Hlavní navigace

Stahujete filmy na internetu? Musíte se na ně dívat sami, jinak porušujete zákon

26. 1. 2011
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Vypalujete filmy? Pohybujete se na hraně zákona. A to i v případě, že si ho pouštíte jen s kamarády. Hranici toho co se může a co ne, je ale někdy těžké stanovit.

Promítání filmů mimo osobní soukromí se řadí mezi tzv. veřejné projekce, a k němu je zapotřebí vždy získat předchozí a výslovný souhlas nositele práva k filmu.

Veřejné projekce realizované z DVD jsou pokryty právy označovanými jako non-theatrical (ne-kino) nebo také public video. Těmito právy disponuje nejčastěji filmový distributor nebo méně často videodistributor daného filmu v ČR, může je však vlastnit i jiný subjekt. Tento je taky jako jediný oprávněn prostřednictvím licenční smlouvy udělit souhlas k užití díla tímto způsobem, uvedla pro Měšec.cz ředitelka České protipirátské unie (ČPU) Markéta Prchalová s tím, že v  některých případech však nelze souhlas jednoduše získat, neboť neexistuje český monopol na non-theatrical práva, tedy žádný český subjekt těmito právy nedisponuje. Jinými slovy, některé filmy nelze z komerčních nosičů promítat mimo osobní soukromí protože non-theatrical práva nebyla pro ČR zakoupena. V takovém případě by bylo nutné obrátit se přímo na zahraničního nositele práva, obvykle výrobce nebo jeho evropského agenta, dodala Prchalová. Čtěte také: Necháte se nachytat na podvodnou práci v zahraničí?

Jak to vypadá v praxi?

 U každého konkrétního titulu je třeba zjistit držitele práva v ČR (na www.fdb.cz, www.csfd.cz, www.dvdsvet.cz apod., na obalu nosiče, případně se můžete obrátit přímo na ČPU), s dotazem, zda jsou k uvedenému titulu non-theatrical práva. Pokud ano, je třeba uzavřít s ním příslušnou licenční smlouvu, jejíž součástí je specifikace a omezení poskytnutého svolení k užití, resp. způsob jejich určení.

Non-theatrical práva může mít buď filmový distributor nebo home distributor. Ze smlouvy a dalších souvisejících dokumentů (např. dodacích listů) je pak patrno, jaká audiovizuální díla může provozovatel předvádět, v jakých typech zařízení, resp. v jakém konkrétním zařízení může díla provozovat, jaké je časové omezení tohoto oprávnění a zda poskytnuté svolení je komplexní, tedy zda uživatel je či není povinen získat souhlasy, resp. zaplatit odměny dalším nositelům práv například prostřednictvím kolektivní správy práv (někdy nejsou vypořádána všechna práva (týká se to především hudby) a je třeba uzavřít i smlouvu s kolektivními správci práv (nejčastěji s OSA). Čtěte také: Gratulujeme, vyhráli jste! aneb dovolená pro ty, co se nachytají

K uzavření příslušných smluv je možné využít návod na stránkách České protipirátské unie. V případě získání souhlasu k projekci je možné promítat z nosiče zakoupeného v běžném maloobchodě, nevymíní-li si držitel práva něco jiného (zpravidla tak nikdo nečiní). Cena za udělení souhlasu k veřejné projekci závisí na ujednání stran. Každá společnost poskytující souhlas k public video má jiný systém, někdo volí svolení k jednorázové projekci, někdo k měsíčnímu promítání. Podle toho se určuje i cena. Zpravidla se pohybuje mezi 300–2000 Kč.

V případě opakovaných veřejných projekcí v rámci podnikání je zapotřebí získat příslušné živnostenské oprávnění. Čtěte také: Neplaťte za reklamní iluze

Povolení získat nemusíte

Podle ředitelky Prchalové se jedná o smluvní institut, to znamená, že udělení souhlasu k veřejné projekci závisí na ujednání stran. Ne u všech filmů distributor pořizuje licenci k public video, resp. u filmů některých hlavních hollywoodských studií je zvykem, že jsou práva prodávána zvlášť a non-theatrical práva mezi ně zpravidla nepatří. V takovém případě nemůže distributor svolení k veřejné projekci z komerčního nosiče udělit, řekla Markéta Prchalová.

Neznalost zákona neomlouvá

Ve většině případů jsou pachatelé trestního činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku ( nebo dle § 152 trestního zákona účinného do 1.1.2010) odsouzeni k podmíněnému trestu odnětí svobody a jej jim stanovena zkušební doba v trvání nejčastěji od 12 měsíců až  do 2 let.

V některých případech soud ukládá i peněžitý trest nebo trest zákazu činnosti. Samozřejmě uložení peněžitého trestu či jiného trestu za spáchání trestného činu nezbavuje pachatele odpovědnosti nahradit poškozeným, resp. nositelům práv k neoprávněně užitým filmům, způsobenou škodu.  Pokud odsouzený pachatel ve zkušební době dál porušuje autorská práva, může soud rozhodnout o vykonání podmíněně odloženého trestu odnětí svobody, a navíc ho odsoudit i za nové porušení práva, dodává ředitelka ČPU. Čtěte také: Senzační víkend se zárukou? Pozor na chytáky

Porušování autorského práva je úmyslný trestný čin a odsouzení za úmyslný trestný čin je překážkou k získání živnostenského oprávnění resp. důvodem k jeho odebrání či pozastavení. Pokud provozovatel zaplatí poškozeným smluvní pokutu a/nebo uhradí škodu a dohodne se s nimi mimosoudně, záleží na obsahu této dohody, ale zpravidla může v živnosti, tentokrát již v souladu se zákonem, pokračovat.

Tip do článku - účto fakturace duben

Díváte se na film v autobuse nebo v letadle?

I v tomto případě musí mít provozovatel předchozí souhlas držitelů práv.  Tady se však postupuje trochu jinak.  V případě pravidelného promítání dopravci si většinou sjednávají speciální ceny na delší období. Pro zdravotnické nebo sociální zařízení, které nebylo zřízeno nebo založeno za účelem dosažení zisku, jako jsou zejména nemocnice a věznice, stanoví autorský zákon bezúplatnou zákonnou licenci v § 38e, která umožňuje zhotovit záznam vysílaných děl a takto zaznamenaná díla provozovat (tj. promítat) osobám umístěným v těchto zařízeních. Tato licence se však nevztahuje na promítání z běžných distribučních nosičů; k tomu je třeba získat souhlas k veřejné projekci. Čtěte také: Podivné hry cestovních kanceláří s klienty

Jak hledat viníky?

Vyšetřovatelé České protipirátské unie na podnět členských společností, veřejnosti i na základě vlastních poznatků kontrolují místa, kde dochází k užívání audiovizuálních děl, ať již veřejnou projekcí, pronájmem a půjčováním nosičů či prodejem. Samozřejmostí je monitoring internetu a inzerce. Zjištěné případy porušení autorského práva řešíme buď interními postupy a právními kroky nebo spolupracuje s orgány státní správy a orgány činnými v trestním řízení. Mezi formy spolupráce patří zejména:

  • Účast při kontrolách a raziích – vyšetřovatelé ČPU přijedou na akci pořádanou policií, celními úřady, živnostenskými úřady nebo ČOI a pomohou při její realizaci, např. rozeznáním, zda se jedná o pirátské padělky.
  • Předběžná posouzení zajištěného zboží – Přímo na místě vyšetřovatelé ČPU předběžně posoudí zajištěné zboží a zhotoví o tom záznam.
  • Odborná posouzení – Pro potřeby orgánů činných v trestním řízení a dalších orgánů zpracovává Česká protipirátská unie odborná posouzení předložených nosičů jak z technického tak právního hlediska. K předloženým titulům zjišťujeme všechna dostupná data, která jsou součástí posouzení, zejména zjišťuje, práva jakých osob byla porušena. Tímto způsobem se ČPU snaží usnadnit práci orgánů v činných v trestním řízení a dalších orgánů a urychlit tak proces postihování případů porušování autorského práva. V případě menšího rozsahu zajištěného zboží nebo u zboží zajištěného neznámé osobě zhotoví pracovník ČPU posouzení přímo na místě.
  • Vyčíslení škody: ČPU za zastoupené subjekty vyčíslí škodu, uplatní nárok na náhradu škody a zastupuje poškozené v trestním a správním řízení.
  • Kontaktování poškozených subjektů – ČPU dožádá od vlastníků práv jejich vyjádření, např. zda udělili souhlas k projekci či poskytli práva k pronájmu a půjčování.
  • Pomoc a podpora při dalším vyšetřování – Vyšetřovatelé ČPU poskytnou informace, které o případu mají a pomohou při zjišťování pozadí případů. ČPU spolupracuje s orgány státní správy a orgány činnými v trestním řízení v boji proti porušování autorského práva a práv příbuzných také formou vyhledávání této protiprávní činnosti. Vyšetřovatele ČPU na území celé republiky kontrolují místa, kde může docházet k pirátství, a vyšetřují zjištěné případy. Poznatky a důkazy poté předávají odpovědným orgánům.
  • Školení a semináře – Pro potřeby celních úřadů, Policie ČR, České obchodní inspekce, živnostenských úřadů, dalších správních orgánů, soudů a státních zastupitelství pořádá ČPU různá školení a semináře. Ve spolupráci s dalšími subjekty pořádá konference k dodržování autorských práv v České republice a působí na změnu veřejného mínění v oblasti ochrany duševního vlastnictví.
  • Zajištění zničení zboží – ČPU zajistí zničení pirátského audiovizuálního zboží pro státní a justiční orgány bez finančního zatížení rozpočtů těchto orgánů nebo jakýchkoli veřejných zdrojů.

Piráti musejí platit

V roce 2010 uplatnila Česká protipirátská unie za zastoupené poškozené, nárok na náhradu škody v 289 případech. Výše požadované škody se pohybuje v řádu několika stokorun až po desítky milionů korun; nejčastěji se však jedná o částky v řádu desetitisíců a statisíců korun.

Trest odnětí svobody byl uložen 49 pachatelům z celkem 59 pravomocně odsouzených. Dalších 34 odsuzujících rozhodnutí čeká na potvrzení právní moci – jimi byly 23 pachatelům uloženy i trest odnětí svobody. Kromě jednoho případu byl výkon všech uložených trestů odnětí svobody podmíněně odložen.

Jeden z pachatelů byl pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na 30 měsíců, peněžitému trestu 30 000 Kč nebo náhradnímu trestu 6 měsíců odnětí svobody v případě, že nebude peněžitý trest vykonán, a k trestu propadnutí věci; ublížilo mu, že měl předchozí podmíněné tresty za jinou trestnou činnost. Několik dalších odsouzených pachatelů je ohroženo nepodmíněným trestem odnětí svobody, pokud nezaplatí uložený peněžitý trest. Peněžitý trest, zpravidla vedle jiného trestu, a pokuta byly uloženy 12 pachatelům a jejich průměrná výše činila 10 000 Kč.

Autor článku

Neúnavná cestovatelka po zemích známých i objevitelských, pravidelná návštěvnice fitness centra, milovnice vysokohorské turistiky v Alpách. Objevila jsem i kouzlo paraglidingu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).