Hlavní navigace

Ombudsman: Kdy a s čím vám může pomoci?

13. 6. 2006
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Způsobil vám státní úřad škodu svým jednáním nebo nečinností? Úředníci o náhradě škody a nápravě svého činu nechtějí ani slyšet? Pak vězte, že právě pro tyto účely je zřízen institut "ombudsmana", na který se můžete obracet zcela zdarma. Co musíte splnit a jaké má ombudsman pravomoci?

S poněkud exoticky znějícím pojmenováním ombudsman jsme se poprvé setkali počátkem devadesátých let, když začaly diskuse o tom, zda naše společnost institut ochránce práv občanů, který se na konci středověku zrodil nejdříve v severských evropských státech, potřebuje. S autoritou našeho prvního veřejného ochránce práv, kterým se stal JUDr. Otakar Motejl, přišlo i uznání činnosti instituce, kterou na základě přijatého zákona o jeho právním postavení v českém právním řádu reprezentuje.

Ombudsman je pojem pocházející ze Švédska, kde se objevil poprvé v roce 1809. Byl definován jako ochránce práv člověka, mluvčí lidských práv a nezávislý orgán právní ochrany. Šlo o orgán, který byl pověřen parlamentem k prošetřování stížností proti nezákonným a nespravedlivým postupům veřejné správy.

Uvedenou instituci v našem právní řádu zavedl zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů.

MS ve fotbale 2006 a peníze

Fotbalem se točí velké peníze. Víte, kolik stála výstavba a rekonstrukce stadiónů pro šampionát? Kolik stojí hráči? A jak si můžete nejlépe vsadit na svého favorita? Čtěte přílohu finančního serveru Měšec.cz MS ve fotbale 2006 a peníze.

Veřejný ochránce práv působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v tomto zákoně, pokud je v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy, jakož i před jejich nečinností, a tím přispívá k ochraně základních práv a svobod.

Působnost ombudsmana se vztahuje na ministerstva a jiné správní úřady s působností pro celé území státu, správní úřady jim podléhající, Českou národní banku, pokud působí jako správní úřad, Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, orgány územních samosprávných celků při výkonu státní správy, a není-li stanoveno jinak, na Policii České republiky, Armádu České republiky, Hradní stráž a Vězeňskou službu České republiky. Významná kontrolní oprávnění má v zařízeních, v nichž se vykonává vazba, trest odnětí svobody, ochranná nebo ústavní výchova či ochranné léčení.

Veřejný ochránce práv provádí systematické návštěvy míst, kde se nacházejí nebo mohou nacházet osoby omezené na svobodě veřejnou mocí nebo v důsledku závislosti na poskytované péči, s cílem posílit ochranu těchto osob před mučením, krutým, nelidským, ponižujícím zacházením nebo trestáním a jiným špatným zacházením.

Jeho působnost ochránce se vztahuje na

 1. zařízení, v nichž se vykonává vazba, trest odnětí svobody, ochranná nebo ústavní výchova anebo ochranné léčení,
 2. další místa, kde se nacházejí nebo mohou nacházet osoby omezené na svobodě veřejnou mocí, zejména policejní cely, zařízení pro zajištění cizinců a azylová zařízení,
 3. místa, kde se nacházejí nebo mohou nacházet osoby omezené na svobodě v důsledku závislosti na poskytované péči, zejména ústavy sociální péče a jiná zařízení poskytující obdobnou péči, zdravotnická zařízení a zařízení sociálně-právní ochrany dětí.

Naopak jeho působnost se nevztahuje na Parlament, prezidenta republiky a vládu, na Nejvyšší kontrolní úřad, na zpravodajské služby České republiky, na orgány činné v trestním řízení, státní zastupitelství a na soudy, s výjimkou orgánů správy státního zastupitelství a státní správy soudů. Ochránce není oprávněn zasahovat do činnosti a rozhodování úřadů a zařízení jiným způsobem, než mu stanoví zákon.

Veřejný ochránce práv je volen Poslaneckou sněmovnou na funkční období šesti let z kandidátů, z nichž po dvou navrhuje prezident republiky a Senát; shodné návrhy jsou přípustné. Ochránce může být zvolen pouze na dvě bezprostředně po sobě jdoucí funkční období. Může jím být zvolen každý, kdo je volitelný do Senátu. Sídlem ombudsmana je Brno.

Funkce ochránce je neslučitelná s funkcí prezidenta republiky, poslance, senátora a soudce, jakož i s jakoukoliv činností ve veřejné správě. Výkon funkce ochránce je neslučitelný s jinou výdělečnou činností, s výjimkou správy vlastního majetku a činnosti vědecké, pedagogické, publicistické, literární nebo umělecké, není-li taková činnost na újmu výkonu funkce a její důstojnosti a neohrožuje-li důvěru v nezávislost a nestrannost výkonu funkce.

Ochránce nesmí být členem politické strany nebo politického hnutí.

Oprávnění ochránce práv

Ochránce jedná

 1. na základě podnětu fyzické nebo právnické osoby jemu adresovaného,
 2. na základě podnětu adresovaného poslanci nebo senátorovi, který jej ochránci postoupil,
 3. na základě podnětu adresovaného některé z komor Parlamentu, která jej ochránci postoupila nebo
 4. z vlastní iniciativy.

V zákoně je stanoveno, že každý má právo obrátit se s písemným podnětem na ochránce ve věci, která patří do jeho působnosti. Podnět nesmí být podroben úřední kontrole a nepodléhá žádnému poplatku.

Podnět musí obsahovat

 1. vylíčení podstatných okolností věci, včetně sdělení, zda věc byla předložena také jinému státnímu orgánu, popřípadě s jakým výsledkem,
 2. označení úřadu, popřípadě jméno a příjmení nebo jiné údaje o totožnosti osoby, jíž se podnět týká,
 3. doklad o tom, že úřad, jehož se podnět týká, byl neúspěšně vyzván k nápravě,
 4. jméno, příjmení a bydliště, u právnické osoby název, sídlo a osoby oprávněné jejím jménem jednat, toho, kdo podnět podává.

Pokud se podnět týká rozhodnutí, musí stěžovatel přiložit jeho stejnopis.

Rozhodnutí o podnětu

Ochránce podnět odloží, jestliže věc, které se podnět týká, nespadá do jeho působnosti anebo se netýká osoby, která podnět podala. Ochránce může podnět odložit, jestliže

 1. podstatné náležitosti nebyly doplněny ani ve stanovené lhůtě,
 2. je zjevně neopodstatněný,
 3. od právní moci rozhodnutí nebo od opatření či události, kterých se podnět týká, uplynula v den doručení podnětu doba delší jednoho roku,
 4. věc, které se podnět týká, je projednávána soudem nebo již byla soudem rozhodnuta, nebo
 5. jde o podnět ve věci, která již byla ochráncem přešetřena a opakovaný podnět nepřináší nové skutečnosti.

O odložení podnětu a důvodech odložení ochránce písemně vyrozumí stěžovatele.

Je-li podnět podle svého obsahu opravným prostředkem podle předpisů o řízení ve věcech správních nebo soudních, žalobou nebo opravným prostředkem ve správním soudnictví, anebo ústavní stížností, ochránce o tom stěžovatele neprodleně vyrozumí a poučí jej o správném postupu.

Pokud ochránce podnět neodloží nebo nevyrozumí stěžovatele o správném výše uvedeném postupu, zahájí šetření a písemně o tom stěžovatele vyrozumí. K tomu je ochránce oprávněn s vědomím vedoucích úřadů, a to i bez předchozího upozornění, vstupovat do všech prostor úřadů a provádět šetření spočívající v

 1. nahlížení do spisů,
 2. kladení otázek jednotlivým zaměstnancům úřadů,
 3. rozmluvě s osobami umístěnými v zařízeních, kde je omezována jejich svoboda, a to bez přítomnosti jiných osob.

Úřady jsou povinny na žádost ochránce a ve lhůtě jím stanovené poskytnout informace a vysvětlení, předložit spisy a jiné písemnosti, sdělit písemně stanovisko ke skutkovým a právním otázkám, provést důkazy, které ochránce navrhne a provést úkony dozoru, k nimž jsou podle zákona oprávněny a které ochránce navrhne.

Ochránce je rovněž oprávněn být přítomen při ústním jednání a provádění důkazů úřady a klást přítomným osobám otázky. Platí, že všechny státní orgány a osoby vykonávající veřejnou správu jsou v mezích své působnosti povinny poskytovat ochránci při šetření pomoc, kterou si vyžádá.

Zjistí-li ochránce šetřením porušení právních předpisů či jiná pochybení, vyzve úřad, aby se k jeho zjištěním ve lhůtě 30 dnů vyjádřil. Pokud úřad na výzvu sdělí, že provedl nebo provádí opatření k nápravě a ochránce tato opatření shledá dostatečnými, vyrozumí o tom stěžovatele i úřad. Jinak ochránce po obdržení vyjádření nebo marném uplynutí lhůty sdělí písemně své závěrečné stanovisko úřadu a stěžovateli; součástí tohoto stanoviska je návrh opatření k nápravě.

Veřejný ochránce práv může navrhnout zejména tato opatření k nápravě:

 1. zahájení řízení o přezkoumání rozhodnutí, úkonu nebo postupu úřadu, lze-li je zahájit z úřední moci,
 2. provedení úkonů k odstranění nečinnosti,
 3. zahájení disciplinárního nebo obdobného řízení,
 4. zahájení stíhání pro trestný čin, přestupek nebo jiný správní delikt,
 5. poskytnutí náhrady škody nebo uplatnění nároku na náhradu škody.

Úřad, kterého se návrh týká, je povinen do 30 dnů od doručení závěrečného stanoviska sdělit ochránci, jaká opatření k nápravě provedl. Jestliže úřad své povinnosti nesplní, nebo jsou-li opatření k nápravě podle názoru ochránce nedostatečná, ochránce

 1. vyrozumí nadřízený úřad a není-li takového úřadu, vládu,
 2. může o svých zjištěních informovat veřejnost včetně sdělení jména a příjmení osob oprávněných jednat jménem úřadu.

Zvláštní oprávnění veřejného ochránce práv

Ochránce je oprávněn doporučit vydání, změnu nebo zrušení právního nebo vnitřního předpisu. Doporučení podává úřadu, jehož působnosti se týká, a jde-li o nařízení nebo usnesení vlády nebo zákon, vládě. Úřad je v takovém případě povinen do 60 dnů sdělit své stanovisko k doporučení. Ochránce je dále oprávněn navrhnout nejvyššímu státnímu zástupci podání žaloby k ochraně veřejného zájmu.

Ochránce podává každoročně do 31. března Poslanecké sněmovně souhrnnou písemnou zprávu o své činnosti za uplynulý rok; zpráva je sněmovní publikací. Poslanecká sněmovna projednává zprávy a informace předložené ochráncem. Ochránce je oprávněn zúčastnit se schůze Poslanecké sněmovny a jejího orgánu, jedná-li se o věcech týkajících se jeho působnosti, i když schůze nebo její část byla prohlášena za neveřejnou. Požádá-li o slovo, bude mu uděleno.Uvedenou zprávu současně zasílá Senátu, prezidentu republiky, vládě a ministerstvům a jiným správním úřadům s působností pro celé území státu a vhodným způsobem ji zveřejňuje.

Ochránce soustavně seznamuje veřejnost se svou činností a s poznatky, které z jeho činnosti vyplynuly. Zprávy z návštěv zařízení včetně obdržených vyjádření a vybrané zprávy o ukončených šetřeních v jednotlivých věcech ochránce vhodným způsobem zveřejňuje.

Úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti ochránce plní Kancelář, která je organizační složkou státu.

Kontakt na uvedený úřad, podrobnosti o jeho činnosti a další nezbytné informace najdete na adrese: www.ochrance.cz.

Považujete úřad ombudsmana za užitečný?

Autor článku

Právník zabývající se legislativou v oboru trestního, správního a občanského práva. Má praxi v justici a státních orgánech.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).