Hlavní navigace

ČOI: S poctivostí nejdál dojdeš nebo Milionové pokuty

21. 2. 2006
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Nepoctivci se najdou v každé společnosti a v každém podnikání. Bránit se proti nim a odhalovat je pomáhá Česká obchodní inspekce. Na co všechno dohlíží a jaké má pravomoci při kontrolách a udílení sankcí? S jakými případy vám může pomoci a kdy se musíte obrátit jinam?

Všeobecně známá instituce, kterou Česká obchodní inspekce nepochybně je, má své zákonné zakotvení už v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění celé řady dalších pozměňujících zákonů. V platném znění tohoto zákona zalistujeme, abychom se o její činnosti dozvěděli více…

Česká obchodní inspekce je orgánem státní správy podřízeným Ministerstvu průmyslu a obchodu; člení se na ústřední inspektorát a jemu podřízené inspektoráty. V čele České obchodní inspekce je ústřední ředitel. V čele inspektorátu je ředitel, kterého řídí ústřední ředitel. Sídla inspektorátů stanoví ústřední ředitel.

Působnost ČOI

Česká obchodní inspekce kontroluje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu nebo poskytující spotřebitelský úvěr, pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává dozor jiný správní úřad.

Česká obchodní inspekce kontroluje

 1. dodržování podmínek stanovených k zabezpečení jakosti zboží nebo výrobků včetně zdravotní nezávadnosti, podmínek pro skladování a dopravu a požadavků na osobní hygienu a hygienickou nezávadnost provozu,
 2. zda se při prodeji zboží používají ověřená měřidla, pokud ověření podléhají, a zda používaná měřidla odpovídají zvláštním právním předpisům, technickým normám, jiným technickým předpisům, popřípadě schválenému typu,
 3. dodržování dohodnutých nebo stanovených podmínek a kvality poskytovaných služeb,
 4. dodržování ostatních podmínek stanovených zvláštními právními předpisy nebo jinými závaznými opatřeními pro provozování nebo poskytování činností uvedených v zákoně,
 5. zda při uvádění stanovených výrobků na trh byly podle zvláštního právního předpisu výrobky řádně opatřeny stanoveným označením, popřípadě zda k nim byl vydán či přiložen stanovený dokument, zda vlastnosti stanovených výrobků uvedených na trh odpovídají stanoveným technickým požadavkům a zda v souvislosti s označením stanoveného výrobku byly splněny i požadavky stanovené zvláštními právními předpisy,
 6. zda nedochází ke klamání spotřebitele,
 7. zda výrobky uváděné na trh jsou bezpečné,
 8. zda osoby poskytující spotřebitelský úvěr dodržují podmínky stanovené zvláštním právním předpisem.

Působnost inspekce se však nevztahuje na kontrolu potravin, pokrmů a tabákových výrobků, s výjimkou kontroly poctivosti jejich prodeje.

Oprávnění pracovníků a inspektorů ČOI

Pracovníci České obchodní inspekce pověření plněním jejích kontrolních úkolů jsou při kontrole oprávněni

 1. vstupovat při výkonu kontroly do provozoven, ve kterých jsou vykonávány činnosti uvedené v zákoně; za škodu přitom způsobenou odpovídá stát; této odpovědnosti se nemůže zprostit,
 2. ověřovat totožnost fyzických osob, jsou-li kontrolovanými osobami, a též totožnost fyzických osob, které při kontrole zastupují kontrolované osoby, a oprávnění těchto osob k zastupování,
 3. požadovat od kontrolovaných osob potřebné doklady, údaje a písemná nebo ústní vysvětlení,
 4. odebírat za náhradu od kontrolovaných osob potřebné vzorky výrobků nebo zboží k posouzení jakosti a bezpečnosti těchto výrobků nebo zboží, nejde-li o vzorky potravin, pokrmů a tabákových výrobků, nebo k posouzení, zda nedochází ke klamání spotřebitele. Za odebrané vzorky výrobků nebo zboží se kontrolované osobě poskytne náhrada ve výši ceny, za kterou se výrobek nebo zboží v okamžiku odebrání vzorku nabízí. Náhrada se neposkytne, jestliže se jí kontrolovaná osoba vzdá. Nárok na náhradu nevzniká, pokud jde o výrobek nebo zboží, které nesplňuje požadavky stanovené zvláštními předpisy,
 5. požadovat od kontrolovaných osob, popřípadě orgánů, které tyto osoby řídí, aby ve stanovené lhůtě odstranily zjištěné nedostatky, jejich příčiny a škodlivé následky nebo aby k jejich odstranění neprodleně provedly nezbytná opatření a podaly o nich a o jejich výsledcích ve stanovené lhůtě zprávu České obchodní inspekci,
 6. vstupovat do objektů výrobce, dovozce nebo distributora a vyžadovat předložení příslušné dokumentace a poskytnutí pravdivých informací. Výrobce, dovozce nebo distributor může být inspektorem vyzván, aby mu zajistil a předložil odborná vyjádření autorizované osoby k předmětu dozoru, nebo si k dozoru může inspektor autorizovanou osobu za úhradu přizvat. Cena za výkony autorizované osoby se sjednává podle zvláštního předpisu.

Při plnění úkolů jsou inspektoři povinni se prokazovat průkazy České obchodní inspekce bez vyzvání. Inspektoři jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech tvořících předmět obchodního tajemství, o nichž se dozvěděli při plnění kontrolních úkolů nebo při plnění povinností souvisejících s ním, s výjimkou podání potřebných informací pro účely a v rámci trestního řízení.

Inspektoři České obchodní inspekce jsou oprávněni

 1. provádět kontrolu, zda nedochází ke klamání spotřebitele, na základě vlastního podnětu nebo podnětu jiného státního orgánu, dále na základě podnětu spotřebitele, nebo jiné osoby, která prokáže právní zájem ve věci; podat podnět ke kontrole může též majitel nebo spolumajitel patentu, majitel autorského osvědčení, majitel ochranné známky, majitel autorského práva nebo jiného práva chráněného autorským zákonem nebo majitel práva k zapsanému průmyslovému vzoru nebo užitnému vzoru nebo jeho zástupce,
 2. vyzvat majitele práva duševního vlastnictví k předložení dokumentace potřebné k posouzení, zda nedochází ke klamání spotřebitele.

Pokud je České obchodní inspekci podán podnět k jejímu zásahu, je povinna o zjištěném klamání spotřebitele nebo o zjištěných nedostatcích a jejich příčinách informovat oznamovatele.

Sjednání nápravy a uzavření provozovny

Zákon stanoví povinnost kontrolovaným osobám ve stanovené lhůtě odstranit zjištěné nedostatky, jejich příčiny a škodlivé následky nebo provést neodkladně nezbytná opatření k jejich odstranění a podat o nich a o jejich výsledcích ve stanovené lhůtě zprávu České obchodní inspekci.

K velmi důležitým a ve své podstatě razantním oprávněním inspektora je, že na základě provedené kontroly může zakázat až do doby zjednání nápravy

 1. uvedení na trh, distribuci včetně nákupu, dodávky, prodeje nebo použití výrobků nebo zboží, které neodpovídají požadavkům zvláštních právních předpisů ve stanoveném rozsahu, nebo které byly neoprávněně nebo klamavě opatřeny nesprávným označením,
 2. používání neověřených měřidel, pokud ověření podléhají, nebo měřidel neodpovídajících obecně závazným právním předpisům, technickým normám, jiným technickým předpisům, popřípadě schválenému typu.

Na základě zjištěného porušení právní povinnosti, která může mít za následek ohrožení života nebo zdraví spotřebitelů, je inspektor oprávněn zakázat výkon další činnosti nebo nařídit uzavření provozovny až na dobu dvou prodejních nebo provozních dnů následujících po dni zjištění nedostatků.

Inspektor také může po prokázaném a zjevném zjištění zdravotní závadnosti toto zboží na místě znehodnotit nebo nařídit jeho znehodnocení.

Ředitel inspektorátu je oprávněn uložit rozhodnutím výrobci, dovozci nebo distributorovi, popřípadě osobě, která uvádí výrobek do provozu ochranné opatření, kterým je

 1. pozastavení uvádění výrobku nebo jeho výrobních partií na trh, popřípadě uvádění výrobků do provozu na určenou dobu v případě podezření na nebezpečí vážného ohrožení zdraví nebo bezpečnosti osob, majetku nebo životního prostředí, popřípadě jiného veřejného zájmu,
 2. zákaz uvádění výrobku nebo jeho výrobních partií na trh, popřípadě uvádění výrobků do provozu nebo rozhodnutí o stažení těchto výrobků z trhu, popřípadě i z používání v případě, ve kterém výrobky prokazatelně mohou ohrozit oprávněný zájem, nebo v případě, že výrobky byly neoprávněně označeny a uvedená opatření nevedla k nápravě,
 3. stanovení povinnosti účinným způsobem bezodkladně informovat o tomto nebezpečí osoby, které by mohly být vystaveny nebezpečí plynoucímu z výrobku.

Pokuty

Zákon stanoví závazný způsob řízení, rozsah možných námitek proti rozhodnutí příslušných orgánů a rozsah přezkumného řízení, ale také i velmi citelné sankce za porušení právních předpisů.

Ředitel inspektorátu uloží kontrolované osobě, která

 1. nedodrží dohodnutý nebo stanovený termín nebo rozsah služby nebo neposkytne službu v požadované kvalitě,
 2. použije úředně neověřená měřidla, pokud ověření podléhají, nebo měřidla neodpovídající zvláštním právním předpisům, technickým normám, jiným technickým předpisům, případně schválenému typu,
 3. nedodrží stanovené požadavky na osobní hygienu nebo hygienickou nezávadnost provozu, popřípadě jiné požadavky stanovené k zabezpečení zdravotní nezávadnosti zboží nebo výrobků a jejich bezpečného používání,
 4. poruší ostatní podmínky stanovené zvláštními právními předpisy pro činnosti stanovené v zákoně, pokud právo uložit sankční postih nemá jiný správní úřad, nebo
 5. nesplní opatření uložená podle tohoto zákona,

pokutu až do výše 1 000 000 Kč. Za opakované porušení povinností v průběhu jednoho roku ode dne poslední kontroly lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč.

skoleni_7_4

Ředitel inspektorátu může uložit kontrolované fyzické osobě, která maří, narušuje nebo jinak ztěžuje výkon kontroly, pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč, a to i opětovně.

Inspektor na základě svého zjištění při kontrole může uložit kontrolované fyzické osobě za méně závažné zavinění porušení povinností uvedených v odstavci 1 pokutu až do výše 5 000 Kč bez dalšího projednání, bylo-li porušení povinnosti spolehlivě zjištěno a kontrolovaná fyzická osoba je ochotna pokutu zaplatit. Proti uložení takové pokuty se nelze odvolat; o tom musí být kontrolovaná fyzická osoba předem poučena. Inspektor je oprávněn uloženou pokutu vybrat; k jejímu uložení a vybrání použije bloků, kterých se používá pro ukládání a vybírání pokut v blokovém řízení o přestupcích.

Finanční reklama 2005
Nejlepší finanční reklama roku 2005 – rozhodněte, která finanční instituce měla v loňském roce nejlepší televizní reklamu! Zároveň se můžete zařadit do slosování o hodnotné ceny, jimž vévodí DVD přehrávač.

Anketa

Obrátil/a jste se již na ČOI?

Autor článku

Právník zabývající se legislativou v oboru trestního, správního a občanského práva. Má praxi v justici a státních orgánech.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).