Hlavní navigace

Příspěvek na bydlení se v roce 2022 stává dostupnějším pro seniory. Jak o něj žádat?

15. 9. 2022
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com
Mnoho občanů České republiky se stále potýká s velmi nízkými příjmy, a to i v době prudce rostoucí inflace a zdražování. Průměrný nájem v Praze se pohybuje kolem 300 Kč za m2, v menších městech je to pak kolem 200 Kč za m2. Aby se jednotlivci a rodiny s nízkými příjmy nedostali do vážných existenčních problémů, poskytuje jim stát pomoc ve formě pravidelných příspěvků na bydlení. Ne každý však splňuje podmínky pro jejich získání.

Jak funguje příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení představuje finanční pomoc rodinám i jednotlivcům, která má sloužit k částečnému pokrytí nákladů spojených s užíváním bytu. V letošním roce je navíc možné tuto dávku čerpat také k uhrazení nákladů týkajících se užívání stavby určené pro rodinnou či individuální rekreaci, pakliže je využívána k trvalému bydlení.

Pravidelné měsíční dávky se vyplácí na základě několika ukazatelů, kterými jsou výše příjmů, výše celkových nákladů na bydlení a počet osob ve společné domácnosti. Z hlediska české legislativy upravuje příspěvek na bydlení zákon č. 117/1995 Sb., o státní a sociální podpoře, který stanovuje podmínky příspěvku na bydlení včetně určení jednotlivých částek, jež budou žadateli vypláceny.

Kdo má nárok na příspěvek na bydlení

Nárok na příspěvek na bydlení má osoba, která je vlastníkem, nájemcem nebo podnájemcem bytu, případně žadatel, jenž využívá k trvalému bydlení stavbu určenou pro rekreaci. Dávky je možné čerpat také v případě, že byt užíváte na základě služebnosti. Od 1. 7. 2020 je navíc možné pobírat příspěvek na bydlení bez trvalého pobytu v místě, kde reálně žijete. Není tedy nutné, aby se bydliště zapsané ve vašem občanském průkazu shodovalo s adresou vašeho skutečného pobytu.

Zákonem stanovené podmínky pro příspěvek na bydlení dále ukládají, jaký musí být poměr výše vašich příjmů a nákladů vynaložených na bydlení v daném bytě, a to jak reálných, tak normativních. Má-li být nárok na dávky žadateli uznán a jeho žádost úspěšně vyřízena, je nezbytné, aby byly splněny obě následující podmínky:

  1. Součin příjmů všech společně posuzovaných osob a koeficientu 0,30 (v případě Prahy je koeficient 0,35) nesmí přesahovat výši normativních nákladů na bydlení stanovených zákonem.
  2. Součin příjmů všech společně posuzovaných osob a koeficientu 0,30 (v případě Prahy je koeficient 0,35) je nižší než reálně uhrazené náklady na bydlení za rozhodné období.

Společně posuzovanými osobami, jejichž příjmy se započítávají do výše uvedených podmínek, jsou pak všichni obyvatelé bytu, kteří sdílí společnou domácnost. To znamená, že se podílí na nákladech spojených s jejich potřebami a užíváním bytu. Kdo se počítá do skupiny společně posuzovaných osob a kdo už ne, stanovuje zákon o životním a existenčním minimu.

Pro lepší pochopení toho, jakou roli hrají při rozhodování o nároku na příspěvek náklady, je potřeba vysvětlit si dva termíny, se kterými se v rámci posuzování kalkuluje. Legislativa rozlišuje v tomto případě dva typy nákladů, a sice náklady na bydlení a normativní náklady na bydlení. Každý z nich vyjadřuje něco trochu jiného.

  1. Náklady na bydlení – zahrnují nájemné v případě nájemních a podnájemních bytů nebo výši nákladů srovnatelnou s nájemným u bytů v osobním vlastnictví, dále náklady na plyn, elektřinu a služby spojené s užíváním bytu.
  2. Normativní náklady na bydlení – stanovuje je nařízení vlády ČR jako průměrné náklady na bydlení s ohledem na velikost obce a počet členů v domácnosti. Skládají se z předpokládané výše nájemného a cen služeb a energií.

Příspěvek na bydlení pro studenty

Zajímá-li vás, zda příspěvek na bydlení může čerpat také student, odpověď zní ano. Podmínky pro pobírání tohoto typu sociální dávky jsou stejné u pracujících i studentů. Jediný zádrhel, který může nastat, je, že žadatel nebude plnoletý. Pakliže vám ještě nebylo 18 let, není možné příspěvky čerpat a bydlení má povinnost zajistit vám rodič nebo osoba, která vás má v péči. I v případě studentů se posuzuje poměr výše příjmů a nákladů na bydlení.

Příspěvek na bydlení pro důchodce

Pozitivní zprávou je, že od července 2022 je jednodušší získat příspěvek na bydlení pro seniory. Podle společnosti PAQ Research se totiž v České republice vlivem zdražování potravin a energií zvýšil počet důchodců ohrožených chudobou z 5 % na 44 %. Na tento výrazný skok musel stát okamžitě reagovat, a rozšířil se tak okruh seniorů, kteří na příspěvek dosáhnou. Pro jeho získání je potřeba, aby výše nákladů na bydlení seniora přesahovala třetinu jeho příjmů. Navíc nově důchodci nemusí výši svých příjmů při žádosti nijak dokládat, úředníci si tuto informaci sami ověří.

Výpočet příspěvku na bydlení 2022

Výše příspěvku na bydlení se vypočítá odečtením částky průměrných nákladů na bydlení od násobku celkových příjmů posuzovaných členů domácnosti a koeficientu 0,30 (pro Prahu 0,35). Do výpočtu se pak zahrnují buď normativní náklady, nebo průměr nákladů, které byly během rozhodného období na bydlení reálně vynaloženy. Pro lepší představu je možné uvést následující vzorec:

Normativní nebo reálné náklady − [příjem posuzovaných osob × 0,30 (nebo 0,35)] = výše příspěvku

Je-li pro vás uvedený vzorec příliš složitý, vypočítá vám částku pro příspěvky na bydlení kalkulačka, kterou naleznete na internetu. Stačí v ní vyplnit položky, jež jsou povinné, aby mohl být výpočet proveden. Těmito údaji jsou počet dospělých osob a nezaopatřených dětí do 15 a do 26 let v domácnosti, místo bydliště a druh bydlení, výše nájemného a další měsíční náklady. Kalkulačka příspěvku na bydlení 2022 vám pak stanoví orientační částku, která by vám náležela jako dávka na bydlení, splňujete-li všechny zákonem dané podmínky pro její čerpání.

Jak podat žádost o příspěvek na bydlení

Způsobů, jak zažádat o příspěvek na bydlení, je hned několik. V první řadě je ale nejdůležitějším krokem vyplnění tiskopisu, který je k tomu určený. Žádost o příspěvek na bydlení 2022 lze vyplnit prostřednictvím online formuláře na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí nebo pomocí tiskopisu, který získáte na místně příslušném Úřadu práce ČR. Kromě tohoto dokumentu budete muset úřadu dopravit ještě několik dalších příloh, mezi které patří:

  • doklad o výši příjmů všech posuzovaných osob za poslední čtvrtletí,
  • doklad o výši nákladů spojených s bydlením za poslední čtvrtletí včetně dokladu o uhrazení těchto nákladů,
  • potvrzení o nezaopatřenosti u dětí mladších 15 let,
  • dokument, který potvrzuje, že byt užíváte na základě nájemní/podnájemní smlouvy nebo jeho vlastnictví,
  • poslední vyúčtování za zálohově hrazené služby,
  • v případě, že byt užívají další osoby, které se společně nepodílí na uhrazování nákladů na bydlení, je potřeba dodat prohlášení těchto osob o této skutečnosti.

Pokud nejsou dodány všechny potřebné dokumenty, pozdrží se proces řízení a budete Úřadem práce vyzváni, abyste příslušné doklady doručili. Je důležité s úřadem spolupracovat, jelikož v případě, že zapomenete byť jen jediný doklad, který je požadován jako příloha formuláře, a nebudete reagovat na výzvu o jeho dodání, vznikne důvod pro zamítnutí žádosti.

Jakmile máte formulář vyplněný a přílohy připravené, zbývá už jen dopravit je na příslušný Úřad práce. Jedna z možností je podat žádost o příspěvek na bydlení online prostřednictvím datové schránky, elektronicky s ověřením přes identitu občana, nebo e-mailem, kde je však nutné použít elektronický podpis. Tímto způsobem jednoduše vyřídíte žádost o příspěvek na bydlení online z pohodlí domova.

CHP22

Upřednostňujete-li osobní kontakt, protože chcete mít jistotu, že se dokument dostane do správných rukou, bude pro vás lepší variantou doručení návštěva pobočky Úřadu práce, který se nachází v místě vašeho bydliště. Po doručení tiskopisu, ať už osobně, nebo online, dojde k jeho zaevidování a spustí se proces řízení, kdy Úřad práce vyhodnocuje, zda máte na příspěvek nárok. Pokud ano, stanovuje se jeho výše.

Kdy se vyplácí příspěvek na bydlení

Pokud je vaše žádost schválena, vyplácení příspěvku na bydlení se provádí vždy zpětně za kalendářní měsíc, ve kterém příjemci dávka náležela. To znamená, že v září se odešle sociální dávka za srpen, v říjnu za září, v listopadu za říjen a tak dále. Funguje to v podstatě na stejném principu jako standardní vyplácení mezd. Chcete-li znát přesný termín, kdy chodí příspěvek na bydlení, je potřeba informovat se u pracovníků na Úřadu práce, kde jste o dávky žádali. Obecně se však lze řídit tím, že vám peníze přijdou v průběhu kalendářního měsíce následujícím po měsíci, za který se dávka vyplácí.

Jak získat příspěvek na bydlení?
Pro získání dávek na bydlení je potřeba podat žádost na místně příslušný Úřad práce. Nárok na příspěvek mají pouze osoby, které splňují podmínky, jež stanovuje zákon o státní a sociální podpoře. Aby bylo možné dávky čerpat, musí být žadatel vlastníkem, nájemcem nebo podnájemcem bytu nebo stavby určené k individuální či rodinné rekreaci, kterou využívá pro trvalé bydlení. Zároveň je možné žádat o příspěvky také v případě, že je byt využíván v rámci služebnosti (věcného břemene). Na základě podané žádosti a potřebných příloh úřad posoudí, zda dávky získáte.
Kde žádat o příspěvek na bydlení?
Veškeré úkony a informace spojené s vyřízením žádosti o dávky na bydlení řeší příslušný Úřad práce, který se nachází v blízkosti bydliště žadatele. Formulář pro žádost se podává online prostřednictvím datové schránky, identity občana, případně e-mailem s elektronickým podpisem, nebo osobně na pobočce úřadu, kde je k dispozici formulář v tištěné podobě. 
Jak se počítá příspěvek na bydlení?
Výši dávky na bydlení zjistíte odečtením reálných nebo normativních nákladů od součinu příjmů všech posuzovaných členů domácnosti a zákonem stanoveného koeficientu, který činí 0,35 pro Prahu a 0,30 pro ostatní obce v České republice. Pro zjištění výše příspěvku lze využít online kalkulačku, která výpočet provede za vás po zadání několika potřebných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).