Hlavní navigace

Vdovský důchod v příkladech: Jak se počítá a kdy ho získáte déle jak na rok?

22. 6. 2018
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

V případě úmrtí jednoho z manželů má ten druhý nárok na pomoc od státu v podobě pozůstalostního důchodu. Jaké jsou podmínky pro jeho získání? A jak se tento důchod počítá? Poradíme.

Automaticky vdovský či vdovecký důchod nedostanete. Musíte o něj požádat a splňovat zákonem stanovené podmínky. Ty jsou ještě náročnější pro ty, kdo chtějí tento pozůstalostní důchod pobírat déle než jen jeden rok. Vdovský či vdovecký důchod je zároveň určen jen pro manželské páry.

Nárok v prvním roce po úmrtí

Na vdovský či vdovecký důchod vzniká automaticky nárok jen v případě úmrtí na základě pracovního úrazu. V dalších případech má na jeden rok pobírání tohoto důchodu nárok jen ten, jehož zemřelý manžel či manželka pobíral starobní či invalidní důchod nebo ke dni smrti splnil/a podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní nebo starobní důchod.

U starobního důchodu je třeba 35 let doby pojištění, u invalidního důchodu je to:

 • do 20 let věku méně než 1 rok,
 • od 20 do 22 let 1 rok,
 • od 22 let do 24 let 2 roky,
 • od 24 let do 26 let 3 roky,
 • od 26 let do 28 let 4 roky,
 • nad 28 let 5 let.

U lidí starších 38 let je možné splnit ještě alternativní podmínku, a sice 10 let pojištění v posledních 20 letech.

Nezapomeňte zažádat

Důležité je zdůraznit také to, že vdovský či vdovecký důchod Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) nepřiznává automaticky. Je třeba o něj požádat. K žádosti je třeba předložit především doklad totožnosti žadatele, úmrtní list zesnulé osoby a oddací list.

Pokud zemřelý/á manžel/ka dosud nepobíral/a vlastní důchod, předkládají se rovněž doklady zesnulé/ho, které jsou zapotřebí k žádosti o starobní nebo invalidní důchod, např. doklad o studiu, vojně, rodné listy dětí, evidenční list od posledního zaměstnavatele aj., uvádí manuál na webu ČSSZ.

O nároku na důchod a jeho výši rozhodne ČSSZ do 90 dnů od podání žádosti. Lhůta může být prodloužena o dobu, kdy byly došetřovány skutečnosti rozhodné pro přiznání důchodu. Rozhodnutí ČSSZ posílá doporučeně do vlastních rukou. Vdovský či vdovecký důchod je následně doplacen zpětně ode dne úmrtí manžela. Proti rozhodnutí lze v zákonné lhůtě 30 dnů podat námitku.

Jen pro manželské páry

Vdovský či vdovecký důchod je určený jen manželským párům. Po druhovi/družce ani po registrovaném partnerovi nebo partnerce vdovský nebo vdovecký důchod nenáleží. A to ani v případě jejich dlouhodobého soužití a společné výchovy dětí. Pozůstalostní důchod nenáleží ani po rozvedeném manželovi nebo manželce, uvádí ČSSZ.

Anketa

Přjde vám výše vdovského důchodu dostačující?

Naopak podmínkou pro přiznání tohoto důchodu není společné bydliště manželů. Podstatné je trvání manželství k datu úmrtí manžela či manželky. Nezáleží ani na tom, jak dlouho manželský svazek trval.

Důchod i po prvním roce

Po uplynutí prvního roku od úmrtí manžela či manželky náleží výplata pozůstalostního důchodu jen v přesně vymezených případech. Jde o tyto situace:

 • péče o nezaopatřené dítě,
 • péče o dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
 • péče o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela (manželky), který s ní (s ním) žije v domácnosti a je závislý na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)
 • invalidita třetího stupně,
 • dosažení alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk stanovený podle § 32 ZDP pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

Pokud tedy pečujete o dítě, rodiče nebo třeba pobíráte invalidní důchod třetího stupně, máte nárok na vdovský a vdovecký důchod po dobu trvání této situace. Musí k ní přitom dojít do dvou let od doby, kdy přestanete pobírat pozůstalostní důchod v prvním roce od úmrtí.

Příklad: Nárok na vdovský důchod v případě péče o osobu blízkou

Žena ve věku 40 let ovdoví, pobírá vdovský důchod jeden rok. Nárok na výplatu vdovského důchodu zanikl, neboť vdova dále nesplňuje žádnou z podmínek pro nárok na tento důchod. Za rok a půl po tom, co jí byla výplata vdovského důchodu ukončena, začne pečovat o svého otce, který byl uznán závislým na pomoci druhé osoby ve III. stupni závislosti. Protože tím ve dvouleté lhůtě splnila jednu ze stanovených podmínek, výplata vdovského důchodu jí bude na základě žádosti obnovena a bude náležet po dobu, po kterou bude trvat její péče o otce.

Zdroj: ČSSZ

Blíže se ještě zastavme u poslední podmínky. Na vdovský či vdovecký důchod po prvním roce jeho pobírání budete mít nárok i tehdy, pokud jste sami již v důchodovém věku. Případně tehdy, pokud v onom dvouletém období po ukončení první výplaty pozůstalostního důchodu důchodového věku teprve dosáhnete. Nárok budete mít také v případě, že se v tomto období dožijete věku alespoň o čtyři roky mladšího, než je důchodový věk pro muže s vaším datem narození. Důchodový věk mužů se v tomto případě počítá i pro ženy.

Toto opatření je v souladu s obecným principem zvyšování důchodového věku s cílem úplného sjednocení věkové hranice mužů a žen pro nárok na starobní důchod a potažmo i pro „trvalý“ nárok na vdovecký a vdovský důchod, vysvětluje nastavení této podmínky Martin Bačkovský z tiskového oddělení ministerstva práce a sociálních věcí.

Příklad: Jak se počítá datum nároku na opětovný vdovský důchod

Manžel zemřel 1. června 2017. Žena se narodila 15. ledna 1959 a má dvě děti. Vdovský důchod jí skončil po prvním roce pobírání 31. května 2018. Bude mít nárok na další pobírání vdovského důchodu?

Do řádného starobního důchodu půjde 15. září 2020, což je až za dvouletým obdobím po konci pobírání původního vdovského důchodu. Muž stejného data narození ale do řádného starobního důchodu odchází 15. ledna 2023. Po odečtení čtyř let se dostaneme na 15. leden 2019, což je ještě ve dvouleté „ochranné“ lhůtě od konce pobírání původního vdovského důchodu na rok. Od tohoto data tak žena může pobírat vdovský důchod znovu. Musí si o něj znovu zažádat.

Stále nechápete nebo chcete zjistit, zda máte nárok? Volejte bezplatnou poradenskou linku ČSSZ – 800 050 248.

Jak se vdovský či vdovecký důchod vypočte?

Výpočet záleží na tom, jestli už pobíráte starobní či třeba invalidní důchod. Pokud ne, základem je stejně jako u jiných důchodů základní výměra. Ta v roce 2018 činí 2700 korun. K ní se připočte procentní výměra. Ta se vypočte jako 50 % procentní výměry starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně, na který měl nebo by měl zemřelý nárok v době smrti.

Pokud zemřelý manžel nebo zemřelá manželka ke dni smrti nepobíral(a) starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, je třeba nejprve posoudit, zda by ke dni smrti měl/a nárok na starobní důchod, a pokud ano, stanovit jeho výši a následně výši vdovského nebo vdoveckého důchodu, uvádí ČSSZ.

Pokud zemřelý manžel nebo zemřelá manželka nesplňoval/a podmínky nároku na starobní důchod, avšak splňoval/a podmínku potřebné doby pro nárok na invalidní důchod, je třeba stanovit, kolik by činil invalidní důchod pro invaliditu III. stupně a následně výši vdovského nebo vdoveckého důchodu, pokračuje ČSSZ.

Příklad: Výpočet výše samostatného vdovského důchodu

Žena, která ovdověla, pracuje, nepobírá žádný důchod. Její zemřelý manžel pobíral starobní důchod, který k datu úmrtí činil 14 640 Kč měsíčně, z toho 11 940 Kč činila procentní výměra a 2700 Kč základní výměra. Ženě tedy bude náležet procentní výměra vdovského důchodu ve výši 5970 Kč (50 % z 11 940 Kč). Vdovský důchod ženy bude vč. základní výměry 2700 Kč činit celkem 8670 Kč měsíčně.

Dva plné důchody nedostanete

Jiná je situace, pokud dojde k takzvanému souběhu důchodů. Pokud vdova či vdovec již pobírá starobní či invalidní důchod, nebude nově pobírat celé dva důchody. V celé výši dostane ten vyšší a z druhého dostane jen polovinu procentní výměry. Stejně se důchod krátí i v případě, že člověk pobírající vdovský či vdovecký důchod nově začne pobírat starobní důchod.

Příklad: Výpočet výše vdovského důchodu při souběhu se starobním

Žena pobírá starobní důchod 12 270 Kč měsíčně, z toho 9570 Kč činí procentní výměra a 2700 Kč základní výměra. Zemřelému manželovi náležel k datu úmrtí starobní důchod ve výši 15 470 Kč měsíčně, z toho 12 770 Kč činila procentní výměra a 2700 Kč základní výměra. Ženě po manželovi náleží vdovský důchod a jeho výše činí polovinu procentní výměry, tedy 6385 Kč (50 % z 12 770). Procentní výměra starobního důchodu ženy činí 9570 Kč – je tedy vyšší než procentní výměra vdovského důchodu. Ženě proto při souběhu důchodů bude vyplácena částka ve výši 15 463 Kč měsíčně, protože:

 • procentní výměra starobního důchodu náleží v plné výši, tj. ve výši 9570 Kč měsíčně,
 • základní výměra ve výši 2700 Kč měsíčně náleží pouze jednou, a to ke starobnímu důchodu,
 • 50 % procentní výměry vdovského důchodu (tj. 50 % z 6385 Kč) činí 3193 Kč měsíčně.

Další manželství? Jste bez důchodu

Důvodem pro ukončení výplaty vdovského či vdoveckého důchodu je uzavření nového manželství. Dnem uzavření nového manželství nárok zanikne.

Tuto skutečnost je vdovec či vdova povinen/na do 8 dnů nahlásit ČSSZ. Pokud tak neučiní, dopouští se podvodu a neoprávněného čerpání dávky. V případě, že osoba po uzavření nového sňatku znovu ovdoví, může jí vzniknout nárok na vdovský důchod po druhém manželovi či manželce, upozorňuje ČSSZ.

skoleni_27_5

Práce bez omezení

Pobírání vdovského nebo vdoveckého důchodu nijak neomezuje druh výdělečné činnosti vdovy nebo vdovce ani výše jejich příjmu. S tímto typem důchodu si tak můžete vydělávat kolik a jak chcete.

Valorizuje se

Každoroční valorizace důchodů se týká všech typů důchodů, tedy i pozůstalostních, a tedy i vdovského a vdoveckého důchodu.

Co je vdovecký a vdovský důchod?
Vdovské a vdovecké důchody se řadí mezi takzvané pozůstalostní důchody. Poskytují se osobám, které ovdověly, a to z českého důchodového systému. Ten se zabývá také důchody starobními, invalidními a sirotčími.
Kdo má na pozůstalostní důchod nárok?
Aby mohla ovdovělá osoba pobírat vdovský či vdovecký důchod v prvním roce po úmrtí manžela nebo manželky, musí být splněna jedna z následujících podmínek: k úmrtí došlo následkem pracovního úrazu, zemřelý pobíral starobní či invalidní důchod, nebo ke dni smrti splnil podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní či starobní důchod. Po uplynutí prvního roku od úmrtí manžela či manželky se pozůstalostní důchod vyplácí jen v přesně vymezených případech.
Kde o pozůstalostní důchod zažádat?
O vdovecký či vdovský důchod je třeba zažádat Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ). Kromě samotné žádosti musíte dodat také doklad totožnosti, úmrtní list zesnulé osoby, oddací list a případně i doklady zesnulého, které jsou potřeba pro žádost o starobní nebo invalidní důchod. ČSSZ pak o nároku na pozůstalostní důchod rozhodne do 90 dnů od podání žádosti.
Jak se vdovský či vdovecký důchod počítá?
Výši pozůstalostního důchodu ovlivňuje délka doby důchodového pojištění po zemřelé osobě a výše jejích výdělků v rozhodném období. Důchod se pak skládá ze dvou částí – výměra základní (jednotná pro všechny důchody) a výměra procentní. Pokud pozůstalá osoba nepobírá starobní či invalidní důchod, výše procentní výměry činí 50 % procentní výměry důchodu, na který měla nebo by měla nárok zesnulá osoba. Pokud pozůstalá osoba důchod pobírá, platí pravidlo o souběhu důchodů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).