 Cdo 2362/2009 ze dne 7. 7. 2010)

Není vzájemně vyváženým závazkem, a je tedy neplatným právním úkonem takové ujednání v konkurenční doložce, kdy pracovník se zavazuje nevykonávat určité zaměstnání nebo činnost (mající soutěžní povahu vůči podnikání zaměstnavatele) pod sankcí smluvní pokuty ve výši trojnásobku průměrného měsíčního výdělku, a v případě dodržení tohoto závazku vyplatí zaměstnavatel pracovníkovi odměnu ve stejné výši teprve až poté, kdy po uplynutí 365 dnů od skončení pracovního poměru bude pracovníkem dodržen zákaz konkurenčního jednání.

(Podle rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích spis. zn. 6 Co 2251/2004, ze dne 18. 11. 2004)

Za porušení zákazu konkurence platí zaměstnanec

V dohodě lze sjednat přiměřenou smluvní pokutu pro případ, že byste závazek porušili. Sjednání smluvní pokuty ale není povinnou náležitostí konkurenční doložky, a proto nemusí být sjednávána. V praxi se však bude jednat o zcela běžnou náležitost, jelikož zaměstnavatel vás sjednáním pokuty donucuje závazek zdržet se výkonu výdělečné činnosti řádně plnit. Výše smluvní pokuty není zákoníkem práce stanovena nebo omezena, její výše však musí být přiměřená povaze a významu obsahu závazku.

S kým sjednat?

Dohodu lze uzavřít, jestliže je možné od vás spravedlivě požadovat, abyste se zdrželi výkonu výdělečné činnosti, která by měla soutěžní povahu vůči zaměstnavateli, nebo by byla shodná s jeho předmětem činnosti. Zákoník práce nevymezuje sjednání konkurenční doložky např. vykonávaným druhem práce nebo zastávaným pracovním místem, ale významem získávaných informací při výkonu práce. 

Posouzení toho, zda informace, poznatky, znalosti pracovních a technologických postupů jsou tak významné, že mohou odůvodnit sjednání konkurenční doložky, bude vždy záležet na konkrétních okolnostech daného případu. 

Půjde zpravidla o pozice ve vedoucích (manažerských) pozicích či na místech specialistů, kde se předpokládá důkladné obeznámení zaměstnance s předmětem činnosti (know-how) zaměstnavatele. S pedagogickými pracovníky škol a školských zařízení zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí a dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství, a pedagogickými pracovníky v zařízeních sociálních služeb nelze konkurenční doložku sjednat.

Anketa

Máte uzavřenou "konkurenční doložku"?

Předčasné skončení

Konkurenční doložku můžete ukončit výpovědí, ale ne z jakéhokoliv důvodu. Právo vypovědět ze zákona konkurenční doložku máte výhradně vy jako zaměstnanec (může být ale sjednáno i pro zaměstnavatele), a to v případě, jestliže vám zaměstnavatel nevyplatil peněžité vyrovnání nebo jeho část do 15 dnů po uplynutí jeho splatnosti. 

V konkurenční doložce je možné dohodnout možnost odstoupení od ní ze sjednaných důvodů, odstoupení lze dohodnout pro obě smluvní strany, jak pro zaměstnavatele, tak i pro vás. Odstoupení od konkurenční doložky musí být písemné. Zaměstnavatel však může od dohody odstoupit pouze po dobu trvání vašeho pracovního poměru.

Máte otázky z pracovněprávní oblasti? Využijte naši placenou odbornou poradnu, kde získáte odpověď přímo od právníka.

Základní pravidla konkurenční doložky

Může být sjednána v pracovní smlouvě nebo jakékoliv jiné dohodě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, a to písemně, jinak je neplatná.

Konkurenční doložku lze uzavřít pouze s takovým zaměstnancem, od něhož to lze spravedlivě požadovat s ohledem na povahu informací, poznatků, znalostí pracovních a technologických postupů, které získal v zaměstnání u zaměstnavatele a jejichž využití při konkurenční činnosti by mohlo zaměstnavateli závažným způsobem ztížit jeho činnost. Nesmí být naopak sjednána s pedagogickými pracovníky a úředníky územních samosprávných celků.

Doba, po kterou je zaměstnanec povinen zdržet se výkonu konkurenční činnosti, může činit maximálně 1 rok.

skoleni_4_3

Peněžité vyrovnání ze strany zaměstnavatele poskytované zaměstnanci musí dosahovat nejméně poloviny průměrného jeho měsíčního výdělku, a to za každý měsíc plnění závazku. Peněžité plnění je splatné pozadu za měsíční období, pokud se účastníci nedohodli na jiné době splatnosti.

V dohodě může být sjednána smluvní pokuta, kterou je zaměstnanec zaměstnavateli povinen zaplatit, jestliže svůj závazek poruší.

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).