Hlavní navigace

Jak ověřit pravost podpisu, listiny nebo dokladu totožnosti?

20. 7. 2010
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Ověřená listina platí za originál, ale každou takto legalizovat nelze. Kde vám nepomůže ani notář a kde vám naopak může advokát usnadnit práci?

V běžném občanském nebo podnikatelském životě občas potřebujeme úředně ověřit podpis pod smlouvou, žádostí, uznáním dluhu nebo ověřit shodu opisu či kopie s originální listinou. Čtěte také: Nesedí vám daně na výplatě? Spoléhat na účetní program se nevyplácí

Ověřením pravosti podpisu – tzv. legalizací - se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Tzv. vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (tzv. vidimovaná listina) se doslova shoduje s předloženou listinou. 

Postup při ověřování – vidimaci a legalizaci – se řídí zejména zákonem č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), v platném znění. Čtěte také: Úroky z prodlení mají od července nová pravidla, s inflací můžete prodělat

Kdy nelze ověřit podpis?

Je zakázáno provést legalizaci, má-li jít o ověření podpisu na listině, která neobsahuje žádný text. Nelze proto ověřit podpis resp. podpisy tzv. do zásoby s tím, že až to bude potřeba, příslušný text – např. plná moc – se teprve doplní.

Legalizaci příslušný pracovník také neprovede, je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy (tedy např. v azbuce, čínskými nebo arabskými znaky atp.). Má-li být ověřen podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého, legalizace rovněž nemůže být provedena. Čtěte také: Na neschopence výpověď dostat nemůžete, i když vám budou tvrdit opak

Kdy nelze ověřit (vidimovat) listinu?

Vidimaci nelze provést, je-li původní listinou, z níž je kopie pořízena, listina, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit. Jedná se zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz. Vidimovat nelze také vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba.

Nelze ověřit shodu opisu nebo kopie listiny, je-li originál psán v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána. V tom případě proto musí být listina současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého. 

Vidimaci lze provést v těchto případech i byla-li kopie listiny pořízena na náklady žadatele přímo ověřující osobou na kopírovacím zařízení, tedy prostým ofocením. Po provedení vidimace se vidimovaná listina označí tak, aby text na ní nemohl být doplňován. Čtěte také: Nenechte se napálit realitkou ani kupcem nemovitosti, který bude rychlejší než vy

Vidimaci nelze provést také v případě, že kopie nebo opis obsahuje změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit věrohodnost listiny.

Pochopitelně nelze provést ověření shody, jestliže se vidimovaná listina (opis nebo kopie původní listiny) doslovně neshoduje s originální listinou, z níž byla pořízena.

Kdo provádí ověření?

Veřejnost se poměrně často ale mylně domnívá, že ověření může provést jen notář resp. notářský úřad. Existují ale i jiné možnosti. Ověřování pravosti podpisu a ověřování shody opisu nebo kopie s listinou provádějí vedle notářů rovněž: 

  • krajské úřady,
  • obecní úřady obcí s rozšířenou působností, 
  • obecní úřady, 
  • úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst,
  • úřady městských částí hlavního města Prahy, 
  • újezdní úřady

a od 1. července 2009 také:

  • držitel poštovní licence (tj. např. Česká pošta)
  • Hospodářská komora České republiky.

Doložka o ověření

Provedení legalizace a vidimace se na vidimované listině nebo na listu pevně s ní spojeném, vyznačí ověřovací doložkou a otiskem úředního razítka. Ověřovací doložka má formu otisku razítka, anebo může být vyhotovena na samostatném listu, nebo přelepce za pomoci výpočetní techniky. Zajímavé téma: Život „na hromádce“ stát trestá vyššími odvody a chybějícími právy

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI
   
Podle ověřovací knihy ............................ Podle ověřovací knihy ............................
(název úřadu) (název úřadu)
   
poř. č. vidimace ..... poř. č. legalizace .....
tento úplný/á * – částečný/á * opis */kopie *, vlastnoručně podepsal * – uznal podpis na listině za vlastní *
obsahující stran .....  
souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a a .........................­........................
tato listina je prvopisem * jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele
ověřenou vidimovanou listinou *  
opisem nebo kopií pořízenou ze spisu * .........................­.........................­...............
stejnopisem *, adresa místa trvalého pobytu * – adresa místa pobytu na území České
obsahujícím ..... stran. republiky* – adresa bydliště mimo území České republiky *
   
V ............ dne ....... .........................­.........................­...............
  druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny
.........................­.........................­......... osobní údaje, uvedené v této ověřovací doložce
Jméno/a a příjmení ověřující osoby, která vidimaci provedla  
(nebo otisk jmenovky) V ............ dne .......
   
Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby .........................­.........................­...........
_________________________ Jméno/a a příjmení ověřující osoby, která legalizaci provedla
* Nehodící se škrtne (nebo otisk jmenovky)
   
  Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby
  ____________________
 
  * Nehodící se škrtne

Legalizací ani vidimací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině, ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad resp. instituce provádějící ověření za obsah listiny ze zákona neodpovídá.

Úředně ověřenou listinu lze dále ověřovat jako originál

Již jednou ověřená listina může být znovu ověřena. Pokud tedy žadatel disponuje listinou s ověřovací doložkou, přičemž původní originál již pozbyl, může si opatřit z takové úředně ověřené kopie další úředně ověřenou kopii s platností originálu. Čtěte také: Kdy máte nárok na stravenku i stravné najednou?

Kolik ověření stojí?

Úřady vybírají za ověření podpisu na listině (legalizaci) a za ověření shody opisu nebo kopie s listinou (vidimaci) 30 Kč. Notáři se platí za ověření pravosti podpisu jedné osoby na téže listině nebo ověření shody listin 30 Kč plus daň z přidané hodnoty.

Quasilegalizace advokátem

Advokát je oprávněn nahradit úřední ověření podpisu vyžadované zvláštními právními předpisy svým prohlášením se stejnými účinky, pokud advokát listinu sám sepsal nebo ji jednající osoba před advokátem vlastnoručně podepsala. Čtěte také: Zdánlivá maličkost v pracovní smlouvě bude stát vašeho chlebodárce tři platy

dan_z_prijmu

Tento způsob je stále ještě relativní novinka, která není obecně známa v praxi. Dříve, pokud advokát vyhotovil pro klienta smlouvu, která musí být opatřena úředně ověřenými podpisy účastníků – např. smlouvu kupní na nemovitost, bylo třeba, aby klient ještě navštívil notáře nebo příslušný úřad za účelem ověření podpisu. Tento krok již nyní není nezbytný.

Činí-li advokát prohlášení o pravosti podpisu, náleží mu odměna 30 Kč plus případná DPH za každé vyhotovení prohlášení o pravosti podpisu jedné osoby na jedné listině.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).