Hlavní navigace

Stravné 2014: Na dietách v tuzemsku a v zahraničí dostanete víc

2. 1. 2014
Doba čtení: 11 minut

Sdílet

Pokud cestujete na služební cesty, dostanete v tuzemsku a zahraničí na dietách více, než v loňském roce. Pro všechny zahraniční destinace to ale neplatí.

Když vás zaměstnavatel vyšle na pracovní cestu, musí vám kompenzovat zvýšené stravovací výdaje, vyplatit vám tzv. diety, tedy stravné. Stravné jako náhrada zvýšených stravovacích výdajů, např. v restauracích, kde se obvykle nestravujete, vám náleží v závislosti na době, která uplyne od vašeho výjezdu k mimořádnému výkonu práce mimo (v pracovní smlouvě) sjednané místo výkonu práce do návratu zpět. Diety čili stravné nepředstavuje náhradu celkových vašich nákladů na stravování během pracovní cesty, neboť vy byste se přece stravovali, i kdybyste na pracovní cestě nebyli. Při vyplácení diet je lhostejné, zda opravdu jste nějaké jídlo během pracovní cesty konzumovali nebo ne, zda to bylo v podnicích veřejného stravování nebo šlo o občerstvení doma připravené. Stravné je stanoveno paušální částkou závislou na době trvání cesty, proto se také nepožaduje jakékoliv prokazování výdajů se stravováním spojených.

Tuzemské stravné

Výše stravného se mění v závislosti na vývoji cen. V pravidelném termínu od 1. ledna Ministerstvo práce a sociálních věcí mění stravné. V mimořádném termínu Ministerstvo práce a sociálních věcí upraví stravné, jakmile se podle údajů Českého statistického úřadu ceny ode dne účinnosti poslední úpravy zvýší nebo sníží alespoň o 20 %.

Rozdílná je maximální výše stravného podle toho, zda ji poskytuje (na straně jedné) zaměstnavatel z rozpočtového sektoru nebo (na straně druhé) zaměstnavatel z mimorozpočtové (soukromé) sféry.

Rozpočtový sektor

Zaměstnavatel rozpočtového sektoru (t.j. zaměstnavatel státní a veřejné správy a služeb specifikovaný v ust. § 109 odst. 3 zákoníku práce) vám poskytne za každý kalendářní den pracovní cesty (na území České republiky) stravné ve výši:

a) 67 Kč až 80 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin (do 31. 12. 2013 to bylo 66 Kč až 79 Kč),
b) 102 Kč až 123 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin (bylo 100 Kč až 121 Kč),
c) 160 Kč až 191 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin (bylo 157 Kč až 188 Kč).

Zaměstnavatel rozpočtového sektoru vždy poskytuje stravné ve výši, která musí odpovídat předepsanému rozpětí (intervalu), stravné nemůže být nižší, než jeho minimální předepsaná částka, ale ani vyšší než jeho předepsaná maximální částka.

Soukromý sektor

Za každý kalendářní den pracovní cesty vám poskytne zaměstnavatel soukromého sektoru (t.j. zaměstnavatel z privátní – převážně podnikatelské sféry) stravné nejméně ve výši:

a) 67 Kč (to bylo 66 Kč), trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 102 Kč (bylo 100 Kč), trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 160 Kč (bylo 157 Kč), trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Zaměstnavatel ze soukromého sektoru vám tedy může poskytovat stravné i v libovolně vyšší úrovni, než je předepsaná minimální výše stravného, nesmí však vyplácet stravné nižší, než je minimální úroveň stravného. Za bezplatně poskytnuté jídlo na pracovní cestě se však stravné snižuje podle pravidel zákoníku práce.

Zahraniční stravné

Pro rok 2014 dochází ke změně sazby zahraničního stravného v případě Alžírska (z 35 EUR na 40 EUR), Ázerbajdžánu (z 35 EUR na 40 EUR), Indie (z 35 EUR na 40 EUR) a Venezuely (z 55 USD na 60 USD), kde narostly ceny ve veřejném stravování ve všech případech o více jak 20 % od poslední úpravy sazeb. V případě Kambodži a Laosu se mění měna, ve které je stanovena základní sazba zahraničního stravného (z EUR na USD), dochází tak ke změně (z 35 EUR na 45 USD), aniž by se zásadně změnila celková hodnota sazeb – v obou zemích lze platit jen v místní měně nebo v dolarech, které fungují jako paralelní měna, platby v EUR jsou často nemožné a pokud jsou přijímány, je převáděný kurz značně nevýhodný.

Pokud jde o naše sousedy, při cestě do Německa činí základní sazba stravného nadále 45 EUR, při cestě do Rakouska taktéž jako dosud 45 EUR, při cestě na Slovensko 35 EUR a při cestě do Polska jako dříve 35 EUR. Kupř. při cestě do USA činí základní sazba stravného stejně jako dosud 50 USD.

Souběh nároku na tuzemské a zahraniční stravné

Zahraniční pracovní cesta má zpravidla svou tuzemskou a zahraniční část. Za tuzemskou část této pracovní cesty vám přísluší stravné jako při tuzemské pracovní cestě, přičemž doby před výjezdem z ČR a po návratu do ČR v tomtéž kalendářním dni se sčítají.

Máte nárok na zahraniční stravné ve výši (celé) základní sazby zahraničního stravného, jestliže doba strávená mimo území ČR trvá v kalendářním dni déle než 18 hodin. Trvá-li tato doba déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin, poskytne vám zaměstnavatel zahraniční stravné ve výši 2/3 této sazby zahraničního stravného, a ve výši 1/3 této sazby zahraničního stravného, trvá-li doba strávená mimo území ČR 12 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu, nebo déle než 5 hodin, pokud vám vznikne za cestu na území ČR právo na tuzemské stravné.

Trvá-li doba strávená mimo území ČR méně než 1 hodinu, zahraniční stravné se neposkytuje. Doby strávené mimo území ČR, které trvají 1 hodinu a déle při více zahraničních pracovních cestách v jednom kalendářním dni, se pro účely zahraničního stravného sčítají. Doby, za které vám nevznikne právo na zahraniční stravné, se připočítávají k době rozhodné pro poskytnutí tuzemského stravného.

Pro určení výše zahraničního stravného, tj. stravného v cizí měně, je rozhodující celková doba strávená v kalendářním dni v zahraničí a základní (denní) sazba zahraničního stravného platná pro stát, ve kterém jste byli v kalendářním dni nejdéle. Zahraniční stravné se nestanoví v kalendářním dni za každou pracovní cestu samostatně, jak je tomu u tuzemského stravného, ale v případě, že jste uskutečnili v jednom dni více zahraničních pracovních cest, přísluší vám za všechny tyto cesty v kalendářním dni „celkové“ zahraniční stravné stanovené podle doby strávené v tento den v zahraničí celkem. Výjimkou jsou pracovní cesty trvající v kalendářním dni v zahraničí méně než jednu hodinu, protože tato doba se u příslušné zahraniční pracovní cesty přičítá k její tuzemské části uskutečněné v tomtéž kalendářním dni.

Dobu trvání pracovní cesty v zahraničí určenou podle okamžiku přechodu státních hranic jste povinni oznámit zaměstnavateli. Při použití letecké dopravy je dobou přechodu státní hranice doba odletu (příletu) letadla z letiště do (ze) zahraničí. Doba letu mezi letišti v tuzemsku je součástí tuzemské části pracovní cesty.

Určující pro nárok na stravné v cizí měně není jen doba trvání pracovní cesty mimo území ČR, ale i to, zda vám vznikne za pracovní cestu – za část cesty na území ČR právo na tuzemské stravné nebo nevznikne.

dan_z_prijmu

  • Jestliže doba části zahraniční pracovní cesty na území ČR nebo jiná tuzemská pracovní cesta trvala více než 5 hodin, a vám proto vzniklo právo na tuzemské stravné, a část v zahraničí trvala až 5 hodin, zahraniční stravné vám nepřísluší, doba trvání pracovní cesty v zahraničí se přičte k tuzemské části pracovní cesty.
  • Jestliže doba části zahraniční pracovní cesty na území ČR nebo jiná tuzemská pracovní cesta trvala více než 5 hodin a část v zahraničí trvala více než 5 hodin, přísluší vám 1/3 základní sazby zahraničního stravného.
  • Jestliže doba části zahraniční pracovní cesty na území ČR nebo jiná tuzemská pracovní cesta trvala méně než 5 hodin, a vám proto nevzniklo právo na tuzemské stravné, a část v zahraničí trvala méně než 1 hodinu, zahraniční stravné vám nepřísluší, doba trvání pracovní cesty v zahraničí se přičte k tuzemské části pracovní cesty.
  • Jestliže doba části zahraniční pracovní cesty na území ČR nebo jiná tuzemská pracovní cesta trvala méně než 5 hodin a část v zahraničí trvala 1 až 12 hodin, zahraniční stravné vám přísluší ve výši 1/3 základní sazby zahraničního stravného.
  • Jestliže doba části zahraniční pracovní cesty na území ČR nebo jiná tuzemská pracovní cesta trvala méně než 5 hodin a část v zahraničí trvala 12 až 18 hodin, zahraniční stravné vám přísluší ve výši 2/3 základní sazby zahraničního stravného.
  • Jestliže doba části zahraniční pracovní cesty na území ČR nebo jiná tuzemská pracovní cesta trvala méně než 5 hodin a část v zahraničí trvala 18 a více hodin, zahraniční stravné vám přísluší ve výši plné základní sazby zahraničního stravného.

Výše zahraničního stravného pro konkrétní kalendářní den se určí ze základní sazby stanovené nebo sjednané pro ten stát, ve kterém jste strávili v tomto kalendářním dni nejvíce času. Významnou roli proto hraje nejen okamžik přechodu státní hranice ČR, ale také okamžiky případných přechodů hranic mezi jinými státy.

Základní (denní) sazby zahraničního stravného jsou pro zaměstnavatele ve státní a veřejné sféře (rozpočtového sektoru) závazné, vedoucím organizačních složek státu a jejich zástupcům a statutárním orgánům a jejich zástupcům však lze určit stravné do výše, která přesahuje základní sazbu až o 15 %. Zaměstnavatel mimorozpočtového sektoru (podnikatelské sféry) může základní sazbu zahraničního stravného snížit až o 25 % (u posádek plavidel vnitrozemské plavby až o 50 %), příp. ji zvýšit, přičemž pro zvýšení této sazby není stanovena horní hranice. Pokud zaměstnavatel snížení, anebo zvýšení základní sazby nestanoví, přísluší vám zahraniční stravné vypočtené ze základní sazby zahraničního stravného.

Země Měnový kód Měna Základní sazby zahraničního stravného
Afghánistán EUR euro 35
Albánie EUR euro 35
Alžírsko EUR euro 40
Andorra EUR euro 40
Angola USD americký dolar 60
Argentina USD americký dolar 40
Arménie EUR euro 35
Austrálie a Oceánie – ostrovní státy: Například Americká Samoa, Cookovy ostrovy, Fidži, Guam, Kiribati, Kokosové ostrovy, Marshallovy ostrovy, Midwayské ostrovy, Mikronesie, Nauru, Niue, Nová Kaledonie, Norfolk, Palau, Papua Nová Guinea, Pitcairnův ostrov, Šalamounovy ostrovy, Společenství Severních Marian, Tahiti, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Velikonoční ostrov, Východní Timor, Ostrov Wake, Walis a Futuna, Západní Samoa USD americký dolar 50
Ázerbájdžán EUR euro 40
Bahamy USD americký dolar 50
Bahrajn EUR euro 40
Bangladéš USD americký dolar 50
Belgie EUR euro 45
Belize USD americký dolar 50
Benin EUR euro 40
Bermudy               USD americký dolar 50
Bělorusko EUR euro 45
Bhútán USD americký dolar 50
Bolívie USD americký dolar 40
Bosna a Hercegovina               EUR euro 35
Botswana USD americký dolar 55
Brazílie USD americký dolar 55
Brunej USD americký dolar 40
Bulharsko                EUR euro 35
Burkina Faso EUR euro 40
Burundi USD americký dolar 55
Čad EUR euro 45
Černá Hora EUR euro 35
Čína EUR euro 40
Dánsko                EUR euro 50
Džibuti EUR euro 45
Egypt EUR euro 35
Ekvádor USD americký dolar 45
Eritrea USD americký dolar 50
Estonsko EUR euro 40
Etiopie EUR euro 40
Filipíny EUR euro 35
Finsko EUR euro 45
Francie EUR euro 45
Francouzská Guayana EUR euro 45
Gabon EUR euro 45
Gambie EUR euro 45
Ghana EUR euro 45
Gibraltar EUR euro 40
Gruzie EUR euro 35
Guatemala USD americký dolar 45
Guinea EUR euro 45
Guinea-Bissau EUR euro 45
Guyana USD americký dolar 50
Honduras USD americký dolar 45
Hongkong EUR euro 40
Chile USD americký dolar 50
Chorvatsko               EUR euro 35
Indie EUR euro 40
Indonésie EUR euro 35
Irák EUR euro 40
Írán EUR euro 35
Irsko EUR euro 45
Island                EUR euro 55
Itálie včetně Vatikánu a San Marina EUR euro 45
Izrael USD americký dolar 55
Japonsko                USD americký dolar 65
Jemen EUR euro 35
Jihoafrická republika EUR euro 40
Jordánsko EUR euro 35
Kambodža USD americký dolar 45
Kamerun EUR euro 40
Kanada USD americký dolar 45
Kapverdy EUR euro 40
Karibik – ostrovní státy: Například Anguila, Antigua a Barbuda, Aruba, Barbados, Curacao, Dominika, Dominikánská republika, Grenada, Guadeloupe, Haiti, Jamajka, Kajmanské ostrovy, Martinique, Monserrat, Britské panenské ostrovy, Portoriko, Svatá Lucie, Sv USD americký dolar 50
Katar USD americký dolar 50
Kazachstán EUR euro 45
Keňa EUR euro 45
Kolumbie USD americký dolar 45
Komory USD americký dolar 55
Konžská republika (Brazzaville) USD americký dolar 60
Konžská demokratická republika (Kinshasa) USD americký dolar 60
Korejská lidově demokratická republika EUR euro 40
Korejská republika EUR euro 45
Kosovo EUR euro 45
Kostarika USD americký dolar 50
Kuba EUR euro 45
Kuvajt                EUR euro 40
Kypr EUR euro 40
Kyrgyzstán EUR euro 40
Laos USD americký dolar 45
Lesotho USD americký dolar 50
Libanon USD americký dolar 55
Libérie EUR euro 45
Libye EUR euro 45
Lichtenštejnsko               EUR euro 45
Litva               EUR euro 40
Lotyšsko               EUR euro 40
Lucembursko EUR euro 45
Macao EUR euro 40
Madagaskar EUR euro 40
Maďarsko EUR euro 35
Makedonie                EUR euro 35
Malajsie USD americký dolar 40
Malawi USD americký dolar 45
Maledivy USD americký dolar 55
Mali EUR euro 40
Malta                EUR euro 45
Maroko EUR euro 35
Mauretánie EUR euro 35
Mauricius USD americký dolar 55
Mexiko USD americký dolar 50
Moldavsko                EUR euro 40
Monako                EUR euro 45
Mongolsko EUR euro 35
Mozambik USD americký dolar 50
Myanmar (Barma) USD americký dolar 45
Namibie USD americký dolar 50
Německo EUR euro 45
Nepál USD americký dolar 50
Niger                EUR euro 40
Nigérie EUR euro 45
Nikaragua USD americký dolar 45
Nizozemsko EUR euro 45
Norsko EUR euro 55
Nový Zéland USD americký dolar 50
Omán EUR euro 40
Pákistán EUR euro 35
Panama USD americký dolar 45
Paraguay USD americký dolar 40
Peru USD americký dolar 50
Pobřeží Slonoviny EUR euro 40
Polsko               EUR euro 35
Portugalsko a Azory EUR euro 40
Rakousko                EUR euro 45
Rovníková Guinea EUR euro 40
Rumunsko EUR euro 35
Rusko EUR euro 45
Rwanda USD americký dolar 55
Řecko               EUR euro 40
Salvador USD americký dolar 45
Saúdská Arábie EUR euro 40
Senegal EUR euro 40
Seychely USD americký dolar 60
Sierra Leone EUR euro 40
Singapur USD americký dolar 50
Spojené arabské emiráty USD americký dolar 55
Slovensko EUR euro 35
Slovinsko               EUR euro 35
Somálsko USD americký dolar 55
Spojené státy americké USD americký dolar 50
Srbsko EUR euro 35
Srí Lanka USD americký dolar 50
Středoafrická republika USD americký dolar 45
Súdán USD americký dolar 55
Surinam USD americký dolar 50
Svatý Tomáš a Princův ostrov EUR euro 35
Svazijsko USD americký dolar 55
Sýrie EUR euro 35
Španělsko                EUR euro 40
Švédsko                EUR euro 50
Švýcarsko                CHF švýcarský frank 75
Tádžikistán EUR euro 40
Tanzanie USD americký dolar 55
Thajsko EUR euro 35
Tchaj-wan EUR euro 40
Togo               EUR euro 40
Tunisko EUR euro 40
Turecko EUR euro 40
Turkmenistán EUR euro 40
Uganda USD americký dolar 55
Ukrajina               EUR euro 45
Uruguay USD americký dolar 50
Uzbekistán EUR euro 40
Velká Británie               GBP anglická libra 40
Venezuela USD americký dolar 60
Vietnam EUR euro 35
Zambie USD americký dolar 55
Zimbabwe USD americký dolar 50
ostatní neuvedené země EUR euro 35

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).