Hlavní navigace

Porazil úřad, ale paušální proplacení výdajů nedostal. Jen reálné náklady

26. 7. 2016
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Soud ve správním soudnictví nemůže přiznat náhradu nákladů paušální částkou, pokud vás nezastupoval advokát. Vychází z nákladů, jejichž vynaložení prokážete.

Už dříve jsme upozornili, že pokud nejste jako účastník občanského soudního řízení zastoupeni profesionálem a vyhrajete, soud vám přizná náhradu skutečných výdajů. V případě, že je nechcete prokazovat, vám přizná paušál 300 Kč, a to za každý úkon.

Pokud jste nebyli v řízení zastoupeni advokátem, popř. notářem, event. patentovým zástupcem, a nedoložili jste výši hotových výdajů svých nebo svého jiného zástupce, přizná vám soud náhradu v paušální výši určené vyhláškou č. 254/2015 Sb. Tato vyhláška zrovnoprávnila v otázce náhrady nákladů ty, co bojují před soudem za svá práva sami, s advokáty. Dříve totiž platilo, že vítěz soudního sporu, který nebyl zastoupen advokátem, ale obecným zmocněncem, nebo bojoval za svá práva sám, musel, pokud chtěl získat proplacení hotových výdajů na vedení sporu (např. poštovné, náklady na kopírování dokumentů aj.) od poraženého, všechny své skutečné výdaje, které na vedení sporu vynaložil, soudu obtížně prokazovat. Ale advokátům zastupujícím účastníky řízení se automaticky přiznávala a přiznává jejich paušální náhrada 300 Kč, bez ohledu na to, co skutečně vynaložili a zda vůbec nějaké náklady měli.

Nejvyšší správní soud ČR však řekl, že vyhláška není pro oblast správního soudnictví použitelná, neboť ve správním soudnictví je situace ohledně rovnosti stran při rozhodování o nákladech řízení zcela jiná. Náhrada nákladů žalovaným správním orgánům ve správním soudnictví se totiž zásadně nepřiznává ani v případech, kdy se nechávají zastupovat advokáty. Vy coby nezastoupený účastník před správním soudem tedy stále musíte prokazovat všechny (účelně vynaložené) náklady a nemůžete se dovolávat nové paušální vyhlášky. Nejvyšší správní soud ČR tak určil ve svém judikatorním rozsudku ze dne 25. 8. 2015, spis. zn. 6 As 135/2015, který byl následně vyhlášen v č. 3/2016 Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.

Spor občana a města

Nejvyšší správní soud řešil věc pana Ondřej S. proti městu Špindlerův Mlýn o návrh na zrušení opatření obecné povahy, o kasační stížnosti odpůrce. Zastupitelstvo města Špindlerův Mlýn schválilo dne 15. 11. 2011 územní plán města Špindlerův Mlýn, jenž nabyl účinnosti dne 1. 12. 2011. Dne 25. 9. 2014 podal navrhovatel návrh na zrušení (části) územního plánu Špindlerova Mlýna, kterému Krajský soud v Hradci Králové vyhověl rozhodnutím ze dne 28. 4. 2015, čj. 30 A 75/2014–85. Odpůrce (stěžovatel) podal proti rozsudku krajského soudu kasační stížnost. Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.

Rozhodnutí o nákladech řízení

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle ust. § 60 odst. 1 správního řádu soudního (s. ř. s.), aplikovaného na základě ust. § 120 s. ř. s., podle něhož má účastník, který měl ve věci plný úspěch, právo na náhradu nákladů řízení před soudem, které důvodně vynaložil, proti účastníkovi, který ve věci úspěch neměl. Stěžovatel (město) nebyl v řízení o kasační stížnosti úspěšný, proto nemá právo na náhradu nákladů řízení. Pan Ondřej S. měl ve věci plný úspěch. V řízení o kasační stížnosti uplatnil jedno písemné podání (vyjádření k návrhu na přiznání odkladného účinku), přičemž nebyl zastoupen advokátem. Nejvyšší správní soud proto stál před otázkou, v jaké výši má panu Ondřejovi přiznat náhradu nákladů řízení – zda ve výši prokázaných nákladů na poštovné, či ve výši paušálu stanoveného § 13 odst. 3 advokátního tarifu.

skoleni_29_6

Nejvyšší správní soud zvažoval, zda na danou situaci dopadá novelizovaný § 151 odst. občanského soudního řádu, který stanoví: Účastníku, který nebyl v řízení zastoupen zástupcem podle § 137 odst. 2 a který nedoložil výši hotových výdajů svých nebo svého jiného zástupce, přizná soud náhradu v paušální výši určené zvláštním právním předpisem. Paušální náhrada zahrnuje hotové výdaje účastníka a jeho zástupce; nezahrnuje však náhradu soudního poplatku. Nejvyšší správní soud ale dospěl k závěru, že použití tohoto ustanovení je vyloučeno, neboť podle § 64 s. ř. s. se má první a třetí část občanského soudního řádu aplikovat na řízení před správními soudy pouze tehdy, nestanoví-li sám soudní řád správní jinak. Úprava nákladů řízení v § 57 až § 61 s. ř. s. je přitom komplexní a obsahuje též vlastní úpravu toho, co je nutno rozumět náklady řízení, stejně jako pravidla pro rozhodování o nich, byť jde v řadě ohledů o úpravu duplicitní, resp. obdobnou jako v občanském soudním řádu.

Místo 300korunového paušálu jen vynaložených 34 Kč

Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že za současného stavu právní úpravy nemůže přiznat procesně nezastoupenému navrhovateli – panu Ondřejovi (potažmo v jiných případech žalobci) náhradu nákladů řízení stanovenou paušální částkou podle advokátního tarifu, nýbrž musí i nadále vycházet z nákladů, jejichž vynaložení navrhovatel (potažmo žalobce) soudu prokáže. Nejvyšší správní soud proto panu Ondřejovi v daném případě přiznal náhradu nákladů řízení ve výši poštovného na odeslání vyjádření k návrhu odpůrce na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti, tj. ve výši 34 Kč.

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).