Hlavní navigace

Pokuty a trestající paragrafy

28. 1. 2005
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Když se někdo zmíní o trestání, každému se vybaví nevalně vzhlížející budova věznice, v ní zamřížovaná okénka a léta strávená na kavalci. Účinným trestem je však v našem právním řádu i peněžitá pokuta; a zabolí i v případě, kdy nejde o sankci práva trestního…

Trestní zákon ve výčtu trestů pamatuje i na trest peněžitý, který je možno uložit ve výměře od dvou tisíc do pěti milionů korun! Nebudu vás zatěžovat podrobnostmi ukládání tohoto trestu, jehož přesné podmínky stanoví pro soud trestní zákon, ale je třeba připomenout, že v případě, že by se pachateli nechtělo trest zaplatit (neochota vykonat trest je v našem trestním řízení činností velmi běžnou, protože např. u nástupu trestu odnětí svobody nepostižitelnou), stanoví soud pro případ, že by uložený trest nebyl vykonán, tzv. náhradní trest, který spočívá v uložení trestu odnětí svobody až na dvě léta. Je pak na odsouzeném, na kolik si cení svou osobní svobodu a je ochoten si případně uložený peněžitý trest tak říkajíc odsedět.

Citelné pokuty jsou i za přestupky

Doby, kdy v tzv. přestupkovém řízení byly ukládány sankce-pokuty do výše maximálně několika stovek korun, jsou již dávno pryč. Nynější zákon o přestupcích pamatuje ve výčtu rozmanitých přestupků na pokuty podstatně razantnější – pohybují se v řádech tisíců korun.

Mírnější postih lze „vyfasovat“ v blokovém řízení. K tomuto postupu jsou zákonem zmocněny uvedené převážně policejní orgány k postihu citovaných méně závažných přestupků, a to tak říkajíc na místě. Jde o formu mezi lidem obecně nejznámější, za přestupek v dopravě byl takto pokutován snad již každý řidič.

Výhodou blokového řízení je rychlost projednání přestupku, ale v případě, že obviněný z přestupku je ochoten pokutu zaplatit, nemůže si celou věc později rozmyslet a proti uložení pokuty se odvolat. Proto v případech, kdy přestupce si je jist svojí nevinou, neměl by na blokové vyřízení údajného přestupku přistoupit, ale namísto toho žádat o jeho projednání v řádném přestupkovém řízení.

Přestupkové řízení probíhá podle v zákoně stanovených zásad, je více byrokratické, rozhodnutí o přestupku se písemně vyhotovuje, a také je možné se proti takovému rozhodnutí odvolat k odvolacímu přestupkovému orgánu. U tohoto řízení pak v zákonem stanoveném rozsahu je dokonce možné i jeho soudní přezkoumání.

Nevýhodou přestupkového řízení je ztráta času, možnost uložení citelnější pokuty až do zákonem stanoveného horního rámce, a také povinnost nahradit paušální částku nákladů řízení (obdobně je tomu i v řízení o trestných činech před soudem), která činí v základní sazbě 1000 Kč v případě, kdy byl pachatel uznán z přestupku vinným. Pokud byl v přestupkovém řízení přizván znalec, může se tato částka vyšplhat až do výše 2500 Kč.

U správních deliktů jsou pokuty ještě větší!

Vedle postihu za přestupky, kterými jsou v zákoně o přestupcích stanovená protiprávní zaviněná jednání, definuje náš právní řád další správní delikty nastupující v případě porušení v zákoně stanovených povinností, a to mnohdy i bez ohledu na zavinění. Jde o rozsáhlý výčet deliktů charakterizovaných podle jednotlivých úseků státní správy.

Tip do článku - účto fakturace duben

Nejznámější jsou delikty spáchané na úseku stavebního řízení, ochrany ovzduší, vod a odpadů, ale i delikty proti zásadám a nařízením v oblasti ochrany veřejného zdraví, hygieny, obchodu, celnictví apod. Pokuty za takové delikty dosahují mnohdy stotisícových částek; jsou případy, kdy jde postih i do milionů.

Občan může být rád, že v řadě úseků státní a veřejné správy způsobuje byrokratický postup a nevýkonnost příslušných orgánů skutečnost, že mnohé prohřešky proti zákonu nejsou včas a dostatečně zjištěny a jejich pachatelé tak zůstávají nepotrestáni. Rozsah všemožných sankcí a pokut by tak mohl mnohého z nás velmi citelně postihnout.

Přehled vybraných ustanovení ze zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích a pokutách u jednotlivých skutků v tomto zákoně uvedených
§ 21 – přestupek proti pořádku ve státní správě a územní samosprávě:
kdo úmyslně uvede nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu požadovaný údaj zatají do 10 000 Kč
§ 22 – přestupek proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu:
kdo jako řidič motorového vozidla překročí nejvyšší povolenou rychlost o více než 30 km/h v obci nebo o 50 km/h mimo obec, do 3 000 Kč
kdo jako řidič motorového vozidla poruší nesprávným způsobem jízdy zákon tím, že nezastaví na příkaz „stůj“, do 3 000 Kč
kdo porušením povinností zákona způsobí dopravní nehodu, kterou je povinen neprodleně ohlásit policistovi, do 7 000 Kč
kdo způsobí výše uvedenou dopravní nehodu jako řidič vozidla hromadné dopravy osob do 10 000 Kč
§ 23 – ostatní přestupky na úseku dopravy:
kdo jako řidič užije dálnice nebo silnice dálničního typu motorovým vozidlem bez předchozího zaplacení dálniční známky do 15 000 Kč
§ 26 – přestupek na úseku soudnictví mládeže:
kdo v rozporu se zákonem uveřejní informaci o provinění spáchaném mladistvým nebo o řízení v jeho věci nebo v řízení ve věci dítěte mladšího 15 let uvede jeho jméno, příjmení nebo jiné okolnosti, z nichž lze usuzovat na jeho osobu do 50 000 Kč
§ 29 – přestupek na úseku zdravotnictví:
kdo úmyslně zmaří, ztíží nebo ohrozí poskytnutí zdravotnické služby nebo se nepodrobí povinnému vyšetření nebo léčení, do 10 000 Kč
když jako pořadatel veřejné produkce hudby nezajistí, aby hluk z ní nepřekročil stanovené hygienické limity, nebo poskytne stavbu nebo pozemek k veřejné produkci hudby, aniž by zajistil, že hluk z ní nepřekročí stanovené hygienické limity do 50 000 Kč
§ 30 – přestupek na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi:
kdo prodá, podá nebo jinak umožní požití alkoholického nápoje osobě mladší osmnácti let, osobě zjevně ovlivněné alkoholem nebo osobě, o níž ví, že bude vykonávat zaměstnání nebo jinou činnost, při níž by mohla ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek, do 3 000 Kč
kdo požije alkoholický nápoj nebo užije jinou návykovou látku, ačkoliv ví, že bude vykonávat zaměstnání nebo činnost, při níž by mohl ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek do 5 000 Kč
§ 42 – přestupek na úseku všeobecné vnitřní správy:
kdo úmyslně poškodí, zneužije nebo hrubě zneváží státní symbol České republiky do 3 000 Kč
§ 47 – přestupek proti veřejnému pořádku:
kdo poruší noční klid, do 1 000 Kč
kdo neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpadky nebo odpady mimo vyhražená místa, do 50 000 Kč
kdo neudržuje čistotu a pořádek na svém nebo jím užívaném pozemku tak, že naruší vzhled obce do 10 000 Kč

Anketa

Jak často platíte pokutu?

Autor článku

Právník zabývající se legislativou v oboru trestního, správního a občanského práva. Má praxi v justici a státních orgánech.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).