Hlavní navigace

Vůz už přepíšete kdekoli, i když kupec či prodejce nespolupracuje

4. 5. 2017
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Od června budou mít řidiči zase o trochu jednodušší život. Změny v registru budou moci provádět na kterémkoli úřadě obce s rozšířenou platností. A to i pokud druhá strana nespolupracuje.

Od 1. června vstoupí v účinnost novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Řidičům přinese dvě důležité novinky.

Úkony v registru na jakémkoli úřadu

Majitelé a provozovatelé vozidel budou moci od června provádět úkony v registru vozidel na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností. Dosud přitom bylo nutné chodit na úřad v místě trvalého bydliště či sídla firmy.

Vyplývá to z nového znění § 5 odst. 2):

K provedení úkonů podle odstavce 7 a podle § 6 až 7f, § 8 až 11, § 12 odst. 1, § 13a a § 14 je příslušný kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností. 

Mezi nejčastější úkony prováděné v registru vozidel patří podle Ministerstva dopravy:

  • změna vlastníka nebo provozovatele registrovaného vozidla,
  • registrace nového či dovezeného vozidla,
  • umístění vozidla do depozitu,
  • nahlášení zániku vozidla,
  • žádost o registrační značku na přání.

Pozor na výjimky

V případě umístění vozidla do depozitu můžete auto opět uvést do provozu pouze na stejném úřadě, kde došlo k jeho vyřazení. Je to z toho důvodu, že při tom odevzdáváte úřadu registrační značky, které zde zůstávají uložené do té doby, než vozidlo opět uvedete do provozu.

Hovoří o tom § 5 odst. 2):

Údaje do evidence podle § 4 odst. 1 písm. d) (tzn.: přidělených zvláštních registračních značek a ztracených, odcizených, poškozených a zničených tabulek s přidělenou zvláštní registrační značkou) zapisuje obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má držitel zvláštní registrační značky sídlo, nebo, jde-li o zvláštní registrační značku podle § 38d, obecní úřad obce s rozšířenou působností, který tuto zvláštní registrační značku vydal.

A podobná situace nastane i v případě podání žádosti o značku na přání. Žádost tedy budete moci podat na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou platností, samotné značky ale budou následně připraveny k vyzvednutí na stejném místě, kde jste registrovali vozidlo, ke kterému se vydávají.

Vůz přepíšete, i pokud druhá strana nespolupracuje

Od června by se také měla eliminovat odpovědnost prodávajícího auta za přestupky, které způsobil nový majitel, co nedokončil přepis. Původní prodávající majitel bude totiž moci vůz přeregistrovat pomocí institutu povinnosti převodu i bez součinnosti kupujícího. Resp. úprava myslí na oba případy, tedy pokud součinnost neposkytuje dosavadní nebo nový vlastník, může ten druhý požádat a úřad zápis změny provede.

Vyplývá to z § 8a:

(1) Došlo-li ke změně vlastníka silničního vozidla na základě převodu vlastnického práva a dosavadní nebo nový vlastník neposkytl potřebnou součinnost pro podání společné žádosti o zápis změny vlastníka silničního vozidla v registru silničních vozidel ve lhůtě podle § 8 odst. 2, provede obecní úřad obce s rozšířenou působností zápis změny rovněž na žádost dosavadního nebo nového vlastníka.

(2) Pro žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla do registru silničních vozidel a její přílohy platí § 8 odst. 3 a odst. 4 písm. b) obdobně. Pro prokazování zmocnění k zastoupení platí § 8 odst. 5 obdobně.

(3) O podání žádosti podle odstavce 1 vyrozumí obecní úřad obce s rozšířenou působností bez zbytečného odkladu dosavadního nebo nového vlastníka silničního vozidla, který žádost nepodal, a umožní mu se k žádosti vyjádřit. Má-li dosavadní nebo nový vlastník silničního vozidla, který žádost nepodal, v držení technický průkaz nebo osvědčení o registraci silničního vozidla, vyzve jej obecní úřad obce s rozšířenou působností k jejich předložení a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu.

V současnosti až do konce května platí, že je možné vozidlo přeregistrovat jen v místě bydliště nebo sídla prodejce, do 10 dnů od prodeje. K tomu je zapotřebí, aby se původní a nový majitel dohodli a společně podali žádost na příslušném registru nebo sepsali plnou moc, aby bylo možné přepis vyřídit v zastoupení. Pokud tak neučiní, riskují obě strany pokutu do 50 tis. Kč, přičemž nezáleží na tom, čí je to vina.

Od června tedy bude moci prodávající či kupující podat žádost o přepis samostatně. Úřad pak vyzve nového či původního majitele, aby se k žádosti vyjádřil a dodal doklady potřebné k registraci. Pokud to neudělá, úřad změnu i přesto zapíše do registru, vystaví osvědčení o registraci a nový technický průkaz. Tím fakticky propadnou původní doklady.

Chodí nám velké množství stížností a žádostí o radu od prodávajících, kteří se spolehli na kupujícího a na základě plné moci jej nechali vyřídit převod auta v zastoupení. Ten tak
neučinil a původnímu majiteli například přišla pokuta za cizí dopravní přestupek, anebo je na něm vymáhána odpovědnost za škodu způsobenou tímto vozidlem, kterému po prodeji vypověděl povinné ručení. Tato situace je pro prodejce značně nepříjemná, protože mu mimo pokuty nebo náhrady škody hrozí ještě sankce až do výše 50 000 Kč za to, že vůz nepřevedl,
komentuje současnou situaci předseda Sdružení SOVA Zbyněk Veselý.

Nestůjte fronty, objednejte se

Některé úřady obcí s rozšířenou působností umožňují přes internet objednání na schůzku na přesný čas. Pokud se chcete vyhnout frontám, zjistěte si, zda tuto službu nenabízí i úřad, na který míříte.

Nevíte, kde úřad najít? Pomoci vám může mapa úřadů obcí s rozšířenou působností na webu ministerstva dopravy.


Autor: Ministerstvo dopravy

Registrace veteránů a další novinky

Další část novely se snaží řešit nedovolenou úpravu částí vozidel. Podle § 37 odst. 2) ten, kdo se chystá na voze provést změnu, která bude mít za následek jeho technickou nezpůsobilost k provozu, na to musí písemně upozornit provozovatele vozidla. Je-li provedení takovéto změny nabízeno veřejně, musí nabídka obsahovat i upozornění, že provedení změny bude mít za následek technickou nezpůsobilost.

V případě, že by vám tedy autoservis měl odstranit filtr pevných částic u vašeho dieselu, musí vás na to upozornit s tím, že auto tak ztratí technickou způsobilost k provozu.

Tip do článku - účto fakturace duben

Díky novele by také měla být snadnější registrace silničních veteránů. Novela upravuje přechod do registru veteránů a kromě toho i uvolňuje podmínky, aby tato auta nemusela splňovat současné přísné limity, které se týkají současných vozů.

Dále nová úprava zavádí v § 28 odst. 1 t) povinnost výrobce umisťovat na víčko od palivové nádrže nebo do jeho okolí údaje o pohonných hmotách včetně alternativního paliva, které se využívá k pohonu, a uvést tyto údaje i v návodu k obsluze vozidla. Údaje musí být umístěny viditelně i na prodejních místech v blízkosti vozidel.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).