Hlavní navigace

Trestní řízení – bezplatná možnost k uplatnění škody

8. 3. 2005
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Způsobil vám někdo škodu a zvažujete možnost, že ho zažalujete u soudu? Pak se připravte na poměrně vysoké náklady, které ponesete do ukončení soudního řízení - tedy občas velmi dlouho. Je tu ovšem skulinka, jak se náhrady domoci rychleji a bez nákladů...

Že naše soudy pracují pomalu a pro žalující stranu mnohdy i draze – musí totiž až do pravomocného rozhodnutí ve svůj prospěch nést náklady soudních poplatků a právního zastoupení -, se mohl přesvědčit nejen z těch, kdo soudní cestou vymáhal po druhém dluh nebo náhradu jiné škody. Jestliže však škoda vznikne trestnou činností, je možnost nároky na její náhradu uplatnit v podstatě zadarmo v trestním řízení. Jde o využití institutu tzv. adhezního řízení.

Trestní řád stanoví, že ten, komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková, morální nebo jiná škoda, má v probíhajícím řízení velmi významná práva k tomu, aby mohl uplatnit a vymoci svůj nárok na náhradu způsobené škody. Má totiž již v tomto řízení nárok na uplatnění náhrady škody, jež mu byla trestným činem způsobena, a navrhnout soudu, aby pachateli trestného činu již v odsuzujícím rozsudku uložil povinnost tuto škodu nahradit.

Podmínky uplatnění nároku na náhradu škody

Jestliže projednávají orgány činné v trestním řízení (v počátečním stadiu je to Policie České republiky) trestní věc, v níž druhý občan je z povahy věci poškozeným (byla mu např. odcizena určitá částka, byl předmětem podvodu, bylo mu ublíženo na zdraví) – a to bez ohledu, zda podal trestní oznámení, či nikoliv -, jsou povinny poučit takového poškozeného o jeho právech a vysvětlit mu způsob jejich uplatnění.

Poučení se děje obvykle písemnou formou nebo upozorněním na tato práva před výslechem, neboť v převážném množství případů vystupují poškození v trestním řízení též jako svědci a jsou i protokolárně vyslýcháni. Uplatnění nároku na náhradu škody se děje buď písemným podáním příslušnému orgánu, který danou trestní věc vyšetřuje, nebo přímo záznamem do protokolu, je-li poškozený vyslýchán jako svědek.

Nejpozději může poškozený uplatnit svůj nárok na náhradu škody u hlavního líčení před soudem, a to v samém jeho počátku až do doby, než je zahájeno dokazování. Z návrhu musí být zřejmé, z jakých důvodů a v jaké výši se nárok na náhradu škody uplatňuje.

Práva poškozeného v trestním řízení

Vedle práva na uplatnění náhrady škody způsobené trestným činem má poškozený i celou řadu dalších procesních práv spočívajících v účasti na procesních úkonech, zejména pak při soudním projednání věci. V řízení si může zvolit zmocněnce a v případě, kdy prokáže, že nemá dostatek prostředků, aby si hradil náklady s přibráním zmocněnce vzniklé, může soud rozhodnout, že mu právní pomoc bude poskytnuta bezplatně.

Význam rozhodnutí soudu o povinnosti odsouzeného k náhradě škody

Pokud poškozený uplatnil svůj nárok na náhradu škody v trestním řízení včas a svůj nárok dostatečně doložil – zejména specifikoval výši škody na majetku nebo zdraví –, nemusí se v podstatě již dále o nic starat. Dokazování škody trestným činem způsobené patří k povinnostem soudu, neboť soud celé dokazování vede z úřední povinnosti.

I když poškozený nevyužije svých procesních práv v rámci celého dokazování (např. nebude přítomen při jednání soudu), musí soud o jeho řádně uplatněném nároku rozhodnout. Děje se tak za situace, že pachatel je uznán vinným a škoda je důsledkem projednávaného skutku.

Soud o uplatněném nároku na náhradu škody rozhoduje v rozsudku; pokud by tak neučinil – důvody takového postupu by musel náležitě zdůvodnit –, musel by poškozeného s jeho nároky odkázat na řízení ve věcech občanskoprávních. Proti neuznání nároků na náhradu škody nebo přiznání nároku na náhradu škody pouze v jeho části má poškozený právo na odvolání.

Tip do článku - účto fakturace duben

Pokud rozsudek s uloženou povinností k náhradě škody nabude právní moci, je vykonatelný. Poškozený se tak bez zbytečných nákladů za samostatné řízení (povinnost podat žalobu, zastupovat ji u soudu a prokazovat její důvodnost) může domoci svých práv již v trestním řízení, které je pro něj procesně jednoduché a důkazně nenáročné; navíc ho to doslova kromě nepatrných nákladů podání (i při podání poštou jsou při už dost drahých poštovních poplatcích skutečně zanedbatelné) příslušného návrhu nic nestojí, neboť pokud je předvolán k soudu zároveň jako svědek, hradí mu soud svědečné.

Podmínkou ovšem je včasné uplatnění nároku na náhradu škody a jeho řádné doložení soudu. Poučovací povinnost orgánů činných v trestním řízení vytváří z tohoto institutu proces, který poškozený zvládne mnohdy i bez odborné právní pomoci.

Anketa

Vymohli jste škodu, kterou vám způsobil pachatel trestného činu?

Autor článku

Právník zabývající se legislativou v oboru trestního, správního a občanského práva. Má praxi v justici a státních orgánech.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).