Hlavní navigace

Přehled pro ČSSZ: Jak na to, když si přivyděláváte k zaměstnání?

25. 4. 2013
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Jak podat Přehled pro správu sociálního zabezpečení, když máte zaměstnání, ale přivyděláváte si jako OSVČ? Vyplňte ho s námi krok za krokem.

Jak jsme slíbili, vyplníme si v dnešním článku ještě Přehled pro správu sociálního zabezpečení v případě, že máte zaměstnání, ale přivyděláváte si ještě jako OSVČ. 

Vycházet budeme z modelového příkladu, podle kterého jsme si vyplnili daňové přiznání v článku Jak na daňové přiznání, když si vedle zaměstnání přivyděláváte jako OSVČ?

Pokud máte příjmy pouze ze samostatné výdělečné činnosti (SVČ), najdete vzorový příklad pro vyplnění daňového přiznání v článku Návod na vyplnění daňového přiznání za rok 2012 (MODELOVÝ PŘÍKLAD)

Přehled pro Českou správu sociálního zabezpečení jsme si pouze pro příjmy ze SVČ vyplnili v článku Jak na Přehled OSVČ pro správu sociálního zabezpečení? (NÁVOD) a ten pro zdravotní pojišťovnu pak v článku Přehled pro OSVČ pro zdravotní pojišťovnu. Jak na to?

Pokud jste změnili během loňska zdravotní pojišťovnu, najdete návod jak Přehled vyplnit v článku Jak vyplnit Přehled, když jste v průběhu roku změnili pojišťovnu?

Čas máte do května

Ať už si vyděláváte jen jako OSVČ nebo i jako zaměstnanec a ať už jste byli jako OSVČ aktivní celý rok nebo jen jeho část, Přehled musíte odevzdat příslušné správě sociálního zabezpečení (tedy OSSZ/PSSZ/MSSZ) nejdéle do 2. května. 

Výjimku tvoří skupina poplatníků, kterým zpracovává přiznání daňový poradce. Tito totiž mohou Přehled odevzdat do 1. srpna 2013. Okresní správě o tom ale musí dát vědět do konce tohoto měsíce. Pokud se na vás povinnost odevzdání daňového přiznání nevztahuje, musíte Přehled podat nejpozději do konce července tohoto roku. 

V případě, že vám vyjde v Přehledu doplatek na pojistném, musíte ho zaplatit nejpozději do osmi dnů ode dne podání tohoto formuláře. Nezapomeňte si také zvýšit zálohu na důchodové pojištění. Platíte-li minimální zálohy, letos ta na důchodovém pojištění činí 1890 Kč pro hlavní činnost a zaplatit ji musíte od měsíce, ve kterém Přehled podáváte. (Pokud jste vstoupili do druhého pilíře, činí vaše záloha 1696 Kč měsíčně. V případě vedlejší činnosti jsou pak minimální zálohy nastavené na 756 Kč a 679 Kč při účasti na důchodovém spoření.)

Modelový příklad

Poplatníkem z našeho předchozího článku bude tedy pan Hlávka, který byl po celý minulý rok zaměstnán, ale přivydělával si administrativní činností na živnostenský list.

Jako OSVČ si za každý měsíc v roce 2012 vydělal 7000 Kč, v zaměstnání pak 22 000 Kč měsíčně. 

Shrnutí

  • Roční příjem ze zaměstnání: 264 000 Kč (opíše z potvrzení od zaměstnavatele)
  • Úhrn zaplacených záloh na daň z příjmů: 28 260 Kč (opíše z potvrzení od zaměstnavatele)
  • Roční příjem ze živnosti: 84 000 Kč

Ačkoli přehled obsahuje kolonku, do které se uvádí příjmy ze zaměstnání, z finančního úřadu nám bylo řečeno, že se částka vyplňovat nemusí. Podstatná je pouze informace, že OSVČ, která přehled podává, pracuje v zaměstnání.

Pan Hlávka vykonává svou živnost jako vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Protože hlavní výdělečnou činností je zaměstnání, odvádí pan Hlávka pojistné z něho a jako OSVČ tedy zálohy na pojistné už znovu neplatí. Dobrovolného nemocenského pojištění se jako OSVČ neúčastní.

První strana

Ještě než se pustíte do první části, nezapomeňte zaškrtnout, zda odevzdáváte řádný či opravný přehled.

V 1. části formuláře nečeká žádné překvapení. Vyplňujete jen osobní údaje. Variabilní symbol najdete na výpisu z České správy sociálního zabezpečení. Pokud si tyto dopisy neschováváte, řekne vám ho pracovnice Okresní správy sociálního zabezpečení (případě Pražské správy, pokud máte trvalé bydliště v Praze nebo Městské správy, pokud jste z Brna).

Ve druhé části pan Hlávka zaškrtne, že vykonává samostatnou výdělečnou činnost pouze vedlejší a dále také napíše, že přiznání si nenechává zpracovat daňovým poradcem, ale vztahuje se na něj povinnost ho podat. 

Náš poplatník také nepatří do skupiny osob, které platí daň z příjmu stanovenou paušální částkou ani neúčtuje v hospodářském roce. Ve třetí části jen zaškrtne, že si z titulu OSVČ neplatí dobrovolné nemocenské pojištění.

Čtvrtá část

Čtvrtá část Přehledu zjišťuje, zda OSVČ vykonávala vedlejší samostatnou výdělečnou činnost po celý rok nebo jen v některých měsících a důvod, proč je to činnost vedlejší. Pan Hlávka zaškrtne, že činnost vykonával po celý rok při zaměstnání, což je důvodem, proč je činnost vedlejší.

Pátá část

26 – pan Hlávka vyplní částku 33 600 Kč, která je rozdílem mezi příjmy a výdaji (resp. výší výdajového paušálu) ze SVČ.

27 – počet měsíců, v nichž je poplatník považován za OSVČ. Pan Hlávka vyplní číslo 12 do kolonky „vedlejší“.

28 - i do tohoto řádku pan Hlávka zapíše 12 měsíců své SVČ.

29 – průměrný měsíční daňový základ – řádek č. 26 vydělte číslem v řádku 28. Pan Hlávka zapíše 33 600 / 12 = 2800.

30 – rozdělení daňového základu vyplňuje pouze ten, kdo vykonával hlavní i vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Pan Hlávka tedy zapíše nulu.

31 – vypočtený vyměřovací základ. U pana Hlávky daňový základ nepřekročil rozhodnou částku a proto v řádcích 31 – 40 zapisuje nulu. V případě dosažení rozhodné částky by se vyměřovací základ stanovil jako 50 % daňového základu z vedlejší činnosti. Výsledek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

32 – vyplňuje jen ten, kdo vykonával hlavní i vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. 

33 – řádek dle skutečnosti vyplní OSVČ, která byla dobrovolně účastna nemocenského pojištění.

34 – pokud jste uvedli „ano“, uveďte součet určených měsíčních vyměřovacích základů pro důchodové pojištění za období výkonu hlavní činnosti. (Uveďte celkový součet z řádku „určený vyměřovací základ“.) 

35 – při vedlejší činnosti opište hodnotu řádku 31, která ale nesmí být menší než 30 168 Kč, případně lze částku snížit o 2514 za každý měsíc, kdy nebyla ani jeden den vykonávána vedlejší SVČ nebo měla OSVČ po celý měsíc nárok na výplatu nemocenské či mateřské. Maximálně může částka činit 1 206 576 Kč. Pokud je částka nižší než 30 168 Kč, popřípadě snížená z výše zmíněných důvodů, uvede se minimální částka 30 168 Kč. 

36 – určený vyměřovací základ (zaokrouhluje se na celé Kč nahoru) – určuje si OSVČ, ale částka nemůže být nižší než částka v řádku 35 a vyšší než 1 206 576 Kč.

37 – vyměřovací základ ze zaměstnání. Jak už jsme uvedli, není nutné tento řádek vyplňovat. Jen pro pořádek ale uvádíme, že pan Hlávka může vyplnit částku 264 000 Kč, která odpovídá jeho ročním příjmům ze zaměstnání a kterou najde na potvrzení od zaměstnavatele.

38 – součet řádků 36 a 37 (slouží pro kontrolu, zdali vypočtený vyměřovací základ nepřesáhl maximální možnou hranici 1 206 576 Kč. Pokud by se tak stalo, počítala by OSVČ na dalších řádcích právě s tímto maximálním vyměřovacím základem (a pokud je zároveň zaměstnancem, musel by doložit potvrzení o vyměřovacích základech zaměstnance).

39 – pokud je řádek 38 menší či roven 1 206 576 Kč, uvede se hodnota z řádku 36. Jinak se uvede hodnota, která vyjde ze vzorce: 1 206 576  - řádek 37. V případě záporné částky uveďte nulu.

40 – pojistné na důchodové pojištění a státní politiku zaměstnanosti odpovídá 29,2 % vyměřovacího základu. Částku řádku 39 násobte 0,292 a zaokrouhlete na celé Kč nahoru. Pan Hlávka z titulu vedlejší činnosti nemusí platit sociální pojištění

41 – úhrn zaplacených záloh zjistíte z přehledu, který vám příslušná okresní správa zasílá počátkem roku. Pan Hlávka nemusí platit zálohy, zapíše tedy nulu.

42 – rozdíl mezi předepsaným pojistným a úhrnem záloh – odečtete řádek 41 od řádku 40. Pan Hlávka opět zapíše nulu.

Druhá strana

V šesté části vyplníte výši případného přeplatku a měsíce, na jejichž úhradu by se měl použít. Zbylý přeplatek si můžete nechat zaslat na účet nebo poštovní poukázku. Pan Hlávka nemá přeplatek a nic nevyplňuje.

V sedmé části se vypočítává výše zálohy na důchodové pojištění na rok 2013. Protože pan Hlávka bude opět vykonávat vedlejší SVČ, zaškrtne jen „vedlejší činnost“.

43 – měsíční vyměřovací základ vypočtete tak, že vezmete polovinu částky z ř. 26 a vydělíte ji řádkem 27 a zaokrouhlíte na celé Kč nahoru. Pokud provozujete živnost jako hlavní samostatně výdělečnou činnost, pak je minimum vyměřovacího základu stanoveno na 6471 Kč, u vedlejší činnosti je to 2589 Kč. Maximum je u obou ve výši 103 536 Kč. Ten, kdo vykonává vedlejší činnost, která nedosáhla výše zmíněné rozhodné částky dle ř. 31, vyplní nulu, což je i příklad pana Hlávky.

44 – vynásobíte řádku 43 číslem 0,292 a zaokrouhlíte na celé Kč nahoru. Měsíční záloha činí u hlavní činnosti nejméně 1890 Kč a u vedlejší 756 a nejvýše u obou 30 233 Kč.

45 – pokud se účastníte nemocenského, řádek 43 vynásobte číslem 0,023 a zaokrouhlete na celé Kč nahoru. Minimální záloha pro letošek je 115 Kč. 

Osmou část vyplňujete pouze v případě, že máte i spolupracující osobu.

Pokud jste nedosáhli z výkonu vedlejší SVČ rozhodné částky pro povinnou účast na důchodovém pojištění, můžete se v deváté části zaškrtnutím pole „ano“ přihlásit dobrovolně. Pan Hlávka však vyplní, že se dobrovolně účastnit nechce. 

Účto_tip_změny21

Desátou část vyplňují jen ti poplatníci, kteří podávají opravný Přehled. Jedenáctá část se věnuje důchodovému spoření, kterého se pan Hlávka nechce účastnit.

V části 12 pak už jen nezapomeňte vyplnit název příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ, datum, počet příloh a vlastnoruční podpis.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).