Hlavní navigace

Za bolest dostanete i trojnásobek. Komu proto zdražuje povinné ručení?

11. 11. 2014
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

Podle metodiky Nejvyššího soudu ČR se za bolest odškodňuje i v trojnásobné výši. Pojišťovny se hojí na klientech, kteří jsou rizikoví nebo špatně řídí.

Podle nového občanského zákoníku (NOZ) už se náhrada za škody na zdraví (tedy odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění) nestanovuje podle tabulek tzv. náhradové vyhlášky, jak tomu bylo do konce roku 2013, ale podle „pravidel slušnosti“. Více si přečtěte v článku Cena života podle nového občanského zákoníku? Záleží, kolik si vyhádáte

Příliš stručná novela

Stanovuje to § 2958 NOZ, který uvádí, že při ublížení na zdraví musí škůdce odčinit újmu poškozeného peněžitou náhradou, vyvažující plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy. Dále paragraf uvádí, že pokud vznikla poškozením zdraví překážka lepší budoucnosti poškozeného, nahradí mu škůdce i ztížení společenského uplatnění. V případě, že není možné výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti

NOZ tedy místo rozsáhlých tabulek pro stanovení odškodnění bolesti a ztížení společenského postavení okleštil pravidla pro výplatu náhrad na pouhé „podle pravidel slušnosti“. 

Aby soudci a sami poškození mohli dovodit, co přesně tento neurčitý pojem znamená, vydal Nejvyšší soud ČR letos metodiku, kde doporučil postup, jak výši odškodnění stanovovat. 

Výsledkem jsou několikanásobně vyšší částky náhrad pro poškozené, a tím i zvýšené náklady pro pojišťovny. Jak jsme zjistili, ačkoli má metodika nejvyššího soudu charakter doporučení, pojišťovny se jí při stanovení náhrad řídí. Vyšší náklady na odškodňování ale zaplatí částečně i zákazník ve vyšších cenách pojistného.

Za metodiku „holub v hrsti“

Na tvorbě metodiky se podíleli soudci, advokáti i lékaři. Pokud by totiž zůstalo jediným vodítkem pro stanovení náhrad nekonečně neurčité „podle zásad slušnosti“, dovozovaly by pojišťovny zajisté to, že slušné je i mnohem nižší odškodnění a případné spory o jeho výši by se přenesly na soudy. 

Nejvyšší soud by pak pravděpodobně stejně musel v rámci mimořádných opravných prostředků rozhodnout, co se onou slušností myslí. Poškození by si ale na rozsudek počkali třeba několik let a řada z nich by možná raději sáhla po „vrabci v hrsti“, který by znamenal jistotu, ale za méně peněz.

Průměrný život za 10 milionů

Výchozí rámcová částka pro výpočty náhrad podle materiálu Nejvyššího soudu ČR (NS ČR) činí pro ty, jejichž zdravotní stav se ustálil v letošním roce, 10 051 200 Kč. Ta byla stanovena jako 400násobek průměrné hrubé měsíční mzdy pro tzv. průměrnou osobu průměrného věku a průměrné aktivity. 

Z toho vyplývá, že se nejedná o částku absolutní, ale jisté okolnosti ji mohou (až dvojnásobně) zvýšit. Těmi může být fakt, že jde o nezletilého člověka nebo osobu mimořádně společensky angažovanou, talentovanou nebo například o sportovce.

Nově také nárok na odškodnění nezaniká smrtí, ale přiznaná náhrada jde do dědického řízení.

Bolest stále za body

V rámci odškodnění za bolest Nejvyšší soud ČR zachoval metodu stanovení náhrady na základě bodů podle postižení jednotlivých orgánů nebo částí těla a vyjadřující míru bolesti jako tělesného a duševního strádání. 

Tvůrci metodiky se inspirovali přílohou původní vyhlášky platné dokonce minulého roku, kterou ale podrobili revizi (NS ČR ale v metodice připouští možnou aktualizaci)

Přehled bolesti obsahuje druhá část metodiky, která v jednotlivých položkám přiřazuje bodové hodnoty. Pro určení náhrady je pak počet bodů nutné vynásobit částkou odpovídající hodnotě jednoho bodu. (Tu NS ČR doporučuje odvozovat jako procento hrubé měsíční mzdy za přecházející rok.)

Průměrná mzda za rok 2013 činila 25 128 Kč, takže hodnota jednoho bodu za bolest, která vznikla v roce letošním, činí 251,28 Kč. 

Příklad ohodnocení bolestného podle nové metodiky
Poškození  Počet bodů Přepočet na Kč (2014)
Úpal 15 3769,2
Ztráta zubu 20 5025,6
Zlomenina žebra 20 5025,6
Lehký otřes mozku 20 5025,6
Zlomenina klíční kosti bez posunutí úlomků 30 7538,4
Toxický účinek styku s jedovatými živočichy 30 7538,4
Vymknutí ramenního kloubu 50 12 564
Vymknutí zápěstí 50 12 564
Traumatická amputace prstu ruky (kromě palce) 50 12 564
Těžký otřes mozku 60 15 076,8
Zlomenina kostrče 60 15 076,8
Místní projevy po očkování 70 17 589,6
Zlomenina klíční kosti úplná, s dislokací, tříštivá 80 20 102,4
Traumatická amputace palce ruky 90 22 615,2
Poúrazová infekce rány 100 25 128 
Poranění krční tepny 150 37 692
Traumatická amputace v úrovni kolena 330 82 922,4
Traumatická amputace v kyčelním kloubu 400 100 512
Rozdrcení lebky 600 150 768
Popálení, poleptání a omrzliny dle rozsahu a stupně postižení (70 % a více povrchu těla) 2400  603 072

Zdroj: Metodika NS ČR

Posuzující lékař může výši náhrady ještě zvýšit kvůli komplikacím během léčby. Lehká komplikace může částku navýšit maximálně o 5 %, středně závažná komplikace maximálně o 10 %, závažná komplikace nejvíce o 15 % a těžká komplikace pak maximálně o 20 %. 

Náhradu může zvýšit také soud v případě výjimečných okolností, které udává § 2957 NOZ (např. úmyslné způsobení újmy, újma způsobená s použitím lsti, pohrůžky, zneužití závislosti poškozeného, v důsledku diskriminace poškozeného kvůli jeho etnickému původu či víře apod.).

Milan Káňa, mluvčí pojišťovny Kooperativa, uvedl, že právě bolestné představuje nejfrekventovanější nárok. Podle něj je nejčastější příčinou dopravních nehod nedodržení bezpečnostní vzdálenosti a s tím související zranění v oblasti krční páteře a hlavy. Například podvrtnutí a natažení krční páteře bylo dříve odškodňováno základní částkou 2400 Kč, dnes stejná diagnóza generuje odškodnění cca 7500 Kč. Pohmoždění krční páteře pak vzrostlo z 3 000 Kč na cca 8 800 Kč. Některé položky zaznamenaly menší nárůst, např. odškodné za otok krční míchy vzrostlo z 14 400 Kč na 25 128 Kč, nastínil Káňa rozdíly v odškodňování bolestného v praxi.

Jiné náhrady za ztížení společenského postavení

Zatímco u stanovování tzv. bolestného tedy metodika doporučuje zachovat bodový princip, u odškodnění za ztížení společenského uplatnění stanovuje nová pravidla inspirovaná Mezinárodní klasifikací funkčních schopností, disability a zdraví (MKF) vypracovanou Světovou zdravotnickou organizací.

Následky ztížení společenského postavení se posuzují z pohledu dalších schopností zraněné osoby (ne tedy už podle bodového ohodnocení zranění jednotlivých částí těla). Ztížení společenského postavení je chápáno šířeji než jen jako „překážka lepší budoucnosti“. Uvažuje se i morální újma, frustrace z trvalého poškození, stres, vypětí z překonávání nastalých potíží, ztráta životních příležitostí včetně možností pracovního uplatnění a ztráta možnosti zapojení do dalších životních činností.

Poškození se tedy vyjadřuje jako procento ztráty životních příležitostí ve všech oblastech společenského uplatnění, jehož výši navíc může ovlivnit například věk, zapojení do života a další okolnosti. Nevychází se tedy z příčiny, ale z důsledků, které ovlivní životní příležitosti. Procentní podíl se pak vztahuje k rámcové částce, která v současnosti činí zmíněných 10 051 200 Kč.

Proto stejná zranění u dvou různých osob nemusí znamenat stejnou výši odškodnění. (Hodnocení trvalých následků by mělo probíhat až poté, co se zdravotní stav relativně ustálí. Obecně je to většinou rok, výjimečně dva roky po zranění.)

Příklady modifikace výchozí částky se zohledněním určitých skutečností

Vzhledem k tomu, že vrcholu sil i intenzity společenského zapojení se obvykle dosahuje ve věku od 45 do 55 let, je namístě základní částku stanovenou shora popsaným postupem zvýšit přibližně: 

  • o 10 %, utrpěl-li poškozený zranění ve věku 35 – 44 let, 
  • o 20 % ve věku 25 – 34 let a 
  • o 30 – 35 % ve věku 0 – 24 let. 

Oproti tomu lze základní částku snížit přibližně:

  • o 10 % ve věku 55 – 69 let a 
  • o 20 % od 70 let výše.

Výjimečné zapojení do společenských aktivit před poškozením zdraví je namístě zohlednit zvýšením základní částky až:

  • o 10 %, je-li nadprůměrné, 
  • až o 20 % je-li výjimečně intenzivní a až o 30 %, je-li zcela mimořádné. 

Základní částka se snižuje až: 

  • o 10 %, je-li zapojení podprůměrné a 
  • až o 20 % není-li prakticky žádné.

Zdroj: Metodika NS ČR

Pojišťovny zdražují nejvíce rizikovým řidičům

Ačkoli má metodika nejvyššího soudu charakter doporučení, pojišťovny už se jí v letošním roce řídí. Potvrzují také, že s sebou tato změna (i další, o kterých jsme vás informovali například v článku Povinné ručení zdražilo kvůli zákonům. Můžete ale stále ušetřit) přinesla zvýšení nákladů, což se promítá i do cen pojistného. Zároveň ale většinou uvádějí, že ceny nezvyšují plošně, ale diferencují podle segmentačních kritérií. Téměř všechny pojišťovny potvrdily, že povinné ručení zdražily. Více ale cenu zvyšovaly rizikovějším řidičům a těm, kteří už měli nehodu.

U škod na zdraví posuzovaných dle nového občanského zákoníku došlo k navýšení vypláceného pojistného plnění (odškodnění), které se v současné době projevuje zejména při odškodňování bolestného, kdy se vyplácí plnění při stejném poškození zdraví  o více než dvojnásobek vyšší, než u škod s datem vzniku do konce roku 2013, potvrdil serveru Měšec.cz Václav Bálek, mluvčí Allianz pojišťovny s tím, že ostatní nároky (ztížení společenského uplatnění nebo odčinění duševních útrap) se nyní projevují zejména zvýšenými rezervami na škodách minimálně také o již zmíněný dvojnásobek v porovnání s obdobím do konce roku 2013. Plnění těchto nároků se pomalu blíží, ale plně se změna projeví, zejména u těžkých zranění, až v průběhu příštího roku, dodal Bálek.

Mluvčí Allianz pojišťovny také potvrdil, že po promítnutí všech legislativních změn pojišťovna nastavila ceny podle škodovosti klientů. Někteří tak změnu nezaznamenali, jiným se zvýšila maximálně o 15 %. 

AXA pojišťovna letos ceny podle vlastního vyjádření navyšovat nebude. Letos jsme cenu povinného ručení plošně nenavyšovali. Na trh jsme uvedli nový produkt Auto Go, ve kterém už segmentujeme podle nových a propracovanějších kritérií, takže v 70 % případů se klientům pojistné naopak snížilo. V průměru jsme tak  zlevnili o 12 %, řekl serveru Měšec.cz mluvčí Karel Žyla. Cenově si podle něj polepšili klienti s vyšším bonusem a ti z oblastí s menší nehodovostí. 

Za prvních devět měsíců letošního roku evidujeme meziroční nárůst nákladů vyplývajících z legislativních změn o téměř 40 %, informovala server také Renata Čapková, mluvčí České podnikatelské pojišťovny s tím, že v průměru došlo v letošním roce k navýšení sazeb o více než 6 %. 

Česká pojišťovna reagovala podle mluvčí Ivany Buriánkové na legislativní novinky zdražením povinného ručení zhruba o 10 %. 

Petr Milata z ČSOB Pojišťovny neuvedl, o kolik se pojistné zvýšilo. I on ale připustil, že ke zdražení došlo. Navýšení se dotklo všech, avšak s vyšší razancí klientů se škodami v předchozích obdobích, dodal.

Na konci roku 2013 jsme navýšili sazby o cca 15 %. V průběhu roku jsme cenu nezvyšovali. Před koncem roku vyhodnotíme dopady nové legislativy a na základě těchto výsledků případně upravíme ceny, uvedl pro server Měšec.cz Milan Káňa, mluvčí pojišťovny Kooperativa a dodal, že pro rok 2015 pravděpodobně dojde k dalšímu zvýšení cen, přesnou výši ale prozatím nelze predikovat.   

Ceny povinného ručení jsme v roce 2014 upravovali. Ke zvýšení pojištění došlo zejména u klientů, kteří v minulosti zavinili dopravní nehodu/y, u mladých řidičů a řidičů z velkých měst, uvedla také Nikola Kužílková za Slavia pojišťovnu.

Ceny zvýšila i pojišťovna Triglav: Jiné navýšení se týkalo nově vznikajících smluv a jiné u obnovovaných starších smluv v pojistném kmeni, prozradil za Triglav serveru Měšec.cz Jan Coufal

UNIQA zdražila v průměru zhruba o 10 %. Řidičům s vyšší škodní frekvencí se za poslední tři roky zvýšila cena povinného ručení i o více desítek procent, informovala server mluvčí Eva Svobodová

skoleni_8_6

Zdražovalo se i u pojišťovny Wüstenrot: V roce 2014 jsme plošně zvýšili cenu povinného ručení z důvodu nových legislativních opatření. Výraznější zvýšení pocítili rizikoví řidiči, řekla mluvčí Helena Dušková.

Zdražení povinného ručení není žádným překvapením, protože na růst cen tlačily rovnou tři faktory, o kterých jsme vás informovali už během minulého roku. Ceny povinného ručení byly navíc stlačené konkurenčním bojem, takže prostor pro další snižování marží už zde příliš nebyl. Jak je ale vidět, pojišťovny si chtějí chránit bezproblémové klienty, a tak cenu zvyšují spíš těm, kteří patří do rizikové skupiny nebo už nějakou nehodu zavinili.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).