Hlavní navigace

Stát si bedlivě hlídá líh!

20. 9. 2005
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Stát (panovník, majitel panství) si již od středověku hlídal příjmy z výroby alkoholických nápojů, a proto reguloval jejich výrobu udělováním různých privilegií a z nich plynoucích výhod a zisků. Držet neznačený líh se může i dnes jeho majiteli krutě nevyplatit.

Klasický „erár“ pozdního feudalismu (a zejména počínajícího kapitalismu) stanovením různých omezení a odvodů zabezpečoval pro stát nejen příjmy z výroby „nově“ zavedených tabákových výrobků, ale i z klasické výroby a distribuce lihových nápojů.

Aby státu nic „neuteklo“, snažil se mít tyto záležitosti pod více či méně účinnou kontrolou, kterážto pak přetrvává do dnešních dnů…V celé řadě regulativních právních opatření stojí v našem platném právním řádu naposled úprava o povinném značení lihu, které se objevilo nedlouho poté, co bylo zavedeno obdobné značení u cigaret.

Speciální příloha „Firmy a podnikatelé“.

Podíváme se na základní obsah a cíle, které byly vyjádřeny v zákoně č. 676/2004 Sb., přijatém v předvánočním čase roku 2004, o povinném značení lihu. Zákon stanovuje

 1. povinnost značit líh ve spotřebitelském balení, vyrobený na daňovém území České republiky nebo na toto území dovezený,
 2. podmínky nakládání s lihem včetně způsobu jeho značení a evidence,
 3. výkon státní správy a kontroly nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem včetně sankcí za jejich porušení.

Povinnost značit líh kontrolní páskou

Celý princip značení lihu je založen na označování kontrolní páskou. Je stanoveno, že líh ve spotřebitelském balení, vyrobený na daňovém území České republiky nebo na toto území dovezený, musí být touto kontrolní páskou označen, nestanoví-li tento zákon jinak.

Povinnost značit líh má výrobce nebo každá další osoba, která plní líh do spotřebitelského balení, nebo jeho dovozce. Tato povinnost značení kontrolní páskou se nevztahuje na líh, který je

 1. uzavřen v obalu s obsahem menším než 0,2 l,
 2. osvobozen od spotřební daně podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů,
 3. určen k vývozu nebo k přímému dodání osobám provozujícím prodej lihu v tranzitních prostorách mezinárodních letišť a v mezinárodní civilní letecké dopravě,
 4. umístěn před jeho značením v daňovém skladu nebo v jiných prostorách povolených nebo určených celním ředitelstvím,
 5. umístěn ve skladovacích prostorách provozovatele v prostoru mezinárodních letišť za účelem jeho vývozu nebo prodeje v tranzitních prostorách mezinárodních letišť nebo v mezinárodní civilní letecké dopravě,
 6. dopraven na daňové území České republiky ze třetích zemí pod celním dohledem a následně umístěn v celním skladu, ve svobodném pásmu a svobodném skladu, nebo dočasně uskladněn na místě povoleném nebo určeném celním ředitelstvím,
 7. výsledkem pěstitelského pálení ovoce, nebo
 8. dovážen pro osobní spotřebu cestujícím nebo příjemcem zásilky, anebo který má být předán cestujícím jako dar fyzické osobě za účelem osobní spotřeby.

Příjem z prodeje kontrolních pásek je příjmem státního rozpočtu.

Způsob značení kontrolní páskou

Kontrolní páska musí být umístěna na spotřebitelském balení lihu takovým způsobem, aby při otevření spotřebitelského balení lihu došlo k přetržení nebo poškození této pásky. Způsob umístění kontrolní pásky na spotřebitelském balení stanoví uvedená vyhláška.

Páska musí být na spotřebitelském balení lihu nalepena lícovou stranou nahoru přes uzávěr spotřebitelského balení tak, aby střední část pásky byla na horní straně uzávěru a aby pravá a levá část pásky byly nalepeny rovnoměrně podél hrdla spotřebitelského balení lihu. U lahví je kontrolní páska nalepena ve tvaru písmene U. Kontrolní páska nesmí být ničím překryta.

Lepidlo použité k nalepení kontrolní pásky na spotřebitelské balení lihu musí mít takové vlastnosti, aby nedošlo k odlepení kontrolní pásky bez jejího porušení, a to ani vlivem povětrnostních nebo jiných vnějších vlivů.

Kontrolní páska musí být na spotřebitelském balení lihu umístěna tak, aby nebylo možné bez jejího poškození spotřebitelské balení lihu otevřít nebo použít jeho obsah. U vratných lahví se před novým plněním odstraní levá i pravá část pásky, která zůstala na hrdle obalu v místě pod uzávěrem.

Povinnosti související s označováním lihu

Registrovaná osoba, která zakoupila a odebrala kontrolní pásky, nesmí obdržené kontrolní pásky prodat nebo jinak předat jiným osobám. To neplatí, pokud předá kontrolní pásky zahraničnímu dodavateli za účelem značení lihu nebo kontrolní pásky vrátí celnímu úřadu, u kterého byly odebrány.

Evidenční čísla odebraných kontrolních pásek, které jsou určeny ke značení lihu zahraničním dodavatelem, musí být uvedena

 1. v písemném nebo elektronickém celním prohlášení na propuštění do režimu vývozu, nebo
 2. v písemném potvrzení o převzetí kontrolních pásek výrobcem (prodávajícím) se sídlem v členském státě.

Držitel pásek je povinen

 1. zajistit ochranu kontrolních pásek proti jejich zneužití nebo odcizení; skladovat tyto pásky v místnostech nebo prostorách zabezpečených proti neoprávněnému vniknutí cizích osob,
 2. vést evidenci odebraných, použitých a vrácených kontrolních pásek; vést evidenci kontrolních pásek vyvezených zahraničnímu dodavateli ke značení lihu v zahraničí a uchovávat tuto evidenci a doklady, na jejichž základě byly zápisy v evidenci provedeny, po dobu 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém byly tyto doklady vystaveny,
 3. provádět inventuru kontrolních pásek vždy k 31. prosinci kalendářního roku a také tehdy, nařídí-li to celní úřad, u kterého byly kontrolní pásky odebrány; výsledek inventury držitel oznámí tomuto celnímu úřadu následující pracovní den po jejím ukončení,
 4. oznámit celnímu úřadu, u kterého byly kontrolní pásky odebrány, ztrátu, zničení nebo poškození kontrolních pásek s uvedením důvodů, a to nejpozději do 25. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém ke zjištění došlo.

Na žádost držitele kontrolních pásek může celní úřad vydat kontrolní pásky nové, nejvýše však v množství 0,1 % z jedné uskutečněné objednávky v případě ztráty, zničení nebo poškození kontrolních pásek, uvede-li držitel některý z těchto důvodů v žádosti a doloží je důkazy, a to nejpozději do 25. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo ke zjištění těchto důvodů.

Kontrola a sankce

Kontrolu podle tohoto zákona vykonávají celní ředitelství a celní úřady. Celní ředitelství a celní úřady jsou oprávněny zajistit neznačený líh nebo padělky kontrolních pásek a odebírat vzorky lihu, a to na náklady a rizika osoby, u které je kontrola prováděna.

Zjistí-li územní finanční orgány, Česká obchodní inspekce, Státní zemědělská a potravinářská inspekce nebo Policie České republiky při výkonu své působnosti neznačený líh nebo padělky kontrolních pásek, jsou tyto orgány oprávněny neznačený líh nebo padělky kontrolních pásek zajistit na základě písemného potvrzení, a to na náklady a rizika osoby, která neznačený líh nebo padělky kontrolních pásek drží.

Osoba, u které je kontrola prováděna, je povinna

 1. předložit veškeré vyžádané doklady a písemnosti a poskytnout informace týkající se předmětu kontroly,
 2. předložit líh a kontrolní pásky, které jsou v jejím držení,
 3. předložit v průběhu kontroly důkazní prostředky prokazující její tvrzení,
 4. umožnit jednání s kterýmkoliv svým zaměstnancem,
 5. zapůjčit potřebné obchodní a účetní doklady.

V rámci provádění kontroly podle tohoto zákona jsou celní ředitelství a celní úřady oprávněny pořizovat kopie dokladů a písemností, které je registrovaná osoba povinna uchovávat, požadovat potřebná vysvětlení od osob, u kterých je kontrola prováděna, a pořizovat dokumentaci. V případě podezření z porušení zákona jsou zaměstnanci celního ředitelství a celního úřadu oprávněni zadržet originály kontrolovaných dokladů a písemností. Tento postup se použije vždy, hrozí-li nebezpečí, že takto označené důkazní prostředky budou zničeny, pozměněny nebo učiněny jinak nepotřebnými.

Při provádění kontroly jsou zaměstnanci celního ředitelství a celního úřadu oprávněni odebírat vzorky lihu a kontrolních pásek. O odebrání vzorků sepíše osoba, která je pověřena kontrolou podle tohoto zákona, protokol, který podepíše spolu s osobou, u které je kontrola prováděna. Odebrané vzorky budou vráceny osobě, které byly odebrány, nejpozději při projednání protokolu, nebude-li o nich rozhodnuto jinak.

Osoba, u které je kontrola prováděna, je oprávněna

 1. požadovat předložení služebního průkazu od zaměstnance celního ředitelství nebo celního úřadu,
 2. být přítomna kontrole, včetně jednání s jejími zaměstnanci,
 3. předkládat v průběhu kontroly důkazní prostředky, případně navrhovat předložení důkazních prostředků, které sama nemá k dispozici,
 4. podávat námitky proti postupu zaměstnance celního ředitelství a celního úřadu,
 5. vyjádřit se před ukončením kontroly k výsledku uvedenému v protokolu, ke způsobu jeho zjištění, případně navrhnout jeho doplnění,
 6. nahlížet u určeného celního úřadu do převzatých nebo zadržených dokladů.

O provedení kontroly sepíše zaměstnanec celního ředitelství nebo celního úřadu protokol, který obsahuje zákonem stanovené náležitosti.

FIN21

Je-li zjištěno, že osoba, u které je prováděna kontrola podle tohoto zákona, nakládá s neznačeným lihem nebo padělky kontrolních pásek, celní úřad, který je příslušný k projednání přestupku nebo správního deliktu podle tohoto zákona, uloží této osobě pokutu a současně vždy rozhodne o propadnutí zboží nebo jeho zabrání.

Že vám z toho už jde hlava kolem? Připomenutím jen některých ustanovení citovaného zákona jsme vám chtěli ukázat, že stát se jen tak nedá okrádat – alespoň na papíře! Tak na vaše zdraví a pečlivý „erár“! Pozor však na to, zda pijete ze správně označené láhve…

Anketa

Má stát kontrolovat a danit výrobu lihu?

Autor článku

Právník zabývající se legislativou v oboru trestního, správního a občanského práva. Má praxi v justici a státních orgánech.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).