Hlavní navigace

Reklamovat můžete i ztrátu radosti z dovolené

4. 8. 2015
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Europ Assistance
Práva a povinnosti nemají jen cestovní kanceláře, ale i jejich zákazníci. Reklamovat můžete třeba špatné počasí, pokud byl slíbený opak.

Ať už cestujete po republice nebo se vypravíte do zahraničí, v případech, kdy cestu nepodnikáte takříkajíc na vlastní pěst, ale využíváte služeb cestovních kanceláří a agentur, podléhá i dovolená určitým v zákoně zakotveným pravidlům. Ta přiznávají určitá práva a povinnosti jak cestovním kancelářím, tak jejich zákazníkům.

Již rok a půl je příslušný smluvní typ upraven v novém občanském zákoníku. Změna oproti staré právní úpravě je viditelná hned na první pohled, změnil se totiž samotný název smlouvy. To, co bylo dříve známo jako cestovní smlouva, je nyní upraveno pod názvem smlouva o zájezdu. Už sám tento nový název zpřesňuje vymezení toho, co daná smlouva vlastně upravuje, tedy ne pouhou cestu, ale zájezd jako komplexní soubor plnění.

NOZ vymezuje zájezd jako soubor služeb cestovního ruchu, pokud je uspořádán na dobu delší než 24 hodin, nebo zahrnuje přenocování a zároveň obsahuje alespoň dvě z následujících plnění:

  • a) ubytování,
  • b) dopravu nebo
  • c) jinou službu cestovního ruchu.

Jinou službou pak může být například služba průvodce nebo na místě organizované výlety či exkurze. Zájezd jako takový musí být předem připravený před uzavřením smlouvy, ať už samotnou cestovní kanceláří, nebo individuálně na přání zákazníka. Zákon dále stanoví, že smlouvou o zájezdu se pořadatel zavazuje pro zákazníka obstarat zájezd a zákazník se zavazuje za něj zaplatit souhrnnou cenu.

Zákon nevyžaduje povinnou písemnou formu

Další velkou změnou oproti staré úpravě cestovní smlouvy je skutečnost, že NOZ upustil od požadavku písemné formy pro smlouvu o zájezdu. Uzavření v ústní formě je tedy zcela plnohodnotné a závazné a nezakládá ani relativní neplatnost dané smlouvy. Jediné, co má zákonem předepsanou písemnou formu, je potvrzení o zájezdu. To je pořadatel povinen na požádání zákazníkovi vydat a slouží jako určitá forma dokladu o uzavřené smlouvě.

Musí pak obsahovat vymezení smluvních stran, zájezdu jako takového a ceny a nad to ještě informace kdy a jak má případně zákazník uplatňovat svá práva vůči pořadateli včetně příslušných lhůt. Pořadatel je ze zákona povinen být pojištěn a doklad o tom je rovněž povinen na požádání zákazníkovi vydat.

Důvodem ke znepokojování se pro zákazníka není, když pořadatel část smlouvy nahradí odkazem na dostupné všeobecné smluvní podmínky nebo tento odkaz dá do písemného potvrzení o zájezdu. Zákon mu toto umožňuje.

Vymezení pořadatele je širší a zákazník je vůči němu více chráněn

NOZ jako pořadatele nechápe jen cestovní kancelář s platnou koncesí, ale rovněž jakoukoliv jinou osobu, která podnikatelským způsobem nabízí zájezd. Vymezení pojmu zákazník v zákoně nenajdeme, z judikatury a příslušných evropských právních předpisů pak vyplývá, že jde o osobu, která zájezd kupuje, v jejíž prospěch je kupován, nebo na níž byl převeden.

Rozšíření okruhu osob, které zákon považuje za pořadatele, přispívá větší ochraně zákazníka, který byl například uveden v omyl, že osoba, s níž smlouvu o zájezdu uzavírá, je cestovní kanceláří s platnou koncesí. Zákazník má vůči ní stejná práva, jako by měl vůči cestovní kanceláři.

Zásada dispozitivnosti, na níž soukromoprávní úprava NOZ stojí, je pro smlouvu o zájezdu jednostranně modifikována rovněž ve prospěch zákazníka. Práva, která mu zákon přiznává, nelze krátit a pokud by se smlouva v určitých ujednáních odchýlila v zákazníkův neprospěch, budou tato neplatná.

Reklamace jen do měsíce

Lhůta pro reklamace se zkrátila, ale došlo k rozšíření povinné pomoci v nesnázích
Dříve tříměsíční lhůta pro reklamaci zájezdu zákazníkem se zkrátila, a to na pouhý jeden měsíc od skončení zájezdu. Zákazník je povinen vady vytknout bez zbytečného odkladu, pokud tak do zákonem poskytnutého měsíce neučiní, může pořadatel namítnout promlčení daného nároku.

Vady by se měly vytýkat delegátovi přímo na místě, a jestliže je to nemožné, tak ihned po skončení písemnou formou pořadateli. Více práv na oplátku za zkrácení reklamační lhůty zákazník získal pro poskytování pomoci v nesnázích v průběhu zájezdu.

Pořadatel je nově povinen poskytnout zákazníkovi pomoc v nesnázích neprodleně kdykoliv, kdy se v nich po zahájení zájezdu v jeho průběhu zákazník ocitne, a to včetně nesnází způsobených třetími osobami, neodvratitelnou a neovlivnitelnou událostí nebo událostí, která nebyla nikterak spojena s poskytováním zájezdu.

Zákazník může nově smlouvu rovněž postoupit, musí o tom však pořadatele nejpozději sedm dní před konáním zájezdu informovat. Smluvně si lze dohodnout i lhůtu kratší. Náklady na postoupení si hradí sám zákazník, stejně tak odpovídá za to, že ten, na něhož smlouvu postupuje, splňuje případné podmínky pro účast na zájezdu, například věk u seniorských pobytů.

skoleni_4_3

Žádat můžeme náhradu i nehmotné škody

Významnou změnou pro zákazníky je rovněž možnost požadovat náhradu imateriální škody, známé jako náhrada ze ztráty radosti z dovolené. Tu nejčastěji v penězích je pořadatel povinen nahradit v těch případech, kdy za danou újmu odpovídá. Za špatné počasí ručí jen tehdy, pokud se k tomu výslovně zavázal.

Obecně řečeno, újma musí dosahovat patřičné intenzity, z evropské judikatury vyplývá, že nároky jsou přiznávány například v případech nákazy z hotelového jídla, zamoření pokoje hmyzem nebo umístění hotelu v průmyslové zóně, bylo-li slibováno umístění v klidné čtvrti u pláže. Soudy budou muset posuzovat dané případy individuálně a přihlížet ke všem konkrétním událostem. Bude jistě zajímavé sledovat vývoj tuzemské judikatury v této pro naše soudy nové oblasti.

Autor článku

Autor je zakladatelem advokátní kanceláře Matzner et al. Zároveň působí na IT trhu jako legal a business advisor.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).