Hlavní navigace

Téma: Soukromé zdravotní pojištění

22. 7. 2008
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

Výpadek příjmů při nemoci je nepříjemný a nemocenské pojištění ho vždy nenahradí. Problém mají zvláště podnikatelé, pro něž je státní nemocenská neefektivní a drahá. Zjišťovali jsme, jaké jsou možnosti na pojistném trhu.

Všichni zaměstnanci jsou ze zákona povinně účastni nemocenského pojištění. To jim má v případě pracovní neschopnosti zaručit příjem, který sice bude nižší, ale jistý. Velký problém způsobí pracovní neschopnost lépe placeným zaměstnancům, kde jakýkoli výpadek se citelně promítne do příští výplaty. A rozdíly jdou do tisíců korun. Obecně platí pravidlo, že čím menší příjem, tím je rozdíl mezi vyplacenou nemocenskou a mzdou menší. Zaměstnanec zvyklý na 9tisícový plat se snadněji přizpůsobí situaci, když dostane o 2 tisíce méně, než zaměstnanec s platem 20 000 Kč čistého, který měsíční nemocenskou přijde zhruba o 9000 Kč.

Poslední skupinou jsou osoby samostatně výdělečně činné. Ty nemusejí být nemocensky pojištěné, navíc státní pojištění je poměrně finančně nevýhodné. Když dojde k náhlému výpadku příjmu, který je způsobený pracovní neschopností, máte dvě možnosti, jak chybějící peníze dorovnat. Buď sáhnete do vlastních finančních rezerv, které jste si vytvořili, anebo si koupíte pojištění.

Staré a přece neznámé

Soukromé zdravotní pojištění je v České republice nabízeno zhruba od roku 1996, kdy jej začala prodávat Česká pojišťovna Zdraví. Do povědomí se však dostalo teprve až v souvislosti se zavedením regulačních poplatků ve zdravotnictví, kdy se některé pojišťovny chytře chytily obchodní šance na nové změně vydělat nabídkou nových pojistných produktů.

V tomto článku jsme se zaměřili pouze na komplexní soukromé zdravotní pojištění, které lze individuálně sjednat bez podmínky dalšího pojištění (vyloučeny jsou produkty, kde je zdravotní pojištění pouze jako „připojištění“, například k životnímu pojištění.)

Anketa

Máte-li soukromé zdravotní pojištění, jaké produkty máte?


Chudá nabídka a různé přístupy

Soukromé zdravotní pojištění je tvořeno různými produkty. V České republice jsou dostupná převážně tato pojištění:

  • Pojištění denních dávek při pracovní neschopnosti (pro zaměstnance a OSVČ).
  • Pojištění denní dávky při hospitalizaci (pobyt v nemocnici a ve zdrav. zařízení).
  • Pojištění regulačního poplatku při hospitalizaci.

Poměrně chudou nabídku pojištění doplňují pouze čtyři pojišťovny, které komplexní soukromé zdravotní pojištění nabízejí pro individuální zájemce:

Aktualizováno

Jde to i jednoduše

Speciální formu zdravotního pojištění nabízí pojišťovna AIG Europe. Za každý den hospitalizace vlivem nemoci nebo úrazu obdržíte finanční plnění ve výši 500–1000 Kč podle výše pojistného. V případě hospitalizace na jednotce intentivní péče nebo anesteziologicko-resuscitačním oddělení je plnění dvojnásobné.

Na pojištění AIG jsou zajímavé některé parametry. Děti jsou pojištěny v ceně na polovinu pojistných částek a v případě hospitalizace obou manželů nebo partnerů je plnění dvojnásobné. AIG má velmi jednoduché online sjednání pojištění, které zabere doslova několik minut bez nutnosti dokládat zdravotní stav. Pojišťovna navíc na vlastní riziko automaticky nabízí zdarma pojištění od druhého dne až do první platby pojistného. Mezi nevýhody naopak patří absence pojištění nemoci nebo úrazu bez hospitalizace.

Příklad měsíčního pojistného AIG Europe
Plnění   Věk 18–39 let Věk 40–49 let Věk 50–59 let
1000 Kč/den Jednotlivec 204 Kč 300 Kč 492 Kč
Rodina 408 Kč 600 Kč 984 Kč
500 Kč/den Jednotlivec 102 Kč 150 Kč 246 Kč
Rodina 204 Kč 300 Kč 492 Kč

Rodinná varianta poskytuje partnerovi stejné pojistné plnění a všechny neplnoleté děti jsou pojištěny v ceně pojistného na 50% částek dospělých. Minimální délka hospitalizace je 3 dny, poté se pojistné plnění vyplácí od prvního dne.Zástupcům čtyř vyjmenovaných pojišťoven (mimo specializovanou AIG) Měšec.cz položil otázky týkající se soukromého zdravotního pojištění a pojištění výplaty denních dávek připracovní nechopnosti. Odpovědi však dorazily jen z pojišťoven Kooperativa a UNIQA, přestože o ně Měšec.cz požádal v první polovině června.

Nabízí vaše pojišťovna možnost pojištění denní dávky v případě pracovní neschopnosti? Pokud ano, jaké varianty nabízí? (Např. plnění od 15. dne, od 29. dne apod.)


Marcela Strouhalová, Kooperativa pojišťovna
Ano, pojištění lze sjednat s karenční (čekací) dobou 14, 25, 28 nebo 42 dnů dle volby klienta. O karenční dobu se snižuje celkový počet dnů pracovní neschopnosti (dále jen „PN“) v důsledku nemoci, za kterou se poskytuje pojistné plnění. Jde-li o PN v důsledku úrazu, pokud délka PN nepřesáhne karenční dobu, pojistné plnění se nevyplatí; pokud ji přesáhne, pojistné plnění se vyplatí již od počátku PN.

Eva Svobodová, UNIQA pojišťovna
Ano, UNIQA toto pojištění nabízí. Plnění je možné od 14., 21., 28., 42. dne pracovní neschopnosti.

Jaké podklady či dokumenty jsou potřeba pro sjednání návrhu tohoto pojištění?


Marcela Strouhalová, Kooperativa pojišťovna
Osobní údaje, vč. údajů o zdravotním stavu (klient vyplňuje dotazník na zdravotní stav), při sjednání pojištění na pojistnou částku přesahující 200 Kč na den pak úředně ověřená kopie přiznání k dani příjmů fyzických osob za zdaňovací období předcházející dni uzavření pojistné smlouvy, příp. za předchozí zdaňovací období, je-li pojištění sjednáno např. do 31. 3. nebo do 30. 6. a OSVČ nemá ještě k dispozici aktuální daňové přiznání.

Eva Svobodová, UNIQA pojišťovna
Žádné při sjednání pojištění – klient deklaruje svůj příjem, ale nemusí dokládat. Limit denní dávky do 600 korun je bez potvrzení. Je-li denní dávka vysoká, v případě pojistného plnění (tedy po pojistné události) může UNIQA následně požádat o prokázání výše příjmu.

Může si toto pojištění sjednat cizinec?


Marcela Strouhalová, Kooperativa pojišťovna
Ano, může, pokud vykonává svou činnost jako OSVČ na území ČR a v souladu s platnými českými právními předpisy tuto činnost upravující.

Eva Svobodová, UNIQA pojišťovna
Ano, např. cizinec z regionu EU působící u nás bude mít podmínky jako český občan.

Jaká je maximální hranice denního plnění?


Marcela Strouhalová, Kooperativa pojišťovna
Pojistnou částku lze sjednat v maximální výši 1900 Kč na den (u OSVČ, která je účastna nemocenského pojištění), resp. 2000 Kč (u OSVČ, která není účastna nemocenského pojištění).

Eva Svobodová, UNIQA pojišťovna
Běžná hranice je zmíněných 600 korun, ale individuálně lze dohodnout denní dávku s vyšší dotací.

Je možné stanovit výši plnění podle sebe, anebo musí odpovídat příjmu pojištěného?


Marcela Strouhalová, Kooperativa pojišťovna
Pojistná částka se sjednává na celé padesátikoruny a do výše 200 Kč včetně 50, 100, 150, 200 Kč) lze pojistnou částku zvolit bez dokládání příjmu pojištěného. Nad 200 Kč se pojistná částka stanovuje v závislosti na výši průměrného měsíčního příjmu pojištěného, kterým se u OSVČ rozumí 25 % z příjmu pojištěného podle § 7 odst. 1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, který připadá na jeden měsíc příslušného zdaňovacího období.

Eva Svobodová, UNIQA pojišťovna
Klient si volí výši, ale denní dávka je omezena jeho příjmem. Nemůže si sjednat denní dávku „za hranicí svého výdělku“.

Jak žadatel o pojištění dokládá příjem?


Marcela Strouhalová, Kooperativa pojišťovna
Odpověď je totožná jako u druhé otázky s tím doplněním, že pojistitel je oprávněn požadovat doložení příjmu i po vzniku pojistné události (pak pojištěný příjem dokládá úředně ověřenou kopií přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období předcházející dni vzniku pojistné události.

Eva Svobodová, UNIQA pojišťovna
Odpověď je totožná jako u druhé otázky. Dokládá se při pojistném plnění. Nejběžnějším dokladem je daňové přiznání, popř. další doklady o významných finančních transakcích ovlivňujících materiální podmínky pojištěného.

Když je žadatel odmítnutý pojišťovnou „z důvodu zvýšeného rizika“, v jakých případech tak vaše pojišťovna nejčastěji činí?


Marcela Strouhalová, Kooperativa pojišťovna
Nedoložení příjmu či nepřijatelný zdravotní stav jsou jasně nejčastějším důvodem pro nepřijetí do pojištění. V opačném případě bývá smlouva akceptována.

Eva Svobodová, UNIQA pojišťovna
Bude-li zdravý, může být problém u některých nejrizikovějších povolání (horníci pod zemí, lešenáři, pyrotechnici, bezpečnostní služby apod.)

Pokud má žadatel nulové nebo záporné daňové přiznání z „pochopitelných důvodů“, ale přesto je schopen například na výpisu z účtu doložit pravidelný příjem, jehož případný výpadek v nemoci chce pojistit, „vidí“ takovýto příjem vaše pojišťovna, nebo je pro vás rozhodující daňové přiznání?

Marcela Strouhalová, Kooperativa pojišťovna
Pokud by šlo o příjem ze zaměstnání nebo jiné závislé činnosti, lze podle toho stanovit výši pojistné částky (vykonává-li pojištěný několik pracovních činností, pojistník zvolí pojistnou částku s ohledem na výši příjmu pojištěného jen z jednoho zaměstnání či jiné závislé činnosti nebo jen z podnikání či jiné samostatné výdělečné činnosti). Pokud by však šlo o příjem z podnikání nebo jiné SVČ je pro uzavření pojistné smlouvy rozhodující daňové přiznání. Pokud OSVČ není schopna tímto dokladem prokázat výši svého příjmu, má možnost se pojistit na částku 200 Kč na den, což odpovídá příjmu 18 000 Kč (u OSVČ, která není účastna nemocenského pojištění), resp. 22 500 Kč (u OSVČ, která je účastna nemocenského pojištění).

Eva Svobodová, UNIQA pojišťovna
Daňové přiznání je pro pojišťovnu stále rozhodující dokument.

Je u vás pojistitelný zájemce o pojištění, který vykonává svobodné povolání bez jakékoliv smlouvy, ale se souvislým, pravidelným příjmem? Například, právníci, advokáti, spisovatelé, novináři, auditoři apod.


Marcela Strouhalová, Kooperativa pojišťovna
V rámci komerčního zdravotního pojištění ne (svobodná povolání jsou nepojistitelnými osobami). Tyto osoby mohou v daných případech sjednat pojištění přerušení provozu v rámci podnikatelského pojištění.

Eva Svobodová, UNIQA pojišťovna
Rizikovost některých skupin povolání je vyšší a může se to brát v úvahu. Například i doposud úspěšný spisovatel může být posuzován přísněji podle interní směrnice, která zohledňuje statistické údaje za řadu let a zkušenosti našeho koncernu v evropském měřítku.

Z vašeho pohledu: je o toto pojištění zájem? Kdo si ho nejčastěji sjednává?


Marcela Strouhalová, Kooperativa pojišťovna
Nejčastěji jsou to lékaři.

Eva Svobodová, UNIQA pojišťovna
Nejvíce uzavírají toto pojištění u UNIQA pojišťovny lékaři, lékárnici a pracovníci ve zdravotnictví, potom právníci, notáři.

Ceny se hodně liší, kvalita rovněž

Zatímco hranice pojistného krytí i výluky jsou zpravidla totožné, o cenách pojištění to neplatí. Jestli o soukromém zdravotním pojištění uvažujete, vyplatí se vám nechat si vyhotovit nabídku od všech pojišťoven a tu porovnat, cena pojistného může být rozdílná až o polovinu. U všech pojišťoven se můžete pojistit na denní dávku 200–300 Kč při pracovní neschopnosti bez dokládání příjmů. Při měsíční nemocenské to je 6–9000 Kč, což nemusí stačit každému.

V pojistných podmínkách si pojišťovny dále stanovují, že stanovené pojistné plnění je maximální hranicí plnění pojišťovny. To znamená, že v případě zaměstnanců toto pojištění má dokrýt rozdíl mezi jejich průměrným příjmem, nikoliv je obohatit. To platí zvláště v případě, kdy bude po vás pojišťovna požadovat doložení příjmu, zpravidla se tomu vyhnete u jmenované standardní částky 300 Kč denního odškodného, kdy již pojišťovny nic nezkoumají (ale ani vám víc nedají).

Rozdílnou cenu mají zaměstnanci a OSVČ. Nižší pojistné pro zaměstnance je způsobeno jistou nemocenskou, takže soukromé pojištění jen dorovná chybějící část platu. Zato OSVČ zpravidla nemocensky pojištěné nejsou a pojistné je proto vyšší.

Modelový příklad v tabulce je převzatý z internetových stránek České pojišťovny zdraví. Zjednodušeně platí, že v případě vyšší dávky přímo úměrně stoupá i cena pojištění. Ostatní pojišťovny jsou na informace o ceně skoupé a je nutné navštívit jejich pobočky nebo pojišťovací zprostředkovatele. Faktem je, že stanovit cenu pojistného obecně není snadné a cenu ovlivňuje nejen pohlaví, ale i rizikovost zájemce, proto i níže uvedený příklad nelze aplikovat jako běžný průměr.

Modelový příklad měsíčního pojistného
Denní dávka Muž 35 let Žena 35 let
od 15. dne PN od 29. dne PN od 15. dne PN od 29. dne PN
150 Kč 467 Kč* 117 Kč 503 Kč* 129 Kč
300 Kč 859 Kč* 345 Kč* 927 Kč* 375 Kč*

*Tato kombinace obsahuje povinné připojištění denní podpory při pobytu v nemocnici (Zdroj: Česká pojišťovna Zdraví)

Anketa

Máte sjednáno soukromé zdravotní pojištění?

Autor článku

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví, specializuje se na finanční produkty, dluhovou problematiku a oblast dopravy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).