Hlavní navigace

Školy odpovídají žákům za škodu na zdraví, která se jim stala při vyučování. Kdy plně a kdy jen částečně?

19. 1. 2023
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Jak ovlivňuje výši odškodnění žáka jeho spoluvina? Nakolik, do jaké míry a kdy se škola může zbavit odpovědnosti? Vysvětlíme na případu žáka, který se při vybíjené dostal do konfliktu se spolužákem. A jaký význam mělo, že učitelka zrovna odešla?

Žák základní školy utrpěl při hodině tělesné výchovy úraz, zlomeninu pravého předloktí. K poškození zdraví došlo po incidentu se spolužákem, a to v době, kdy v hodině nebyl po nějakou dobu přítomen žádný vyučující. K incidentu došlo při hraní vybíjené, v době, kdy míč nebyl ve hře a nehrálo se.

V momentě, kdy nebyla při vyučování přítomna učitelka, se poškozený žák rozběhl na spolužáka, kterému chtěl oplatit, že ten po něm hodil míč. Při fyzickém konfliktu obou žáků, kterému zřejmě předcházelo i slovní napadení druhého žáka právě poškozeným žákem, došlo k úrazu, když poškozený žák při potyčce spadl na zem a zlomil si ruku.

Vyučující, která měla být v hodině přítomna, byla v té době mimo prostor tělocvičny. Právě v kritickou chvíli odešla pro míč, který se zakutálel pod schodiště. Sama uvedla, že byla pryč kolem 30 sekund, ale oba žáci shodně tvrdili, že šlo o několik minut.

Následně zjistit, jak to bylo, je těžké. Zvláště když učitelka úraz neviděla

Tady poznamenejme, a to k dočasné nepřítomnosti paní učitelky na místě incidentu, že to zajisté byla a je její chyba, která měla (jak uvidíme) význam při posouzení míry odpovědnosti školy za škodu na zdraví. Jenže ono je to těžké: Co kdyby paní učitelka zůstala na místě? Zabránila by potyčce obou chlapců? Někdo si myslí, že ano, jak plyne z odůvodnění soudního rozhodnutí, někdo, že ne.

A co kdyby se zranil jiný žák, kterého by právě učitelka poslala pro zakutálený míč? Nebylo by učitelce vyčítáno, že právě ona pro něj měla dojít? Nebo se mělo hrát s náhradním a zakutálený hledat až po skončení hodiny?

Po bitvě je každý generálem, jak se říká, a při řešení soudních sporů to o advokátech i soudcích platí dvojnásob. Ovšem paní učitelka se měla určitě co nejdříve a nejrychleji vrátit k žákům, aby na ně dohlížela. Ale stačilo by to? Neměla si odskočit na toaletu či vyřídit telefonní hovor, pokud něco takového učinila. Ale jestli to učinila, to nevíme, ani soud se to na základě rozdílných výpovědí účastníků řízení a svědků nedozvěděl.

Přesný průběh incidentu, při kterém jeden z žáků utrpěl úraz, se soudu jednoznačně zjistit nepodařilo. Ostatně i samotní aktéři popisují průběh události rozdílně. Poškozený tvrdil, že spolužákovi nenadával, ale rozběhl se na něj a chtěl mu oplatit to, že po něm spolužák hodil míč. Druhý žák uvedl, že na poškozeného vyběhl, protože podváděl ve hře, nadával mu a on už to psychicky neunesl.

V tomto směru jsou rozporné i záznamy školy pořízené se žáky po úraze žáka o tom, jak vnímaly situaci děti, které byly hodině tělesné výchovy přítomny. Tohle asi málokoho překvapí. To pak mají advokáti těžké předkládat pádné důkazy a soudci zase zorientovat se v tom, co se stalo, ještě těžší.

Advokáti se možná mohou dozvědět i pravdu, pokud existuje opravdová důvěra mezi klientem a advokátem, i když ji pak v zájmu svého klienta, pokud je toho třeba pro jeho úspěch, zamlžují. Pozice soudce je pak mnohem těžší. Takže poznámka o tom, že po bitvě je každý „chytrý“ generál, nebyla míněna zle, ale prostě se to nezúčastněným, kteří se události neúčastnili, radí.

Jak vysoké procento škody má představovat odškodnění?

Poškozený žák se domáhal po škole odškodnění. Žádal, aby mu žalovaná škola zaplatila částku 145 012 Kč. Znaleckým posudkem bylo bolestné ohodnoceno na 136 bodů, což odpovídá částce 34 933 Kč. A odškodnění za nemateriální újmu související s úrazem bylo stanoveno ve výši 110 079 Kč. Spor byl poměrně komplikovaný, soudy se jím zabývaly opakovaně.

Podívejme se tedy jen na to klíčové, jak případ zhodnotil Nejvyšší soud ČR, a to ve svém rozsudku spis. zn. 21 Cdo 447/2022, ze dne 20. září 2022. Nejvyšší soud musel primárně řešit otázku, jak stanovit podíl odpovědnosti účastníků (základní školy a žáka) na škodě, kterou utrpěl nezletilý žák základní školy při potyčce se svým spolužákem při vyučování nebo v přímé souvislosti s ním.

Co říká zákon a jak ho vyložit

Za škodu, která vznikla dětem v mateřských školách, žákům základních škol a základních uměleckých škol při vyučování nebo v přímé souvislosti s ním, odpovídá právnická osoba vykonávající činnost dané školy. Při výchově mimo vyučování ve školském zařízení nebo v přímé souvislosti s ní odpovídá za škodu právnická osoba vykonávající činnost daného školského zařízení (ust. § 391 odst. 2 zákoníku práce). Odpovědnost mateřských škol byla doplněna do zákoníku práce později, až potom, co se udál popisovaný případ. To jen pro úplnost, protože jsme citovali současné platné a účinné znění zákona, a ne to účinné v době, kdy se případ udál.

Školky budou odškodňovat úrazy dětí stejně jako firmy zaměstnance Přečtěte si také:

Školky budou odškodňovat úrazy dětí stejně jako firmy zaměstnance

Úraz žáka se posuzuje jako pracovní úraz zaměstnance

Uvedené ustanovení zákoníku práce (část věty před středníkem) rozšiřuje věcnou působnost ustanovení zákoníku práce i na případy, kdy se nejedná o vztah ze závislé práce (čili mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem), stanoví-li, že za škodu, která vznikla žákům základních škol a základních uměleckých škol při vyučování nebo v přímé souvislosti s ním, odpovídá právnická osoba vykonávající činnost dané školy.

V případě odpovědnosti za škodu vzniklou žákovi základní školy a žákovi základní umělecké školy úrazem je proto třeba aplikovat všechna ustanovení zákoníku práce upravující odpovědnost za škodu vzniklou porušením právních povinností nebo odpovědnost za škodu vzniklou pracovním úrazem.

Zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu vzniklou pracovním úrazem, jestliže škoda vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Tato odpovědnost za škodu při pracovních úrazech je vybudována na principu tzv. objektivní odpovědnosti zaměstnavatele, tedy v posuzovaném případě právnické osoby vykonávající činnost školy.

Tato odpovědnost je tak dána, i když zaměstnavatel (odpovědná právnická osoba) dodržel povinnosti vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud se odpovědnosti zcela nebo zčásti nezprostí.

Zčásti se zaměstnavatel může zprostit odpovědnosti, prokáže-li, že škoda vznikla v důsledku toho, že postižený zaměstnanec svým zaviněním porušil právní nebo ostatní předpisy anebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ačkoliv s nimi byl řádně seznámen a jejich znalost a dodržování byly soustavně vyžadovány a kontrolovány. Zároveň pokud zaměstnavatel nemohl škodě zabránit a že tyto skutečnosti byly jednou (ne jedinou) z příčin škody.

Zprostí-li se zaměstnavatel odpovědnosti zčásti, je třeba určit část škody, kterou nese zaměstnanec, podle míry jeho zavinění. Jinak lidově řečeno: část škody, za kterou si může sám. A o tu je pak odškodnění nižší.

Nejvyšší soud ČR ještě připomenul, že příčinou vzniku škody jsou všechny okolnosti, bez nichž by ke škodnému následku nedošlo, proto je třeba zvážit veškeré příčiny, které se na vzniku škody podílely, přičemž nemusí jít jen o příčinu jedinou, nýbrž o jednu z nich, která se spolupodílela na nepříznivém následku, o jehož odškodnění jde.

Hodnocení a řešení případu

A proto Nejvyšší soud ČR zhodnotil ve výše zmíněném rozsudku, že spolužák, s nímž se poškozený žák při hodině tělesné výchovy dostal do fyzického konfliktu, se na vzniku škody svým chováním rovněž podílel. Byť nelze zcela jednoznačně určit, který ze spolužáků konflikt fakticky vyvolal, není pochyb o tom, že se na potyčce aktivně podíleli oba dva.

Kdo odpovídá za škodu způsobenou nezletilým žákem školy? Přečtěte si také:

Kdo odpovídá za škodu způsobenou nezletilým žákem školy?

Uvedené chování spolužáka, které se jako další příčina spolupodílelo na poškození zdraví poškozeného (žáka základní školy), působí k tíži základní školy, která nezajištěním řádného pedagogického dozoru porušila předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

Všechny tyto jednotlivé příčiny se tedy svojí mírou závažnosti podílely na vzniku škody, tedy poškození zdraví úrazem v hodině tělesné výchovy. Zprostí-li se zaměstnavatel odpovědnosti zčásti, určí se část škody, kterou nese zaměstnanec, podle míry jeho zavinění.

skoleni_9_2

  • Oba žáci porušili stejnou měrou své povinnosti dané školním řádem a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a obecně přijímaná pravidla chování, jejich podíl na škodě (míra zavinění) je u každého v rozsahu 30 %.
  • Základní škola porušila svůj pokyn, že bezpečnost žáků při hodině tělesné výchovy zajišťuje pedagogický pracovník po celou dobu vyučování, když paní učitelka, která měla být v hodině tělesné výchovy přítomna, byla mimo prostor tělocvičny, neboť odešla pro míč, který se zakutálel pod schodiště.

Nepřítomnost paní učitelky v hodině tělesné výchovy je příčinou významnou. Přítomnost vyučujícího, jeho přirozená, z titulu funkce plynoucí, autorita by mohla zabránit v potyčce žáků a v poškození zdraví. Podílí se tedy na vzniklé škodě v rozsahu 40 %, vyložil právní úpravu a zhodnotil sporný případ Nejvyšší soud ČR.

Nejvyšší soud proto odmítl předchozí závěr odvolacího soudu o tom, že nárok poškozeného na náhradu škody, která mu vznikla úrazem při vyučování, je opodstatněn v rozsahu 50 %. Nejvyšší soud rozhodl, když změnil rozsudek odvolacího soudu, že nárok poškozeného na náhradu škody je opodstatněn ze 70 %. Nicméně nižší soudy ještě musí rozhodnout o přesném vyčíslení výše škody. Náhrada škody bude představovat 70 % její správně a přesně vyčíslené částky.

Autor článku

Nenadávejte právníkům, zákony netvoří zdaleka jen oni. Oni je pak jen zašmodrchávají ve prospěch svých klientů, třeba zrovna vás. Budu se však snažit vám je vysvětlovat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).