Hlavní navigace

Vyplatí se „dětské“ pojištění Sluníčko?

25. 10. 2004
Doba čtení: 10 minut

Sdílet

Česká pojišťovna nepolevuje v reklamní podpoře svého pojištění nazvaného Sluníčko. Na nedostatek zájmu klientů o něj si přitom nemůže stěžovat. Jaký tento pojistný produkt je? Vyplatí se ho pořídit, nebo jsou na trhu výhodnější alternativy?

Co je dětské pojištění?

Samotný název „dětské pojištění“ je poněkud zavádějící. Takto nazývané pojistné produkty ke svému názvu přišly ne proto, že by pojištěnou osobou bylo dítě, ale proto, že pojištění je sjednáváno v jeho prospěch s cílem finančně jej zajistit pro případ tragických událostí a zároveň mu přichystat finanční rezervu pro start do života. Pojištěným rizikem je tedy primárně smrt, úraz, invalidita či závažné onemocnění nikoliv dítěte, ale dospělé osoby uvedené v pojistné smlouvě, zpravidla jednoho či obou rodičů dítěte.

Vždy se jedná o kombinovaný produkt obsahující pojištění pro případ smrti anebo dožití, tzn. rizikové životní pojištění s možností různých připojištění doplněné o spořící či investiční složku. Pojistná ochrana spočívá především v tom, že pojišťovna v případě úmrtí pojištěné osoby převezme placení pojistného až do doby konce pojištění, kdy vyplatí většinou čerstvě plnoletému dítěti sjednanou částku. Pouze u některých pojistných produktů dojde k vyplacení pojistného plnění hned po pojistné události, resp. k jeho vyplácení ve formě renty.

Dětské pojištění není spoření

Jedním z velkých omylů je, že dětské pojištění je především výhodné spoření. Na vzniku tohoto dojmu se podílí zejména reklama, která nikdy neopomene zdůraznit rezervotvornou funkci dětského pojištění. Zaměřena je přitom nejen na starostlivé rodiče, ale také na ještě starostlivější dědečky a babičky, schopné pro své vnoučky udělat první poslední a uskrovnit se, aby jim ze svého důchodu našetřili na přilepšenou. To, že pro to existují i jiné a výhodnější možnosti, si vůbec neuvědomují. Tím vůbec není řečeno, že by dětské pojištění bylo obecně špatné. Naopak! Je třeba si však uvědomit, že jde především o pojištění a nikoliv spoření!

Hlavním důvodem, proč uzavírat jakékoliv pojištění, nejen to dětské, by mělo být pokrytí rizika vzniku nějaké škody a díky výplatě pojistného plnění pak zajištění minimalizace jejích ekonomických důsledků pro toho, v čí prospěch je pojištění uzavřeno.

Jaké vybrat pojištění

Při volbě jakéhokoliv pojištění nebo i jiného finančního produktu je třeba vycházet z cíle, kterého chceme dosáhnout. Možností pro to je vždy několik. Liší se většinou mj. svou ekonomickou výhodností. Cíl bývá jeden nebo také několik cílů současně, přičemž jeden z nich je tím hlavním. Pro jeho (jejich) dosažení lze využít jednoho či několika specializovaných produktů nebo také třeba jediného produktu kombinovaného. To je i případ dětského pojištění.

Kombinace několika jednodušších specializovaných produktů někdy umožní lépe vyhovět specifickým individuálním požadavkům a dosáhnout tak efektivnějšího splnění stanovených cílů. Nutnou podmínkou pro toto řešení však je výběr vhodné kombinace jednotlivých produktů a správné nastavení jejich parametrů, což rozhodně není snadné.

Kombinované produkty jsou nastaveny tak, aby vyhovovaly obvyklým požadavkům většiny klientů. I je však lze alespoň do určité míry přizpůsobit individuálním požadavkům – například výběrem z několika možných variant pojištění. Pokud by však byly možnosti výběru příliš široké, produkt by se mohl stát pro klienty méně přehledným a srozumitelným, a to by je mohlo od jeho pořízení odrazovat.

V poslední době začaly pojišťovny nabízet flexibilní životní pojištění, u něhož lze měnit poměr mezi rizikovou a kapitálovou složkou, vkládat a vybírat mimořádné vklady a činit i další změny. Jako příklad lze uvést pojištění DYNAMIK České pojišťovny nebo pojištění FLEXI Pojišťovny České spořitelny. Dlužno dodat, že za provádění změn si pojišťovny zpravidla účtují poplatek podle sazebníku.

Rizikové pojištění + investice

Je-li hlavním cílem především omezit ekonomické problémy rodiny v případě smrti jejího živitele, může být adekvátním řešením rizikové životní pojištění. Neobsahuje kapitálovou složku, a je tedy podstatně levnější než to, které ji obsahuje. Peníze ušetřené na pojistném pak lze spořit, nebo spíše investovat s využitím jiných produktů (např. stavební spoření, podílové fondy atd.), a tak dosáhnout jejich vyššího zhodnocení při zachování větší likvidity (možnosti jejich dřívějšího použití v případě potřeby). Tímto způsobem lze tedy dosáhnout prakticky téhož efektu jako při uzavření smlouvy na dětské pojištění.

V této souvislosti je třeba zmínit daňové zvýhodnění kapitálového životního pojištění. Uzavřete-li jej nejméně na pět let a alespoň do 60 let věku, můžete si každoročně odečíst od daňového základu zaplacené pojistné až do výše 12 000 Kč. Nutnou podmínkou je, že se musí jednat o pojištění obsahující kapitálovou složku a že je sjednáno na minimální pojistnou částku 40 000 Kč, resp. 70 000 Kč. Zejména starším osobám se tedy může vyplatit místo rizikového životního pojištění uzavřít kapitálové životní pojištění, byť s minimální kapitálovou složkou, protože to pro ně po započtení daňového efektu může být výhodnější.

Je pojištění Sluníčko výhodné?

Posuzovat výhodnost či nevýhodnost pojistného produktu je vždy trochu zavádějící. Záleží totiž s čím a podle jakých parametrů porovnáváme. Článků přinášejících přehled dětských pojištění na českém trhu bylo vydáno již mnoho. Ambicí tohoto článku není přinést celkový přehled o trhu, ale upozornit na specifika pojištění Sluníčko.

Pojištění Sluníčko nahradilo na jaře letošního roku populární Sdružené pojištění dětí a mládeže, které Česká pojišťovna úspěšně nabízela několik desítek let (před rokem 1989 ho měla většina dětí). Pojištění Sluníčko je určeno dětem se vstupním věkem od 6 týdnů do 15 let a končí den před výročním dnem uzavření pojištění po dovršení 18 let věku dítěte. Pojištěná dospělá osoba musí být ve věku od 16 do 65 let a nemusí se jednat o rodiče dítěte.

Sjednat lze tzv. dynamické pojištění, tzn. automatické zvyšování pojistné částky i pojistného podle inflace. Pojistné je třeba platit vždy předem s měsíční, čtvrtletní, pololetní nebo roční frekvencí placení. Pojistné je také možno se slevou zaplatit předem celé najednou, což však nemusí být výhodné, jak se může na první pohled zdát.

V době trvání pojištění je možno vkládat i mimořádné vklady vždy min. 1 000 Kč. Už se však běžně nedozvíte, že za každý mimořádný vklad si pojišťovna vyúčtuje poplatek ve výši 1 %, minimálně 50 Kč. Přestože pojišťovna garantuje 3 % roční zhodnocení mimořádných vkladů, pokládám zmíněný poplatek za poněkud nemravný, a to hlavně z toho důvodu, že výši tohoto poplatku lze zjistit jen z Přehledu poplatků, který klient nedostane, ale podle smluvních ujednání do něho může „u pojistitele nahlédnout“, popř. se k němu dostane na internetu

Zvolit lze jednu ze tří variant: spořící variantu (1PM), pojistně-spořící variantu s jedním pojištěným dospělým (2PM) a pojistně-spořící variantu se dvěma pojištěnými dospělými (3 PM). Spořící varianta se příliš neliší od jiných dětských pojištění nabízených na trhu. Pojistná ochrana spočívá v tom, že v případě úmrtí dospělé osoby uvedené ve smlouvě nebo v případě její trvalé a úplné invalidity odpadne povinnost platit pojistné. Dítě pak v roce svých osmnáctin obdrží sjednanou pojistnou částku navýšenou o podíl na výnosech z rezerv. Bylo-li pojistné zaplaceno celé předem, z pojištění se rázem stane pouhé spoření, o jehož výhodnosti by ve srovnání s jinými finančními produkty bylo možno s úspěchem pochybovat.

V čem je pojištění Sluníčko jiné?

Zásadní odlišnost pojištění Sluníčko od jiných obdobných pojistných produktů na českém trhu se projeví u obou pojistně-spořících variant. Tak jako jinde i zde lze k základnímu pojištění sjednat úrazové připojištění dítěte i dospělých, včetně pojištění doby nezbytného léčení. V základním pojištění je vždy automaticky zproštění od povinnosti platit pojistné po dobu trvání plné invalidity jedné z pojištěných dospělých osob, dojde-li k přiznání plného invalidního důchodu z jiných důvodů než v důsledku úrazu nejdříve po dvou letech trvání pojištění.

V případě smrti jedné pojištěné dospělé osoby (nikoliv následkem sebevraždy v prvních dvou letech trvání pojištění) kromě zproštění od povinnosti platit pojistné pojišťovna ihned vyplatí ve prospěch dítěte 20 % pojistné částky, začne mu vyplácet roční rentu ve výši 20 % pojistné částky a na konci pojištění mu vyplatí dvojnásobek pojistné částky navýšený o podíl na výnosech z rezerv.

U varianty 3PM je v případě úmrtí obou pojištěných dospělých osob výše ihned vyplacené částky i roční renty dvojnásobná, tzn. bude činit 40 % procent z pojistné částky. Na konci pojištění pak bude vyplacen trojnásobek sjednané pojistné částky navýšený o podíl na výnosech z rezerv. Takto koncipovanou pojistnou ochranu jiné „dětské“ pojištění na českém trhu patrně nenabízí.

Pro představu o nákladech a výnosech pojištění Sluníčko uvádím modelový příklad:

Vstupní parametry: pojištění Sluníčko, varianta 3PM, věk pojištěného dítěte: 4 roky, první pojištěný: muž 36 let, druhý pojištěný: žena 32 let, doba trvání pojištění: 14 let, pojistná částka základního pojištění: 100 000 Kč, úrazové připojištění dítěte na trojnásobek základních pojistných částek, pojistné placeno čtvrtletně. Pojištění doby nezbytného léčení a úrazové připojištění dospělých nesjednáno.

Celkové čtvrtletní pojistné činí: 2 431 Kč (tj. 810 Kč měsíčně), z toho 2 263 Kč (tj. 754 Kč měsíčně) na kapitálové životní pojištění a 168 Kč (tj. 56 Kč měsíčně) na úrazové pojištění dítěte.

V případě dožití se konce pojištění bude vyplaceno 100 000 Kč + podíl na výnosech z rezerv – např. 22 529 Kč v případě uvažovaného zhodnocení 3 % ročně.

V případě smrti jedné z pojištěných dospělých osob bude ihned vyplaceno 20 000 Kč a začne být vyplácen důchod ve výši 20 000 Kč ročně (tj. 1 667 Kč měsíčně). Na konci pojištění bude vyplaceno 200 000 Kč + podíl na výnosech z rezerv – např. 22 529 Kč v případě uvažovaného zhodnocení 3 % ročně. Dojde-li k úmrtí např. na konci pátého roku trvání pojištění, bude na pojistném zaplaceno celkem 48 620 Kč a na pojistném plnění vyplaceno celkem 460 000 Kč.

V případě smrti obou pojištěných dospělých osob bude ihned vyplaceno: 40 000 Kč a začne být vyplácen důchod ve výši 40 000 Kč ročně (tj. 3 333 Kč měsíčně). Na konci pojištění bude vyplaceno 300 000 Kč + podíl na výnosech z rezerv – např. 22 529 Kč v případě uvažovaného zhodnocení 3 % ročně. Dojde-li k úmrtí obou např. na konci pátého roku trvání pojištění, bude na pojistném zaplaceno celkem 48 620 Kč a na pojistném plnění vyplaceno celkem 820 000 Kč.

V případě úrazu dítěte kdykoliv v době trvání pojištění bude podle závažnosti úrazu vyplacen příslušný počet procent z částky 600 000 Kč, u vážných následků úrazu progresivně zvyšované až na 2 400 000 Kč.

V případě smrti dítěte následkem úrazu bude vyplacena částka 30 000 Kč + odbytné, které např. po třech letech trvání pojištění bude činit cca 11 000 Kč.

Pro srovnání:

Ve variantě 2PM, tj. bez druhé pojištěné dospělé osoby při zachování ostatních podmínek pojištění, by čtvrtletní pojistné činilo 2 284 Kč, tedy o pouhých 147 Kč méně.

V případě pouze rizikového životního pojištění muže ve věku 36 let na dobu 15 let na pojistnou částku 500 000 Kč jen pro případ smrti by čtvrtletní pojistné u České pojišťovny činilo 1 152 Kč.

Zdroj: Česká pojišťovna

Kdy se vyplatí dětské pojištění Sluníčko?

Začnu tím, kdy se ho podle mého názoru uzavřít nevyplatí. Nejhorší asi je zvolit spořící variantu 1PM a předplatit pojištění jednorázovou platbou. Z pojištění se tak v podstatě použije jen jeho spořící složka a nanejvýš úrazové pojištění, což ve srovnání s jinými možnostmi nejspíše není příliš výhodné. Tuto variantu asi budou mít tendenci volit zejména prarodiče ve snaze použít toto pojištění jako „dárek“ k plnoletosti vnoučatům.

Uvažovat se podle mého názoru vyplatí o variantě 3PM, která přináší nejširší pojistnou ochranu a její rozšíření z varianty 2PM již není příliš drahé. Tato varianta při zvolení dostatečně vysoké pojistné částky umožní alespoň částečnou kompenzaci ekonomických obtíží v případě úmrtí živitele rodiny. Z uvedeného příkladu je však zřejmé, že při pojistné částce 100 000 Kč a rentě 1 667 Kč měsíčně by se jednalo o kompenzaci skutečně jen částečnou. Na druhou stranu: poměr mezi zaplaceným pojistným a celkovým vyplaceným pojistným plněním v případě smrti jedné, popř. obou pojištěných dospělých osob, činí toto pojištění podle mého názoru zajímavým.

Opomíjeno by asi nemělo být ani úrazové připojištění – ať už dětí nebo dospělých. Částka za jeho sjednání v rámci pojištění Sluníčko je podstatně nižší, než kdyby bylo sjednáváno samostatně, takže se asi vyplatí zvolit i několikanásobek základních pojistných částek. Potom totiž zajistí vysoké pojistné plnění hlavně u velmi vážných úrazů, u nichž lze očekávat značné náklady na zajištění kvality života postiženého (úprava bytu, pořízení speciálního vybavení, náklady na ošetřovatelskou péči atd.). Za poměrně zbytnou záležitost naopak považuji připojištění dávek po dobu nezbytného léčení, zejména s ohledem na jejich výši a podmínky jejich poskytování.

skoleni_27_5

Laskavý čtenář promine…

Na závěr mi nezbývá než požádat čtenáře, aby článek rozhodně nepokládali za vyčerpávající popis pojistného produktu nebo jeho celkovou hlubší analýzu, ale spíše za upozornění na některé jeho specifické vlastnosti. Zcela nepochybně lze na trhu v této oblasti nalézt i jiné zajímavé produkty, které si zaslouží pozornost a v některých ohledech předčí ty ostatní.

Každé srovnání pokulhává, protože každé pojištění má své výhody, ale i nevýhody. Pokud článek dovedl čtenáře alespoň trochu k zamyšlení nad výhodností či nevýhodností dětských pojištění, přesvědčil je o nutnosti věnovat pozornost správnému nastavení parametrů pojištění a zjištění si všech podmínek ještě před podpisem pojistné smlouvy, splnil svůj účel.

Anketa

Máte uzavřené pro své děti dětské životní pojištění?

Autor článku

Narozen v roce 1968. Absolvent FEL VUT obor jaderná energetika. Má mnohaletou praxi v soukromém i státním sektoru, zejména v oblasti Managementu a kontroly.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).