Hlavní navigace

Přestupky v silničním provozu

  • Příloha k článku „STOP! Dopustil jste se přestupku v dopravě…“ Jana D. Kláštereckého.

Sdílet

Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu

§ 22 zákona o přestupcích

Přestupku se dopustí ten, kdo

a) jako řidič motorového vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost stanovenou zvláštním zákonem nebo dopravní značkou o více než 30 km/h v obci nebo o 50 km/h mimo obec,

pokuta 3000 Kč, blokové řízení 2000 Kč

b) jako řidič motorového vozidla poruší nesprávným způsobem jízdy zákon o provozu na pozemních komunikacích tím, že

1. nezastaví vozidlo na příkaz světelného signálu s červeným světlem „Stůj“ světelného signalizačního zařízení nebo pokynu policisty „Stůj“ při řízení provozu na pozemních komunikacích,

2. předjíždí vozidlo na přechodu pro chodce nebo bezprostředně před ním nebo předjíždí vozidlo způsobem, který ohrozí protijedoucí řidiče nebo jiné účastníky silničního provozu, nebo předjíždí, jestliže se nemůže bezpečně zařadit před vozidlo nebo vozidla, která hodlá předjet, nebo předjíždí, aniž má před sebou rozhled na vzdálenost, která je nutná k bezpečnému předjetí,

3. nedá při jízdě z vedlejší pozemní komunikace označené dopravní značkou „Dej přednost v jízdě“ nebo „Stůj, dej přednost v jízdě“ na křižovatku přednost v jízdě vozidlům přejíždějícím po hlavní pozemní komunikaci nebo vozidlům přijíždějícím zprava, nevyplývá-li přednost v jízdě z dopravní značky,

4. vjíždí na železniční přejezd v případech, kdy je to zákonem o provozu na pozemních komunikacích zakázáno,

pokuta 3000 Kč blokové řízení 2000 Kč

c) porušením zákona o provozu na pozemních komunikacích způsobí dopravní nehodu,kterou je povinen podle tohoto zákona neprodleně ohlásit policistovi,

pokuta 7000 Kč blokové řízení 5000 Kč

d) se dopustí jednání uvedeného pod písmenem c) jako řidič vozidla hromadné dopravy osob,

pokuta 10 000 Kč blokové řízení 5000 Kč

e) neoprávněně zastaví nebo stojí s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro označené vozidlo,

pokuta 5000 Kč blokové řízení 5000 Kč

f) jiným jednáním, než které je uvedeno pod písmeny a) až e), poruší zákon o provozu na pozemních komunikacích,

pokuta 2000 Kč blokové řízení 1000 Kč

Ostatní přestupky na úseku dopravy a silničního hospodářství (výběr)

§ 23

Kdo:

jako řidič užije dálnice nebo silnice dálničního typu motorovým vozidlem bez předchozího zaplacení stanoveného poplatku

pokuta 15 000 Kč blokové řízení 5000 Kč

jako řidič vozidla při kontrole není držitelem dokladů požadovaných zvláštním právním předpisem, nevede stanoveným způsobem záznam o provozu vozidla nebo nedodržuje stanovené doby řízení a odpočinku

pokuta 10 000 Kč blokové řízení 5000 Kč

při přepravě nebezpečných věcí podle právního předpisu nemá řádné osvědčení o zvláštním školení řidiče, nezajistí označení vozidla, není vybaven podle právních předpisů povinnou výbavou, poruší zákaz nakládky a vykládky stanovených nebezpečných věcí na veřejně přístupných místech, přepravuje ve vozidle osoby způsobem odporujícím právním předpisům, poruší ustanovení o zastavení a státní vozidel a o dozoru nad vozidly při parkování nebo nedodrží trasu, pokud je předepsána

pokuta 10 000 Kč blokové řízení ¨ 5000 Kč

Přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi (výběr)

§ 30

Přestupku se dopustí ten, kdo

požije alkoholický nápoj nebo užije jinou návykovou látku, ačkoliv ví, že bude vykonávat zaměstnání nebo jinou činnost, při níž by mohl ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek

pokuta 5000 Kč blokové řízení 1000 Kč

po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky vykonává uvedenou činnost

pokuta 10 000 Kč blokové řízení 1000 Kč

ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky, vykonává tuto činnost

pokuta 15 000, Kč blokové řízení 1000 Kč

při výkonu činnosti, při níž by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí anebo poškodit majetek, se odmítne

1. podrobit dechové zkoušce,

2. podrobit lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem v případě, že dechová zkouška byla pozitivní, nebo

3. podrobit lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn jinou návykovou látkou, ač má povinnost takové zkoušce nebo vyšetření se podrobit a není to spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví

pokuta 15 000, Kč blokové řízení 1000 Kč

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).